Vooruit: socialistisch dagblad

480 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 14 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 25 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4j09w0bf18/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

. W. 103 Prijs per nnmm« : voor België 3 centiemen, voor den freemde 5 centiemen Telefoon ; Redactte 247 - Administrante 2845 Oinsdap 14 April 1814 ! DrflWefUHfMlrt«r ^Maatschopp'j MET LICHt bntvifdcfi i t>E VI5CM- Ud*b*f*.Q«« ..redactie .. ADMINISTRATIF [iOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschjjnende cdle dagen. ■——a—— !■» ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. . , , , fr 3.2S Ze» maanden fr. Een jaar fr. î2.5tt Meo abonneert zicîi op a!lc postbareelca DEN VREEMDE Drie maanden {dagelijk* verzonden). 9eJaarlijksch Kongres der Belgische Werkliedenpartij Ivan 12, 13 en 14 April 1914 (jehouden in het "Volkshuis„ te Brussel B> Brussel zijn gister de debatten van het ■ j&arlijksch Kongres der Belgische Ar- ■ trspartij geopend. Nogmaals gaan de ■ ïlardigden van het gansche land door K.ionen tlafc zij slechts één doel en streven Bjen : de arbeiderseenheid grooter to H"bn om de socialistische idealen in de H<ten der arbeiders te versterken en om ■ ontvoogdingskamp te bespoedigea. H het «Volkshuis» heerschte reeds van ■cen vroegen morgen eene groote drukte. ■ verschilïende afgevaardigden wemelden H - elkaar en stegen weldra naar boven, H zich de groote feestzaal met kongres- ■ vulde. De afgevaardigden ontvingen ■ Ec«xlige dokumenten om de debatten Hd te kunnen volgen. llPlIIC Vil HfcT K0M6RES DE EEESTE DAG Honz« rriend AUGUST L.uBUNNE, volks-Htitfrtiwoordiger voor het arrondissement Hitrijk, zetelde als voorzitter, bijgestaan Hor gezel Louis Bertrand, en de gezellen ■ni Wauters, Laurent Vandersmissen en Hetor Serwy. De vrienden Oornelis Mer-Hitens, sekretaris der Syndikalp Komrnis-B en Doms vervulden de taak van verta-H In de zaal bemerkten wij Vandervel-H Anseele, Delporte, Troclet, Lainpens, Hz VOORZITTER opende om 0 1/2 ure, H-prak de verwelkomingsrede uit. ■ooral dit jaar, zegde hij, kunnen wij Bsen wat de partij in den loop der jaren H strijd, die zij achter den rug heeft, H: gedaan. ■ii komen to.t onze groote akonomische B'ikkeling. Stiiaan komen wij tôt die Bf.e welke eene partij vau noode heeft H (le wereld te toonen dat zij tôt eene Bgere bestemming, tôt een hooger stre-Bgeroepen is, dat hare idealen de wereld Bien veroveren. B Algemeene Werkstakmg van verleden B heeft bewezen dat eendracht in onze Bgm is, dat wij de tucht hoog houden. B iïebben getoond voor niets terug te Brikken en steeds gereed te staan om B strijde te trekken daar wa&r de plicht Bfoept en het noodzakelijk is. Het is ons Bal, het is het vertrouwen in onze be-Belen die ons deze sterkte geven, en ons F tôt de overwinning voeren ziillen. ■Het Algemeen Stemrecht kan niet lang B#r uitblijven. Het is de laatsté strijd die B reaktie tegen het opkomend geslafcht en 't zal haren doodstrijd zijn. ■Ondanks aile mogelijke pogingen om de ■Mîissie der XXXI niets te laten verwe-Bnljjken van het doel waarvoor zij werd Bsticht : ondanks den tegenstand van ■j'este, toch zal het A. S. triomfeeren. ■"'' breng hier een innigeo blijk van hulde ■ Mam van gansch het kongres aan de na-■Mchtenis van den beroemden en trouwen Beerdea partijgenoot Hector Denis, en ■=ag het kongres ten teeken van eerbied ■:î; te staan als hnldebetoon aan den pooten Doode. (De honderden afgevaar-■i-'den staan diep ontroerd en ingetogen Het is een treffend oogenblik.) 'en slotte wenacht Debunne een hartelîjk !™m aan de vreemde afgevaardigden, ®1 Otto Braun, die Duitschland verte-woordigt, en gezel Dubrenilh, door de ^nsche partij afgeva^rdigd. Iij verklaart dan het kongres geopend. Bsdsvoerinpt) der vreemde afgevaardigden Gezel OTTO BRAUN brengt in naam van e iJuitsche partij de welgemeende groeten 111 de Belgische partijgBnooten over ter ge-ïenheid van hun 29e jaarlâjksch kongrea. e strijd die wij, het groote Duitschland, Y®) is dezelfde van den uwe, het klexne ; tfc'en strijd der gansohe wereld. En ^elgische kameraden, weet dien kamp Whaftig te voeren. ™ze klase, de wereld, heeft drie vijan- ® te overwinneen, dit zijn : 't militarisme, 'etikalisme, het kapitaliame, die overal s oyerheerschen en drie peraonen in één od21jn f M3 tegen hen dat onze stffljd naoet ge-ln Worden. Ik druk de boop uit dat uw gtes eene versterking zal zijn in dien !ld- (Toej.) fel ÛUBB.EUILH ven&dd de Belgische m"ln naam van zijn land gebak met haar i«(f„te8' V' a?°eer ik hier als den afgevaasr-= - van rnijn land sta, is het omdat de aa-lnrUr[eilden ^®n kioestrijd yoeien en hnn gaat verdedigen. i te 18 verbongd tôt de Pransche par- Se!t 00ten die zaïke broederbanden (letie„ejde Belgische partij. Het is 25 jaar ttieer, jik nuj in den strijd wierp, niet jP den stroom. kmunende weerstaan, dan de betrekkingen met België ieeren ken-nen, met dit kleine land, dat zooveel be-looft voor de toekomst. Ik heb hier in België de César De Paepe's, de Jan Volders', de Denis' gekend, om en-kel van de dooden te spreken, evenals ik in Frankrijk Vaillant, Guesde, Jaurès ken. Uwe eenheid in werken dwingt onze be-wo^dgriag af en wij zijn ook eindelijk tôt deze zoo noocfeàJs.clijke eenheid gekomen. Meer dan 20 jaar lang 'iiëJbiîP'? >71] er naar gestreeîd. Wij stonden als vijandeii tpgen-over elkaar. lNru zijn wij één, staan sterk en zijn eene groote partij. (Toej.) Bdj ons hebben wij die prachtige volkshui-zen niet zooals wij in België zien. Doch wij hebben betrouwen in de toekomst. Ons blad « l'Humanité » klimt steeds en moet het blad van aJlen worden. Wjj zijn verwondert over uwe werkzaam-heid en verleden jaar hebben wij uwe A. W. van nabij gevolgd.Wij zijn or door ontroerd geweest. Uwe sti^jd was deze van het fran-sche proletariaat en van de gansche wereld. Wij weten ook dat gij op dit oogenblik met groote belangstelling de Fransche poli-tiek volgt. De kiesstrijd breekt aan, hij zal bevig zijn en zonder den profeet te willen zijn, wil ik u eenige voorzeggingen doen. Ik geloof dat de beweging zich in Frankrijk met eene nieuwe kracht ontwikkelt. Ik geloof dat onze bijval in de nakende ver-kiezingen groot zal zijn. Ik beweer niet dat wij zetels v;innen zul-len, maar wij zullen stijgen in stemmen, de socialistische blok zal grooter worden. Ik vermeen dat wij 3 à 400.000 stémmen meer zullen behalen dan bij de vorige ver-kiezing. Wij moeten ander half millioen stemmen op onze kandidaten behalen. Het zullen stemmen zijn op de kandidaten eener klasse uitgebracht, die zich tegen de kandidaten der burgerklasse stellen durven. Wij zullen dien uitslag slechts bekomen hebben na een hevigen strijd. Hij was ge-vaarlijk, daar hij gevoerd werd tegen het chauvinisme, tegen het impérialisme, tegen het militarisme. Gedurende de twee laatsté jaren heeft onze strijd niet ftnders ge-weest.Wij zijn naar den buiten geweest, wij hebben tegen de bewapening gesfjroken en ge-vraagd aan het volk of zij vrienden waren van de gewapende macht o£ van den vrede. Wij hebben ons op zuiver klasseterrein ge-steld.Wij hebben gezegd voor den algemeenen vrede te zijn en de. handen te reiken aan het Duitsche volk omdat wij broeder3 zijn en geene vijanden, die onder dezelfde las-ten ondcrdrukt worden. (Levendige toej.) Dit ailes hebben wij aangetoond en wij denken aldus de internationale demokratie te dienen. Gij zijt het proletariaat van een klein land, doch groofc in zijn nijverheids- en eko-nomischen strijd. Gij zijt een fragment van het patriotism van het toekomende vader-land, van het triomfeerend socialisme, dat het welzijn aller volkeren wil. In naam van Frankrijk groet ik u en ook het Duitsche volk, hier door Braun verte-genwoordigd! (Lang. toej.) HeÈeliiigsn DE YOOEZITTER zegt'dat de vrienden Bologne, Terwagne, Royer, Pépin, volksver-tegenwoordigers, zich lieten verontschuldi-gen. Gezel Huysmans is ook afwezig, daar hij het kongres van de Labour Party, in EngelaiKi, bijwoont. De ïerslagen Het kongres gaat over-iot de bespreking der yerslage». Verslag vaa den Algemeenen Raad het zedelijk verslag Het verslag van den algemeenen sekretaris dor Belgische Werkliedenpartij, gezel LAURENT VANDERSMISSEN, de onver-moeibare en bevoegde voorman, telt niet mm dan 102 bladzijden. Vandersmisaea heeft van zijn rapport eon degelijk doknment gemaakt, zoodat men in-eens een klaren blik werpen kan over den toestand der organisaties van België. Na aangehaald te hebben, met een prach-tig inleidend woord, dat het jaar 191b voor de Belgische Werkliedenpartij een jaar van druken strijd is geweest door de Alg.Werk-staking voor een politiek recht ; na gezegd te hebben dat het een aandoenlijk protest is geweest vanwege de axbeidersklasse tegen eene onrechtvaardige en door bedrog ver-kregene kiesuitspraak, en het eene plech-tige bevestiging was van onzen gedanen eed, bewijst de verslaggever ook dat 1913 een jaar is geweest van klerikalo en kapi-talistische reaktie. Het zag de nieuwe Iegerwct,.die de lasten tend, zoo aiajaJ geld, aanzienlijk deed stijgen; ook aienw* belastingcn welke minstens 40 mlljoenen zullen opbrengen en uitslnitclijk voor reak-tionnaire doeleinden bestemd zijn; en het zag het snood en noodiottig sokoolontwerp neerleggen, alsmede het wetsontwerp van M. Hubert over « het iustellen van de Eom-inissies der arbeidsges^iillen, en het tus-schenkomen van niet-ii;;lrokkeneii bij werk-stakingen eu gezamenlijkc wegzendingen s. waarvan het ternauweraood ontveinsd doel is, de VRIJE UITOEl EMN<i VAN HET SAMENSPANMNttSRECHT TU DEM-PEN. . Het besluit dat Vandersmissen nit de ge-beurtenissen trekt is : « dat de arbeiders-klasse, dat het proletariaat slechts overwin-nen kan door eene steeds machtigere orga-nisatie, door eene volfomene éénheid van denken, streven en handelen, door de ont-wikkeling onder de arbeiders van de gees-teskultuur en van het klassenbewnstzijn ». Niemand meer dan <rôj zijn volledig t'ak-koorcl met onzen versleggever, daar het den strijd van meer eenheid en geesteeontwikke-ling onzer klasse is die wij als task hebben te volbrengen. DE'VMSUITGANG is 0>ii; ORGANISATIES De vijand, die na ci& jxx* prachtigç A. W. zich meende te mogen Veiie;uSen een.e ontzenuwing, ja scheuring in ' OûZS. organisaties, die dit zelfs tôt op dit oogenbri^, ^; gelijks in zijne bladen verkondigt, is diep in zijne zoo gcliefkoosdo vorwachtingen te-Icurgesteld.In 1913 hebben 1377 gs-oepen hunne bijdra-ge aan de partij betaald tegen 1268 in het vorige jaar. Dus 101) groepen meer! Buiten vijf federaties zijn ai de anderen vooruitgegaan. Terwijl er in 1912 voor 258,912 leden werd aanbetaald, zagen wij dit voor 1913 klimisicu tôt 291,030 leden, oï 32,1±8 meer dan in 1912 ! Deze cijfers zeggen meer dan ellenla-nge artikels, en slaân al den laster van ver-deeldheid en verval den bodem in. De schrijver doet daarbij opmerken dat uit de door hem opgemaakte tabellen en diagrammen blijkt-, dat over 't algemeen het getal der aan den Algemeenen Raad be-tr-alde bijdi'agen verre is.van met de wczeu-iijke ledeasterkto der organisaties overeen te stemmen. En hij heext de overtaiging dat zulks bij de Syndikale Kommissie nog er-ger is. Dio organisaties hebben ongelijk, daar wjj erdoor in de onmogelijkheid zijn onze juiste legersterkt-e op te maken. Daarna maakt Vandersmissen melding der verschillige wijzigingen of versterkingen vau krachten die in groepen plaats hadden. Verder geeft het verslag een overzicht over de verschillige werkzaamheden die aan den dag werden gelegd ; der besluitselen die genomen werden op de kongressen en der dagorden die gestemd zijn. De propaganda met het schrift tegen de nieuwe militaire wet en het schoolwetsont-werp was zeer groot. Er werden over het land niet min dan 14,321 plakbrieven uitge-hangpti, en 1.097,995 vlugschriften ver-spr«id.Het verslag herinnert ook de dagorde die op 2 december 1913 genomen werd door den Algemeenen Raad als protest tegen de Schoolwet. namelijk deze dat onze parlementaire fraktien tôt de parlementaire staking bereid waren. DE ALGEMEENE WElîKSTAIÏING In het k;apittel, aan de Algemeene Werk-staking gewijd, komt Vandersmissen terug op de organiseering ervan, op het werk dat verwezenlijkt werd en op de opoxfering die men zich getroost heeft. Een woord van hulde en dank wordt gestuurd aan de duitsche partij, de belgische koôperatieven, de Nederlandsche en de Fiansche partijgenoo-ten, dio aan het wellukken van den strijd zedelijk en* stoffelijk liielpen. Ook de uitwâj-kelingen naar het Amerikaansche wereld-deel bekomen hua paart. Ook dit kapittel sluit de verslaggever met den uitroep : «Organisatiel Daarin liggen onze macht en onze verlossing ! > De propaganda voor de A. W. met het schrift is een ware vloed geweest. Er werden 4.723.3G5 fransche schriîten verspreid, en 2.326.150 vlaamsehe. terwijl 12.520 fransche plakbrieven en 4330 vlaamsehe werden uitgehangen. De ontvangsten van het Nàtionaal Korni-teit voor A. S. en A. W. bedroegen op 31 december 1913 de som van fr. 279.875-79 ; de nitgaven fr. 235.220-24, zoodat er 44.655-55 frank in het propagandafonds voor A. S. werd gestort. HE T PETIT! 0 NIX E MEN T De genera-al (zooals Vandervelde den kameraad Vandersmissen noemt) der Alge-gemeene Werkstaking voor Algemeen Stemrecht, zegt zeer juist dat men, na de beweging welke drie jaren kwam te duren, op eene noodzakclijke rust had mogen rekenen. Het op touw zetten van de betooging van 15 Augustus, zegt de verslaggever; de betooging zelve; de gemeentekiezingen van Oetober vaoi hetzelfde jaar ; dan de kiesstrijd van 1912, die onder de hevigste en de geestdriftigste mag geteld worclen die wij ooit geleverd hebben ; de. door den onver-Wachtsn uitslag der kiezingen van 2 Juni verwekte ontroering, waarop dadelijk de arbeiders in toorn losbarstten ; het Congres van 30 Juni; de negen maanden voorberei-ding der Algemeene Werkstaking en vervol-gens de Werkstaking zelve, .^^iaijn zoovelo gebeurtenissen van a»ird om de sterkste ge-steltenissen te knakken, en om de behoefte aan rust welke eenieder gevoelde ten yolle te rechtvaardigen. Doch die rust kon niet van langen dnur 2(ijn: vooreenst Algemeen Stemrecht waa niet veroverd, en wij hadden gezworen, véér het veroverd te hebben, noch rust noch poos te zullen kennen.Daarbij,tracht-te de reaktie de onvermijdelijke kalmte te bennttigen welke zich in onze werking had voorgedaan, om Algemeen Stemrecht en de herziening op het achterplan te schuiven. Maar spoedig kwam de partij tôt het besluit eene nieuwe aktie aan te vatten, en op 6 Oogst werd het princiep van de beweging door het petitionnement aangenomen. Na drie zittingen werd deze aktie door 18 federaties tegen 3 onthoudingen gestemd, 4 waren afwezig. De bestuurlijke inrichting ervan was mo'eilijk en eerst op eindo December kon men in enkele plaatsen er mede.beginnen. Met eene hoop op een degelijken uitslag eindigt Vandersmissen zijn zedelijk verslag om tôt zijn FINANTIEEL VERSLAG over te gaan. De uitgaven zijn buitengewoon hoog tîj-dens het jaar 1913, ondanks wij geene ver-kie2ângén hadden. Er is slechts een over-schot van de ontvangsten op de uitgaven van de geldmiddelen van den Algemeenen Troène propaganda beliepen fr. 7282-05, of ongève ,r yierde van de geza-menJÎjke 0INiete^doe^ beter . de ontoereikendheid van de geldmidùelel1 van den Landelijken Raad uitschijnen, Vandersmissen, en derhalve de Lodzak^1^"1 hem grooting te verzekeren •.''i6 beter met ssyne behoeffcen in verhouding .. De steeds toenemende vatl het secretariaat heeft onvernL^"ellJ^ eene aanzienlijke verhooging der besiv111 n voor gevolg gehad. De inrichting vfn ^we® Kongressen, met een uitzonderlijk aantal deelnemers; het uitgeven, in bc!,de talen, van de verslagen der zittingen die Kongressen, het uitgeven, in een boek-S, deel, van al de verslagen welke op die Kon- ! gressen voorgedragen en kosteloos aan al j de afgevaardigden alsook aan de nagenoeg 1,500 aangeslotene groepen afgegeven werden, stellen zoovele uitgaven daar die te voren niet geda.an werden en die de voor-melde vermeerdering van kosten ten voile uitleggen en rechtvaarijigen. Er werd ook geldelijken steun verleend aan de Italiaansche partij ; aan de jonge partij en der Balkanstaten en van Bosnië-Herzegovina, die na den oorlog in groot geldgebrek verkeerden. Ondanks dit ailes blijft de inkas op einde december 1913: fr. 26,230-38. Op dit verslag volgen dan eenige bijlagen over de vergaderingen van den Algemeenen Raad ; het betalen voor de eerste maal van nieuwe en andere groepen. Het verslag van den bestendigen propa-gandist voor het arrondissement Turnhout merkt een vooruitgang aan in leden voor de kooperatie, ziekenbond en anderen. Het blad « Vooruit » won 90 lezers. Te Arendonck wonnen de sigarenmakers sedert december niet min dan 100 leden. Het zaakrlijk verslag van Vandersmissen sluit met de onderverdeeling de beta-alde hijdragen, die, met de achterstallige bij ge-rekend, fr. 29.037-85 beloopen. CHAPELIER drukt zijn spijt uit dat vele afgevaardigden nu slechts de verslagen ontvingen. Hij vraagt dat dit niet meer zou gebeuren. Verder vraagt hij dat de groepen in de toekomst zouden verplicht worden de verslagen te betalen die zij noodig achten om aan hunne leden uit te deelen. Eene dagorde in dien zin van den Wor-kersbond van St-Gillis vraagt dat de verslagen drie maanden op voorhand den groepen zouden besetld worden. Gezel HINS zegt dat dit onmogelijk is en vraagt 14 dagen v66r het Kongres in plaats van drie maanden. Gezel VANDERSMISSEN antwoordt dat de eetlust al etende komt. Vroeger had men geen gedrukt verslag en was elkeen tevreden. Nu werden twee maanden geleden de eerste verslagen verzonden en men is nog niet tevreden. Hij die verslagen wilde kon er bekomen. Zulks is in de partijbladen vermeld geworden. Gezel HINS. — Men moet in de gelegen-heid zijn er te kunnen koopen. Gezel VANDERSMISSEN.— Ik verkocht er drie aan Engelschen die op reis zijn en belang stellen in onze beweging. (Algemeen gelach.) Indien er groepen zijn die de verglagen niet bespraken in hunne zittingen, is het de schuld van de sekretarissen. Ik ben t'akkoord dat de bestuurleden elk een verslag hebben, maar de groepen moeten het betalen. DE AFGEVAARDIGDE van St Gilis trekt zijne dagorde in. Hij verklaart zich t'akkoord met Vandersmissen. Gezel VAN ROOSBROECK geeft verslag in naam van de kontroolkommissie over de finantieele verrichtingen. Ailes werd ernstig onderzocht. Vandersmissen atond steeds ter onzer beschikkmg .j en .lâi kunnen anders uiet.dan hem_ geg,■ luk wenschen over zijne werkzaamheid en' helderheid van boekhouden. (Toej.) De verslagen worden met algemeene stemmen aangenomen. Oe parlementaire «erking Onze lezers zullen zich herinneren dat we enkele dagen geleden dit belangrijke verslag van den sekretaris van onzen parle-mentairen groep, gezel Ferdinand Elbers, in zijn geheel als hoofdartikels hebben af-gekondigd.Herinneren wij dus enkel dat van bij de opening van den zittijd 1912-1913-1914 onze volks vertegen woi rdigers eene buitengewon® werkzaamheid aan den dag legden. Het verslag wordt zonder eene onkels opmerking aangenomen. De Seelalistissiie Pars In 1913 HET RLAD «LE PEUPLE j» Gezel JOZEF WAUTERS, bestanrder mn « Le Peuple >, geeft verslag woor wat dit fransche parfcijblad aangaat. .Voor de A. W», 't is te zeggen tijdens dB; vxjorbereiding! etvan, was fle dagelijksche oplage van » Le Peupien VO.OOO nnmmars., In de eerste dagen der staking, toen het blad nog verscheen, klom het en bedroeg;' het op 17 April 130 duizend* exemplareo. De letterzetters beslofcen tôt de staking,' moest er gedurende dagen een bulletin ver-kotîht worden. Bij de herverschijning waa de aftrok natunrlijk zoo hoog niet ala in de eerste dagen van den strijd. Noch taxa ging het op einde Apriî tôt 72,500 exempla-ren. Eindelijk kwam het terug tôt 70.000.-Dat het getal lezets tijdens den zomer het kleinst is, stelt men in aile bladen vast. Andere bewegingen maakten den strijd moeilijk om het blad op zijne hoogte te houden. De verslaggever stelt voor tijdens het petitionnement eene week aan de propaganda voor de partijbladen te wijden. Hàj-wjjst op den uitslag die zulks in Nederland yoor gevolg had. (Hadde de Roode Week onzer Duitsche kameraden vroeger gehou-den geweest, zijn argument had nog meer, jOracht gehad voor het volvoeren van zijn ^;>rstel). xeldelijke toestand is, zonder benard te zijn^'.^1^ rooekleurig, daar de prijs van het r>a,Pier st,e0(is stijgend is, en nog vroe^ere scS'w^(^en ^ te korten zijn. De prdjsverhoogi nS papier eischt eene meeruitgave 'vaf 25-000 fr- P61" jaar.Daarbij moeten nog anAere meeruitgaven van mate-rialen, loonen, eL^ gevoegd worden. De verslaggever w£at ®r °Pj|afc d® Partl^ groepen heel veel aan ' ® ul oreidmg van het lezerstal onzer bladen kunnen doen. Hiij haalt aan wat in Nederianav^eFd » de fransche soeialisten zamelden"1, zend franks in voor «l'Humanité» den 40.000 abonnenten op in het tijdsv<^V®°P' van enkele maanden. In Engeland stichi onze vrienden den « Daily Citizen >; ht, s slorpte in één jaar 1 millioen op, terwijl de federatie der mijnwerkers besloot eene som; van 1 millioen 250 duizend franks te zullen, wijden aan het blad ovor vier jaren te ver-, deelen, en de ketelmakers eene toelage vaa 75.000 fr. stemden. Wauters dringt ook aan dat de partijgroe-; pen meer en meer tôt de verplichtende, abonnementen zouden ovevgaan. Tôt nu toe doen het slechts een 75 tal groepen. De; koôperaties stennen, zegt hij, doch te; weinig. De verslaggever drukt de meening uit dat de groepen lietgeen zij in « Le Peuple » wil-) len ingelascht zien zouden moeten betalen ;' nu wordt dikwîjls misbruik gemaakt van de, plaatsraimte. Als sfcaving haalt hij aan dat; men in Duitschland aan de « Vorwârts 37 1/2 centiemen per kleine drukregel be-ta-' len moet. 1 Wauters vatvolgende besluitselen samen,:'' 1. De inrichting, het heele land door, van eene roode week uitsluitelijk besteed aan, het aanbrengen van nieuwe lezers en abon-,' nenten voor « Le Peuple » ; 2. Noodzakelijkheid voor al de groepen der Partij zich in eene hunner eerstkomen-. de zittingen met « Le Peuple » bezig te hou-, den met de bedoeling zijne invloedsfeer uitj te breiden, namelijk door het stelsel deri gezamenlijke abonnementen ; 3. Het gcedkeuren en bekrachtigen van het voorstel der « Socialistische Pers strekkend tôt het in voeren van eenen prij-zenrooster voor de Federaties, groepen, af-deelingen, enz., als betaling van de dien-sten welke hun door « Le Peuple » bewezen, worden door het opnemen hunner mede-deelingen, berichten, aankondigingen, enz. De bijzondere aandacht rc^ept Wauterf op.het geval dat zich met « Le Peuple » tij' dens de A. AV. voordeed. Terwijl al de vijandelijke bladen regelmatig verschenen, ging het personeel van i Le Peuple » in staking. Zonder kritiek op die houding te) willen uito'efenen, daar zij door syndikale tucht gebonden waren, vraagt Wauters over de volgende vraag uitspraak te doen : « Eene beweging van Algemeene Staking beslist zijnde, welk organismus moet daAi; de bijzonderheden van rçgelen ? Als een be-roepskorps de beweging bijtreedt. kan dan' aangenomen worden dat het enkel naar zijn goeddunken handele en zich als beoordeelaarj aanstelle van wat het belang der gezamen-^ lijke beweging vergt i 'Zou het, in dien zin^ aan een bakkeissyndikaat toegelatan zyn* on^ér *yoorwe^dsei de A\ScrVeelie " erkstip

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods