Vooruit: socialistisch dagblad

150099 0
09 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 09 October. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9g5gb1zk5n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

0naSMt«r-U!t*eeïaî8» S*»: j^Mtschappij H ET LICIÏT feeaUsartîer * p. OC VISCM. Ledeberg-Gint . . REDA.CTI E . . ADM!N!STRATIE HOOGPOORT. 25. GENT ABONNEMENTSPRUS BCLOIC OfU ntudco. , « , . fr S." £ea maanden « » . , » fr. 6.i» Lin J«ar ....... fr. 12L5C Mtn aboaneert ricù op tHc po*îbnre«;®i DEN VREEMDE Dde maandca Wagelljk» venondcn^ ..... fr. 6.73 Drgaan der Be/gische V/epkliQdenparhJ. Versahjjnende aile dagen. I Bekeodmakingen LEKEÎiDMAKING betreffend veizoeksehriîten der hrwoners van tiet et^ppengebied Ails per&oonlijke verzoekachriften de: mwoners van het etappengebied moeten steeds bij de bevoegde ii.iAPPENK.OM-MANDANTUPt hunner woonplaats, — il het grensgebied, tegen Holland, bij he' kommando van de grensafdeeling — inge diend worden. Dan komen zij op d« spoe digste wijze tôt de Etappen-Inspeotie M worden daa*. beslist. Het sturen van verxoekschriften door d« bewoners van het etappengebied aan der Gonvorneur-Generaal te Brussel is doalloos, daar deie voor beslissing van Brussel naai hier moeten overgemaakt worden. Gent, den 27 September 1915. BIJTOEGSEL TOT DE VERORDENING betreffende het relsverkeer (Verordenlnge. blad a. 5 ,bled. 56) Tôt A» Algemeene bepalingen : a) Het veloverkeer buitem de gemeontec it reeda van ai 8 uur 'a arond» v»rbod«n (du! van 8 uur 's avonda toi 5 uur '» morgens- b) Aan vold- en boschwaohtere kunnea ook reiapassen afgelorerd worden tôt d« uitoefening van hunnen dienit gedurend« de nacht. Tôt B. II: BJJzondere bepalingen: lnwonerg van het grensgebied die zich verwijderen van hun gemeenteomtreik, moeten ook dan een reispas op zich dragen, wanneer zij zich naar het etappèngebied be-geven.Buitendien wordt de aandacht van het publiek nogmaals uitdrukkelijk gevestigd \ op het voorschrift B. I. van de verordening, ' volgens dewelke ieder persoon van 16 jaren en meer a! tijd ook binnen de gemeenten drager moet zijn van een «Eeazclvigheids-bewija».Als zulke gelden voortaan alleenlijk de bruine kaarten, waarvan aile gemeente-overheden modellen bekomen hebben. Gent, den 28 September 1915. Der Etappeninspekteur, von UNGER Generalleutnant. BIJTOEGSEL tôt de VERORDENING EU betreffende tsitvocr verboden. (VerordeingB-biad n. 2, bladz. 38). De uitvoer van klompen uit het Etappen-i gebied wordt tôt nader bevel verboden. i Gent, den 30 September 1915. Der Etnppeninspekteur, von UKGEB i Generalleutnant. Wij kunnen huldebetoog aan onz«n gestorven engelschen strijdmakker niet be-ter aanvangen dan met de samenv&tting van een a: kel dat bij verleden jaar ichreef in zijj orgo-an « Merthyr Pioneer », een artikel dat veel weg heeft van een hoofdstuk uit een roman van Dickens: « Vader waa sedert veraoheidene maan-den werkeloos. Monder zou woldra nog e»n kind koopen. De tienjarige James, die bij «en bakker te Glasgow drie-en-half shil-]in% per week verdiende, was de eenige steun van het gezia... Nachtelijk waken aan i het bed van moeder, bij allerharud huiselijk werk. haddeu den knaap letterlijk uitge-put. In den loop van eene week kwam hij tweemaal een kwartuurs te laat in de bak-kerij... De baas, een zeer vroom proteatant-sohe kerei, diende hein de eerste maal eene harteloozs berisping met bedreigingen toe, lond hem de tweede maal genadeloos weg — en hield hem daarbij bot loon der laatste week af... Gedurende den daarop volgen-den nacht werd het verwacht kind geboren ea op den morgend van den eersten dag des jaars 1867 ging de zon op over eene arbeiderswoning in dewelke mea vuur, brood noch gcld had !... » Aldus had d9 in dezelHe stad Glasgow, Ea veel en lang lijden, gestorven beste lei-der der engelsche arbeidersohap van in zijne prilsts jeugd en aan zijn eigan lichaam »1 d« ellende van het arbeidend volk leoren kennen en gevoelen. « De jonge James was niet begonnen met «ijne plaats bij den godvruchtigen-onmen-lohelijken bakker. Hij was nog geene aoht j*reo ten voile als hij naar de kolonmijn moest? waar hij, terwij] de andere kiadon van zijn ouderdom zich onbekommerd aan spelen en joe'in konden overgeven, dienst moost doon a!s zoogenaamden « kolenjon-g»n» opdat hij ook wat zou vordienon voor het gebrek lijdend gezin. Van schoolgaan w&a er voor den armen James in de vêrste verte geene spraak, en men kam denken wat al inspanning het moest kosten om van de nauwelijks gelet-terde moeider te leeren lezen en schrijven 1 Voor de menschen die eene dergelijke jeugd door te spartelen hobben, liggen doorgaana twee wegen open : .Ofwel ga-an zij naar ziel en lichaam tea onder en ver-vallen zij in den toestand van den onder-drukten gevoelloozen, bewusteloosen,mach-teloozen slaaf. Ofwel heeft de bittere on-dorvindincç in hun wezen dien heiligen haat, dien gloeieniien wil opgewekt, die van h en, dia er het noodig klaar inzicht bij behou-don hebbon, kueae strijdei^s, knappe lei-ders maakt, dio duizonden opwekken, mea-slepen en a&nw&kkeren in den zwaren klas-senkamp.Onze waardige zoon r»a een doodarmen schotschen mijnwerker, was een dergenan die den laatsten weg ingeslagen was.Hij had een zoo helderen en vasten blik, een zoo krachtig en duidelijk inzicht, dat hij al dade-lijk al de behoeften van het proletariaat had begrepen. En als hij den oudsrdom van vier-en-twintig jaren bereikt had, werd hij door zijne werkgezellen geroepen tôt het a-mbt van secretaris zijner vakvereeniging, tôt het ambt van schrijver, spreker en organisateur, wa&rdoor hij ook verloat werd ait de kolonmijn, wa&rin hij zijne gezondheid en veel van *ijne lichamelijlËe krachten ge-laten had. Eerst acht jaren later liet Keir Hardie zioh bij eene aanvullende kiezing als wer-kerskandidaat voor het Lagerhuis voorstel-len, Hij viel door de mand, zooals men eene mislukking noemde, maar in 1892 ging hij als kandidaat der omschrijvinç South-West-Ham zelf de prop&ganda leiden en behaalde hij eene sehittersnde overwinning op al de partijen, alhoewel zij tegen den arbeiderskandidaat al haar grof geschut opgesteld hadden. In het jaar 1895 moest Keir Hardie het andisrmaal tegen de verbonden partijen van Oieren en planten in verband me! dan omgang Voordrachten gehouden door Dr. C. DE BRUYCKER. in het «Feestlokaal van Vooruit», te Gent. (Eerste Vervolg) I en II. INVLOED VAN HET LIOHT Een klaesiek voorbeeld van den invloed van de licht, zijn de z. g. licht- en scha-duwbladen van sommige boomen met groote "oon, ala beuk b. v. De lichtbladen zijn grooter, maar dunner. De bergplanten heb-oen donkerder gekleurde bloemen. Dat is een gevolg van het sterkere lic'ni/. Lûodat, een zwitsersch geleerde, heeft een eigenaardige inwerking van duister-Bis op de aardappelplant aangetoond. Hij Belukte er in knollen op de luchttakken te doen ontstaan. Daartoe verwijderde hij de oïderaardsche knoppen. Kammerer deed het volgende : lu de waterplassen der grotten in Z.-W. ^enrijk leeft een Salamanderachtig dier e ^rottenolm.» Door het verblijf in de uisternis is het dier blind en kleurstof ont-breekt in de huid. reW ^-6r gro°i'e j°ngen ^er we~ l met een paar kleine puntjes in den (onvolmaakte oogen) die weldra ver- Stelt men nu dit dier aan het licht bloot dan werd de huid grijs, violet en vervol-g»ns blauwzwart. Werd het dier gekweekt in een temperatuur van boven de 15° dan werd het eierleorgend en ten slotte, wanneer men het dier onderwerpt aan bepaalde om standigheden, het inwerken van roodlicht, om de huidverkleuring te verhinderen dan kreeg het dier uitpuilende groote oogen, waarmede het dier duidelijk zag, wat bleek uit het geweld waarmede het naar de hem toegereikte vormen toeschoot ! Aan een blinde — sinds duizende generatiën de oogen niet meer gebruikende soort, — gaf het licht het gezicht weder. WATER — VOCHTIGHEID De werking van het water op den bouw der planten blijkt het duidelijkst bij de halfondergedompelde w^terplanten als de waternoot, die door de waterpest — een Amerikaanschen indrnngeling — uit onze waters verdrongen is geworden. Onder water zijn de bladeren mooi vedervormig, bo-venwater, drijvend, zijn de bladeren verza-meld in rozet en zijn daarenboven niet in-gesneden, (toelichting met lichtbeelden van Waterranonkel, a) een ondergedompeld in alippen gedeeld blad ; b) een drijvend nier-vormig blad) Bij de veenwortels heeft men 2 vormen : 1) een met rechte stengel en spitse bladeren ; 2) een met buigzame stengel met grootere stompe bladeren ; dit is een aanpassing aan leven in water waar stijve stengel breken zou en waar het licht zwakker is. Bij Massart heeft men ook twee vormen : land en watervorin en zelfs op uiterst droge plaatsen een derde vorm : droogzaudvorm, die doçr zijn kruipenden, korteren stengel den Geldzak laten liggen, maar in 1900 ging hij als afgevaardigde van d« omschiijving Merthyr-Tydvil weer naar het Lagerhuis, dat hij eerst na zijn afsterven voor goed verlaat. De politieke tegenstanders van aile bur-gerpartijen, vooral van de liberale partij — die in hem den duivei in persoon gezien had — hebben Keir Hardie stelselmatig en onophoudelijk uitgescholden als een fana tieken dweeper en voor hem hebben zij den vereerenden schimpnaam uitgevonden van den « afbreker met een leerstelsel ». Als Keir Hardie inderdaad een fanatio-ker ware geweest m den zin waarin het woord door zijne tegenstanders opgevat en uitgelegd wordt, dan hebben wij het recht te vragen wie hem dat kwalijk zou hebben kunnen nemen, en daarop zelf to antwoor-dan : Bij een mensch die eene jeugd doorge-leefd heeft ala deze die doorgeleefd werd door onzon mijnwerkerszoon, moeten or sterke, overheerschendp hoedanigheden voorhanden zijn om de gevaren van een nutteloos en onvruchtbaar fanatismus af te keeren. Maar Keir Hardie was hoegenaamd geen fanatieker. Hij waB op en top een man van beginsel, die weinig neiging gevoalde voor het sluitan van verbonden, voor het onder-hanideleo en toegeven, eene handelwijze die destijds het pôlitiek leven en streven in Engeland overheerschte. De spotnaam van den « afbreker met oen leerstelsel » kon voor Keir Hardie aangeno-men worden zonider hem daardoor het minst te beleedigen of te verminderen. Was hij niet een uitstekend, boogwetenschappe-lijk theorioker, hij wa» des te moer een lumtekend mon van de praktijk. Keir Hardie had zijne praktijk met veel gezond verstand opgebouwd op den grond 1 van eene gezonde en kloeke theorie, en als dit op zich zelf een stelsel is, dat niet van aard is om een engelschen politàeker bij de burgerpartijen aan te bevelen, dan was dit stelsel van hem nog veel minder van aard om hem de genegenheid te besorgon van de burgerlijke tvolksvrienden», want het weus v66r ailes het zuiver sociaal-democratisch stelsel, het stelsel van de ontvoogding der arbwdende klasse dor r de arbsidende klasse zelf! Het was onzen koe.nen Keir Hardie om twee groote dingen te gelijk te doen : In de eerste plaats was het er hem om te doen do engelsehe ar'oeiderscha-p klaar te leereD in-zien en begrijpen, dat het unionisme of de l vakbeweging moest volledigd en versterkt zijn door eene krachtige politieke bewe-ging, en in de tweede plaats eiechte hij allerkrachtdadigst en onverpoosd dat deze politieke bewegine zioh volkoman onafhaji-kelijk hisld van allen invloed van de twee groote burgerlijke partijen. (Slot volgt.) De ookosten van den ooriog in Frankrijk Alvorens te laten overgaan tôt de bespre-king van het nieuw wetsontwerp over de « voorloopige twaalfsten », heeft de heer Aimond, algemeene verslaggever van de bij ; zondere commissie der geldmiddels, in het Senaat eene circulaire laten uitdeelen waarin eene methodieke uiteenzetting staat van den financieelen toestand des lands, van en kleinere sterk behaarde bladeren tegen al te eterk waterverlies bestand is. ' Het merkwaardige ligt hierin, dat uit zaad van een enkele plant, zich naar de omstandigheden een der drie vormen, die welke het best aangepast is, ontstaan kan. Dank zij die buitengewone kneedb&arheid, dit bijna irrenzeloos aanpassingsvermo gen, kan de plant in de meest verschillende middens gedijen, terwijl de meeste soorten ofwel tôt het landleven, ofwel tôt het wa-i terleven veroordeeld zijn. » Voor den groei en de ontwikkeling van de ■ planten is niet alleen het in den grond be-schikbaar water van groot belang, ook de vochtigheidegraad van de lucht is een fak-tor van beteekenis. Immera, hoe droger de lucht, hoe meer water de plant langa de i poriën van de bladeren uitzweet. i Bij woestijn en droogheide planten zijn i derhalve de bladeren zeer klein en soms i gansch of gedeeltelijk door stekels vervan-gen. Indien men nu het gevaar van te groote verdamping opheft door de planten in een vochtige atmosfeer te kweeken, dan veranderen zij als het ware van gedaante : stekels verdwijnen, bladeren worden grooter of zijn talrijker. De eigenaardige bouw der stekelnlanten moet dus opgevat worden als eene aanpassing aan het leven in een drogen (door-dringbaren grond en een drogo lucht, of een van beide. Zoodra de levensomstandig i hedon gewijzigd worden, zoodat voor dood door verdroging niet meer te vreezen valt, verdwijnen hunne aanpassingskemm-erken- geheel of gedeeltelijk. * * » Het zal wel van zelf spreken dat man bij vêla dier en. heeft getraoht den invloed der dien toestand zooals hij zich zal voordoen op het einde des jaars, ua zeventien maanden versohruikelijken oorlug. Het totaal der kredieten, die sedert het uitbreken van den wereldbrand aange-vraagd werden, zegt Aimond zal zoowat kumen op 30.500.000.000 (ùertig milliard eu vljï honderd millioen frankec). De eigenlijke knjgsuitgaven komen in de rekening voor een bedrag van 73 %. De uit gaven voor de loogenaamde sociale solida riteit komen op 11 %. Het algemeen bestuur des lands had voor zijn deel 8 %. De staats schuld verslond van het geheel 7 %. De aan koopen van allerhande waren voor de voe-ding van de burgerlijke bevolking vergden 1 %. In het verslag leest men verder : Als vergoedingen a&n de gezinnen van de onder de wapens geroepen manschappen werd er uitgegeven : 68.000.000 fr. per maand in 1914 ; 127.000.000 fr. per maand gedurende den eersten semester van 1915 ; de totale uitgave voor dit doel sal op einde december aanstaande komen op 2.173.000.000 franken I Voor de ongelukkigen die hunne dorpen en steden hebben moeten verlaten, namen de uit^aven in dezelfde verhouding toe. Gedurende de eerste maand van den ooriog werd er 8,000,000 fr. uitgegeven en gedurende de laatste maand kwam msn niet meer toe met 28,000,000 fr. Het spreekt van zelf dat de inkomsten van d®n Staat ontroereikend zijn om te voor-zion in zulke steeds toenemende uitgavan, zwoveel te meor omdat zij zelf zooveel ver-minderd zijn ten gevolge van den oorlogs-toestand.Volgens Aimond zijn de gteatsinkomstcn met 20 % verminderd an daarom vraagt hij aan het bestuur van het geldwezen « vergoedingen » tôt een bedrag van 3,822,000,000 franken. De versiaggever heeft uitgerekend dat de Staat gedurende de jaren '14 en '15, als op-brengst der reohtstreeksche belastingen, iets minder dan 8,000,000 fr. zal ontvangen hebben. Het bedrag der op einde oogst in omloop zijnde zoogenaamde « bons der nationale verdediging » moest door den verslaggever goraamd worden op 6,977.000.000 fr. Het bedrag der t obligaties » ra^imdo hij op 1,923,000,000 fr., of beide posten te samon op een bedrag van 8,900,000,000 fr. Op hat einde van december laatst moet het bedrag der voorschotten van de Banque de Franoe geachat worden op omtrent 6 milliard 650 millioen fr. Aimond moest dus komen tôt het voorstel om eene leening op lancçen duur aan te gaan en hij besloot als volgt : « Het oogenblik is voor ons gekomen om te doen wat men elders reeds gedaan heeft. Ik wil zeggen dat wij aan ons volk moeten vragen of het wil inschrijven voor eene groote leening op langen duujr, op eene groote leening van eonsolidatie, van ver-sterking voor ons geldweien, waardoor wij aan onze schatkist de kapitaien zouden be-zorgen die zij weldra zal noodig hebben om hot hoofd te kunnen bieden aan de verval-loade wissels die van buitengewoon groot bedrag zullen moeten zijn. » Ala antwoord op een paàr hem gestelde vragen voegde Aimond er nog bij : < Uwe regeering laat u verstaan dat zij voornemena ia binnen kort'een wetsontwerp in dezen zin voor te leggen, zoodat wij dan de gelegeuheid zullen hebben om verder te spreken over deze beJangrijke kwestie. Hot moet echter op voorhand goed verstaan zijn betsproken feiten na te gaan ; het echter meest bij insecten, omdat het opkweeken van deze dieren tamelijk gemakkelijk gaat en zulks op groote achaal practisch uit-voerbaar is. Vochtigheid, warmte en voeding werden in hunnen invloed nagegaan, vooral bij vlindera en kevera en dit met verrassende uitslagen ; zoo b. v. onderwerpt men de larve van de Vanessa urticae (Pictet) en ook de pop aan de volgende proeven : A) Werd de larve onvolledig gevoed dan waren de insekten die zich uit de pop ont wikkelden kleiner en bleeker dan de vlin-ders, welke zich uit de pop van normaal gevoede larven ontwikkelden. Onderwierp men de larven en poppen aan vochtigheid en ging daarmede eene matige warmte gepaard dan outstaat uit de pop een vlinder die ongeveer aan de typevlinder ge-lij-kt. Was de temperatuur echter koud <ian was de bekomeu vlinder kleiner en vooraJ bleeker getint. Van het bovengenoemd vlindertje komen in de vrije natuur een aantal varisteiten voor o. a. in IN. O. Eurpoa en Azië (pool variëteit) in Sardinië de Bardijnsche varie-teit.Maar het is niet noodig een lange reis te ondernemen of iich tôt een handslaar te wenden om die varieteiten te bekomen. Ieder kan ze kweeken uit onze soort. Eweek de rups van de *KIeine Vos» en zoodra ze ophoudt te eten en zich ingepopt heeft brengt men de pop eenige uren op een zeer lage temperatuur b. v. 0°, of gedurende een paar dagea op 10° O. Uit die pop zal een vlinder geboren worden die in niets van de poolvariëteit afwijkt. Brengt dararentegen de pop in een kamer verwarmt op 35° 0. en men zal er de Zuid- dat deze leening hoegenaamd geene aanlei-ding mag geveu tôt de afschaffing der ebona vau de nationale verdediging ». Tôt aan het einde der vijandelijkheden moeten dete «bons* beantwoorden aan eene dringenda behoefte van economischen aard. De handel en de nijverheid moeten kunnen beschikken over eene voldoende hoeveelheid van baar geld en in deze bewijzen de «bons» hun on-schatbare diensten. » Militaire oniierficlitinpianpea in Âmorika Sommige amerikaansche dagbladen ver-tellen met den noodigen bluf wonders over eene zich in Amerika ontwikkelende milita-ristische beweging, waarvan men in het land geen voorgaande kent. Volgens engelsche gazetten Leeft die milv taristische beweging haar centrum gevon-den in het als uit den grond opgeschot^n' krijgskundig kamp van Plattsburg, dat van week tôt week moet vergroot worden om da oefeningen van vrijwilligers mogelijk ta maken. Met duizenden en duizenden ea uit eigen vaderlandslievende boweging stroomen de vrijwilljgers uit aile streken des lands naar dit kamp om er zich te oefenen in de schoo-ne kunst van den heerlijken ooriog, en het groot voorbeeld wordt edelmoedig gegeven door de rijken. Het-kamp van Plattsburg is prachtig aan-gelegd in de groote vallei aan het meer van Champlttin, waaraan geen einde te sien is, zoodat er in lang voor geen plaatsgebrek te vreezen is. Aan het hoofd der beweging staat de uit-stekende generaal Wood, de v&kman die sedert lang het opperbevel voart over hefc amerikaansch oosterleger. Wat eene btjzondere beteekenis aan da pogingen van den generaal schenkt, dat is dat hij vooral die soort van menschen aan-trekt die tôt hiertoe weinig of geen lust toonden voor de kunst van het wapeabe-drijf.Met den gewezen fi-anschen ambassadeur Bacon, den New-Yorkschen burgemeester Mitchel s.ijn verscheidene milliardairs naar het kamp getrokken, vaarwel zeggend aan hunne gewone levensgemaklcen en het een-voudig khakipak aantrekkend om zich ge-woon te maken aan de vermoeienissen vaa den ooriog. Het voorbeeld van die groote rciBipoQ werd weldra gevolgd door andere mîflioe-nairs, door geneesheeren, advokaten, hoog" leeraars en ze'lfs priesters, die hunne ver-lofdagen opofferden om den soldatenstiel ta gaan aanleeren en zich te oefenen in den strijd. Het krijgskundig onderricht wordt in het kamp van Plattsburg regelmatig gegerea door officieren van het leger, die zich vrij-willig aangeboden hebben en veel prijs steï-len op de militaire tucht... Iedereen moet aile dagen om vijf ure op het appel zijn en niemand mag gsAn slapea voor negen ure. Iedereen heeft aile dagen zeven uren oefe-ning te doen, zonder de uren van tkeore-tisch onderricht af te rekenen. Men geeft in het kamp onderricht OTcr ailes wat men in don ooriog moet kunnen verrichten en in den laatsten tijd heeft men zelfs een regiment van sapeurs gesticht dat zijn tijd doodt met het maken vaa loopgra-ven en voorloopige bruggen. Men zou van aile k&nten vragen ontvan- wmmm . jij J. Europeesche variëteit uit bekomen. Ver-hoogt men de warmte nog een weinig, om 42° 46° C. te kweeken, dan verkrijgt men een nog sterkere afwijking. (Dit ailes wordt met Lichtbeelden duidelijk gemaakt.) In die feiten zal men wellicht eene ver-klaring vinden voor het seizoen dimorphis-mus (seizoentweevormigheid) bij de bespro-ken Vanessa bevana-prossa. Uit de pop die overwintert (lage temperatuur) ontstaat de wmtervorm ; uit die welke enkel tijdons de warmste zomermaanden voorkomt ontstaat de donkerder en grooter zomervorm. Heeft de temperatuur daar werkelijk schuld aan dan zal men uit de winterpop een zqmervlinder kunnen opkweeken als men ze maar in eene verwarmde plaats houdt. De proef heeft die voorspelling be-vestigd ! De grootte van de vlinders is in hooge mate van de voeding afhankelijk,zulks heeft een onverwacht gevolg, n. 1. de vrouwelijke meestal grooter ; hoe grooter de pop des ta grooter vlinder, des te meer kans vrouwelijke vlinder te bekomen Onvoldoende gevoede rupsen geven eene ongewoon hooge meerderheid mannelijkê vlinders. Een eigenaardig geval van dimorphismus veroorzaakt door de voeding is dit van den «Dennemeter», die hier bij ons voorkomt in 2 kleuren : a) een geel-roodachtige b) en een groene. Men kan nu naar willekeur uit eene rups een of andere vorm bekomen. Voedt mea ze met dennenaalden dan is de vlinder rood ; voedt men ze met sparrenaalden dan is de vlinder groen. (Vervolgt.) ~ - Am m 281 Prijs per nainmar : tooi België 3 oantiemen, vooi don Vreomda 5 CBûtiemen Telabai t flsdaotl© 247 » ninistratlo 2845 Zatordai Vi 5ICTOBEH 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods