Vooruit: socialistisch dagblad

593 0
16 October 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 October. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 28 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw48w8x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Europeesche Oorlog te «Kt-ftiriKU h te FiuiflU D it Duitsche bron. GROOT HOOFDKWARTIER, 14 Ocfco-ber. Westelijk oorlogsterrein. — Leger-groep van Kroonprins Bupprecht van Beieren: Op het strijdveld in Vlaanderen zijn op het troinmelvuur tusschen Leie en Deuls gisteren morgen aanvallen niet ge-volgd. Den dag door bleef de vuurwerking aan de kust en van het Houthulster-bosch tôt Gheluveit levendig en was voornamelijb 's avonds vermecrderd. Sterke Fransehe en Engelsche verkenningsafdeelingcn botsten op eenige plaatsen tegen onze linies vooruit; zij werden afgewezen. In Artois en noordelijk van St-Quentin leefde het wederzijdsch vuur voorbijgaand op in verbinding met verkenningsgevechten. Legergroep van den Duitschcn kroonprins: In 't westelijk deel van den Chemin des Dames tijdelijk sterke artilleriestrijd aan den steenweg Laon-Soissons. Tegen de door ons noordelijk van den molen van Vauclerc genomen loopgraven voerden de Franschen gistoren vijf sterke tegenaanval -len, die aile vruehteloos en verliesrijk waren. Oostelijk oorlogsterrein. — N'a weldoor-dachte voorbereiding heeft in onvèrwijlde samgnwerking van leger en marine, eene geœoenschappelijke ondernerriing tegen het voor de Rigasche golf gelegen als sterk steunpunt, gebouwd Russisch eiland Oesel begonnen. ÎSTa omvangrijke mijnwerken ir de kustwa. ters werden op 12 Oktcber 's morgens de ver-sterkingen op het schiereil'and Sworbe bij Kiel Kond, &an de Togzabocht en het Soelo-Moeras onder vuur genomen Na de neer-!aag der Russische bat ter i jeu werden troe-pen geland. Hierbij gelijk bij 't geleiden «1er transportvîoot door de Russische mij'i-versperring hebben de betrokken zeestrijd-kraehten den frisschen ondernemingsgeest en het kunnen der vloot treffelijk be-waard. Zonder eenig scheepsverlies is dit eerste deel der operaties volledig gelukt. De in de Togzabocht aan de noordwestelij-ke kust van het eiland ontscheepte troe-peri hebben in frisschen «tormloop den weerstand der Russen sosl gebroken en zijn verder aan 't vooruitdringen naar het ssuidoosten. Zerel aan de zuidspits van het schiereiland Sorbe en Arensburg de hoofd-stad van het eiland Oesel brandon. Tusschen do Oosizee en de Zarte zee is de toe-stand onveranderd. Maceclonisch front Bij heftigen regon enkel bij Monastir en in cien Carnoboog levendigo artilleriewerk-zaamheid.De eerste gêneraalkwariiernieester Ludendorff. Vit Fr&mche bron. PARUS, 1?; Oktober. — Gp' het front be-noorden de Aisne hebben de Duitsche rs in den loop van den nacht aanvallen uitge-voerd tegen de Fransehe suellin'gen van cten sektor Hurtebise-Ohevreux. Spijts de ver-woedheid van hun inspanningen hebben de Duitschers slechts voorbijgaand voet kunnen vatten in een elemenc der vooruitge-&ehoven linie. Bewesten het Monument van Hurtebise evenals ten Zuiden van Royère-hoeve-hebben de Fransehe Duitsche deta-chementen uiteengejaagd die hun linies be-proefden le naderen. Op den rechteroever van de Maas, geschuiwerkzaamheid in do streek van het Ohaume-bosch. Niet3 te ver-melden op het overige front. PARIJS, 13 October. — Officieel: De nacht was door eene groote bedrijvigheid der beide artillerioen en door eene reeks Duitsche aanvalspogingen tegen verscheide-ne punten van het front gekenmerkt. Wij wezen eenen vijan.de lijken aanval ten •Westen van Cerny af, terwijl eene door ons ten Noord-oosfcen van de Moisy-hoeve uit-gevoerde enkele verridhxing ons toeliet, gevangenen in te brengon. Een vijandelijke aanval ten Westen van Maisons de Champagne en drie Duitsche aanvalspogingen in het gebied van Souain-Auberive mislukteo. Op den rechter Maasoever duurde de artil-leriestrijd in het gebied van Bezonvaux aan. Avondberiolît: Gedurende den dag be-toonde de artillerie zieh, vooral in den sektor van den molen van Laffaux en in de omgeving van Craonne bedrijvig. Na aanvullende meldingen werd de door ons in den verloopen nacht in het gebied van Souain-Auberive teruggewezene aanval door beteekenisvolle strijdkrachten uitgevoerd. • Er was hem eene 36-urige beschieting voor-afgegaan. Drie aanvallen werden door af-deelingen tôt 140 man, omvattend aanvals-troepen eu pioniers, uitgevoerd. Door ons artillerie- en machiengeweervuur onthaald, gaven deze aanvallen aanleiding tôt leven-rlige gevechten, in welks verloop wij glad de bovenhand ovei den vijand behaalden. 10 gevangenen bleven in onze hand. De ver-Jiezen van den vijaaid zijn bijzonder ïwaar. Van het overige front is niet-s te melden. Uit Engelsche bron. LONDEN, 12 Oktober (Officieel): Beter weder en goed zicht begua&tigden den arbeid onzer artillerie. De bestrijding van vijande-lijke batterijen op het slàgveld werd door ons in groote massas doorgevoerd. Buiten-dien beschieting van vijanJelijke stellingen en vuur op vijandelijke verbindingswegen en het achterterrein. De vija.ndelijke artillerie was weinig bedrijvig. Verder werden 77 gevangenen door ons gedurende de vervlogene 24 uren ingebracht. Geene infanteriebedrij-vigheid.' Vliegweten: Op 10 Oktober hield het stormweer aan. De vliegbedrijvigheid was alleen 's morgens vroeg en 's avonds moge-lijk. Deze gelegenheid werden door onze vliegtuigen daartoe gebruikt,artilleriewaar-neming en photografie-opnamen te bewerk-stelligea. Een aantal bommen Werden door ons op vijandelijke onderkomsteii en barak-kcnplaatsen alsook op, eene Duitsche zware Orgaai d®r Beigische Weiskiied8sipa?ti|. — Vepschijnende aile dagen. Druktter-Uitgeeîster Sam Maatsch. H El UCHT Best p De Visch, L«deberg-Gent ~~H.eii.Kdm Hoogpoort, 29t Gcni batteriestelling neergeworpen. Drie vijandelijke vliegtuigen werden beneden gehaald en twee stuurloos tôt landing gedwongen. Vier onzer vliegtuigen worden vermist. AVONDBERICHT : Ondanks de harde regens, die gedurende deu nacht nedervie-len, gingen onze troepen '"s morgens om 5 u. 25 m. gevolgrijk tôt den aanval vooruit. Yooruitgang werd behaald langs het gan-sche front, dat zich van de baan Ieperen-Roessélare ten zuiden lot : -.n tlo ^anMuli.'ag bij de Franschen op de zuidipits van Let Houthulster-bosch uitdunt. Op dit gehe< le front werden een groot aantal verdedigde plaatsen en versterkte hoeven en boschstufc-ken, alsook versterkte sterke stellingen door ons genomen. Tegelijk werd een aantal gevangenen gemaakt. Een bijzonder verbitterd gevecht ontspon zich om den heuvel van de hoogteruggen ten westen van Passchendaele en om de hoogteruggen zelf ten zuiden dezer plaats. 's Morgens zette heftige regen na eene korte tijdverloop van schoon weder in, nam gedurende den dag nog aan hevigheid toe en hinderde onzen vooruifgang. Tenge-volge hiervan werd besloten, geene verdero pogingen tôt het veroveren van het einddoel te maken. Het getal der door on3 gemaakte gevangenen bedraagt ongeveer 500. Vliegwezen: Op 11 Oktober benutten onze vliegtuigen gedurende de tusschenruimte van klaar weder elk gelegenheid tôt verken-ning der vijandelijke stellingen alsook tôt artillerie-waarneming en tôt lichtbeeldop-name. Eea groot aantal bommen werd door onze vliegtuigen op vijandelijke schiii'lpiaat-sen ge'worpen en machiengeweervuur uit ge. ringe hoogte op do vijandelijke infanterie in hunne graven geopend. Een vijandelijk vliegtuig werd gister in gevecht neergescho-ten; een ander door onze infanterie naar beneden gehaald. Twee andere vijandelijke vliegtuigen werden stuurloos tôt landen gedwongen. Vijf onzer vliegtuigen worden vermist.LONDEN, 14 October (Off.). — Buiten de gewone artilleriebedrijvigheid op beide zijden, heeft zich gedurende den dag aan het slagfront niets bemerkenswaardig voor-gedaan. Het natte en stormachtig weder hield (hier schijnt iets te ontbreken). Het getal der gisteren door ons gemaakte gevangenen bedraagt, na de tôt nu ingekomen meldingen, 741, waaronder 41 officieren. 3fC ï* I® Mtâm llifli m O&iîsirlik-EigfgriH i - ~ -Uit Italiaansche bron. ROME, 13 October. — Officieel : Langs het gansche front heerscht slecht weder. In het gebied van den Col Bricon (Travigno-lo-dal) lieten wij eene tegenmijn springen en beschadigden daardoor toenaderings-arbeid van den vijand. De artilleriebedrijvigheid was tamelijk sterk in het gebied A an de Zugna (Lagarania-ilal) en ten Noorden van Tolmein, waar wij in beweging zijndo vijandelijke lastautos-koloanen verdie 1 den. ROME, 14 October (Officieel) : In den nacht op 12 October werd eene vijandelijke aanvalspoging in het gebied van Costa-bella, in het dal van San Pelegrino, snel afgeslagen. Gister bemoeilijkten onze pa-troeljen aan het Julische front gevolgrijke arbeidersafdeelingen en brachten eenige gevangenen in. Sterke bedrijvigheid van beide artillerieën van den Rombon tôt aan de zee. Op den Karst vernielden onze batterijen vijandelijke, in het gebied van Kos-tanjeitza op den marsch bevindenden troe-pen en staken een sckietmateriaaldepot in het gebied van San Giovanni in brand. ' jk À îte I llllissll- PMiSS&S- liMUli If&M Uit Bussische bron. PETERSBURG, 13 October. — Officieel : Noorderfront : In de richting van Riga on-dernam de vijand, zooals reeds in het vori-ge bericht was gemeld, op 10 October, om 7 uur 's avonds, na sterke artillerievoorbe-reiding eene offensieve in eenen sektor va-n het gebied van Spitali-Timesmannu, ten Z. der baan naar Pleskau, die de kompagnie van een onzer regimenten wat terugdrong. Om 9 uur '"s avonds gingen onze afdeelin-gen tôt tegenaanval over en veroverden de door den vijand genomen loopgraven terug. Om 12 uur 's nachts was de toeatand her-gteld. Tegen. den middae- van den 11 October verplichtte de vijand in het gebied van Skol, ten Noorden van de baan naar Pleskau, door machtig artillerievuur onze voor-po-sten een weinig terug te gaan. Aan het overige front geweervuur. West- en Zuid-westfront : Geweervuur. Roemeensch front: Op 0 October om 5 uur 's nachts viel de vijand, na heftige artille-rievoorbcreidiug onze stellingen in het gebied ten Zuiden van Krandoseni, in de richting van Du zen, aan. en bemachtigde een aantal loopgraven. Een tegenaanval herstelde echter den toestand. Op 11 October beschoot de. vijand herhaalde malen de stad Galatz met zware artillerie. Kaukasusfront : In de richting _ van Ka-tnak vielen twee Turksche afdeelingen ter sterk te van elk ongeveer 105 man onze voor-uitgeschoven posten aan en drongen lien terug, inaar werden evemwel door toege-loôpen versterkingèn weder teruggeslagen. In de richting van Rowandus vielen wij den bereg Stiakls-Kukh, 75 kilometer ten Zuiden ran de stad Urmia-, aan en sloegen d« Turkea terug. In tle coDSevjnsi vaa de stad Senneh viel eene lialve kompagnie Tur-ken onze vooruitgegchoyen ai'deelingen aan, j werd evenwel door ons vuur opgehoudcn eïi begon, onzen tegenaanval ontwijkend. terug te gaan. Vliegwezen : On 9 Oktober schoot vlieger-luitenant Jamtsclienko een vijandelijk vliegtuig neer, dat in de \ ijandelijke linies in het gebied van het dorp Zwru, 12 kilom. en Z. van Hysiatyri, neerviel. In genoemd gebied vielen twee \ ijandelijke vliegtuigen een onzer kabelballons aan, die begon te dalen. Zijri waarriemeicj luitenânt Melnikow, stortte zich uit eene hoogte van 100 ineters uit het gondel, maar de valscherm ontvouw-de niet. Luitenaut Melnikow was onmiddcl-lijk dood, de kabelballon is ong'edeerd. «£r îtr sfe GP ZEE Sg vsrsehsrgîe ^««kbootaerlcg BASEL, 14 Oktober. — Zwitgersche bla-den schrijven dat het opmerkenswaardig is dat dé Engelsche en Fransehe weekstatis-tiekeii van de scheeps- in- en uitvaarten in en uit de havens eene bestendige vermin-dering laten erkennen. Havas geeft aan, dat in de eerste Octoberweek 811 schepen uit de Fransehe havens uitliepen t-egenover 1000 schepen in de vorige week, waaronder ook de kle'ine zeilschepen en vissehersvaar-tuigen, die dikwijls slechts van eene tôt andere Fransehe havens varen, medegere-kend werden. Volgens'de «New-York Times» van 13 September zija meerdere officieren der Britsche marineresei've op 12 September in eene Atlantische haven der Vereenigde Sta-ten geland en hebben zich erover uitgespro-k.en, dat de door de Duitsche U-booten ver-weki-e toestand als zeer ernstig te aanzien is, en dat het zelfs geen doel heeft aan de Engelsche bevolking do feitelijke verliezen te verbergen ; de patroeljebooten en ver-nielers deden ongetwijfeld hun best, om de schepen der Entente in de govaarlijke zone te beschermen, toch mag men niet ^ ergo-tein, hoe groot het aantal der U-booten en hoe gvoot de oceaan feitelijk is; tegenwoor-dig ontwikkelden de U-booten in de baai van Biskaye eene zoo verwoestende bedrijvigheid, dit de Britsche stoomers de Mid-deilandsche zee niet meer verlieten ; dien-tesngévolge raoe t de «transport der waren van een Zuid-Fransche haven uifc over het land geleid worden. Voor ongeveer drie weken zijn in de golf van Biskaye door eenen enkelen stoo-rner 13 U-booten gezien ge worden. ! É STR1JD IN 'I WESTEN In het <' St-Galle Tagblatt- » van 9 Oktober schriift dà militaire kritieker kapitein Meyer : Trots een strijd van 10 weken on trotsdien in dezen strijd de Engelschen niet minder dan vijf roassastormen mee elk meer dan 100,000 man uitgevoerd hebben, hebben zij gebied. dat de Duitsche troepen in den strijd bij Ieperen tusschen den 23 April en den 4 Mei 1915 en in de hoofdzaak in tweci hoofdaanvallen veroverd hebben, nog niet gansch teruggewonnen. Trots den strijd van tien weken en trot® den inzet van ongehoorde middels en krachten, is noch ecrae doorbraak noch eene ernstige bedreiging. der Duitsche vlotensteunpun-■ ten in Vlaanderen bereikt geworden.Daar-op komt het ten slotte aan, nieit op de terugwinst van eenige vierkante kilome-ters Duitsche stellingien. In het buitenland IP! De binnenjantJschcs poîftïeke toestand Van het terrein der binnenlandsche krisis was ook gisteren avond geen nieuw feit, laat staan dan eene beslissende wending te melden. Een ontslagverzoak van eenigen »leiden-den» staatsman ligt, volgens wij bcpaald weten, nog niet voor. Daarentegen bestaafc als voren in poli-tieke kringen de meening, dat de Rijks'ian-sclier zelf in elk geval zijne stelling door-gaans niet voor gesekokt houdt en in het arnbt denkt te blijven. m Fiessai'Bîasîês Be schoceing van het hand«Is-te!£graaf-ves'keer tusschen Esigeiasid en h'oHar?d DEN HAA G, 12 October. — « Hollandsch Nieuwsbureau » mplc't uit Londen : In een artdkel getiteld : Holland en de geallieer-den zegt «Daily News»: De mededeeling dat Engeland ds telegrafische verbinding tusschen Holland en Amerika afgesneden heeft, zou in samenhang staan met den sensationecieu achteruitgang van de Hol-landsche valuta en enkel beduiden, dat'de Entente tôt elken prijs de blokkade wil verschevpen. Wat echter ook het motief mocht zijn, de gevolgen zijn voor Holland fataal, want Holland wordt door deze maatrcgelen door een gevaar bedreigd, die sterk aan handels- en economische %ernie-tiging grenst en wel in een oogenblik waar-in zijn toestand ook zeker vertwijfeld is. Het is klaar, dat zulke harde behandeling niet zonder voorafgaandelijke waarschuwing gebeurd is, maar deze krisis zal eeo gevolg hebben, dat al te ernstig is, om zonder meer aile omstandigheden te kunnen be-„ spreken. Ailes wat gesegd ka-n wordeo, is dat een nieuw dramatisch moment in dezen gruwelijken oorlog naakt, want onder deze omstandigheden kan Holland nauwelijks voort bestaan. in Sïwîifsispteissi Véor eene sîgemsesie sîaking ! BASEL, 13 October. — Volgens is ver-neem, overweegt de sociaàl-demokratische partij der stad Bern de kwestie van de al-gemeené werkstaking in 't gansch gebied van Zwitserland, waartoe ook de spoorba-nen moeten gewonnen wordei?. 1p. Fs^aiï In ds Fransehe kâmer PARIJS, 14 October : In de Kamer hield Georges Lygnes, bij het bespreken der interpellatias over het diplomatisch per-soneel, esne lange redevoering, bij het eindigen derwelke hij zogde : Zoo staat in den loop va-n eën langdurigen oorlog de diplorr.aiische werkzaamheid gelijk met de krijgskundige werkzaamheid. He.t zijn de regeeringen zoowel als ds ltgers die de volkeren n(i!ir de nederlaag of naar de overwinning leiden ! Jacques Chaumié ging daarop over tôt zijne beknibbeling van het diplomatisch personeel, zoowel voor wat zijne aanvul-ling als zijne samenstelling aangaat. Hij zepde te gelooven dat het personeel der gezantschappen en consulaten zich al te veel bezig houdt. met niaatschappelijke en bureaukratische aangeJ.egenheden en eischt dat de consuls eeme bezoldiging bekomen di'e hen in staat stelt om zich uitsluitelijk bezig te houden met zaken die eigenlijk tôt hun ambt en hunne bevoegdheden b3-hooren.Ribot antwoordde hier op dat hij de daartoe benoodigde kredieten zou aanvra-gen.De socialist Moutet was van gedacht dat de diplomatische agenten niet te veroor-deeksi waren, maar wel de voorschriften die zij van hooger hand ontvangen, en hij voegde er bij : Wij kennen hoegenaamd niets van d© inisslagen door dewelke wij de sedert eeuwen onderhouden Turksche vriendschap hebben laten vernietigen, waardoor de Turken tegen ons gingen deelnemen aan den oorlog, iets waardoor onze twiifelachtige politiek tegenover Tur-kije duidelijk geicenschetst wordt, waardoor de Bulgaren tegen ons in den oorlog gedreven zijn, iets waardoor onze dubbel-zinnige politiek aân.het licht gekomen is, zoodat onze onduidelijke politiek tegenover Griekenland gekenschetst is geweest. Onze afgezanten zelf waren over he't alge-meen onvoldoende ingelicht over onze .wer zenlijke belangen ! Spreker eindigde onder het veroordee-len van de geheiime politieke en verlangde dat een democratisehe geest kwam over-heerschen in de buitenla-ndsche Fransehe politiek. Briand verklaarde dat hij het aïs zijnen plicht beschouwde zeket'e overdreven be-knibbelingen te weerleggen. Hij stelde vast dat de Duitsche diplomatie eene al te ijverige werkzaamheid aan den dag legde en zich blootgesteld heeft, telkens zij zich inliet met ondernemingen die door den oorlog niet verrechfcvaardigd warein. Wat de door haar bekomen uitslagen aangaat, die zijn eenvoud;g zoo, dat bijna aile landen der beschaafde wereld, het çene land na het, andere, de zaak der Entente zijn komen verdedigen. En dat is zoo niet op den bots gekomen, zcgde spreker uitdruk-kelijk, zoodat het onrechtvaardig is van te zeggen dat de Fransehe diplomatie niet bij der hand is geweest. Wat ik in den oor-logstijd het meest moet verlangen dat is, dat de diplomatie gel'eid en gedreven wordt. door de regeering, en ik voeg erbij : De Fransehe diplomatie heeft zich der zaak, die Frankrijk in dea oorlog te verdedigen had, waardig getoond, maar niet-temin is_ het noodig dat wij den toesand onzer diplomaten en consuls aanzienlijk verbeteren! Ribot zegde, dan nog onder meer : Wij le-ven in een tijd in denwelke er noch in het land noch in dp regeering zwakheid mag hecrschen. Diplomatie en léger mogen zich niefc van elkander afzonderen of scheiden. De eensgezindheid onder de verbondenem is onoctbeerlijker dan ooit en wij staan dan ook onafscheidbaar naast elkander ! Spreker bracht op zijne beurt hulde en crkcintelijkheid aan de Fransehe diplomatie en hij wees vooral op de verdiensten van de Fransehe afgezanten in Londen," Rome en Washington. Hij nam ook aan dat het noodzakelijk was den toestand der diplomaten te verbeteren. Hij vergeleek de uitslagen die bekomen waren door de Fransehe diplomatie met, deze die bereikt waren door de Duitsche en stelde vast dat-ten gevolge daarvan de meerderheid der voîkeren aan de rijde der verbondenen staat... Daar Duitschland niet overwinnen kan door de macht zijner legers, is het er op-uit de verbondenen van elkander af te zonderen. De kwestie van Elzas-Lotharin-gen is dus gesteld als eene kwestie van recht, die onafscheidelijk verbondqn is met een op gerechtigheid gesteunden vrede. Wij hebben gezworen dat wij geen vrodevoorstel zullen aanhooren zonder het onmiddellijk mee te deelen aan onze bondgenooten. Wij zullen zeker geene tege-moetkoming van de hand wijzen. Maar wij willen niet het minst. weten van eens ver-raderlijke tegemoetkoming of overeen-komst, dat ons zou kunnen afzonderen van onze bondgenooten. Vastberaden, openhartig en eensgezind te blijven, wen-sclieQ wij en zoo zullen wij zegevieren te gen het gewcld eD het verraad ! (Levendige II toejuichirigen op aile banken.) De Kamer nam daarop bij handenopste-ken de doo.r ds regeering goedgekeurde dagorde van den afgevaardigde Lygnes aan, die luidt: « Vast besloten om aan den in een nieuw,' tijdperk tredenden oorlog eene krachtige politieke richting te geven, die zich zal steunen op eene door de verbondenen ont,-worpen en aangenomen plan — plan dat zonder uitstel zal doorgevoerd worden in de organisatie en in de werkwijze van de ministeries van buitenlandsche zaken, zoo-' wel als in de vollediging en în de bevordov ring van het personeel van aile diplomatische en consulaire inrichtingen, zooak ' dat ailes bij de ondervindingen in den fftt'ê-digen oorlog noodzakelijk is gebleken en meer en meer blijkt, keurt de Kamer de, verklaring der regeering goed en gaat zij over tôt hare dagorde. » ' En Ds Erigeisshe ArbeScîeispartij DEN IIAAG, 11 October. — Volgens het ; « Handelsblad » uit Londen meldt, wint het plan cm eene arbeiderspartij te stichten de in 't paclement eene eigefie fraktie' vormt, vasteren vorm. Het nieuwe kies-rechtwctsontwerp bevordert dit streven, welks uitslag zal zijn dat voor de eerste j :-.al iu Engeland eene derde groote parti} in vele distrikten kandidaten zal stellen. De nieuwe kieswethervorming vergemak- 1 kelijkt dit optreden, daar zij de lokale macht der huidige partijkommissies in de verschillende distrikten beperkt. De arbeiderspartij zal, zegt de korres-pondent van het « Handelsblad » zekerlijk na den oorlog aile uitzicht hebben om eene machtige parlementaire partij te worden. Een onderkomiteit van het parijbestuur is reeds gela.st, de organisâtorische plannen uit te werken. Op de jaarlijksche vergade- ^ ring der arbeiderspartij, die in Januari ge-houden wordt. zal de definitieve beslissing j genomen worden. Il I lllllll mil'■ lllllll.lll—!!!■■ 'il Os fotografia bii de ïerkennine: uit de iuohl 1 ■ Het fotografeeren van het lerrein is in dezen oorlogt-tijd gebleken, zeker niet een van de minste Iiulpmidde-len te zijn, bij de verkenning uit de lucht. De waarne-ming van een stelling, een vesting, een linie, of kamp ' van.uit een vliegtuig, met het oog, zoo noodig ver-sterkt met een kijker, geeft nooit zulke resultaten, als de aandachtige en rustige beschouwing van datzelfde terrein op cen goede iotografie. De grootste eisch hierbij is, dat de foto ailes zoo duidelijk v.-ecrgeett, dat geen détails in het terrein, door | schaduwen verloren gaan. Evenals de luchtvaart in de- ! zen oorlog met reusachtige schreden vooruit is gegaan, j zoo is het ook met de hulpmiddelen, die zij aanwendt, j voor de verkenning. In het begin van den oorlog was het fotografeeren I uit de lucht nog ïlechts van beperkte hoogte mogelijk iji en verkieeg men zelden, zells bij opnamen uit een kabeibailon, goede resultaten. Reeds spoedig kwam '|j hierin verbetering en thans maakt men van groote hoogte zeer r.ouwkeurige opnamen. liitvoerig de wijze te beschrijven, waarop het foto- 1 grafeeren plaats heolt. zou hier te j'er voeren. Wie er j meer wil van weten verwijzen re naar een onlang» verschtnen werkje «die Photographie au s der Luit» i vai) dr. A. Miethe, detgeheel over dat onderw-erp han-delt, Wij zullen ons dus bepalen tôt enkele punteri, j waaruit de belangrijkheid, uit militair oogpunt, van | huipmiddel blijkt. Prtpcipieel verschil tusschen het gewone lotogra'ee-ren en dat uit de lucht van groote hoogte, bestaat er | niet. De moeilijkheidtot het verkrijgen van een tcherpe opname is vooral gelegen in het bepalen van den juisten belichtingstijd, terwijl het verder geheel afhangt van de geoefendheid van den waarnemer in de behandeling | van het toestel. Tôt het verkrijgen van een zoo duide-' lijk mogelijk beeld van het terrein is het noodig, d«t foto zoo weinig mogelijk perspektief vertoont, waartoe de lens op het oogenblik van de opname loodrecht J omlaag moet zijn gekeerd. Wil men dit bereiken bij het fotografeeren met een los medegenomen toestel, dan is het noodig, dat dt vlieger met den waarnemer samenwerkt. Deze moet dan over den rang van de machine heen fotografeeren en toi het verkrijgen van een zoo ruim mogelijk ge- <' zichtsveld, rr.oet de viieger daartoe zijn machine op een j vleugel zetten, zooals men dit noemt. Dit heeft groote bezwaren, vandaar dat tegenwoor-dig de foto'oestellen in de vliegfflachine zijn ingebouwd | en de opnamen plaats hebben door een opening in den bodeni voor de zitplaats van den waarnemer. Op het i! toestel zelf is dan een soort richttoestel, bestaande uit' |jj: een \izier c-n korrel evenwijdig aan de as daarvan. Is j de waarnemer nu, nadat de vlieger de machine in de gewenschte richting gebracht heeft, daarover gericht op het te fotogràfeeren terreingedeclte, dan wordt afge-drukt, hetgeen bij enkele togstellen geschiedt, op de-zelidé wijze, als bij een vuurwapen, door het achter-uitdrukken van een trekker. Aan de tcestellen worden voortdurend verbeteringen aangebracht, die door de sirijdende partijen echter g«- ' heim worden gehouden. In het algemeen kan men ech- j ij ter wel zeggen, dat bij aile toestellen de spleetsluiter 1 gebruikt wordt. Dat is een lichtdicht gordijn, voorzien van een verstelbare rechthoekige splcet. Het gordijn , strijkt zeer dicht langs de gevoelige plant. Drukt men den trekker achteruit, dan laat een veer los, en het gor- " dijn rolt langs de plaat, door de spleet krijgt ieder punt van de plaat het voile licht, waardoor het geheele beeld j wordt opgenomen. De ervaring heeft geleerd, dat men de beste foto'» krijgt, wannéer de spleet zoo groot mogelijk wordt genomen en het gordijn met de grootst mogelijke sn'el-heid langs de plaats strijkt. Om de schaduwen tôt een minimum te beperken ? gebruikt men kleurgevoelige platen, de tegenstellingen op de foto, tusschen de voorwerpcn en het terrein er naast, zijn dan zoo groot mogelijk. Als lens gebruikt men gewoonlijk anastigmaten en liefst zoo groot mogelijk om zoo een duidelijk en helder mogelijk beeld te krijgen. Ook gebruikt men wel tele-objectieven, waardoor de beelden dichtbij worden ge- i;: haald en dan gefotograieerd. De helderheid eu scherp-te van het beeld lijdt hier meestal onder. Een nadeel voor ons land is, dat deze lenzen hier niet gemaakt worden en in dezen tijd door het buitenland niet ge- , leverd worden. Wat de wijze van fotografeeren uit de lucht aangaat, hierbij onderscheidt men de gewone, de stereoscopl-! ? sche opname en de kleurenfotografie. Bij de gewone i iotô kan men vcotal bij groote hoogte geen diepte zien, waarom een siereoscopische opname noodzakelijk i«., Daar toestellen tôt het nemen van stereoscopische opnamen van groote hoogte of verren afstand onhan-delbaar zouden zijn, omdat de lenzen op 2000 meten hoogte, daarvoor ongeveer 60 M. van elkander verwij- ! derd zouden moeten wezen, neemt men met hetzelfde " toesiel twee opname vlak achter elkapder. De waarn»- J mer moet hiertoe weten de hoogte waarop hij zich be-vindt en de snelheid van het vliegtuig. De vlieger houdt zijn machine op dezeTfde hoogte en de waarnemer zal bijvoorbeeld op 1500 M. na de ! eerste opname, de tweede van hetzelîde terrein 45 M. verder moeien remen. Zeer snel werken is dus eisch,. waarop het toestel dus moet zijn ingericht. Bij een snelheid van 1 ;o kilometers per uur, wordt de hier ge-1 |i noemde tusschenruimte van 45 M. in 1 1/2 seconde af-gelegd.Bij de kleurenfotograiie uit de lucht gebruikt men 1' 3 toestellen naast elkander met panchromatitche platea* i waarmee men gelijktijdig 3 opnamen doet, die oranje, j groén en blauwviolet gekleurd ?ijn, Door den groerten 33e |aaï* »■ 89. 2SS 3 centiemen ver nummer BSrasdar t© OoïGfecr Î81 7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods