Vooruit: socialistisch dagblad

58469 1
26 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 26 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 March 2023, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/8w3804zp1w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Druks'er-Uitgae'ste» Ssîjî: Maatsrfiappjj H ET LÎCKT bestuurder > P. DE V1SCH. Udeberg-Qcnt . . REDACTIE . . ADMÎNISTRAT1E HOOGPOORT, 29, GENT û/yaan Belgkche Weriéeûhipar}^ —» Versehlmm.de, atfo dagen. ABONNEMENTSPRUS BELOIE ( Drie maanden. . . , . tr. 3.23 Zea maanden • , . , . fr. 6 5Q Een Jaar. ...... fr. 12-501 ..Mao abonneert zlch op a"e pcstboreeit» DEN VREEMDE Drtc maanden (dagelijk» verzonden). ..... fr. 6.19 Bekendmakiogen ^EIIOKBESINQ betrcffend den buitengewoisen zittijd der proviucieraden Art. 1. — De Provincieraden der Belgi-sche provinciën worden liierbij tôt een bui-tengewonen zittijd op Dinsdag 4 Januari 1916 te 10 uur 's voorrniddags (M. E. t^I) in de hoofdplaatsen der provinciën opge-roepeu.Art. 2. — De alkondiging Jezor oproe-ping geschiedt alleen in ket « Wet- en Ver-ordeningsblad voor de bezette streken van België » en in het « Verordeningsblad voor het Etappengebiad van het IVe leger ». Art. 3. — De uitnoodiging van de le dan der Provincieraden gei&chiedt door de Be-stendige AfvaardigiEg. De Gouverneur der provincie of de Voorzitter van het Burger-• lijk Bestuur, die met zijn rechten en ver- Slichtingen bekleed is, zijn niet gehouden en zittijd bij te wonen. De Voorzitter van het Burgerlijtk Bestuur ,of, op zijn bevel, het door de Bestendige ' Afvaardiging aan te duiden lid der Afvaar-diging opent en sluit de zittijd. De opêning en sluiting geschiedt voor de provinciën Antwerpen, Brabant, Henegou-!wen, Limburg, Luik, Luxemburg en Namen in den naam van den Keizerlijken Duit-ischen Generaal-Gouverneur, in de provinciën Oost- en West-Vlaanderen in den naam. van den Gpperbevelhebber van hcjfc IVe , leger. Art. 4. — De zitting duurt niet langer dan twee dagen en wordt bij geslotsn deu-ren gehouden. Op de dagorde staat uitsluitelijk : Opmaking van de provinciale begrooting ^voor het jaar 1916. De Provincieraad van Brabant zal bo-vendien do bekrachtiging der provinciale begrooting voor het jaar 1915 te bespreken en in deze de noodige besluiteri to nemen hebben. Art. 5. — De Provincieraden nemen in dezen zittijd, welk ook het aantal aanwe-zige leden zij, geldige besluiten. A. H. Q., den 11 December 1915. Der Oberbefehlshaber der IV Armee, Herzog Albrocht von Wiirttemberg. Brussel, den 14 December 1915. Der Generalgouverneur in Belgiea, Freilierr von Bissing, Generalofeerst. sfc & # BIJV01G8EL tôt do VE^ÛiiOENING betr. liet Reisverkeer (V. Bl. IS". 5, blz. 56). In geval van overtreding der voorschrif-ten voor het RI J WIELverkeer kan in het algemeon buiten de geldboete of gevan-rs-nisstraf ook verbettrdvçrklaring van het rij-wiel toegepast worden. Gant, den 21 December 1915. Der Etappeninspekteur, von Unger, Generalleu tenant. Een gevaar voor de toekomst ! Eene Piicht voor heden ! Met benepen hart, en in droevig naden-k n, zal recds menige bewuste werkinan, zich afgevraagd hebben, wat al oaiheil er voor zijne klaese uit de tegenwoordige toestand zal voortspruiten. Wij willen hier niet beduiden dat de wer-kende klas ontmoedigd zal wezen oî met min taaihoid zal strijden. teneinde zich hooger op te werken. . Integendoél, hare kalme en waardige iouding in den tegenwoordigen kritieken toestand, door menige burger zelfs bewon" derd, is een bewijs te meer harer zelfbe-,\v ustheid, harer geesteskracht, en dat het ;haar niet mangelt aan hoop en geloof in <d, toekomst, doch... Een grooter gevaar dreigt haar en do imaatschappij in haar geheel. ÎSeenrt gelijk welke brochuur die hajidelt over werkuren-vermindering en telkens izu! ; gij lezen dat dâ&r waar de werkuren jhet kortst zijn. de voortbrengst zoo groot o£ nog grooter en beter is dan dààr waar de arbeidsdag het langst is. De oorzaak wondt algemeen erkcnd, de ;arbeider met korter werkuren is min ver-;moeid, krachtiger, do arbeider met lange werkuren is afgetobd dus krachteloos. Het patronaat heeft er het grootste bo-lang bij, krachtig» gezonde werklieden te ;bezittein. Dit is reeds honderde malen geschreven, idoch noodig is het dit te herhalen om dit goed te doen doordringen. Blikken wij achterxut, keerem wij terng tôt het tijdstip bij het uitbreken van dea oorlog. Ut> korten tijd vielen duizenden arbei- ders werklnos, werden van hun inkomen die hunne arbeidskracht hun schonk, b©-roofd.Openbare besturen namen maatregelea teneinde de algemeene ellendé te verzaeh-ten.Een klein deel der arheidende klas had misscliien een zoogezegd appelken tegiea den dorst gcspaard, doch het kon niet an-ders of zij aten het op in armoede. Doch de oorlog, de tegenwoordige ijse-lijke toestand blijft dunen, niemand ziet er het einde van en erger ein erger wordt de toestand van arbeiiders en kleine burgers. Een groot, zeer frroot gevaar bedreigt de nijverheid in de toekomst, door de totale uitputting van deze. zonder wie aile leven ophoudt : van de voortbrengende arbei-dende klasse. De pijnlijke openbaringen door den vriend Samyn over den toestand der vlasbewer-kers, was aïs een echrille kreet van ver-. twijfeling om hulp van die ongelukkigen. Moest m® met een onderzoek in aile werkersgezinnen aanvangen, voorzeker ware een hart van staal niet in staat de werkelijkheid te aanschouweai. Dat men ons niet beschuldige van over-drijving of van in het fantastische te ver-vallen.Le Bien Public schreef, de onvoldoende voeding der kinderen besprekende, (zie Vooruit van 10 December 1915) : Dit gevaar is bijzonder erg in de groote fcteden, waar het bloed der wer-kersfamiliën verarmd is. Te Gent bijvoor'oeeld sterft er een derde der kinderen voor den ouderdom van vijf jaren, Onder degenen die blij-ven leven, hoevelen zijn er niet die sre-durene hunne jongelingsjarrn, ja ge-durende gansch hun leven het erfdeel dragen eener zv.rakke lichaamsgesteld-heid ? Voor de kinderen. bij wie lichame-lijke ellende ts bespeuren is, dringen voorzorgen zich op, het gevaar is groot en dwngiend. Welnu voor iemand die den arbeider kenfc, weet dat zijn eersto eu laatste woord is : Veel liever zou ik zelf een boterham missen, dan te zien dat mijne kinderen honger lijden. Als men den dringendàn oproep leest van Le Bien Public, kan mpn zich voorstellen hoo pover het met de Voeding gesteld is, hoe groot de nood is voor de maeders en d vaders van die tekort hebbenda kinde-re^n.Ja het gsevaar is ~reot en niet alleenlijk voor het komende geslaeht die in nlaats van tôt een kloek, kraclitig werkersge-slacht, tôt ellendige zwalcke wezen s zouden opgroeien, maar ook voor den hedendaag-schen arbeider. den onmisbaren uijver-heidswerkruan.Wie heeft er het grootste belang bij dat te voorkomen? Het patronaat en de gamsche bezittende klasse. Openbare besturen doen hunnen plieht, zijn misschiein niet bij machte meer te doen. Doch de grootburgerij en het patronaat in het algemeen, kunnen ejn zouden moeten hunnen plicht begrijpen en het voorbeeld moeten volgen van sommige nijverlieids" hoofdep die hunsne sterk beproefde werklieden steunen. De werkemde klasse verdient aller be-langstelling, zij lieeft er recht op. Immers 't is zij die het grootste sîachtof" fer der huidige omstandigheden is, 't is zij die het grootste, overgrootste getal harer zonen ziet optrekken daar waar de pMcht h on i-oépt. Het zou een onuitwischbare snmad wezen dat vader, moeder of echtsr-enoote in het diepste gebrek verkeert, terwijl d© zoon of echtgenoot al g«®ft wat hij bezit, veelal zijn bloed zijn loven. la naam der mensch"tf?îjkheid heeffc het proletariaat het recht e' n beroep t-e doen op de bezittende klass«. Deze d»arenbov>en zal. nu een weini^ na denken, zelf beseffen wat ramp, wat ge-voeligo slag het voor de nijverheid wezen zou moest het patronaat, eens de normale toestand weergekomen, met uifcgeputte en in de hoogse mate verzwakto arbeiders de co-icurrentie voeren op d«* wereldmarkt. Ook onder oogpunt van gezondheid zou de uitslag niet anders dan treurig zijn. Ziet in gewope tijdcn, al s de werkman tamelijk gevoed wordt, ziet die se haar bleeke, sortis met lome stappen vodrbij-trekkende nijverheidswerklieden hun fa-briek of v/erkhuis verlatende... Wat zal het wezen aoo er geene afdoonde hulp van bijzonderen verstrekt wordt î De arbeider verzwakt bij gebrek aaia voedzaam eten, zal des te meer blootga-steld wezen aan allerlei ziekten, minder bestand zijn tegen de ongezonde uitwase-mingon van fabriek of werkhuis. Het patronaat voorziet tegen gebeurlijke ongevallen aan gebouwen of mekanieken, door een reservekapitaal, maar voor de levende mekanieken, de arbeider3. niets ! Moclit ons sclirijven het begia v/iezem van eene tegemoetkoming van den bezittonden stand tôt onze ongelukkige lijdende klasse, het zou een heilzamen balsem wezen op de wonden van het zoo diep beTiroefde proletariaat. G. HUYGHE. Lanp lie! Kamal m Suez Een haneielaar die in een volstrekt on-zijâ\T land woont en de partij van hoege-naamd niemand wenscht te nemen is met de allerlaatsfce gelegenheid. het kanaal van Suez af gevaren en geeft do volgende, z«er belangrijk© inli'Mting.en. Langs de beide boorden van dit kanaal, dat eoswat honderd zestig kilometers lang is, zijn verscheideno honderden duizenden engelsche soldaten, geholpen door kolo-nialo troepen uit de verschillendste streken, dag en nacho bezig met het aanl'eg-gen van versterkings werken die moeten dienen oan het kanaal tegen aile aauvallen te verdedigen. La-jgs den heelen kanaalweg liggen zes, zevon soms acht diepe loopgraven acht-er alkander, aile beschermd door eene dichte haag van braamdraad, die hier en daar zeer diepe « bedriegputten » verbergt. Het is de oosteroever van het kanaal die het best verdedigd is, terwijl Port-Saïd, El Kantara, Ismaïla, Seranpeum Chalafe» Agroad en Suez zelf nog van nieuwe ver-dedigingswerken voorzien zijn langs den bedreigden oostkant. Tusschen al deze stede.n haoft men heele reeksen van kleine forten gebouwd die bij middel van diepe. breeide, goedbeschermde loopgraven met elkander verbonden zijn. Ni os alleen loopen er langs, over en in die graohten spoorwegen, maar de lastdra-gers vorzekerden ons dat er zulks maatre-golon genomen zijn dat raen de heele streek in een paar uren tijds c*ider water kan zet-ten — on weer droog kan trekken I In het kanaal zelf hebben de engelsche troepen eene onafzienbare vloot man moni-tors of kanonneervlqtten Op anker liggen die bestendig onder stoom blijven gereed om op te rukkeu. Te Port-Saïu waren de engelsche troepen aan het ont&chepen van eene onafzienbare rij hunner « pantsertreinen » met do laogo wagons waarop draaibare zware stukken konden geplaatst wordon. Aile dagen ko-men daar fransche en engelsche transport-sch^pen toe met al het noodige voor de verdere verdedigingswerken maar sedert oenigen tijd ziet men er geen onzijdig schip meer. Men zegde ons dat er geene onzijdigie sehepea meer komen omdat zij het zoo moeilijk hebben om aan kolen «n ! «venant kl del en te geralcen, iets waardoor de vaart veel -ertraagd wordt, wat maakt dat er weinig op te verdienen is. Men verzekerde ons eindelijk dat er in Port-Saïd 20,000, in Chalupe 30,000, in Serapeum 50,000 en te El Kantara 60,000 man troepen waren, die zonder ooozen dag en niacht werken aan het afmaken der forten, der spoorwegen, der loopgraven en de rest. Een der medereîzigern die uit de streek kwam, wist te verzekereu dat men op het plein rond de pvramieden van Gizeh een tentenkamp aangelegd en waterputten ge-boord had, Âai 't Ohaipagne-lfont Aan de beschrijving van een berichtgever, dio onlangs een bezoek bracht aan het Oham-pagn«-front, ont-leenen wij het volgende: De vlakte met haar terrein-golvingen strekt zich uit aaar links, hier en daar slechts onderbroken door kleine boschjes. In den beginne is het land rondom verlaten; alleen op den weg is het verkeer zeer druk ; — Een en ander over Maten en Gewichten Voordraeht gegeven op Donderdag 9 Bçeember 1915, door PAUL WYNAKTS, ondcrv.ijzcr (Twecde vervolg) Den 22 Juni 1799 werd de lengte van het vierde deel van den meridiaan bepaald op 6130740 vademen der Academie — (1 vaderu = 1.949 m.) — en het 10.900.000° deel daar-van werd aangenomen onder den naam van meter, van het Grieksche woord métros, dat maat beteekent. Een standaard, gemaakt door den werk-tuigkundige Lenoiv, werd aan het « Corps législatif » aangeboden. Het was eene staaf van 0,025 m. breed en 0,004 m. dik, in pla-tina, een der meest onaantastbare metalen» De afstand tusschen zijne uiteinden was de meter. Die staaf wordt bewaard in de « Archives de France ». * * * De geleerden Arago en H lot hermaakten later de bewerkingen tôt op het eiland For-mentora (Balearen) en vonden dat onze meter eigenlijk 0,19 mm. te kort is. Men heeft daar echter geene rekening van gehouden.* * * Den 2 Nqyembei' 1801 twerd het ptfeMt.j stelsel als wettig en uitsluitend in Frank-rijk ingevoerd. België na-m het stelsel aan in 1836. Den 1 Gctober 1855 werden door eene nieuwe wet de vroegere bepalingen verbeterd en uitgebreid. IV Uit het voorgaande blijkt dus, dat het bepalen van eene basis de eenige en groote moeilijkheid was en dat al het werk waar-van wij gewaagden, het bepalen van die basis tôt doel had. De inrichting van ons metriek stelsel is verder zeer eenvoudig. Van den meter leidt men al de maten en gewichten af: de vlaktematen zijn vierkan-ten op de l-engtematen ; de ruimtematsn zijn kuben op de iengtematen; de inhoudsm&tën zijn even groot als de ruimtematen ; het gewicht van 1 dm-' water geeft ons het kilo-gram en door de gewichten bapaalt men de munten. Om het kilograin te malcen, heeft men 1 dms of 1 liter gedistilleerd water onder eene temperatuur van 4° Celsius in het luchtlcdige gewogen. Men verkoos gedistilleerd water omdat ander water niet schei-kundig zuiver is en van gev.'ieht verschilt (11. zeewater is zwaarder dan 1 1. zoet water). Ondar 4° Celsius heeft liât water zijne grootste dichtlieid. Daar nu de druk-king dsr lucht niet altijd dezelfde is, hesft men het wat«r gewogen in het luchtledige en het daardoor onttrokken aan versohil-lende en veranderlijke invloeden. Een platinen cylindervormige stan-daard-kilogram, waarvan de hoogte gelijk is aan de middellijn, werd vervaardigd wordt ook bewaard in de « Archives Franc» ». Lengtematen, inhoudsi»aten, gewichten en munten zijn de eenige werbelijko be» staande maten. Hunne veelvouden en on-derdeelen zijn tiendeelig of decimaal. Om de veelvouden te kenoemen, gebrurkt xneu de CriekFohe namen : Deoa = 10, heoto = 100, kilo = 1000, myria = 10,000. Voor de onderdeelcn de Latijuschc namen : Deci = 0,1, eentl = 0,01, inilll = 0,001. Bij algemeene ovcreenkomst heeft men aangenomen d-at de volgende maten mogen gemaakt worden : 1. de eenheid van iedere matensoort; 2. de tiendeelige veelvouden. en onder-deelen ; 3. de halven en dubbelen der voorgaande maten. Als wij dat dus toopassen op de inhouds-maten, bekomen wij de volgende reeks: Hl, 1/2 III, 2 Dl, 01. 1/2 Di, 2 1, 1, 1/2 i, 2 dl ûl, 1/2 dl, 2 cl. cl. , Daaruit blijkt dat de maat van 1/4 liter niet mag gemaakt worden, en dat de pe-troolhandelaar, dien wjj vroeger met eene maat zagen bestellen yan 3 1, een« maat gebruikte di® ni#t wettig ig. Voor d« muntea vinden wij de r«eka. 20 f, 10 f, 5 f, 2 f, 1 f, 1/2 f, 29 c, 10 o, 5 c, le. j Het valt dadelijk op dat het stuk van 25 c. ni&t is vermeld. Dat komt omdat het niet kan gemaakt worden volgens de hoo-gçr yejmelde qonveriti^fl. Onj sjufci doen maken was eene bijzondere wet noodig die spijtig genoeg werd aangenomen. on-danks het verzet van de voorstanders va/n hot metriek steleel. De koninklijka besluiten van 13 lîovern-bir 1S55, van 6 Februari 1800, enz. enz., bepalen den vorm, de eamenstelling en de afmetingen van dio maten en gewichten en tevena de veroorloofde alv.'ijkingeu : De ijzeren en houten inhoudsmaten moeten z£0 diep zijn als bre«d ; do tlnnen twesmaal zoo diep als breed ; de ijzeren gewichten hebben den vorm van afgsknobte zeshoekige pyramidicn, zonder ring; do koperen, dien van een cylinder zoo breed als hoog. met «en knop erboven, waarvan de hoogte de helft is van d© hoogte der roi. De munten hebben voorgeschre-ven diameters, en de meter mag enkel als STOKmeter in den handel gebruikt worden.■if. & # Van tijd tôt tijd wordt door de ijkers onderzocht of de maten, gewichten en weeg-toestellen aan de wettelijke bepalingen vol-doen. Zoo worden, bijvoorbeeld, de stok-meters en gewichten der groote magazijnen der stad, een of tweemaal 's jaa-rs wegge-haald en nagezien. Juist be von den maten worden met een bijzonder teeken of letter gestempeld, en dan zija zij geijkt. Ziedrar in groote trekken oas maten stelsel het metriek stelsel. dat al de bezwaren en moeilijkheden der vroegere stelsols heoft weggenoiaen, gemakkelijke en vlugge bere-keningen toelaat em tegenwosrdig bljna in aile landen is toegepast. isiot V(agt,i v • • * *• m beide richtingen, naar en van Châlona Weldra echter ontdek ik, vlak langs dea' weg, of verder op onder boomen verscholen,i of midden in de open vlakte, allervreemdste dorpen van bijeengescholen hutten en ge-, deeltelijk in den grond gegraven schuil-plaatsen, die door hun uiterlijk doen denken —■ de lage daken zijn bedekt. met groote aardkluiten, graszoden en takken — aan karupsn van wilde vreemde volksstammen, van hier tijdelijk haltmakende nomadon. Hier is n kapper-soidaat bezig een kame-j raad te scheren, bij de open deur van een: verlaten hofstede. Daar verzorgt een soldaat j onder de boomen zijn paarden. Wat verder hangen enkele mannen linnen en dekens' over eene koord te drogen. Een Marokkaaa steekt op een sukkeldraf je, voor ons uit, den weg over, een zwaren bundel van doode takken torsend op zijn hoofd. Overal de vreed^ zame, huishoudelijke bezigheden. Midden op een veld, dat eenmaal een ak-ker was, ligt het grillig geraamte van een vernield landbouwmaehien, dat wel op het geraamte van een monsterachtig insect ge-lijkt. P.echts opent zich plotseling het uit-i zicht op een vliegerskamp, met, langs den; bosch-zoom, de loodsen, bruin, geel, groen en grijs geverfd, waardoor de vijandelijke vliegors ze niet kunnen onderscheiden van' de kleuren der aarde. En gestaag en overal de lange treinen welke wij inhalen of die ons tegenkornen,. die langs zijwegen gaan naar andere kan* tonnementen en andere dorpen. Meer en meer beraerkt go dat ge het wer-kelijk front nadert. Beeds beginnen de witte lijnen van loopgraven aan weerszijden; van den weg zichtbaar te worden, obus-gaten, grafheuveltjes waarop kleine houten kruisen sta-an geplant. Te Suippes stappen wij uit en wij bagge-i ren door een meer van grauwe modder. Nu het schokkend rumoer der motoren opgehouden heeft, hoort ge voortdurend . kanongedonder. Dit dorp, waarvan nieta meer overblijît — evenals van zoovele ander« dorpen — dan bouwvallen, h v6ôr of tijdens het groote offensief geducht gebombardeerd geworden. De militaire-statiecommissaris, die onSj ontvangt en die ons zal rondleiden, noodigO' ons uit, hem te volgen — deor welk een modderpoel ! — naar zijn schuilplaats, die hij met het oog op het geweldig bombardement gedurende de week vo6r den 25n Sep-tember, had laten graven. Wanneer de obussen al te dicht neerzwermden, ve/-' dween hij, naast de statde, langs een trapfj1 in zijn onderaardsche woning, een klein^, laagzolderig vert-rek, dat zich op een diepte. van verseneidene meters onder den begac nen grond bevindt. Een stevig dak van zak-ken zand en boomstammen beschermt den'. hol-bewoner tegen de obussen. Er zijn tw&aî uitgangen ; wanneer er één ingestert is' door een ontploffing-, dan kan men dus nog ontkomen a-an het levend begraven worden. De commisse,ris bleef van zijn hol, door middel van een telefoon, in verbinding met) zijn mannen, die in andere Bchu'ilplaatsenl, gekropen waren. Op kalmen toon vertelt hij van het ver-»: blijf, dagen achtereen, onder den grond,; tsrwijl wij ons naar de ipunitie-magazijnea' begeve», achter de goedersnloods gelegen,! vlak langs de riggels. Zij zijn eveneens in; de aarde uitgegraven en van beven gedekfe door een meterdik dak en zakken zand. De voile wagons reden tôt vlak voor de in-gangsdeurtjes, en snel, onder het bombar-< dement, werden de obussen uitgeladen en; in de holen opgestapeld. Een blijkbaAr', zeer gevaarlijk werk ! In ieder geval is de post van militair commissaris van een star-tie, vlak achter liet front gelegen en dus' onder het bereik der vijandelijke mortie-' ren, geen rustig baantje. Immers de vijand; tracht in het bijzonder de ravitaillée,rings-i centra met zijn vèr-dragend geschuti te tref-fsn. ) Op korten afstand van de statie, welks dak, getroffen dcor een obus, een groot gatl toont, ligt zoo'n zonderling uitziend dorp van hutten, van «villa's», waar de offîciei-ren en de soldaten, in dezen oorlog wonen., De houten barakken zijn tegen aarden wal-^ len a.angebouwd en hebben weçr die daken van eenzelfde maaksel boomenstammen en! zakken zand. Voor sommige hutten is een,. tuintja aangelegd, ook heeft een enkele wel, een verandah. Ook hebben zij namen: villa;, Salonique, villa Anti-marmites, villa Odet- ; te achter dezen laatsten naam staan Iwea' jaartallen: 1914, 1915 en eer vraagteeken 11 De aanblik van een dergelijk kantenne»*! ment is verbluffend. Midden in het kamp,: zit, zoowaar op een bank, een soldaat kalmpjes een aquarel te maken van di# zonderlinge landschap. Ik moet mij telkens, heriuneren — en on-| afgebroken dreunt toch het kanon ! — dat: ik aan het front ben, midden in den oorlog.^ Maar de zon schijnt zoo schoon, zoo vreeclr; zaam over de aarde; de boomen heffen zt<*' , wonderlijk rustig hun bruinen of gelen bla-; deren-tooi in den helderen herfstdag; hetj fijn, gezeefde licht omhult aile dingen. Maar als ik bij ©en klein kerkhof geko-; men ben, waa,r sinds den 14n September xeven Franscben en twee Duitschers begra- ; ven iiggsn, zooa's de opschriften der krui-x/ sen aanduiden, staat mijn geest weer în-' een g voo? de werkelijkheid van de ontzag>-| liike en wsadsel&ohtige ramp, die nu, sederfcj meer dan «on jaar. ons werelddeel teistert., Eea meest indrukwekkende dingea(' onder hat vele ••ngrijpende, dat ik gezieij w4 ^aaçWik dar t^toose . _M — —» —■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■■■—ri'. ■■ «.g.1.1. y - 31 aar « I^S. 359 Prijs per irnmmer : vooi België 3 centiemen, tooi den Vreemdeô centiemen Telsicon : Redactie 247 - Âdmintsiiatie 2845 . Zonrfan it6 DECEMBER 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods

Collections

Brugse Poort, Gent