Vooruit: socialistisch dagblad

938 0
29 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 29 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/sx6445k576/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3® iaat* « M. 31© Prijs per nummor : voor België 3 oentiemen, vooi den v'reemde 5 centiomen YoSefoon t Maetie 241 - Administra»:!® 284S Zonlafi 29 ^ovembes* 14*14 ^ — Dnilcster-Ultgeefster Maaîschappij H ET LICHÏ bestunnder t P. DE VîSCH, Lcdeber£-Gcnt . . REDACTIE . . ADM1NÎSTRATIE HOOGPOORT, 29, GENÏ VOORUIT ' % Orgaan der Belgische Werkliedenparti/\ — Versehijnende aile dagen. « ABONNEMENTÇPRÎJS rl BELGIE Orie maandca. „ , , . fr. 3.23 2es maanden fr. 6 50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Aîen abonneert zich op aile postbsreelea DEN VREEMDE Drie maanden îsJageiijks verzonden). « » . . . fr. 6.79 aawgHMggBiami i —i—n«i. M» n fc^Bduniam 1 De Oorlog en de Landbouwers Le Bien "Public meldt dat het distrikt ,an Nieuw-Schotland (Canada) cen ichoon initiatief genomen heeft. Het heeft namelijk den steamer «Tre-mowach» naar Rotterdam gestuurd, ge-laden met 5000 tonnen veevoeder, be-stemd voor België. De landbouwvereenigingen vergaderd te Dendermoride, hebben terecht de mil-[ àe gevers bedankt. Le Bien Public doet hetzelfde en wij îconnen niet nalaten ons bij die bedan-king aaij te sluiten. Het gentsch katholiek blad geeft I eenige uitleggingen over den tegen-! woordigen toestand van het landbouw-bedrijf, dat onze lezers moeten kennen. Wij geven het woord aan Le Bien Public: Van den overvloed en den goed-koop van het veevoeder, hangen 00k de overdaad en de goedkoop af van melk, boter en vleesch. Aan den prijs waaraan tegen-woordig de maïs en de lijn- en raap-koeken staan, heefc de landbouwer weinig belang van voort te brengen. Daarom 00k worden de neerho-ven snel ledig gemaakt, en naarma-te de kiekens geofferd worden, ten gevolge van de zeldfaamheid van den maïs, zullen de eieren zeîdza-mer en duurder worden. Hetzelfde gebeurt met het vee naarmate de boeren zich vergenoe-gen met het in 't leven te houden. Om de voortbrengst van boter en vleesch te ontwikkelen, zou de prijs dezer waren winstgevend moeten zijn. Welnu met den tegenwoor-digen prijs der grondstoffen, kan de prijs maar winstgevend worden, dan wanneer de boter 3,50 fr. den kilo bereikt en het ongeslagen vleesch aan 1,25 fr. gaat. Indien de economische voorwaar-£en gunstiger werden voor eene greotere voortbrengst van boter en vleesch, dan moest men nog eene andere hinderpaal overwinnen ; de vrees van den landbouwer om zijn yee te zien aanslagen zonder beta-!ing in geld. Maar deze hinderpaal zou men misschien uit den weg kunnen ruimen, door het _ stichten eener onderlinge verzekering tegen het aanslaan en de oorlogsrisicos. De maatschappij zou de beta-ling in geld waarborgen, mits het betalen eener premie per kop vetge-mest vee. Het ware voorbarig van dit organisme te scheppen, omdat de voortbrengst van vleesch in Oost-Vlaan-deren maar zal klimmen, wanneer de groote markten, zooals Brussel, toegankelijk zijn. De invoer van lijnkoeken kan vertraagd worden, ten gevolge van de tusschenkomst der oorlogvoe-rende landen. De duitsche overheid heeft be-slag gelegd op den voorraad die nog te Gent en te Antwerpen bestond, maar de ingang zijnde onderhande- lingen, laten veronderstellen, dat het beslag zal opgeheven worden en dat men voedingsmiddelen voor het vee zal mogen invoeren, met de waarborg dat zij tegen aile beslag zullen gevrijwaard zijn. Misschien zal men verder moeten gaan en zich van heden af bezig houden, met den aankoop van schei-kundige vetten, in 't vooruitzicht der lente ; men zal er des te ruimer gebruik van maken, doordat de verdunning van den veestapel, de gewone hoeveelheid der natuurlijke meststoffen heeft verminderd. De ellende spruitende uit de oor-logsverrichtingen, mag niet verlon-gen worden door eene verarming van het land. Misschien 00k zal men den maxi-mum-prijs moeten vaststellen voor al de grondstoffen, 't zij dat zij in het groot of in het klein verkocht worden. In deze omstandigheden mag de landbouw niet geruineerd worden, zoodat de prijzen van het mensche- lijk voedsel onbereikbaar worden. # # # Die inlichtingen zijn belangrijk en zij komen ons juist voor. Le Bien Public deed wel ze mede te deelen. Maar mogèn wij als 't u blieft een vraagsken stellen? De Landbouwersbond heeft Canada bedankt voor zijn goed initiatief. _ Opperbest, maar wat heeft hij daar-buiten reeds gedaan? En wat hebben de talrijke Boerenbon-den van België al gedaan in deze omstandigheden ? Wij hooren er niets van, wij zien er nog minder van. Wij weten dat de vakbonden der werk-lieden iets deden, zelfs de "associatiën van patroons, de banken deden iets, de steden deden veel en er zijn veel bijzon-deren, die teeken van goeden wil gaven. Wat deden de Boerenbonden om de toestanden te verhelpen die Le Bien Public komt te schetsen? Voor zoover wij weten, niemendalle. Niet alleen deden zij niets, maar zij be-proefden niemendalle. En nochtans worden die vereenigingen niet bestuurd en geleid door roode gaaien. Het zijn graven en barons, pastoors en kanunikken, rijke menschen allemaal die daarvan aan 't hoofd staan, het zijn dus geleerden, die des te machtiger zijn, daar zij homogeen katholiek zijn en de hulp van boven hun niet kan geweigerd worden. Moesten wij ons bedriegen omtrent het nietsdoen der Boerenbonden, dan zou-den we met genoegen kennis nemen van den bilan hunner werkzaamheden. Maar wij denken, dat die opgave zal uitblijven. De landbouwers stemmen goed en betalen goed. Als het kiesvee en het rentevee maar goed blijft, wel vare de rest. F. H. Uit de Internationale Het sfandpgflEst wasa «S® Fpaïsscik© Parts] Men leest in de «Humanité» deze verdere bijdrage tôt de kennis van de gevoelens der Fransche socialisten, ten opziehte van den tegenwoordigen ooriog. Tegen een syndikalistisch leider, Emile Hubert, een der hevigste ariti-militaristen, [ sekretaris van de grondwerkersorganisatie Parijs, diende onlangs een procès wegens het verspreiden van valsche berichten over t de krijgsverriehtingen — een onzinnige be-schulcÛging, zegt de «Humanité». Het val-■=che bericht zou o. a. hierin hebben be-staan, dat Hubert in een vergadering van pondwerkers had gezegd |: de Duitschers nebben 30 mitrailleuzen per regiment en '"i,i maar 3. Op de terechtzitting sprak liij a!s volgt : <! Mijn geheele gedrag i« in tegenspraak de woorden die men xnij wil toeschrij-ei!'f Ik he'o mij van den eersten dag der ®°bilisatie af ter bcscliikking gesteld Tau militaire overheid om al de leden ran rj»ijn organisatie aan hefc werk te zetten bij î - versterkingen van Parijs. Ik heb mijn :,'fc gedaan om mij nuttig te maken en aan 0uze arbeidsbeurs, bij vergaderingen van ?. yereeniging, altijd gezegd dat onze Pjioht -was mee te werken aan de yerdedi-j I Bng vin ji*t J*»" — Hebt gij, vroeg de rechter, nooit aan anti-militaristische propaganda gedaan? — Zeer zeker; v66r den ooriog, was het antwoord. — Het is mijn plicht te doen opmerken, zeide onze partijgenoot Pierre Laval, ver-dediger van Hubert, dat tôt aangename verrassing van de regeering en tôt onaan-gename verrassing van de Duitschers, de vakvereenigingsmannen onder de eersten waren om voor het land op te komen in de droevige tijden welke wij doormaken."?. Het einde was de veroordeeling van Hubert tôt één maand. # * & Sn ai® OuiïscSse Paptig Eeu drietal Hamburgsche partijgenooten, n.l. dr. Laufenberg, dr. Herz en Wolff-heim, hebben thans in de «Hamburger Echo» een protest gepubliceerd, waarin zij, naar aanleiding van de oorlogszuchtige houding die dat blad aanneèmt, als hun meening uitspreken, dat de «redaktie de partijbeginselen heeft prijs gegeven, den oorsprong en de beteekenis van den ooriog miskent en een chauvinistisch-nationalis-tische richting volgt. » De «perskommissie» van het blad, n.l. de kommissie uit de partij-organisaties, die geschillen te behandelen heeft, verklaart echter, dat zij op de taktische en principiee-le houding van het orgaan ^een De EngelsDhe pers 80 ds Regeê ing V'olgens de". Public is een deel der engelsche pers 1 juo betreurenswaardige manier overhoo! .raakt met de engelsche regeering, en d:t van bij het begin vau den ooriog. # Verscheidene dagbladen verwijten het der regeering dat zij hen tegenwerkt in het volbrengen va,n hunne moeilijke taak, waarop de regeering antwoordt dat zij ai te onvôorzichtig zijn te werk gcgaan„ Het groot engelsch blad The Tiincs kwam er dezer dagen tussehen met eene poging om allen te verzoenen en het zegde dat sommige dagbladen beknibbeld werden omdat zij al te pessimist waren, terwijl andere afgekeurd werden omdat zij in ailes al te optimist wahen. « De dagbladen die dierven spreken over een duitschen inval, gaat «The Times» vooijt, worden voor kleiugeestig uitgeschol-den,' terwijl deze, die ailes te rooskleurig inzien, beschuldicrd worden als overdrijvers die het volk onder slechte indrukken brengen.d Vclgens het oordeel van aile verstan-dige lieder. besluit het blad, heeft de engelsche pers zich over het algemeen zeer verstandig gedragen, ondanks de zoo stren-ge censhur der regeering, ondanks het ver-keerd oordeel dat door uaar over de houding der dagbladschrijvers wordt geveld. » Verder klaagt het blad r « Het gouvernement gaat voort met aan de dagbladen aile inlichtingen te weige-ren, zeggend dat het zichzelven gelast met deze aangelegenheid. Het zendt de door hem noodig geachte mededeeling aan het Algemeen Persbureel. Om van ailes goed op de hoogte te worden gehouden heeft het een «ooggetuispe» naar het front gezonden. Die gezondenè is noch' een officielle per-soon noch een vertegenwoordiger der dag-bladpers, zoodat hij door haar zelf kan tegengesproken worden — al onderzocht zij nauwkeurig zijne berichten alvorens ze openbaar te laten maken. » Om te sluiten voegt «The Times» er bij dat hij er zelf te verger fs op aangedrongen heeft om telegrammen van generaal French in persoon te mogen afkondigen. * H©i 0®j§®r ies* Zooals de berichten thans luiden moet Turkije in Egypte, langs de Syrische gren-zen, een aanzienlijk leger van Bedouinen samengetrokken hebben. Yolgens de laatste berichten zou zells een groot leger van Bedouinen op vlugmarsch getrokken zijn in de richting van het kanaal van Suez — dat zij zouden willen verstop-pen ( 1) Men wil er in Engeland maar geen geloof aan hechten dat deze « benden der woestij-nen » er toe in staat zouden zijn het gezag der Britten eenigszins in gevaar te brengen in het land der Pharaos — als zij niet krachtig bijgestaan worden door de regel-matige turksche troepen. In de voor hen voordeeligste omstandigheden zouden de bedouinenbenden er misschien kunnen in slagen zich meester te maken van het schiereilancl van Sinai om aldus, in hunne hoedanigheid van... etapen-ruiterij, den weg tussehen Syrie en Egypte open te houden, voor wat betreft het ver- voer van de turksche troepen en hunne be-voorrading.In deze en andere omstandigheden zouden de Bedouinen werkelijke diensten kunnen bewijzen aan het turksche leger, dat zich veel vrijer zou kunnen bewegen tegen de Kussen. De Bedouinen vertegenwoordigen in deze streken de zuiverste type van den Arabier en zij gaan door als de dwee'pzuchtigste aanhangers van den maJiomedaanschen godsdienst — alhoewel deze godsdienst niet al te veel invloed kan uitoefenen op hun doen en laten... Trots den invloed van dien godsdienst zijn zij voor de groote meerdf>r-heid heidenen gebleven en aanbidden zij boomen, bergen, enz. Onder deze benden treft men talrijke stammen aan die door de velden zwerven eu het heele Zuiden van Syrië in hunne macht hebben... Men kent aldus meer dan honderd machtige stammen die eene afzon-derlsjke organisatie bezitten en eene zekere tucht aangenomen hebben. Onder de bijzonderste stammen die in Mesopotamië leven, noemt men deze der Memtelicks, die meer dan 50,000 woonten-ten met zich voeren en aile jaargetijden van verblijfplaats veranderen. Langs de boorden van den Euphrat zwerven even machtige stammen van Bedouinen en de Aneses, die zich langs de boorden van de syrische woestijnen ophov den, gaan door als onversaagde benden. De Muntelicks en de Aneses worden sa-men geschat op 750,000 koppen, waaronder meer dan 100,000 geoefende krijgers. Verder spreekt men nog van de Bedouinen van zuiderlijk Arabie, die nu hier en dan daar verschijnen «met hunne kernels, hunne paarden, hunne scha.pen en hunne tenten en steeds gereed zijn voor den ooriog en de plundering. Het totaal der Bedouinen die zich ophou-den in Syrië, Mesopotamië en Arabië, kan geschat worden op 3.000,000 koppen, waaronder een half millioen geoefende krijgers, die heel wat werk kunnen leveren aan de geregelde troepen. lo le pnseslueiige wereld Van Duitschc zijde wordt de aandacht -e-vestigd op het wetenschappelijke deel van den arbeid der Duitsche legerartsen. Voor-hands bestaat dit in het houden van bijeen-komsten ter mededeeling van de ten velde opgedane ervaringen. Te Namen is een Duitsch-Belgische dok-toren-vereeniging opgericht, welke een 40 leden telt en die reeds een 30-tal vergaderingen heeft gehouden. De Belgische officier van gezondheid, Frank, die lang in Duitscliland heeft gestudeerd, fungeert er als tolk. Te Bijssel is gedurende den ooriog uit de universiteitsklmiek van het hospitaal St-Sauveur een Duitsche kliniek ontstaan, welke door haar leider prof. Kroenig uit Freiburg tôt een centrum van wetenschappelijke actie is. gemaakt voor de vele in het veld en in de oorlogslazaretten in en om Rijssel arbeidende doktoren en waar dezen hun ondervindingen op het gebied der oor-logschirurgie mete lkaar vergelijken. Opmerkelijk is de mededeeling welke in genoemde voreeniging is gedaan, dat het transport huiswaarts van do gewonden tegenwoordig zoodanig is versneld. dat zij in ongeveer twee dagen het ziekenhuis in het eigen land bereiken. Het voorbeeld van 1870 wordt op deze wijze nagevolgd toen von Langenbeck te Orléans de vereeniging van oorlogs-artsen stichtte, welke aldaar gedurende den ooriog en den tijd van de bezetting haar bijeenkomsten hield. Europeesche Oorlog lu West-Vlaanderen ©si in '! Noorden van Frankrijk Oflicieele telsgramms» : Uit Sluitsche Sstoib BERLIJN, 26 November. (Wolff.) Het groote hoofdkwartier deelt hedenochtend mede : « De toestand op het Westelijk oorlogs-terrein is onveranderd. » In de streek tussehen St. Hilaire en Soudan is een aanval der Franschen, die met een groote macht was ondernomen, maar zwak werd uitgevoerd, met zware ver-liezen voor den vjjand afgeslagen. » Bij Apreinont hebben wij vOrderingen gemaakt. » BERLIJX, 26 November (Wolff) ; De '«Lokalanzeiger» verneemt uit Genève, dat gisteren de herhaalde pogingen, door de troepen onder $en Franschen generaal Foch tussehen de kust en Yperen gedaan, om de voorbereidselen te beletten, door de Duitsche genie gemaakt om tôt een actie op grooter schaal te kunnen overgaan, we-derom zonder succès zijn geweest. De beweerde terreinwinst tussehen Lan-gemarck en Zonnebeke, slaat op gebied dat voor plannen om door te breken volstrekt niet in aanmerking komt. De belangrijke vorderingen van de Duitschers in de buurt van Verdun noodzaak-ten het Fransche legerbestuur nieuwe maatregelen te nemen, teneinde de uit het noordwesten opdringenda Duitschers zoo lang mogelijk op te houden. é Het gisteren bij Béthincourt geleverde geveeht, zal daar, naar in militaire blad en wordt aangenomen, waarschijnlijk nieuwe gevechten tengevolge hebben. Teneinde hun nieuw ontvangen zwaar geschut te probeeren, hebben, de Franschen Arnavillc, bij Poftt-à-Mousson, gebombar-deerd.^ jQe milits.ire deskundige kolonel Rousset, heeft betoogd, dat de offensieve geest, di«-; over het geheele front de Duitsche troepen bezielt, niet is overeen te brengen met der bewering, dat die troepen erg naar den' rrede rerlangen. S3ït Fû9aEas©fe© brosa PARIJS, 26 November. (Reuter.) Offi-i cieel bericht ran hedenmiddag 3 uur « De dag Tan gisteren heeft zich dooi; geen enkel belangrijk feit gekenmerkt. » In den omtrek van Atrecht worïït de beschieting ran de stad en buitenwijkeni voortgeze*. 1 » Aan de Aisne heeft de vijand een aan- ; val beproefd tegen het dorp Messy, welke-geheel en al is mislukt, met ernstige ver-liezen voor de Duitschers. 1 » Wij hebben eenigo vorderingen gemaakt in de streek ten Westen van Souain. s Er is vrij wat sneeuw gevallen, vooral' in de hoogste gedeelten ran de Vogezen. »( ^ Âao de Oost-Pioissischs gréas Uii ^ssitsche isron BERLIJN, 26 November. (Wolff.) Srt groote hoofdkvrartier deelt het yolgende' mede : « In Oost-Pruisen is d© toestand niet ver-', anderd. In de gevechten, geleverd door de ' troepen van generaal von Mackensein bij [ Lodz en Lowicz, hebben de Russische eer-1 ste en tweede legers en een deel van het ? vijfde leger zware verliezen geleden. Be-j halve +ele dooden en gewonden verloren dej Russen niet minder dan ongeveer 40,000| niet-gewonde gevangenen, 70 kanonnen, 160j munitiewagen*. » Honderd zes en vijftig machinegewereni maakten wij buit. Onze troepen maakten; 30 kanonnen van den vijand onbruikbaar. » Ook in deze gevechten gedroegen zich' de jeugdige soldaten, ofschoon zij grootei verliezen hadden, schitterend. » Dat het, niettegenstaande deze behaal-de voordeelen, nog niet is gelukt tôt een beslissing te komen, i« te wijten aan het optreden van nieuwe *terke vijandelijke strijdkrachten uit oostelijke en zuidelijke richting. » Hunne aanvallen werden gisteren ove-ral afgeslagen ; de eindbeslissing laat echter nog op zich wachten. » Het bureau van Wolff teekent bij dit bericht aan, dat generaal von Mackensen dezelfde is die zich, volgens de berichten der Fransche bladen, in Augustus voor het hoofd zou hebben geschoten. » Uit I9POB8 WEENEN, 26 November. (Wolff.) Oifi-cieel wordt van middag bekend gemaakt : De veldslag in Russisch - olen heeft op een groot gedeelte van het front het karakteï van een onbeslisten strijd aangenomen. ISat i^ussisclee kfosi ST. PETERSBURG, 28 November. (Reu< ter) : De groote generale sfcaf deelt officiel mede : « In den veldslag bij Lodz, die zioh blijft ontwikkelen, blijft het voordeel aan-onzen kant. De pogingen der Duitscher» beoogen den terugtocht van hun legercorp-J sen, die in de richting van Brzeziny wa,-; ren opgerukt en nu onder ongunstige om-| standigheden in de »treek van Stryjcow te-l rugtrekken, te vergema-kkelijken. » Op het Oostenrijksche front hebben wïf j voordeelen behaald ; in de gevechten van,' den 25 hebben wij 8000 gevangenen gey maakt, o. w. twee heel© regimenten met hun bevelhebbers en officieren. > *Ar "« V km è Bississh-Pooisciie- ( Ga'ieiscfes gréas yît Ouitscho bron BERLIJN, 25 November. (Korrespondenjf Norden): Volgens een bericht uit Boed»^ pest zijn de Oostenrijksch-Hongaarschft troepen gisteren in de i-arpathen tôt het offensief overgegas.n en hebben zij daar éen vleugel van de Russen ingedrukt en deze® een gevoelige nederlaag toegebracht. i De op de bergen opgestelde artillerie ba-i' schoot de Russische troepen van twee kan-ten, waarop een bajonetaanval volgde. D» vijand liet vele dooden en gewonden acb* ter. i Uii 3tosienrijksGh-Hongaai* . scSie Ssron BOEDAPEST, 2# November (Wolff). l Volgens een officieus bericht is de aanval-lende beweging tegen d© door de passen la do Karpathen iv de komitsutsn Hng en Zemplen binnengedr«nf»a vija&d begonneft «n d« vijand teruggedreven, jSij d«n stan4 der krijgsverrichtmgen Éondeti grec bijzonderheden vermeld Wordea. Toch ka» reeds worden medegedeeld, dat de Uszoîi[ pas reeds weer in ons bezit is, zoodat hafc komitaat Ung van vijaaden is gezuiverd. \ Ook de ia 't neordelijks gedeelte vaa hei

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods