Vooruit: socialistisch dagblad

1953 0
02 February 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 02 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 14 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sb3ws8jt4q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

31e saap ■» Sri. 32 Prijs par nummer : yoor ^algië 3 cantieman, voor den i/roemàeS coutiemon , TeSafoçiï : Sladactie 247 » MsttSaiIstpati© 2S4-5 Uinsdag 2 Febraai"! 1915 • * Drukster^Ultgeeïster ssib; Msatsshsppij KET LOT , besïuarder t P„ T)Z VISGH'. LeâeSï£f2"Q««* . . REDACTIE . . ADMIN1STRAT1E liOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT Orgaandes* Behfi$®hp WepMeâerfàdî/, **?:] Yersehjjn&sde aie dagen. ) ABONNEMENTSPRIJS BEIGÎE DHe rnsanden. » . , , fr. 3.25' 2es Kicandea < , « « . fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.5® Men aboit»eert risto op s!ie postfooreelw DEN VREEMDE \ Orie maanden tdtgeli^k» a verionden). « • * «''' fr. ft.79 M Bekèndmaking De opeisching van allerlei soorten leder \c.i huid is te beginnen van heden niet meer van toepassing. De eta.ppenkommandantu-en moeten dit ter kennis br)engen van Bet publiek. Al de huiden van koeien, vaarzen, ossen en stieren'zijn te leveren aan de Kriegsloder-Aktiën-Gesellschaft (aankoop van brute huiden), 't is te zeggen aan de vertegen-woordigende firma S. G. Haufmann, te ■Brussel, rue Saint-Lazaire, 69, door tus-schenkomst der Syndikaten o£ do handelaars 'de provincie bewonende. M LUHHKmBMBaaBaaaM Do huiden zuilen bij Ievering betaald wor-den.Do Duitscho legers moeten de huiden van aile beesten bewaren dio zij koopen of op-eischen, en moeten ze in het etappen-maga-zijn te Gent-Zuid doen toekomen (en niet te St-Denijs-Westrem). Tôt op heden is er nog geene beslissing ge-nomen betreffende het geld dat van dezen verkoop voortkomt, onder andero of dit toekomt ja, of neen aan het léger dat het yel verkoopt. (Gét.) Baron von Seckendo.rff, Luitenant-generaal. De toestand der kleine Burgerij en Bedienden | Wij ontvangen het volgende schrijven, dat v/ij belangwekkend genoeg achten om ppgenomen te worden : Aan den Heer Hoofdopsteller van het Dagblad « VooruiV», te Gent. Gent, 30 Januari 1916. Heer Hoofdopsteller, Ik ben zoo vrij dit schrijven tôt u te ; richten en u tevens te vragen het in een ivolgend nummer te willen opnemen,_ en misschien wilt gi.j ook wel zoo goed zijn er een antwoord on te geven. Dagelijks wordt er zeer veel met lof (en niet zonder reden) gesproken over het Gentsch gemeentebestuur, welke zoo veel, zelfs al het mogelijke doet om zooveel mo-gelijk.de armoede te keer te gaan welke hcerscht bij arme menschen, en ik sluit my zeker aan bij dit huldebetoog. i Maar welke soort bedoelt men als men spreekt van arme menschen of in welken toestand moet men verkeeren om als •armen mensch aanzien to worden? In 't algemeen noemt men arme menschen : ,wej kelooze fabriekmenschen of an-,dere op winkel werkende amba-ehtslieden of in dien zin, en feitelijk is het maar met die soort menschen dat men medelijden gevoelt en voor wie er hoop op hulp bestaat, en nochtans bestaat er eene andere kategorie, waarooder ook yeel SJ.'aae taeasciicn be-staan, namelijk onder âo îileijie burgerij. lemand die een kleinen handel dvijft, bijvoorbeeld, ouvenschillig in welk vak en die tôt voor den oorlog goed aan zijn brood 'kwam, ziet hu zijne zaak zoo achteruit .gaan, dat hij niet alleenlijk niet kan vol-!doen aan leveraars welke v66r den oorlog 'leverden, maar geraakt nu zelfs aan het 'aoodige niet méer om te bestaan, want die •man kan ook veel kinderen hebben, kan ook ziek noitlfii en heeft bijgevolg ook hul]) noodig maar bij wie of natar welk liefda-digheidsv/erk moet die ni^n. om hfllp gaan i (En zoo zijn er veel.) Heer Hoofdopsteller) zijn dafc geten arme penschen ? Heel zeker, want die zijn nog ,-eel ongelukkiger dan d^o and?1'6 sport S,rme menschen, gszien : 1) Komt de huismeester, gij moet_ beta<-den, uw handel gaat toch nog en als gij niet betaalt enz. (en zeker zal die m^n in dit geval niet ontslagen worden.) 2) De lastenbrief komt : men moe.t beta-len (men is immers geplaatst) enz., enz. t Heer HoofdopsteUer, gezien er zoo tal-rijk veel menschen in dit al te moeilijk ge. ,val zijn, zou er geen roiddel kunnen ge-vonden worden om ook die menschen in 'hiiring armoede ter hqlp. te, komen? Toch .geen î De hoop koesterende, Heer Hooîdopstel-. 1er, dat gi,, mijne vraag van cpname zult willen inwilligen, zqo bied ik u mijn voor-iloopigen da.nk en t^vensi de vsï?.ek.erifig Imijner bo^gachiiiiîg- y Een. getro.u» lofcçr, ' ' L. A. 3ST. B. —• Heer Hoofdopsteller, gij zult mij zeker niet ton kwade nemen dat ik niet volledig teeken, want gij weet wat het mij zou kunnen kosten, mij tôt n gericht te hebben, en ik deed het, .omdat ik ten yolle overtuigd ben, dat het slechts uw geëerd blad is welke zich reehtzinuig met het lot van in noodzijnden bekommert. L. À.j ^ & 3jC Onze briefwisselaar overdrijft niets, wan-neer hij zegt dat er veel kleine burgermen-schen in moeilijkheden verkeeren die wel aan den nood grenzen. Vindt men een middel om die menschen te helpen. zonder hen to kwetsen of te ver-kleinen, het draagt op voorhand onze goed-keuring weg. Maar wij permitteeren ons toch eene op-merking aan onzen geachten Briefschrijver. Hij pïeit de zaak der kleine burgers. 't Is zijn recht en misschien wel zijn plicht. Maar een goede, behendige advokaat, die zijn kliënt wil vrijpleiten of bevoordeeli-gen moet compleet zijn en zijç; goed dur-yen zeggen gelijk zijn kwaad. "VVelnu, zeg eens rechtzinnig, hebben de kleine burgers ook niet een ongejijk ge-had? " Wij antwoorden : ja! Zij hebben het on-gelijk gehad niet genoeg vooruitziende te zijn en niet te weten of te willen weten, dat er verscheidene omstandigheden zijn die de broodwinning der kleine bm*gerij kunnen aantastèn 2 , ' 'i ' _'t Is hetzelfde ongelijk die de onve.ree-nigda wéikîieden gshad hebben, dio de vak-vereeniging als iets nutteigps, ja, zelfs als iets sehadelijks aanzagen. 1 , J Zij doen nu ook de treurige, bridécgin^ing op dat zij ongelijk haddeo. De kleine burgerij kan aanwenden dat hare organisatie onmogelijk is gcmaakt door den aard harer bujgerlijke kliënteel, die slechts ^erçsjjgjîjg du^t yoor ha^r eigen zelve. ' - Daar steekt' een deel waarheid in, maar wij moeten doen inzien dat de organisatie om t3 yoorzien in gevallen van handels-slapte, geenszins een strijdkarakter droeg, maar alleen onder vooruitzicht en eteun kon gerangschikt worden. De groote burgerkliënteel der klein Handel- en njjveraars kon daar, ons dunkens, weinig op aanmerken. Maar de waarheid zal wel deze zijn, dat de geest van vereeniging en onderlinge hulp bij de kleine burgerij over 't algemeen te weinig ont-wikkeld was en velen malkan-dçr eer benijden dan malkander te helpen. De geest onzer kleine burgerij was tôt nu toe te veel doortrokken van bat princiep : \ elk voor zich zelve en God voor allen ! Het is ook waar dat de geldelijke positie oneindig verschilde van kleinen burger tôt kleinea burger. Zoodat er standen waren onder de kleine burgerij zelve, gelijk het vroeger veel en nu veel minder ook het go-val was onder de werkende klasse. Toch zijn wij er niet tegen dat de kleine burgers in deze pijialijke omstandigheden geholpen worden. Het komt er op aan den vçrm t© vinden. '* •Het zal des te meer krach.t bij zetten aan onze kritiieken en vele oogen openen van kleine burgers, gelijk er reeds velen zijn die ons gelijk geyen, en zelfs als vrienden en partijgenaoten xnogen. gerekend worden. ' ■ ' F. H. De meening van een geloovige In eenen goed geschreven brief, zet een • nieuwe lezer van « Vooruit », een katholiek nogai, zijne meening uiteen over de houding \van ons blad tegenover den godsdienst. Daar iedereen vrij, op beleefde wij se en zonder nuttelooze zagerij, zijne zâenswijze mag verdedigen in «Vooruit», zoo nemen wij dit schrijven op en zijn er onzen briefwisselaar eerder dankbaar voor, zooveel te meer, omdat onze kamaraad Iieintje ons insgelijks ver eer de met een schrijver, dat wij dan ook lafôn yolgen.: i ' Gent, den 31 Januari 1915. Aan den Heer Hoofdopsteller van het blad «Vooruit», Gent. Waarde heer Hoofdopsteller, ., -j Sedert het bezetten der stad Gent door , de Duitsche trjoepen, ben ik door het niet meer verschijnen van mijn gewoon dagblad lezer geworden van «Vooruit», en in de gelegenheid gesteld regelmatig den inhoud te volgen. Ik bedoel hiermede de artikels : i die handelen over politieke en wijsgeerige {kwestiën, minder dçg» yaa; aard. Zoo vielen mijne oogen op zekeren dag op het opschrift « De Sooiafisten zija tegcn den godsdienst niet », waarin ge ant-toondet dat socialisme kan samejngaan met godsdienstigheid. 1k voelde mij dan ook dikwerf geërgerd wanneer mijn oog viel op artikels van medewerkers die een oprecht katholiek tegen de borst moeten stuiten. Neem uw blad van 29 Januari in handen en wederom vindt ge een brok van een brief van Reintje die « Vooruit » beter niet had opgenomen. Ik denk dat het blad «Vooruit» alleen eene m a a t s c liapp el ij k e strekking, een maatschappelijk doel beoogt en dat de godsdienst daar gekeel buiten staat. Ik ben het met U eens zoolang ge in uw blad openlijk st-rijd voert tegen het Kle-rikalisme, dat beteekent, in eerste lijn haat en onverdraagzaamhsid tegenover anders-denkenden, maar laat den katholieken godsdienst onaangeroerd en den godsdienst in 't algemeen en om kwestiën van gods-dienstigen aard te weerleggen of te vernan- i de)en, dat ge vrijelijk zoudt kunnen doen, dat ligt niet —. volgens mij -~>. in, de zending i-aas..»Èir Daarom weert uit uw blad gezegdens als « dat ik gelijk had mijn botten te vagen aan » aile heiiige stomuiiteiten en onbewinipeld »soeialist te zijn » want dat is gevaariijke taal voor U als ge zegt : «l\e zijn tegen den godsdienst niet». «Heiiige stomraitciten» dat kan men nemen voor « de î'eiigie » en als ge da laat volgen door een onbev. impeld soeialist te zijn, dan zegt ge toch al te dui-delijk dat een waarachtig soeialist een ongodsdienstig mensch moet zijn. Dubbel voorzichtig moet ge zijn daar uw blad in het bereik komt van menschen in het algemeen weinig ontwikkeld, die op het gebied van geloof, on- en bijgeloof moeilijk kunnen ondersclieiden ; dan nog in een land voor het meerendeel katholiek, waar de mindere man uit oveiievering nog zeer ge-hecht is aan zijn godsdienst en bij het lezen van het voorgaande hem aile lust ontnomen wordt om met de noodige kalmte uwe ver-dere gezegdens te overleggen. 't Komt me vreemd voor van Reintje, die zooals F. H. zegt zoo goed den gemoedstoestand der katholieke werklieden kent. F. H. heeft een ruimer blik in deze zaak dan Reintje en weet zeer behendig met do wobrden katholiek en lderikaal om te gaan. Maar hij moet ook niet spreken van er O.L. vau Lourdes met de haren er bij te slepen. Dat is al te brutaal, niet waar t Indien ik in het vervolg kon bemerken dat mijn schrijven niet geheel en al nutte-loos is geweest, zou ik mij ruimschoots be-loond achten. Aanvaard, Heer Hoofdopsteller, mijne beleefde groeten. ' G. D. " > * * .■ ;:Waarde, Hoofdopsteller, Laat mij toe U te melden dat ik, in mijne briefwisseling van 29 dezer, het niet zoo erg meende 0. L. VrUow van Lourdes bij de haren te trekken of iets dergelijks.. 't Was enkel eenige feiten aanhalen welke zich in mijne omgeving hadden voorge-daan, om het belachelijke aan te toonen yan sommige klerikale bladen, die in dezen benepen toestand nog altijd hulp uit den bemel kraaien maar voor praktisebe midde. len geen ooren hebben. Nochtans, Waarde (lozel, heb" ik U bc-gifepen. Die feiten, sîioewcl echt en tast-baar, zouden diegenen onzer nieuwe lezers kunnen kwetsen welke zich nog aangîfcrok-ken gevoelen tôt deze of gene religie, enz. Met opzet zou ik dat echter nooit doen. Vol eerbied voor e.enieders overtuiging, voel ik mij meer dan ooit genegen. ja, om zoo te zeggen gedwongen, het mijne bij te dragen, waar1 ik kan, om die sehoone een-draeht a-ller werkers — arbeiders, am-bachtaliên, kunstenaars — te verhaasten, welke zich nu zichtbaar ontwikkeld en een grootscb werk zal voltrekken, namelijk: De vrîjiaaking der proletarcn, zonder onderseheid van denkwijze. Fens de arbeid vereerd zal er vrede en ordé beerschen voor aile menschen. Daarom sehreef ik dan ook dat zij allen, die het goed meenen, zijn weîgekomen bij Moeder « Vooruit », de troosteries van heden, ;t verleden en in de toekomst. Wat ons schrSjverstalent aangaat. Waarde Hoofdopsteller, we zuilen steeds leeren en werken om zoo gauw mogelijk bekwaam te zijn datgene aan te vatten waarvoor Gij ojis ï*eeds waardig denkt. Leeren rereert. Dank op voorhand vçor opn|me. (Kent, 1 feb-çp&ri. ' Bçintie. $$' ' /. ' ... . ■'"Wij. zuilen daar van zoo^.gajiw-het ons ciogelijk is, op antwoorden. ' F. H. Voor den Vrede Het Iuternationaal Vredesbureau te Bern roept bij wego van eene circulaire de mede-werking in van aile internationale licba-men.In deze ure van rouw en twijfel dienen allen die gewerkt hebben aan de toenade-ring van de menschen en de volkeren over de grenzen der landen heen, in aile domei-nen der wetenschap, van de kunst, de mo-raal, de nijverheid en. den handel, voort te gaan met clen arbeid, waaraan zij zich hebben gewijd, en de internationale betrek-kingen, waarvan zij de'bevorderaars zijn geweest, zoo nauw mogelijk te onderhou-den.Want zoodra de oorlog voorbij is, zuilen de aanrakingen tusschen do personen van de meest verschillende natiën zich immers noodzakelijkerwijze herstellen. Daarom moeten op den dag, dat de vrede zal zijn geteekend, aile invloeden, di/3 de harts-tochten kunnen helpen bedaren, hunne levenswekkende kraeht weer doen gelden. Zij die voor zulk werk hebben geijverd, zijn in het bijzonder geroepen om te helpen do misverstanden en vooroordeelen uit den weg te ruimen. Zij kunnen door hun voorbeeld aan de volkeren en aan de regeeringen toonen dat er gemeensehappelijke belangen bestaan van hoogere ordo dan aile haat en wraak en vergeldhig. Zij moeten als het ware het welspi-ekende bewijs leveren dat de oorlog niet anders is dan een abnormale, zieke-lijke staat van zaken, een uitzonderings-toestand in de gemeensebap der menschheid .gy.dftt hun^streypn befintwoordt aan da na-. tuurlijke en noodwendige onfcwikkeling der volkeren. Tcvergeefs zuilen sommige nationale ver-bonden zich hebben afgescheiden van de internationale vereenigingen waartoe zij behooren. Want hoe betrcurenswaardig die desertie ook moge zijn, de Internationale Vereenigingen zuilen blijven voortbestaan en zich ontwikkelen. Zij, die het gemeen-schappelijk werk in den steek hebben gela-ten, zuilen de eersten, ja, de eenigen zijn, die daaronder lijden. Tevergeefs zal hunne poging zijn, eene outwikkeling te bclemme-ren, die sterker is dan zij. Indien naar wij hopen binnen kort de vredesonderhandelingen beginnen, rekenen wij er op dat leiders der internationale vereenigingen bij hun leden de voorstelleu zuilen steunen. die beoogen een herhaiing van het verschrjkkelijk d rama, waarvan wij thans getuigen zijn, te voorkomen. Alleen wanneer de openbare meening het zoo mogelijk geheel eens wordt over deze voor-stellen, kan een organisatie gesticht worden, die in staat is, internationale botsin-gen te voorkomen of ze door yreedzame middel en te beslechten. De bovenbedoelde voorstellen, door den Ru,ad van het Internationale Vredesbureau eenstemmig goedgekeurd, zijn de volgende : le. Tusschenkomst der onzijdigen bij de aanstaande vredesonderhandelingen ; 2e. Bij den vrede dient het recht der volkeren, over hun eigen lot te besehikken, te worden geëerbiedigd. Geen inlijving moet kunnen gescliieden zonder toestemming der bevolking van het betrokken gebied. In landen welker bevolking uit verschillende rassen bestaat, moeten de rechten der min-derheden worden gewaarborgd ; 3e. Instelling"eener bestendi,§« interjaa-tionale rechtspraak; 4e. Beperking der bewapening. Onteige-ning der nijverheid van oorlogsmateriaal ; 5e. Openbaarheid der diplomatie. Aile geheime verdragen en overeenkomsten die niet door gekozen volksvertegenwoordigin-gen zijn goedgekeurd, zuilen geen geldig-heid hebben ; 6e. Verbod van aile aanvallende en ver-dedigende verbonden ; 7e. Aanvaarding van het beginsel van de « open denr » voor de kolonien, voorber'ei-ding van vrijen handel tusschen do staten, met aischaffing van handelsvoorrechten ten gunste van een staat of van een groep van staten ; 8e. Gerechtelijke strafvervolging in aile landen tegen laster en beleediging, die zich door de perlB of door een ander middel der openbaarheid tegen vreemde volken richten ; 9e. Bijeenroeping eener Haagsche confe-rentie, die voor ailes ten doel zal hebben, aan haar blijvend karakter uiting te geven en haar zelfstandige bijeenkomsten op gazette tijden te waarborgen. Wat sis Eiipiissii soriogî kost - ' 1 Do Londensche Eeoitoîiiist gee'iîi een® berckeniiig der kosten dio da tegen%oor-l dige oorlog aan de betrokken mogend-j hetlen veroorzaakt Voor engeland wordt het) volgende overzicht gegeven : 14 dagen tôt 15 Augustus fr. 370,000,000. 11 dagen tôt 20 Augustus 197,500,000; 14 dagen tôt 12 September 192,500,000' 15 dagen tôt 30 Sepember 327,500,000: 17 dagen tôt 17 Oktober . 495,000,000, 14 dagen tôt 31 Oktober'? 332,500,000| 14 dagen tôt 1 1 November 445,000,0001 14 dagen tôt 28 Noember' 5960,000,000] 14 dagen tôt 13 December 512,500,000? 19 dagen tôt 31 December 1,017,500,000) " f rl 4,450,000,000^ Deze uitgaven zuilen volgens de Econo-i, rnist nog merkelijk aangroeien. +] De Engelsche schatkanselier heeft yoo» eenige maanden de oorlogsuitgaven voor^ een ga-nsch jaar op ^ 1 11,250,000,000 fraak v _ ,rj berekend, en Lloyd George heeft nu de rçèS zamentlijke uitgaven ,voor vloot en lege^ op rr. 1,125,000,000 fr. per maand bepaald;s dit zou op één jaar 1 13,750,000,000 frank zijn. , _ ^ De Russische uitgaven berekenîi 'de» Econoiuist op 4,462,500,000 fr. tôt 30 Okto-\ berl 1914. Voor de eerste zes oorlogsmaan^ den zuilen ziij minstens -i-f ^ 1(^623,000,000 fraok 1 bedragen. _ ... ^ No, een ovei-ziolit der Duitsch'e, Oostea-f rijksche en Fransche uitgaven, maakt de] 'Economist de volgende rekening voor de! kosten in de hoofdzakelijk betrokken lan-i den : i Duitschl. fr. 10,625,000,000 . Oostenrijk 7,500,000,000 18,125,OÛO,iQûO_ — 1 " —| Rusland 10,625,000,000 Filankrijk 8,125,000.000 ^ Engeland ^6,000,000,000 24,750,000,000 <J Fr. 42,875,MO,000 In deze getallen zijn de ttifcgaven van Turlrije evenals die van Japan, Servië, Monténégro en België niet inbegrepsn. Deze landen zouden naar sckatting van de Economist voor ongeveer 2,500,000,000 frank' rechtsreeksche onkosten gehad hebben, in de eerste zes maanden. _ 1 Ilekent mon de sommen der totaal-uit-, gaven van al de oorlogvoerende landen: samen, voor het eerste halfjaar, komt mea tôt het bedrag van V • fpm .;:,i - f : "" Europeesche Oorlog In West-Vlaanderen en in 't Noorden van Frankrijk Oîfisieste fslèirammsn : Duitscho ambteîijke meldingen. Groot Hoofdkwarticr. 29 danuayi. Wcstelijk oor-logstcrrein s Bij een nachtelijken eskader-vliegtocht werden de Engelscbe Etappenbureelen der vesting Duinkerken met bommen aange-vallen.Een vijandelijko aanval in do Didnen noordwestelijk van Nieuwpoort werd afge-wezen.De vijana die op esn punt in onze stel-ling ingedrongen was, werd door een nach-telijke bajonetaanval teruggeworpen. Zuidelijk van het La Basséekanaal poog-den de Engelschen, de Iran ontrukte stel-lingen terug te nemen. Hun aanval werd gemakkelijk teruggeslagen. Op 't overige front gebeurde niets wezen-lijks.Oostelijk ooîiogsterrein t Russische aanvallen in do streek Kussen, noordoostelijk van Gumbrunen, mislukten met zware verliezen voor den vijand. In Noordelijk Poien geene verandering. Noordoostelijk van Bohmow, oostelijk va,n Lowitsch wierpen onze troepen deu vijand uit zijne voorste stelling on dron-gen in de hoofdstelling binnen. De ver-overde graven werden trots heftige nachte-telijke tegenaanvallen, v.itgezonderd een klein stuk, gebouden en ingericht. ppperst^Legexbestuur. Groot Hooîdktvarlicr, 20 Januari. Weste-j lijk oorîogsloonecl : ' • j De Fransche verliezen in de gevecbteaj noordelijk van Nieuwpoort op 28 Januari,) waren groot. Meer dan 300 Marokkanen en) Algeriërs liggen dood in de duinen. De| vijand werd door ons artillerievuur ook gisteren verhinderd, zich tôt aan de dui-nenhoogten oostelijk van den Lichttoren met mijnen op te werken. Zuidelijk van het kanaal van La Basséî ontrukten heden nacht onze troepen aap Franschen in aansluiting va-n de door ons, op 25 Januari veroverde stelling twee ver-dère loopgraven en maakten meer dan 60 gevangenen. In 't westelijk deel van de 'Argoimen ondernamen onze troepen gister een aan-, val, die ons een niet beduidende gebieds-; aanwinst bracht. Aan gevangenen bleven; in onze handen 12 officieren en 731 man,. 12 machiengeweren en 10 kanonnen van klein kaliber werden buiten pemaakt. De verliezen van den vijand zijn zwaar., 400 tôt 500 dooden liggen op_ het slagveld. Het Fransche infanterie-regâment în. 15^ schijnt uitgeroeid to zijn. _ _ j Onze verliezen zijn betrekkelijk gering. « Fransche nachtaanvalspogingen zuidoos^ telijk van Verdun werden ondei' zware ver4 liezen voor den vijand teruggeslagen. -f Noordoostelijk Badonviller werden def Franschen uit het. dorp Angomant op Bre-i meuil geworpen. Angoinont werd door ons bezet. Oosidijk oorlogstoorieel : In Oost-Pruisen vielen de Russen zonderj uitslag het bruggeboofd oostelijk van Dar-j hehmen aan, beschoten onze yestingwerkett) oostelijk vau de Seenplatte en poogdem zuid-oostelijk van het Lowensteia-meer; eenen aanval, die i.a on» ruur afbrak. Russische nachtaanvaUen in de streek Borzimow, oostelijk van Lowiez Werden onder de ergste verliezen voor den vijand teruggeworpen. ■ \. L—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods