Vooruit: socialistisch dagblad

270 0
23 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 23 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ks6j09xr50/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

30 »aar — 53 Pri)s per nummer : voor België 3 contiemen. voor den Vreemde 5 nentiemen Telefocm ; SeréactJe 24"* «• Adminîstraiie 2845 RSaandap 23 Febrùari 1914 Drukiter-lRtgeeUter Sara: Maatschappij HET LICHT bettaardct > p, DE VISCH. Lcd*befX«Ocnt . . REDACTIE . administratie HOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS BELOtE i )rie miindea. . » , . !r. 3.29 les maanden fr. 6 50 'en jaar. fr, 12.50: iw atoaiteert ilch op aile poitt>ur««HM ' DEN VREEMDE >rie maanden tdagelijk» verzoncien>- ..... îr. Orgaan den Belglsche Werkliedenpartij. — Versch/jnende aile dagen. Half en Half Het « Fondsenblad » van Gent, schrijft {en artikd over de samenwerkende maatschappijen. Het doet zulks omdat dit pont ook be-handeld werd op den kathoîieken socia-ien stadiedag, die den zondag 8 Februari te Eekloo werd gehouden. De inleider was M. Lambrechts, onder-pastoor in «ne gemeente der provincie Brabant. . Volgens dien eerwaarden heer îs de samenwerking der... werklieden — wel te verstaan — den doodsteek voor den middenstand. ' Hoe meer samenwerkingen, hoe groo-ter het gevaar voor de kleine burgerij. « Fondsenblad » rniskent dat gevaar niet ; het slaakt ook een diepgevoelden racht, zooveel te meer omdat de samenwerkingen geld geven aan de propagan-da en daarenboven verkoopen aan niet-leden.Van den nood eene deugd makend, be-sMt c Fondsenblad » als voîgt : Kan men die misbnxiken tegen-gaan? We weten het niet. Te voorzien is het, dat een aantal samenwerkingen, moest men de wet op hen willen toepassen, zich zou-den hervormen tôt Naamlooze maatschappij en en juist zouden blijven voortdoen zooals voorheen. Nu, de grootste naamlooze maat-schappijen van verkoop van allerlei waren doen evenveel kwaad aan de kleine burgerij als de samenwerkingen.En, gelijk het bevestigd werd door een arrest van het Hof van Beroep van Gent, is de handeîsvrijheid in België onbeperkt. De toestand schijnt dus wei zon-der uitweg. Het zijn de nieuwe uit-vindingen welke de samentrekking van allerlei nijverheid en handeî hcb-ben noodzakelijk gemaakt. Dt grooten eten de kleineo. Wellicht brengt de toepassing der. elektriciteit op groote schaal veran-dering in den toestand, daar zij grootelijks zal bijdragen om den alleenstaanden persoon meer o-naf-hankelijk te maken. De klare werkelijkheid verlicht dus Ici slotte het gezond verstand van 'Fondsenblad », ten minste gédeeltelijk. Het blad bekent, wel is waar melan-koliek, dat, kan men de samenwerking treffen in haren titel, h are werkingen ® gevolgen dezelfden zttllen blijven Mer een anderen vorip, eene eenvou-% naamverwissehng : deze van Naamlooze Maatschappij in plaats van Samenwerking.i En 11- ortdsenblad » ziet in, — en zulks p.eit voor hem, — dat de kapitalistische naamlooze maatschappijen evenveel na-d5tl berokkenen aan de ldeme burgerij «s de samenwerkingen. _ bedert zijn bestaan heeft « Vooruit » niet opgehoaden hetzelfde te zeggen en e bewijzen, met één verschil, dat wij 1 ^Jgevoegd hebben dat de naamlooze ™atschappijen veel meer nadeel doen „a!1,.e neringdoenden dan de samenwerkingen.Dat ailes is onbetwistbaar., voor al ^ftD°S 1X0 gremtje gezond verstand [En het « Fondsenblad » ziet even klaar nneer het hem voorkomt dat de toie-«and zonder uitweg ls en er bijvoegt : rf en eten de kielnen. I at ook zijn woorden van goud. Om .i sPreken en te schrijven zijn wij — ^ zoo diwijls! — oitgescholden voor Ffwj31?' ^'skontenten, ophitsers, L, klein-handeî en -nijverheid ver-,i jSe, , Z13"> ?ijdt geen twijfel, zoomin !iW a , huiswerk zijn einde voeh en vervangen als het wordt er ?l^pDektiewen aibeid m fabrieken cn werkhmzen. 'FondsenUad, Heeft dus gelijk als ^beweert dat dc toestaTld kan doen — en wij keuren het goed — is haren doodstrijd verzachten en haren overgang naar een ander, beter en nnt-tiger leven vergemakkelijken, op voor-waarde dat men het bestaan en den be-vrijdingskamp der werklieden niet be-moeilijkt om hem op den achtergrond te plaatsten. # * * Het slot van i Fondsenblad »'s artikel slaat er de boter uit en het is valsch. Gelukkig spreekt onze confrater eer-der voorwaardelijk en twijfelachtig, als hij de meening uitdrukt dat : Wellicht de toepassing der electriciteit op groote schaal den alleenstaanden persoon meer onafhankelijk zal maken. Dwaling, illusie, zinsbegoocheling, « Fondsenblad ». De beweegkracht van stoom of van electriciteit is maar eene der zijden van het vraagstuk betreffende de opslorping der kleinen door de grooten. Onze katholieke confrater weet wel, hij moet weten, dat de onderverdeeling van den arbeid, het maken van elk zijn stuksken om ze eindelijk allen bijeen te brengen, eene andere zijde is van het problema die een groot voordeel geeft aan de groot-nijverheid. En dan de samentrekking der kapita-len, die de grondstoffen in het groot koopen, veel krediet genieten en er ook veel kunnen geven, is een ander over-wegend voordeel der grooten. 0e alleenstaande werkman, al ware hij de bekwaamste der wereld en in zijn huis voorzien van gereedschap en electriciteit, kan nooit, sociaal gezien, meer zijn dan eene slaaf, een ondergeschik-te van het groot-kapitalisme. Dat « Fondsenblad » een oogenblîk erostig nadenke en het zal zeggen : « Vooruit », gij hebt gelijk. # * # Er is iets in de algemeene redeneering van onzen konfrater, waarop wij de aan-daçht onzer partijgenooten willen ves-tigenIn geheel die bespreking, van een vraagstuk betreffende den Middenstand ingeleid door een priester, nader gedis-cuteerd door een katholiek blad, komen God of den Godsdienst niet van pas. Hebben die er soms niemendalle in te zien, gelijk wij altijd en nog beweren ? En «Fondsenblad» wij verkoopen hier geen lollekens, wij spotten niet. Wij brengen hulde aan het moedige van een deel uwer redeneering, wij be-treuren het onvoldoende, het moedelooze en het onbekwame van het laatste deel van uw raisonnement. Maar waarom is er geen oppperste redmiddel voor de kleine burgerij te vin-dèn in den godsdienst? Zeg ons dat ne keer! Hij komt niet te pas, hij wordt niet genoemd. Waarom? Gij hebt St Jofeef, patroon der hout-bewerkers, St Crispijn, voor de schoen-makers, St Catharina, voor de spinsters, St Eloi, voor de smeden en velen voor andere stielen, die ons op den bots niet te binnen komen. Waar is de beschermheilige voor de kleine burgers, als 't u blieft? _ Da-ar is er geene! Goed, wij meenen dat zij er zoo weinig bij verliezen, als ' de andere wel gepatronneerde stielen erbij gewonnen hebben. En wij s tell en met plezier vast, dat gij den godsdienst volledig buiten zaak laat, wat volgens ons in zijn belang is. De klein-burgerskwestie is voor «Fondsenblad» eene zuivere economische dus eene stoffelijke kwestie. Wij zijn van hetzelfde gevoelen en daardoor wordt de godsdienst als filo-sofîe in niets gekrenkt. Als onze katholieke ambtsbroeder de-zelfde theorie zal verkondigen voor de wericmenschen in 't algemeen zullen wij roepen : Bravo en proficitt ! 't Ware eene ziel gewonnen en na is 't nog maar half en half. F. H. Il de Broqueville speelî met vour B'erkt à** XXXI »ork». Mm? se ■I» S »£ m : •«. ?:.h «*ec wel mk welk ■icid rieht ^"11» msjeetnetrae Wk l08®n vertaaindftlcn &r overvlo»-gerwocwlijk ze«r wlksvertegenwoordigers ziah. Noohtans, het zijn dezo laatsten, wier bedrijf het is vetftoa te maken, en de sociologen zijn er tôt nu toe nog niet toe gekomen eene zaak duidelijk to maken, welke de wijshcid der natiën alreeds sedert lang hebben aan-gestipt, namelijk : dat de wereld nooit beter vooruit gaat dan wanneer elk zijn w feftcUâif De ontwerpen der sociologen zijn onbo-twistbaar vindingrijk. Er zijn er enkele, benevens andere, welke van eene diepe studie getuigen. Ik twijfel er aan of eene enkele akademie van moreele wetenschap een dergelijk getal belG.ngwekkende mede-deelingen over dit ontwerp heeft ontvan-gen. Maar daarnaî Het is niet de wijsbegeerte van het vertogenwoordigend systeem welke dient te worden weggeruintd... Er dient voor België eene toepassingsformule te worden gevonden, welke zij cok weze, en waar-voor ook de vereischte meerderheid in de Kamer te vinden zou zijn, na de to estera-ming van het land te hebben verkregen. Nevens deze theoretische uitzichten cloet het problema prachtische moeilijkheden oprijzen welke de politiekers alleen ken-nen en bijgevolg alleen kunnen bespreken. Maar, ze zwijgen ! Wat moet men daaruit besluiten! Wij hebben den indruk dat van beliouds-gezinde zijde men do sociologen « in ab-stracto » laat verhandelen, alleenlijk om tijd to winnen. Raadpleegi gelijk welken ■volksvertegenwoordiger der verschillende partijen, hij zal u bekennen dat de ver-tegenwoordiging der belangen weinig ge-luk heeft». Enkele kristen® demokraten dachteu er in 't begin wel aan, maar dit was bij gissing : sedert men hun gezegd heeft uit wat dit bestond, willen ze er niet meer hooren over spreken. Waarom houdt mon lich dno bijna uit-sluitelijk in de Idez-, rskommissie met dit ingewikkeld machien bezig, welke men besloten heeft uit den weg te ruimen ? In plaats van ons effenaf te zeggen wat ze wil, zoa de ernatige vergadering mi»-schien het inzii;ht hebben om opvolgemt-lijk, maar langzaam a-1 wat ze niet kan wil Ion uiteon te z-etten 1 Dat zou veel tijd lrunnen in beslag Heine n ! Nochtans, het geduld van 't Bel-gische volk is groot, maar heeft ook eene grens. Sedert de m a and April doorst&at het land een tijdperk van bewonderens-waardige kalmte. De kalmte, ze was voor M. de Broqueville de voorwaarde zelf van den voor-nitgang op den weg der herziening. De « straatbeweging > alleen verhinderde hem iets te doen. Xoehtans heeft hij een st-ap voorwaart-s gcdaan tijdens de Algemeene Werkstaking, en hij heeft er zich sedert bij stilgehouden, en M. Woeste stipt aan, zoo men de dagblâden moet gelooyeo, daufc de verandering van onze kiezerswetten veel min haastig schijnt te zijn, daar het problema het land niet meer op hetzelfde punt bezielt. Wanneer we op str&at komen, boweort men dat de gouvernementeele waardig-heid belet te onderhandelen met onwillige lieden. Wanneer we kalnt zijn, beweert men dat onze houding duidelijk genoeg bewijst dat we roldaan zijn en dat ailes goed gaat. Is het met zulke verouderde kinderach-tige lollekens dat men denkt het algemeen stemreoht tegen te hou den 1 Daar de XXXI niet willen seggec wat ze denken, zal het laaid het in hunne plaatsi doen. Wij zullen vijf- à zeshonderd d\ii-zend burgers laten spreken, die allen geene studiën hebben ged&au, maar die onder de sociale onrechtvaardighedeQ lij-den en voor wie het meervoudig stemreoht de last nog verzwaart. Wij zullen wel daarna zien of men van hoogerhand zal durven weigeren rekening te honden van hwn wil ! (Vert. Kerel.) L. de B. Sociaal Politiek Overzicht iinawi FmmnMéK DE RAPPORTEE OYER I)E ZIEKTEN IN HET LEGER. HET RAS YERÎSWAKT, WORD!' NUTTELe'JS ÎJITGEPUT. Het door de « Humanité » openb&ar ge-maakte rapport van den militairen genoes-kundigen dionst, behandelt de oorzaken van den ongunstigen gezondheid'stoestand in het Fransche leger. In de eerste plaats is het dalende geboortecijfer daar sdiuld aan. Want terwijl de bevolking van Frankrijk niet meer toeneemt, zdjn steeds meer rekru-ten ingelijfd, zoodat de keuring al minder en minder streng is geworden. Dienstplieh-tigen die men eigenlijk om hnn zwakke ge-zondheid had moeten afkeuren, zijn goed-gekeurd. Daar komt bij dat de gezondheids-dienst onvoldoende is en dat er vooral in de eerste maanden zeer veel van de rekruten wordt gevergd. Met koortsachtige haast be-gint, na" de inlijving in October, de afrieh-ting om de soldaten in den kortst mogelij-ken tijd geschikt te malîen voor mobilisatie. Sedert 1905, het jaar waarin de tweeja-rige dienstplicht was ingesteld, is de d&tum waarop do africhting voltooid moest lijn, bepaald op 15 Februari. Men heeft op die wijze den korten dienstplicht willen com-penseeren door van de rekruten meer te eischen. Met die laatste uitspraak van het rapport is Jaurès het blijkens zijn kantteekening volstrekt, niet eens. Als men wil dat de soldaten der jongsfce lichting vôôr Maart tôt mobilisatie geschikt zijn, wat doet do dienst-tijd er dan toe? vraagt hij. Om te bewijzen dat de instelling van den driejarigen dienstplicht dit jaar geen verbetering, doch veel-eer verergering van den toestand heeft ge-bracht, wijst hij er op dat men eeret de rekruten van 21 j a&r t met vollen stoom * heeft afgericht, om daarna met de jongelui van 20 jaar, die 1 1/2 maand later zijn op-geroepen, in hetzelfde tempo te beginnen. Dat is een stelsel, een land als Frankrijk onwaardig. Het beachikt voor zijn verdedi-ging over veertien lichtingm (van 21 tôt 35 jaar), te zamen ongeveer 11/2 millioen man. En onder voorvvendsel dat de jongste lichting reeds in het voor jaar afgericht moet zijn, vergt men zoo zwaren dienst, dat de jonge mannen verzwakt worden en onder-hevig aan allerlei ziekten. Naar de • France Militaire y> meldt, heeft ' de minister van oorlog besloten de opkomst der reservisten, behoorende bij de garnizoo-non die 'kergst door ziekten zijn aangetart, tôt den zomer uit te stolleii. DUITS6HE-RIJK DE BEV0EGDHEDEN DER MILITAIRE OVERHEDEN TEGEN OYER DE BI R-GERLIJKE BESTUREN. Zooals mén weet heeft thans eene kom-missie uit den Rijksdag e&n plan onderh&n-den om de bevoegdheden van de militaire overheden tegenover de burgerlijke te rege-len, zoo, dat konflikten als die te Zabern niet meer kunnen voorkomen — ten minste voor zoover een beschrev8n stuk papier bij machte is de regeerende kasten ontzag in te boezemen. De geheele bnrgerlijke wereld heeft zich a-an haar brutalen overmoed ont-zettend geërgcrd, maar haar politieke ver-tegenwoordigers misten de flinkhcid, door de arbeiders gesteuud, tôt krachtige maat-regelen over te gaan. Naar het schijnt her-leeft in de bedoelde kommissie b^i d» baj- • gerlijlre leden ©wvigsiint het geroei v*n eigenwaarde. Er wordt al thans nit Berlijn het volgende bericht : « Ter vergaderiug van de kommisaie uit den Rijksdag, boi&efc met ne# oncteraoek van het ontwerp tôt regeling van de bflrroegd-heden der militaire macht, heeft de regee-ringsvertegenwoordiger namena den rîjks-kanselier, de verklaring afgelegd, dat het voorgestelde wetsontwerp zich uitstrekt tôt reohtsgebioden die buiten de bevoegdheid van den Rijksdag liggen, zoodat de aanne-mmg er van niet kan geschieden, dan na wijziging van de Rijksgrondwet. Voor een kan de regeering geen sfceun harerzijds be-d&rgelijke grondwetswijziging kan de regeering géen steun harerziijds beloven. Zij zal, in verband met die opvatting, niet verder aan de beraadslaging der kommissie deelne-men, maar zich in de vergaderingen der kommissies wel doen vertegenwoordigen. In den loop der vergadering heeft de kommissie besloten oi» het noodige mate-riaal voor nader onderzoek en bespreking aan de regeering te vragen. Mtet name zal worden veraocht de in de verschillende bondsstaten gel den de voorschriften over te leggen en mede te deelen welke stappen de regeering heeft gedaan of voorbereid, om eenheid te brengen in de voorschriften der verschillende ëtaten. » Er is m.a.w. nu reeds strijd tusschen ëte regeering en de meerderheid van de rijks-dagskommissie. Ds kommissie wil blijkbaar eenige hervormingen in demokratisehe rich-ting, eenige beperking van de c rechten » van het uitvoeronde gezag, tegenover het parlement eénige versterking van de burgerlijke tegenover de militaire autorifceit. Jarnmer maar dat op de vraag of de Rijksdag zijn eigen kommissie behoorlijk steunen zal, niet stellig bevestigend geantwoord kan worden. Of ook weer niet jammer als men bedenkt dat het in gebreke blijven van de burgerlijke partijen den eindstrijd ver-ha&st, die toch overal door het prolétarisai voor eirjen rekening zal moeten worden op-genomen.BRITSGHE-RIJK EENE NEERLAAQ VAN DE ENGELSCHE REGEERINGSPARTIJ De engelscke regeeringspartij heeft bij de gisteren gehouden parlementsverkiezing in het distrikt Bethnal Green (Londen) ne-derlaag geleden.Gekozen is de konservatieve kandidaat met 2826 stemmen. De libérale kandidaat kreeg 2804 stemmen. Deze uitslag i is toe te schrijven aan het overgaan van ver-scheidene kiezers op den socialistischen kandidaat. Onze partijgenoot had reeds in 1911 meegedongen naar den zetel en kreeg toen 134 stemmen thans 316. De verslagen libe-raal daareritegen, had in 1911 een meerderheid van 184 stemmen. Zoolang de Engelsche arbeiders zich in de politiek aan de liberalen hielden, heeft het ontbreken van herstemmingen die neiging versterkt. Om niet de kansen van de tegen partij, de konservatieven, te verbeteren, stemden velen die in beginsel misschiens liever een arbeiderskandidaat hadden ge-stemd, op den liberaal. Deze overweging houdt ongetwijfeld nog een groot aantal ar-beiderskiezers van hun eigen partij terug. Onder de teekenen dat dit begint te veran-deren behoort de laatste Londensche stem-ming. xtc &4L iXc iXc jjùc 3kùc >Xc iXc sV/ OL> vV^ % HF.T PET1TI0NNEMENT VOOR ^5 ^ ALCEMEEN STEMRECHT ^ % —©— ^ ^ Op 20 Februari, hadîien wij # ^ 380 pîaatseîijke komitelten ^ ^ waarvan er 99 aan het ^ ^ Nationaai Komiteit % 5^ 41.672 handteehens % hadden overgemaakt * m m&Lmm DE MISEUKTE RITUEELE MOORD Ts! KIEF Wij hebben reeds melding gemaakt van dej nieuwe beschuldigingen nopens een ritnee-len moord in Rusland. Te Fastof bij Kief was een jongen vermoord en van anti-semi-tische zijde werd beweerd dat de jood Pasj-kof en zijn bediende Guthartz de misda«d zouden hebben gepleegd om het bloed ran het kind voor ritueele doeleinden te gebrui-ken. Ofschoon bij lijkschonwing bleek dat de vermoorde een jodenjongen was, en Pagj-j kof en zijn vrouw hem herkende als hun ei-i gen zoon, werd en beide verdachben toch ge-t vangen gezet. Beweerd werd namelijk daW Pasjkof arijn zoon naar het bnitenland ha4 gezonden en dat de vermoorde jongen TaV ranenko heette en een kristen jongen was., Nu is die aantijging weerlegd door heti terugvinden van Taranenko, die sinds langl vermi3t werd. De jongen was van hui3 wegs geloopen omdat zijn moeder hem mishandel-] de »n had al dien tijd rondgeaworven. Pasjkcf en Gutharti zijn thans vrijgelaten onderscheidenlijk tegen éen borgtocht vai 5000 en 1000 roebel. ' Naar Reuter uit Kief seint wordt een den de vardachte, Gontsjaruk, bediende bij Paaj< kofs v&der, in heentenis genomen. TTit di feiten blijkt afdoenda dat van een rit-ueeltaj moord geen sprake kan zijn. BUL6ARIË DE KIESSTRIJD IN BULGARIE. DK REGEERING WIL DE MEERDERJ HEID HERWINNEN. — DE SOCIA-j LISTBN BRUTAAL BEHANDELD. 1 De Bnlgearacbo regeering, schrijft mes than* aan een onzer Duitscae bladen, doet wanhopige pogingen om in de nieuwe Ka-i mer een meerderheid te krijgen, waarvooa de stemming op 8 Maart is vastgesteld. Da verkiesingsakte van de oppositie-partijen^ vooral die van de sociaal-demokraten, on^ dervindt van de overheden de grootste te-( genkanting, D& onwettige bestrijding dooo de politie, eut. heeft bloedige vechtpartijenl ten gevolge, waar voor dan de aociaal-demo-kraten verantwoordelijk worden gesteld^ De houding van de autoriteiten werkt ech-j ter het tegenovergestelde uit van de massai waarom het in deze verkiezïngskampagnal gaat. Een partijgenoot, het ond-Eamerlid Jan-i ko Susahoff, geeft over den toestand va» het oogenblik eenige besciiouwingen in denJ zelfden geest. Hoe langer de verkiezings-l strijd duurt, schrijft hij, hoe meer hif beti karakter aanneemt van een kamp tusscheni kroon en volk. Koning Ferdinand heefq zelfs niét "gëtracht een ministerie van d* linkerzijde samen te stellen. Van daar het groote gevaar, want de eenig» mogelijkheifl om het wankelend "koningschap weer te bal vestigen, zou zijn een suoees in de buiten^ landsche politiek. Zonder hulp van eejJ groote mogendheid, ecliter, valt daaraa* niet te denken. Men heeft gebedeld om d< vriendschap van hetzelfde Oostenryk, dat! den vorigen zomer naar Bulgarije, van allq kanten besprongen, geen hand uitstak. D« waarheid is, dat de regeorders to Weenen tegenwoordig in aile Balkanlanden wroetett en iedereen om beurten hun steun beloven. Nog altijd zijn besprekingen gaande ovoï! de sehepping vao een selfstandig Macedo* riië. De Bulgîiarsche regeering iiaait met difil vooruitzicht haar onderdanen,nu voorloopie) de kans verkeken is dat Macedonië geheeï aan Bulgarije komt, zooals na den eerstenj Balkanoorlog scheen te zullen gebeuren. Macedonische-Bulgaarsche benden wordeni overal georganiseerd om tegen Servië enj Griekenland op te treden. Het wemelt in da nieuwe Bulgaarsche streken van Turkscha vrijwilligers, d.w;z. soldaten door hefc Turk-f sehe legerbestmir ter beschikking gesteldJ Of er werkelijk plaunen worden gesmeea tusschen Sofia en Konstantinopel om oj» Griekenland en Servië lo« te treldren, of dat de regeering enkel een verkiezingsstreek be-, doelt _ om de Bulgaarsche vadorlanders ta misleiden, valt nog niet met zekerheid t« zeggen. Intussohen doet zij aile mogelijkd moeite om bij de slembus socialisten en boe-| renpartij te verslaan. Van rcgeeringswegal wordt een hevige druk op de kiezers uitge* oefend, en staan genoemde partijen bloof aan de brutaftlste gewelddaden. Onlslag van minister Levie ; Uit Brunei verneemt het «Handelsbla<i*" 1 van Antwerpen, dat het ontslag van minis-j ter Levie hedeu zondag in de «Moniteur»'! zal staan. 1 Minister Vandevyvere vo.lgt hem op al#i minister van fiua,nciën, terwijl het deparfce- ' ment van spoorwegen — in afwachting datj het in ^rde ongeridit — j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods