Vooruit: socialistisch dagblad

1436 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 31 July. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 31 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qj77s7kh9z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

30 ?aar N. 211 Prijs per mimmer : voor België 3 centiemcn, voor den freemdn 5 centiemen TeSeïffloss s Pnda'ciie247 » âdmîsuSsti'atSe 2845 tfrîfdag 31 ,Iuîi 1914 % Orukater-Uitgeefster Igsîi: Maatschappij H ET LICHT , bectuarder » p, DE VISCH. Ledcbcrg-Oen» T, l . . REDACTIE . ADMJNISTRATIE ^fOOGPOQRT. 29, GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Wer*kliedenpurty\ — Verschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPR jS BELGIE Orie maanden. . » , . fr. 3.2i Zes maanden > , „ , . fr. 6.5< Een jaar. ...... fr. 12.54 Mtn abonneert zîch op allé postburcclM DEN VREEMDE Drle maanden (dageiijks vcrzonden). ...» « fo u» i|M" Belgrado gebombardeerd en ingenomen - Oeruchlen m een groofe vëidsiag met 800 dooden en 2000 gevangenen Rusland mobiliseert — DultsckSasid eisclit Siinnsn d® 24 uren eene definitïeve keslissing «si Basiaisd In België deÉt msn er sao sg rijf klassen hnm te rospsn ! 9e verantwQordelijkheld «an Oostenrijli Pe oorlog is aangegaan tegen aile recht door den meest klerikalen Staat van Europa, door Oostenrijk, dat de beste vriend is van den paus, en wiens keizer verleden jaar plechtig het eucha-ristisch congres te Weenen opende. Wie ziet men tusschenkomen voor het behoud van den vrede? Het zijn Enge-land en Duitschland, protestanten, Frankrijk dat vrijzinnig is en Rusland, schiesmatiek. De protestant Carnegie heeft millioe-r,en besteed voor de oprichting yan een Vredepaleis, waarheen de natiën zich kunnen begeven om hare geschillen te laten vereffenen, juist gelijk personen ifzonderlijk het zouden doen. Het aristôcratisch Oostenrijk wil geene rechters, het wil evenmin verzoe-ners ; het wil zijn zaken zelf regelen door 't geweld, gelijk u den goeden ouden tijd. Servie is een kleine Staat, die nog gansch gekwetst is, door den oorlog die het tegen Turkije komt te voeren. Het oogenblik is dus gunstig om dit lande-ken te verwurgen. Oostenrijk haast zich dan ook, om t aan Servie deti oorlog te verklaren. Zulks is niet rnoedig, niet manhaftig, : maar 't is voordeelig. En is het voorwendsel yoor dien oor-• log niet monsterachtig ? Een gansch volk moet de misdaad boeten van een boosdoener. De dood van een prins van den bloede kan maar teruggekocht worden door 'den dood van duizende onschuldigen. Ziedaar de nog heerschende gedach-ten in de bestierende kringen van Oostenrijk.Wat meer is, deze-grins van den bloede ware nooit vermoord geworden, indien Oostenrijk, tegen de verdragen in, zich niet hâd meester gemaakt van twee slavische provinciën, die van zijn juk wenschen verlost te zijn, en alzoo de sa-menzweringen doende ontstaan, waar-van de aartshertog Frans-Ferdinand en «jne echtgenocte de slachtoffers gewor-flenOostenrijk is de meest verachtenfe natie van Europa : zij droomt nog altijd van het denkbeeîd, om de wereldlijke macht van het pausdom te herstellen ; het geniet nog altijd de levendige sym-Vathiën der klerikalen. En 't is dat land dat ons den afschu-weîijken oorlog opdringt! Dat men ons niet meer kome wijsma-kcn, na de pijnlijke gebeurtenissen waar-van wij getuigen zijn, dat een klerikaal goevernement onderworpen aan de Kerk, meer dan een ander waarborgen ople-vert voor de gerustheid, het geluk en den vrede der volkeren. La Flandre Libérale » * * * Wij sluiten ons ten voile bij de ziens-wijze van het liberaal blad aan. Wij heb-ben overigens reeds hetzelfde gezegd in andere, woorden. Opmerkenswaardig is het, dat de Kerk de handelwijze van Oostenrijk goedkeurt, door haar stilzwijgen. Men zegt dat de paus, pogingen ge-daaiï heeft om den vrede behouden te zien blijven. Hij is mislukt, en dat is, zal men be-weren, zijne schuld niet. Neen, maar wij hebben aile reden om te gelooven, dat hetgeen Pius X deed, een platonistische betooging was, zoo iets bovenop om den schijn te redden. Ware het anders, het pausdom zou al de middelen die ter zijner beschikking waren, aangewend hebben. Het heeft dat niet gedaan. Dé paus heçft geene legers, maar hij beschikt en hij moet beschikken over groote zedelijkc macht vooral waar het eene katholieke natie geldt. Waarom heeft hij geen kruistocht tegen den oorlog doen prediken door het leger zijner priesters waarvan Oostenrijk krioelt? Waarom heeft hij de verantwoorde-lijke daders, niet gedreigd ze in den ban der H. Kerk te slaan, indien zij weiger-den te gehoorzamen aan de bevelen van den H. Stoel? Dat men hier niet kome beweren, dat het in dees geval, wereldlijke zaken be-treft, waarmede de paus zich niet in te laten heeft. Hij heeft er zich' mede ingelaten. Dan kon en moest hij het volledig doen en gebruik maken van al de middelen die ter zijner beschikking waren ; zoo-veel te meer omdat het hier ook groote wdelijke belangen golci,_ die wel binnen zijne bevoegdheid en zijnen werkkring vallen. Het is goed en noodig dat de houding der Kerk, ook in deze omstandigheid, klaar ontmaskerd wordt, opdat elk de verantwoordelijkheid drage die hij ver-dient. F. H. In het lnternationaal Socialistisch Bureau De vR°edelievende wil van het prolétarisai 0e drukking der werkers op de regeeringeti Het lnternationaal Socialistisch Bureau heeft bij algemeenheid de twee vol-getide dagorden gestemd : «Het lnternationaal Socialistisch" Bureau heeft heden, in zijne zitting van S» Jtiîi, de afgevaardigden aller landen gehoord die door den wereldoorlog be-<îraigd zijn, en die den politieken toestand in hunne wederzijdsche landen uit-^SMetten.» Bij algemeenheid legt hij eene verplichting op de proletariërs aller be-dreigde landen, niet alleenlijk om hunne betoogingen tegen den oorlog voort te zetten, maar om ze nog ontzaglijker te maken voor den vrede en voor de scheidsrechterlijke regeling van het Qostenrijksch-Servisch konflikt. » De duitsche en fransche proletariërs zullen op hunne regeering eene nog | krachtdadiger drukking uitoefenen, opdat Duitschland bij Oostenrijk zou aan-dringen eene gematigder beweging te voeren en opdat Frankrijk van Rusland bekome dat het zich niet in het konflikt menge. 1 De proletariërs yan Italie en Engeland van hunnen kant, zullen deze Pogingen uit al hunne krachten steunen. »Het Kongres, bij dringendheid te Parijs bijeengeroepen, zal de levendig-s^e uitdrukking van dezen yredelievenden wil van het wereldsch proletariaat zijn. - m L* * * »Hat Socialistisch' lnternationaal Bureau wenscht de proletariërs van -U5land warm geluk voor hunne revolutionaire houding, en noodigt het uit te v°lhouden in zijnen heldhaftigen strijd tegen het tzarisme, wat eene der groot-ste yetgekeringen daarstelt tegea^de bedrcigingen van den wereldoorlog. » OORLOG tusschen Oostenrijk en Servië God wti tien oorlog! 't Is de keizer van Oostenrijk die het ons bekend maakt. Die oude deugeniet, is onbeschaamd genoeg, om een open schrijven tôt zijne volkeren te richten. Daarin zegt hij, dat zijn innigste wensch was, de laatste jaren van zijn leven te bes'teden, aan werken van vrede. Onmiddéllijk laat de oude struikroo-ver daarop volgen : OE VÔORZ8EN8CHEID HEEFT HET ANDERS GEWELDI En bij 't slot van zijn schrijven zegt de keizer : IK STEL VÉRTROÛWRN IN DEN ALMACHTICE, DIE DE ZEGE-PRAAL ZAL VERLEENEN AAN MS^NE WAPENS. Ehwel 't is eene schoone ro! die men hier aan den God der katholieken te vervullen geeft. 't Is hij die trots de vrédelievende in-zicbten van den keL:cy, tôt den oorlog beslist heeft en men vraagt hem den zegepraal te verzekeren aan de Oosten-rijksche wapens. God wordt hier dus voorgesteld als een opzettelijke moordenaar en den be-schermer van andere moordenaars. Moest een vrijdenker zooiets schrijven, men zou hem steenigen en voor leugenaar en lasteraar uitschelden. % ❖ * Qorlogsbsrichten BELGRADO, DE H0OFD-STAD VAN SERVIE, GE-BOMBAEDEERD.De vijandelijkhedcn zijn dus begonnen. Gicter nacht om half twee hebben de Ser-viers de spoorbrug tusschen fcSemlin en Belgrade in de lueht laten springen. De oostenrijksche infanterie en artillerie bcschoot daarop de Servische positie aan de overzijde van de brug. N'a een korten strijd trokken de Servicrs terug. De ver-liczen aaji oostenrijkschen kant waren zon-der beteekenis. Het gelukt-e aan een kleine afdeeling pio-niers om, geholpen door douanebeambten, twee Servische stoomschepen, geladen met munitie en mijnen, te overmeesteren. De pioniers overweldigden na een korten doch hevigen strijd de Servische bemanning, die in gptalsterkte de pioniers ver overtrof. Zij lieten dfe schepen met hun gevaarlijke lading door twee van onze Donaubooten wegsleepen. (Dit bericht komt uit Oosten-rijksche bron.) Bijzonderheden over het beschieten van Belgrado Kort na middernacht zijn de vijande-lijkheden langs den Donau overal begonnen. Een Oostenrijksch-Hongaarsche pa-trouilleboot naderde op de Save den Servi-schen oever, om dezen met zoeklichten af te zoeken. De boot werd door de Serviërs be-selioten, waarop hefc vuur door de Oosten-rijkers op het kleine eiland in den Donau beantwoord werd. Ook de kanonnen na-men deel aan den strijd. In de nabijheid van do groote spoorweg-brug naar Belgrado ontspon zich een ge-vecht, waa.rin zich ook de Donau-monitors mengden. Dit gevecht duurde slechts korten tijd. Van den oever van Semlin af ziet men dat de iizeren constructie van het tweeder-de deel der brug gebroken in de rivier hangt. De pijlers schijnen behouden. Om half vier kwamen de drie Donau-monitorcn Ternes, Bodrog en Zsamos in actie. Uit Semlin snelcle ailes naar den Donau-oever, waar in de morgennevels Belgrado zicht-baar werd. Van het Westen hoorde men hevig geweervuur, terwijl de drie monitors in geveàhtslijn den Sèrvischen Donau-oever naderden. De Ternes vuurde het eerst. Men za,g een granaat op de hoeg gelegen vesting- kazerne ontploffen. Nu volgde afwisselend van de drie schepen schot na schot. Van het dak der vestingskazerne za.g men zwarten rook omhoog stijgen. Het dak was getrof-fen en in brand geraakt. Ook op een andere plaats van de vesting in de nabijheid van de electriciteitsfabriek zag men vuur op-vliegen. De brand werd gebluscht, maar de kazerne, die herhaaldelijk getroffen werd, vatte telkens weer vlam. Het vuur van de monitors werd door houwitsers ,van den Oostenrijkschen oever gesteund. Van Servische zijde werd slechts met geweervuur beantwoord. Midden onder het hevigste bombardement kwam de zon stra-lend op boven den Donau. De monitors naderden steeds meer den Servischen oever, al maar door vurend. De rook van de stoom-booten lag in zwart-e wolken op de rivier, terwijl men om en bij de vesting de witte rook van de ontploffing der granaten zag. Om half vijf staakten de monitors het vuur en verlieten zij den Servischen oever. Daarop trad kalmte ia. Het Oostenrijksch veldtochtplan De Times geeft beschouwingen over het oorlogsplan van Oostenrijk. Het blad gaat uit van de veronderstelling dat het Servische leger in den driehoek, gevormd door de steden Kragoejewats, Kroetsewats en Nisj, zal worden samengetrokken. Tegen deze centrale stelling zullen de Oostenrijkers vermoedelijk met drie legers een aanval ondernemen, nadat de vijande-lijke posities door kavallerîe en vooral ook door vliegtuigen zijn verkend. Het rechtsche leger zal waarschijnlijk van Sarajewo en Ooewats (in Bosnië) uit naar het Oosten oprukken, het centrale leger van Semlin naar het zuid-oosten en het linksche legei langs het dal van de Morawa. Elk dezer legers moet sterk genoeg zijn om een aanval van de Servische hoofd-macht te w eerst aan ; daardoor worat het gevaar dat de legers van elkaar worden ge-scheiden tôt een minimum teruggebracin en bij een concentrischen opmarscn wordt dat gevaar nog kleiner naarmate men de stellingen van den vijand nadert. Voor den opmarsch van het centrum is het noodig eerst de brug bij Semlin te herstellen of een nieuwe te slaan. De uitwerking van dit veldplan Uit Dura.zzo wordt aan de «Lokal-Anzei-ger» geseind : Tegen 11 uur des morgens hoorden de op-de reede liggende stoombooten kanonge-bulder uit het Noorden. Men vermoedt, dat het van de zware ka-nonnen komt uit de buurt van Oattaro. Is dit vermoeden juist, dan zou derhalve Oostenrijk iets tegen den befaamden berg Lowtsjen ondernemen, die, gellijk bekend, de baai van de Dalmatische haven Cattaro beheerseht. Kleine gevechten Volgens berichten uit Sarajewo zijn Servische troepeu bij Fotsa in Herzegowina en bij Zwornik in Bosniô gevallen. Zij hebben tôt taak wegen, telefoon- en telegraaflijnen te vernielen. Bij Priboi (op Servisch gebied, aan de Lim — lied.) is het gisteren tôt een botsing gekomen tusschen komitadzji's en een patrouille vaji de keizerlijke jagers. Het kwam tôt een vuurgevecht, waarbij de Serviërs zich met eenige gewonden terugtrok-ken.Nog het bombardement van Belgrado Uit Semlin wordt aan het Bcrliuer Tagc-blatt geseind : Om 5 uur begon woensdagmorgen het bombardement van de Oostenrijksche monitors op de vesting van Belgrado. Naar ik met den veldkijker kon waarnemen, heb-gen de zware vestingmuren sterk door het bombardement geleden. De stad zelf is naar het schijnt volkomen onbeschadigd geble-ven. Uit de riehting van Toptsjider (zuid-westen \an Belgrado aa,u de Save^ ea ook . uit Belgrado hoorde men geweerschoten< Tegen half 8 trokken de monitors zicl terug. Spoedig daarop hield ook het geweervuur op en lag de stad vreedzaam int den maneschijn. De derde monitor, die met de beide an-» dere binnengeloopen was, voer eehter weer weg, zonder te schieten,, \vaa.rsch:ijnlijk om een ander arm van den Donau binn®» tel loopen. De beide overige schppen schoteal daarop om de beurt. Iedera minuut viel een S schot, 90 p. h. van de schoten was raajsy! andere vielen in het wa.ter, waarschijnlijlci' met de bedoeling mijnen tôt ontploffing W brengen. Om 11 ure 's morgens begint de artillerie' op het Kroatische gebied achter onze rug-j gen de vesting te beschieten. Het tweeder schot is rechts van de vesting ingeslageii. Het brand op vier plaatsen in de nabijheid' van Belgrado. Om ha.lf vier is de beschieting opnieuwj begonnen. De Oostenrijkers hebbaœ âri*: dooden en eenige gewonden op het MBine/ eiland liggen. Het prachtige hôtel Moskou in Belgrado/ een school, het ministerie van financiën en een kruitmagaziijn zijn vooral getroffen.. De door de Serviérs vernielde brug kan dsi infanterie nog dienst doen. /■ Belgrado bezet Volgens een telegram aan de Kolnischmj Zeitung is Belgrado ingenomen. Dit bericht is ongetwijfeld juist, want naar] nader wordt gemeld, is te Boedapest een be-j kendmaking aangeplakt, waarin wordt mee-j gedeeld, dat twee eerste luitenants van hett regiment licht.zijn gewond. Het 68e en het 44e régiment infanterie heÎK>( ben het eerst Servischen bodem betreden. Tôt op een 30.000 à 40.000 personen hact de heele bevolking van Belgrado de stad ver-lateu.De burgemeester was nog in de stad. Hij verzocht den kolonel,. die het bevel over dq binnentrekkende troepen had, om het leven en de bezittingen van de vreedzame bevû.J-< king, die in de stad gebieven wan, imkn zien. De kolonel antwoordde, dat WÇ-kelen niet-strijder een haar zou worsSeï* krenkt. Gisteren om 12 ure hadden de OostenW rijksch-Hongaarsche troepen aile belang-' rijke punten van de stad bezet. Daarop werd de Hongaarsche krijgswet ook op Belgrado van toepassing verklaard. In verband met de bezetting van Belgrade herinneren wij-er aan, dat de spoorweg van Semlin door moerassig land in Zuid-Ooste-lijke riehting loopt en over eene brug vani 460 meter over de Sawe ten Zuiden vani) Belgrado den rechteroever bereikt. Hoewel de brug door het verdrag ran Berlijn onzij-( dig verklaard was, is Servië er toe overge-i gaan de brug onbruikbaar te maken. I» hoeverre berekeningen van Oostenrijk hier-" door in de war gestuurd zijn kan men slechts gissen. Misschien mag men aannemen, dafc men de verwoesting van de brug voorzien had en dat men dus over het noodige riaal beschikte om eene hulpbrug te slaan,. waarover men de zwaarste lasten vervoerea kan. Ongetwijfeld zullen de Serviërs, de spoorlijn van Belgrado naar Nisj op nogi meer plaatsen verwoesten. Het aanleggen van eene hulpbrug nsast de verwoeste spoorbrug zal vergemakkelijkt worden door twee[ eilanden in de rivier ten Zuiden van de,' spoorbrug, het zoogezegde groote en kleiaej Zigeuner-eiland. Gifucbten van een groote veldslag 600 Serviërs en 200 Oostenrijk kers zouden gedood zijn Uit Weenen wordt geseind: Donderda^ morgend kwam hier het bericht, dat bij Fotsa (in Herzegowina, aan de Drin) een gevecht had plaats gevonden, waarbij d« Oostenrijkers de overwinning hadden bo« haald. Er zouden 600 Sèrvicrs gedood ea 2000 gevangen genomen zijn. Aan Oostessf rijksche zijde zouden 200 mail gevallen zijn» DIT BERICHT IS EOHTElt NOG NIE1 BEVESTIGD. % * 5» De gevolgen van den oorlog in Oostenrijk zelf. — Eene iee« ning van een half miljard. De regeering is in onderhandelingen gm treden met eene groep bankiers, waarondei de voornaamste Rothschild is, om eenf _^£xoote le&»iiLS 3.a,u te gaan, Evenais Oost*«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods