Vooruit: socialistisch dagblad

1086955 0
09 December 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 09 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 23 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hd7np1z434/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

JO iaar — M, 320 Pnjs per nommer : voor België 3 centiemen, vooi den /reemde 5 centiemen TeSefoon : ÏSediactÈe 24*7 » Administratif 2845 Woensdarc 9 PecesnBiei1 1814- Drukster-Uitgeefster Sam: Maatschappij h ET licht bestuurder* P. DE VISCH. Ledeberg-Qcnt . . REDACTIE . ADMIN1STRATIE l;gogpoort, 29, gent VOORUIT Orgaan der BeSgisohe Werkliedenpctrtij. — VerschjjnendQ aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE ' \ Orle maanden. . . , , fr. 3.2f Zes maanden . . « . . fr. 6.54 Eenjdwir. ...... fr. 12.31 M en abonneert zich op alie postbureclet OEN VREEMDE Orle Jnaandsn (dagelijks verzonden). < . . . . (r; 6iî? Aan " Le Bien Public „ Le Bien Public kûndigde zaterdag een irtikel af over : De Luxetsielen. Geheel natuurlijk stelde het blad vast, dat het m dezen oogenblik juist die stielen zijn, die het meest onder de crisis hebben te lijden. Zeer juist, want het noodzakelijke heeft den voorrang op den luxe, die meestal aan het onnoodige grenst. Jat belet met dat er veel menschen getroffen zijn in hun bestaan, doordat de rijken afzien van soirées, concerts, Schouwburgçn, enz., dus ook geen pracht of weelde ten toon spreiden. En dan vervolgt Le Bien Public met een paar volzinnen die wij willen onder-iijnen. Hij zeg' : « Zelfs in de huizen waar de dood, ha^e intrede niet deed îs de vreugde verdwenen. DE VREUGDE ÎS VERDWEMEM, TERZELVERTIJD MET DEM WELSTAND. » De bekentems is kostelijk en wij stip-pen ze zorgvuldig aan. Dus de levensvreugde verdwijnt met len welstand. In andere woorden, de vreugde van te '.even hangt minder af van een goed ka-rakter, van overeenkomst tusschen man en vrouw, van de geboorte van een lief kindeken, kortom zij is minder een kwe-stie van GEVÛEL, dan wel van een wel-stellende stoffelijke positie. Maar Bien Public, wij hebben altijd die stelling in hoofdzaak verdedigd' en gij hebt ze eerder bestreden. freedt gij ze nu bij, wij wenschen er a geluk om, beter laat dan nooit, daar-uit blijkt, dat men nooit te oud is om te leeren. Overigens onze klerikale konfrater heeft hier slechts eene algemeen ge-kende waarheid verkondigd. Reeds als kind, leerden wij van de ouderen : waar er armoede heerscht, âàar îieèrsfcht er ook lUzie. Als het hu waar is Bien Public dat de levensvreugde uit een gezin verdwijnt, met den welstand, dan is het even waar, «Sst de vitterij, de kritiek en soms — he-laas — de wanhoop, met gansch, haren nasleep van kwalen er binnentreecit. En let wel op dat Le Bien Public hier spreekt, niet van gewone werklieden, maar van juweliers, huizen van borduur-werk, kant, fijn naaldwerk en laat er ons maar bijvoegen, tapissiers, meubel-makers enz. Dat al deze kunstwerklie-den getroffen worden met hunne pa-troons, en zwaarder dan die nog, dat spreekt van zelfs. En Le Bien Public geeft geheel voor-zichtig aan -.'it deel onzer handelsbur-gerij eene beleefde maar verdiende les. 1 Het blad schrijft : Indien de BROEDERLIJKHEID heerscht tusschen de armen, indien de ongelukkigen zich geen onder-linge hulp boden, met eene treffen-de en bewonderenswaardige be-zorgdheid, dan mocht men zich af-vragen, hoe talrijke families, be-roofd van aile inkomen,» sedert maanden, nog aan den honger zou-den ontsnappen. Mocht het voorbeeld dat de nede-rigen geven een edele naijver doen ontstaan in de maatschappelijke kringen, die door de crisis minder erg zijn getroffen ! Het is niet alleen met de begin-nende en eenvoudige aalmoes, dat men zich moet beijveren, om derge-lijke smarten te lenigen. De aalmoes gaat verloren in den afgrond der ontberingen : ;t is alsof men water in eene mand pompte zonder ze te kunnen vuilen. Onze vindingrijkheid moet ge-bruikt worden, om nieuwe inrichtin-gen te cheppen, aldus aan onze vereenigde pogingen, meer gemak schenkend, in den strijd tegen de zwarte ellende. De noodwendigheid heeft reeds meer dan eene, dier -werken, tôt stand doen komen. Laten wij niet na, van er nieuwen op te richten en anderen 1-. bedenken. Voor de volkeren die waardig zijn om te leven, is het ongeluk een groote school van wilskracht. A quelque chose, malheur est bon, zegt de franschman, anders gezegd, het ongeluk dient soms nog tôt iets goeds. Het artikel van Le Bien Public bewijst het. Die hulde aan de broederlijke armen, die zijne bewondering a.'dwingen, die ligt, laat het ons maar vlakaf zeggen in de gewoonte van het gezaghebbend klerikaal blad niet. Zij doet ons des te meer genoegen enkele dagen, nadat de paus Benediktus XV, in zijne encykliek zich zoo bitter be-klaagd had, over het gémis van broe-derlijkheid onder de menschen. Voor wat de werkers betreft, hebben wij het verwijt niet aanvaard en het enkel den paus fceleefd, maar ongeschon-den terug gezonden. Wij zijn nu tevreden hem de compli-menten van Le Cien Public te mogen na-zenden.Onze katholieke konfrater is even streng, geheel streng voor de bloote al-moes, die zegt hij, in den grond weinig of gtcnè aarde aan den -dijk kan breix gen. Volkomen waar, nog daargelaten, dat de aalmoes altijd iets vernederends blijkt, wat ook het goed inzicht en de hoffelijkheid zij. waarmede zij wordt uitgereikt. Le Bien Pubic verkiest dat de begoede burgerij, haar geest scherpe tôt de op-richting van reddende werken. Opperbest, maar wij vreezen dat de aansporing van onzen konfrater, minder succès zal hebben. En enfin, steekt er in dien oproep zelve, geene beschuldiging, geenen blaam tegen de katholieke partij zelven? Wij meenen het, deze inrichtingen moesten bestaan, en wel onder den vorm van een nationaal werkeloozen-fonds, met inleg voor de werklieden, voor de patroons en ruim gesubsidieerd van regeeringswege. Dat fonds is er niet, alhoewel steden gelijk Gent, het voorbeeld der sociale voorzienigheid tegen die groote en be-stendige kwaal. die de werkeloosheid is, hebben gegeven. 't Is meer dan eene nalatigheid, 't is eene misdaad, tegenover de werkende klasse. En zij treedt zooveel te meer op den voorgrond', omdat in deze pijnlijke toe-standen de regeering geene buitenge-wone maatregelen nam, die zoo noodig waren en zoo weldoende zouden geweest zijn. En dat verwijt zal blijven. de regeering zal er voor te verantwoorden hebben. F. H. ». ;u>j zaaiBKaMai De EncyclieK van Paus isnefÊlos XV Er is iets welk in de belgische katho-'ieke partij en ook in de katholieke belgische bladen met opzet veirzwegen werd èn wel het volgende : Paus Benediktus XV zegt in de Encykliek i: « Iedep katholiek hebbe genoeg aan deze beîijdenis : Mijn naam is christcn cil niijii bijnaam is katlioliek. » VVelnu, dat is juist het verkeerde van wat hier in België door de katholieken gedaan wordt. Zij zijn ..ltijd eerst katholiek geweest en dan christen. Dat is zeer zonderling maar toch is het zoo. Nu zal Het moeten veranderen. Paus Benediktus XV kornt het klaar en duidelijk te zeggen. En de socialisten roe-■pen Paus Benediktus toe : Wel gezegd ! En daar de socialisten tegen den Gods-dienst op zich zelf genomep, niet z.„n maar wel tegen den politieken Godsdienst, zal dit jvoord yaa den Paua yel da brug^ gijn 1 waarop Christenen en 't Socialisme elkan-der kunnen ontmoeten. Eet Katholicisme zooals het door de belgische katholieken wordt opgevat is eene schande voor Kristus' Kerk; ten allen tijde werd door de katholieken de politiek boven Kiistus' leer geplaatst en Paus Benediktus XV heeft hier aan de belgische politiek een les gegeven : het is niet het Katholicisme dat n. 1 is maar wel het Kristeh-zijn. Wij mogen dus besluiten dat het Katholicisme zooals het in België door de Katholieken opgevat en uitgevoerd werd veroor-deeld is door Paus Benedictus XV zelf. De Socialisten kunnen met groote blijd-schap kennis nemen van dit door de katho-' lieke bladen verzwegen Pauselijk woord, ook omdat in andere woorden onder de So-cialistische Partij hetzelfde is gezegd ge-worden van de Belgische Katholieke Partij. 5k&jkjk4cjk3k3k&3kïfc:&:fe}kjk3fc5fe3k&jïi ' LEEST m VERSPREiDT ^ " VOORUIT „ âL Europeesche Oorlog In Wesl-Vlaanderen en hi '} Noorden van Frankrijk Offieiesie telegramman : UiMIattscbe tmn BEB,LIJN, 7 Dècember, voormiddag. (Officieel) : lleden nacht* werd het plaatsje Veûielles, welks verder vasthouden in het voortduren.de fransche artillerievuur onnoodige offers vorderde, door ons ont-ruimd. Onze troepen bezetten uitgebouwde stellingen oostelijk van de plaats. De vijand volgde tôt nu toe niet. «Westelijk en zuidwestelijk van Altkirch vernieuwden de Franschen hunne aanval-len met groote kraehten zonder succès. Overigens in het westen geene bijzondere gebeurtenissen. «Op het oostelijk slagterrein bleef de vijand rustîg. Fet verloop bij Lodz was naar ons verwachten. «In Zuid-Polen geene veranderingen.» BERLIJN, 7 December : «De in het bui-tenland verbreide geruchten van terugtrek-kende bewegingen der duitsche troepen bij het IJzerkanaal zijn onwaar.» Uit bon LONDEN, 7 Dec. (Reuter) : « Een groot gevecht heeft plaat bij Elverdirghen tns-••wlwa V^Kraq* èn » ■sSr •ifc' •!»? i r t. | Aan lis Rassiscb-Pooisutte-Gaiicisohe grens Uit Bs8*©sî Berlijn, 7 December : (Officieel) : Het algemeen hoofdkwartier meldt : « De Duitsche troepen hebben Lodz bezet. De Russen zijn iq aftocht. » Het « Algemeen Handelsblad » schrijft: « In Polen heeft de strijd tôt een voor-deel voor de Duitsche wapenen geleid. In den strijd om Lodz is het den Duitschen troepen gelukt deze stad te vermeLsteren, de Russen tôt den aftocht te noodzaken. » Het schijnt, volgens aile thans ontvan-gen berichten, dat de toestand in Polen wel eenigszins anders was dan men uit de mededeelingen in de Engelsche bladen kon opmaken. ïhans deelt de « Daily Tele-graph » mede, dat de Duitschers sedert eenige dagen een krachtige offensieve actie vceren, en dat hun doel is zicii meester te maken van de drie spoorweprl'inon, die de verbinding vormen met Warschau. ' » Van Russische zijde wordt toegegeven, dat de inval van de Duitschers met groote zorg was opgezet. Zij hebben aile aanvallen van de Russen weten af te slaan, de omsin-ft-eling van de Duitsche legers mislukte. en nu is Lodz, waarom dagenlang gestreden is, in hunne handen gevallen. Veel zullen zij aan die stad niet hebben. Sedert twee taaanden v^aren aile verbindingen van Lodz met de buitenwereld verbroken, en er heerscht in die stad een dieptreurige toestand. De fabrieken moesten, uit gebrek aan grondstoffen, den arbeid staken en de bevolking lijdt gebrek aan ailes. » Bovendien is Lodz in de laatste dagen voortdurend gebombardeerd. Den SOea JNovember, dus juist een week gieleden, meldde de « Nowoja Wremija », dat van uit de verte, van het slagveld gezien. Lodz in brand scheen te staan. Woersdag 2 December werd de eerste poging gewaagd, om Lodz te bestormen. Toen werd de aanval afgeslagen. Maar sedert werd die met meer succès herhaald. » Tafereelen uit de gevechten die in den omtrek van Lodz werden geleverd, kan men vinden in verhalen, die uit Petrograd aan de « Times » worden gezonden. Tusschen Bresing en het dorp Xurpin ligt een bosch, waarom dagen lan^ gevochten is. Een houwitserbatterij der Duitschers, die den Russen zware verliezen toebracht, werd onder doodelijk vuur de " Russische cavalerie bestormd ; de kanonniers werden neergesabeld, de kanonnen genomen. » Eveneens werd ontzettend gevochten om een hoogte bij Ilsgow, die dan weer door de Russen, dan weer door de Duitschers werd genomen. Maar het slot was, dat de Duitschers krachtige versterkingen kregen, hunne aanvallen konden doorzet-ten, en op verschillende punten konden vooruitrukken. De Russen^ die toch reeds zware verliezen hadden geleden, moesten uit den omtrek van Lodz terugtrekken, en de stad werd door de Duitsche troepen bezet. » SJit Goslfcenrigkscha Ssfqsi WEENEN, 7 December (Officieel) : « De slag in Polen neemt voor aile wapens der Duitsch-Oostenrijkers eene gunstige voort-gang.«Gisteren werden de in West-Galicie voortgerukte russische troepen teruggewor-pen. In de Karpathen kleine gevechten. De ' in Beskid Stelburg ingebroken tegenstan-ders worden teruggedrongen.» tilt ilessâscss® Ï2FOB3 PETROGRAD, 7 Dec. De generale staf meldt : De dag van gisteren ging zonder be-langrijke wijzigingen voorbij. De strijd duùrt voort. Duitsche aanvallen werden afgeslagen. LONDEN, 7 Dec. (Reuter.) De «Morning Post» verneemt uit Petrograd : De Russen wenschen nu niet langer de Duitschers over de grens te drijven, doch willen hen in Polen houden, om Len zoo mogelijk te ver-nietigen of hen te dwingen versterkingen nàar Polen te brengen en daardoor de bondgenooten op het westelijk oorlogstoo-neel te verlichten. ' De Duitschers zijn thans in Polen even sterk als bij het begin der operaties, hoe-wel zij de helft hunner troepen hebben verloren.De Duitschers doen krachtige aanvallen en rukken op verschillende punten voor-uit. » Mû ^ ii.4 Siîii de teBSERtoar iris Uif ©©s-Ssoapipsois© 8b8*©k Weenen, 7 December: Van het zuidelijk krijgstooneel wordt bericht; ten zuiden van Belgrado winnen onze troepen veld. Westelijk van Arandjalovac kregen de Ser-viërs nieuwe versterkingen. In de door onze troepen bezette servi-sche dorpen bsginnen de gevluchte inwo-ners terug te keeren. Ongeveer 15,000 inwoners bleven in Belgrado, waar eene nieuw benoemde stad-overheid reeds ailes waarneemt. * * * OirSos tusschen Mimû ni Turkije llil: Turksche Isfosî Konstantinopel, 7 December. (Officieel) : Gisteren beproefden Engelsche landings-troepen de door de onzen tusschen Tigris en het kanaal Sauva-ga bezette stelling aan te vallen. De Engelschen werden onder groote .verliezen teruggeslagen. Konstantinopel, 7 December. (Officieel): Wij bezetten Koda een zeer gewichtig punt, 20 kilometer oostelijk van Batum. Door een koenen handstreek zetten onze troepen de Batumer elektriciteitswerken buiten werking. 300 Russen vielen in een hinderlaag en werden in de pan gehaakt. # # ♦ OP ZEE Frankfort a/Main, 6 December : De «Frankfurter Zeitung» meldt uit Londen : Uit de berichten der Engelsche bladen blijkt, dat het stoomschip «Earl of Aber-de-en», in de Humberrivier met een Brit-schen onderzeeër in aanvaring is gekomen. De onderzeeër werd daarbij licht bescha-digd. Het stoomschip mag als verloren aanzien worden. De' kapitein Dove zal in Hull voor een kriigsgerechtshof verschij-nen.* # & P© Oeiifscii© « IS 21 » De Milaansche « Oorriere délia Sera » bevat eene mededeeling van het Fransche département van marine over de pogingen om de Duitsche onderzeesche boot « U 21 » op te sporen, die in het Kanaal op 23 No-vember het Engelsche ttoomschip « Mala-chetfe » tôt zinken bracht.'x'wee torpedoflo-tieljes werden uitgezonden om denonder-zeeëer op te spore». Op 25 Novemb.çr werd het schip ontdekt ; het slingerde drie torv pedo's naar een zijner vervolgers, en wis' toen weer te ontsnappen. Op 26 November werd de « U 21 » bij Kaap Antifer, noor' delijk van Havre gezien, waar het de En* gelsche boot « Primo » in den grond boorc de, nadat de manschappen zich op schip* persbarken hadden kunnen redden. Den 29 November was de « U 21 » weet bij Kaap Antifer; een torpedoboot zag des, onderzeeër, doch deze schoot een torpede op den vervolger af, en kon in de noarde< lijke richting verdwijnen. * * * Uit ISuitscSi© isroBi ilijsi©n in il© ^©©rdz@© BERLIJN, 7 December. (Wolff) : Da admiraliteit t© Londen deelt mede, dati het onlangs te Drontheim geïnterneerdo Duitsche schip « Berlijn » als mijnlegger was ingericht. Daar geene mijnen meer] aan boord waren, waren deze waarschijn-lijk op hooge zee uitgestrooid, en moesten schepen voor het ernstige dreigende ge-vaar worden gewaarschuwd. Tôt nu toe werd diep water als veilig beschouwd, thans moet ook daar met yoorzichtigheid worden gevaren. Wolffbureau teekent hierbij aan: , «Dit Engelsche bericht dient slechts tôt' verdachmaking van de Duitsche marine, en om bezorgdheid te wekken bij de neu-tralen. Opmerkelijk is het dat nu de diepe zee als mijnvrij wordt aangezien, terwijl in de bekendmaking van 4 November, be-treffende de afsluiting der Noordzee, gezegd werd dat de vaart door de noorde-lijke Noordzee door mijnen gevaarlijk werd gemaakt, hoewel daar wegens de groote diepte geene mijnen kunen gelegd ; worden. » ( 'f- f- il© « HamSsilé » foeettli&cffgè PARIJS, 7 December. (Reuter). — Eeï telegram uit Sebastopol meldt, dat d< Turksche kruiser « Hamidié » op eene miji, geloopen en ernstig beschadigd is. Het schip is met moeite te Konstantinopel bin< ' 'lï'èngekoinCû. if. if. 0® 3n Stiiiess Een berichtgever van het «Berliner Tagej blatt» te Buenos Aires zond aan zijn bla4 een beschrijving van #den slag bij Coronel; waaraan wij het volgende ontleenen : «De Duitsche schepen vereenigden zich' ten noorden van Valparaiso, waarop zij samen naar het zuiden stoomden om Engelsche schepen om te zoeken. Zondag J November 's middags te één uur stoomden de vier Duitsche schepen in frontlinie 05 en wel in de volgende orde : De pantser-kruiser «Scharnhorst» het dichtst bij da kust en daarop de «Gneiseneau», «Dres< den » en « Leipzig ». Op vrij grooten afstand volgde de kleine kruiser «Nurnberg» met de transportsche-pen. De Engelsche divisie, bestaande uit den pantserkruiser «Monmouth», den be-schermden kruiser «Glasgow» en den hulp-i kruiser «Otranta» kwam in kiellinie van het zuiden noordwaarts om zich te ver-eenigen met den pantserkruiser «Good Hope», die uit het westen kwam. _ ■ «Toen het Duitsche eskader Conception naderde, te ongeveer 0 uur 's namiddags, werd de vijand bemerkt. Er woei een hevige storm. Toen de Engelschen begre" pen, dat zij gezien waren, wilden ze trach^ ten uit te wijken. Dat beletten echter dt Duitschers door zich tusschen de kust er( de Engelsche te schuiven. De Duitsche schepen gingen tegelijkertijd van de front' in de kiellinie over : de «Scharnhorst» aan de spits en vervolgens de «Gneisenau», «Dresden »en «Leipzig». Op dat oogenblik verscheen de «Good Hope » en stelde zich aan 't hoofd van de Engelsche schepen. Beide eskaders stoom-! den evenwijdig van elkander zuidwaarti, de vier Duitsche schepen aan de zijde van de kust, de Engelsche aan de zeezijdo, terwijl de Duitschers trachtten den af-' stand te verminderea. «Om halfnegen signaleerde de «Scharnhorsts haar afstaud van het vlaggeschij»^ ' « Good Hope » op 10,600 m. De Duitschers verkortten dezen afstand zoo spoedig da& twee minuten later de perste salvo's afge-| vuurd konden worden. Twaalf vuurmonde# van den «Scharnhorst» en de «Gneisenau* bestookten de «Good Hope». Door den afstand konden aanvankelijk de kleine kruj-sers niet aan het gevecht deelnemen, ta-minder daar zij door de zware zee ovep-' spoeld werden. De «Goo<I Hope» kon nîe| antwoorden, daar de woedende storm haajf het evenwicht benam. Om dezelfde redea was in den beginne het Duitsche vuur wa| onzeker, doch d» Duitsche linie boog een weinig om naar zuidwest, waardoor zij de Engelschen meer nabij naderde. «Eerst toen de afstand tôt 6000 metef: was verkort, beantwoordde de «Goo<§! Hope» het vuur, doch slechts met haa? beide 24 cM. ; de aeht 16 c.M. aan bak-boord kon zij niet aan het werk zetten, daar deze stukken te diep lagen. Nadaé het Engelsche vlaggeschip drie grauaten . had afgeschote». brak er brand aan bo_oj(l.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection