Vooruit: socialistisch dagblad

1568 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 20 August. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 12 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dn3zs2md9q/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Orukster-Uttgceïster Sam: Maaîschappij H ET LICHT bestuurder s F. DP. VîSCH. Ledeberg-Oenî . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaan der* Belff/sche Werkiiecknpartij. — Verschjjnende a/le dagen. ABONNEMENTSPRIJS ,f BELQIE 1 Drîe miandcn. . . . . fr. 3.23 Zes masndcn . , . . . fr. 6 5# Een jaar. fr. 12.àt M en abonneert zich op aile postburceiei DEN VREEMDE c Drie maanden îdagelijks } verzonden). « . . « . fr. 6.7] US GROOTE SL&G âiLM GifflG Er wordt gevochîen van mit de Kempcii toi aan Bazel ;Zwitserschè grens) op eene léngte van'omtrenl 450 kilom^ lioedbaden en brandstichtingen la de ] streek tusschen lliesf, Aerschoot, j Wâ¥er en Lenven DE BEVOLKINS OP DE VLUCHT 6ESL&6EK lia Ûensuur werkt « Vooruit » is gister gecensureerd en iat is oorzaak dat ons blad te Gent later i is vcrschenen dan naar gewoonte m dat, t:i «de provineie, onze lez ers misschien maar met dcn avond hun blad hebben ontv&T.gen. Op bladzijde 6, onder Laatste Tijdin-çen hadden wij berichten overgedrukt, betreffende de forten van Luik, berich- ' ten afgekondigd door de Nieuwe Rotter-damsohe Courant (een blad dat de faam heeft goed te zijn ingelicht), alsook door uns broederorgaan Het Volk uit Amsterdam.Die berichten waren niet goed. De redactie was eenstemmig om ze nochtarïs af te kondigen, om de bevol-king voor te bereiden op de erge toestan-den waàrin België kan gebracht worden.De censuur, die ingesteld was, alleen-li]!c, — en zulks is UITDRUKKELIJK vcrklaard, — OM TE DELETTEN DAT DE KRUGS VERRICH TTN GEN DER VERBONDEN LEGERS DOOR HET PUBLIEE WERDEN GEKEND EN DUS OOK DOOR DEN VIJAND, de censuur heeft het af kondigen dier berichten verbe dcn. Wij betreurcn zulks : het is niet vol-doende in « officieele » berichten te melden dat de verbonden legers aanhou-dend den vijand achteruit werpen, daar deze niets kent van het scliieten en op het zicht ééner bajonet er heele scha-d?ons aan 't vluchten gaan, dat tiental-lan uhlanen zich laten gevangen nemen op het zicht van een boterham ; het biutc feit is dààr, dat de vijand steeds vooruit kornt en op dit oogenblik niet heel ver meer van de poorfen der hoofd-stad is, als hij deze niet m 1 hetreden heeft. Onze konfraters die er n gewerkt hebben om dien geest in de bevolking te voeden,hebben cene misdaad begaan, Ue, ten deele slechts kan vergeven worden doordat het met een goed inzicht 'oerd gedaan. In het protest tegen het uitvaardigen 1er censuur is Vooruit bijna alleen blij-> en staan : enhel de Volksgazet van Vntwerpen, La Gazette van Brussel en La Flandre Libérale van Gent, protes-••■erden mee,terwijl er zelfs een onnoem-!i bladje was dat ons als... anti-vader-'•ndslievend betitelde, omdat wij tegen " censuur protesteerden. In de zware en treurige omstandighe-' n waarin wij leven, protesteeren wij wrdnekkioer dan ooit tegen de censuur, e er niet noodig was geweest, zoo het ■' uvernement, door de pers, de bevolking op de WARE hoogte der toestan-'cn had gehouden. Wij MOETEN ons onderwer-peri, maar wij doen het MET TEGEN2IN» het absolutisme^ lakend dat ons als het ware onder russische toestanden brengt. VOORUIT. Onze stem vindt weerkiank Ons protest tegen de censuur en het afkondigen van oppervlakkige berichten vmdt weerkïank. Staatsministers Vandervelde en Hy-mans hebben er de aandacht van minis-ter de Broqueville op geroepen, dat er aan dien toestand moet verholpen wor-den.Evenals wij, oordeelen zij dat de krijgsverrichten in niets kunnen lijden door het afkondigen van de gebeurtenis-sen die plaats grepen, en zooals zij plaats grepen, hoe pijnlijk ook. Beter de naakte verschrikkelijke waar-heid te weten, dan het volk te blijven verleugenen. De toestand (Officieel berieht) Woensdag (5 ure 's namiddags) : Op dit oogenblik ig de toestand op het belgisch oorlogstooneel als volgt : Na veel tijd, een groot getal mansciiap-pen, alsook een belangrijk oorlogsmate-rieel verloren te hebben, is de duitsche rechtervleugel erin gelukt veld te winnen op de twee boorden van de Maas, tôt aan de plaatsen waar de verbonden legers zioh bevinden. De duitsche troepen die ten noorden der Maas zijn, bestaan uit frakties behoo-rend tôt verschillende legerkorpsen, die bijzonder lot last gekregen hadden naar Luik op te rukken, en die door den tijd beschikbaar geworden zijn. Er is ook rui-terij. Dank aan deze laatste hebben de duitschers veel gerucht kunnen maken, met zich in 't noorden en in 't zuiden uit te breiden. Langs laatstgenoemden kant botste de duitsche ruiterij op onze troepen en op de fransche troepen, en werd achteruit gedreven. Ten noorden daarentegen vond zij het veld open en kon op stoutmoe-dige wijze hier en daar vooruit geraken, namelijk met kleine groepen, om verre in de Kempen te dringen. In een woord, de duitschers staan voor onze stellingen ; om daartoe te geraken hebben zij veertien dagen noodig gehad, en zulks is gansch tôt eer van onze legers. Dat kan onberekenbare rrevolgen hebben voor het vervolg van de krijgsverrichtin-gen.De regelmatigè afloop dezer krijgsver-richtingen, opgevat volgens een besproken plan tusschen de bondgenooten. kan het een of het ander leger tôt zwenkingen leiden, het is te zeggen tôt verandering van stel-ling en zulks *Sm de algemeene voorv/aarden _ te verbe.tarsui Wij bevinden ons aan den uitersten vleu-gel,daar wa-ar deze bewegingen meest altijd noodig zijn, 't zij voor.de rechtstreeksche beseherming van het flank, !t zij voor de onrechtstreeksche trapsgewijze beseherming.De zending van ons leger kan bijgevolg eischen dat het zijne otfrspronkelijke schik-k«i<£çn wijsigfc.,. sefeiktiagen d&n aan de-welke het den eersten rolV het toevertrouwd namelijk : tijd te doen winnen, volkomen heeft kunnen vervullen. Er bestaat bijgevolg geene reden om zich te verontrusten, indien het leger deze of gene beweging uitvoert,in deze of gene rich-ting.De strategisten van «tusschen pot en pint» zullen wel doen zich te onthouden de tegenwoordige schikkingen te beknibbelen, die tôt dit doel genomen zijn. ZIJ MOETEN BEGRIJPEN DAT ONS LEGER THANS DEEL UITMAAKT VAN EEN GEHEEL VAN SAMENWERKENDE KRACHTEN,en zich herinneren dat de strategische voor-waarden volledig gewijzigd zijn sinds er aan-raking bestaat van onzen rechtervleugel met onze bondgenooten. Er is dan g een spraak meer van alleen te manoeuvreeren of van alleen te vech-ten : het dekken van dit of dat deel van het land, van deze of gene stad wordt van ondergeechikt belang. Het doel aan onze troepen opgelegd in de algemeene schik-kingen gaat voor ailes. DIT DOEL MAO NIET ONTSLUIERD WORDEN : de ver-standige lieden kunnen het doel niet door-gronden, gezien de oppervlakkige inlich-tingen die, terecht, over de krijgsverrich-tingen gegeven worden. MEN VECHT OP GANSCH HET FRONT DAT ZICH UIT-STREKT VAN BAZEL (Zwitersche grens) TOT AAN DIEST (België). Hoe meer de vijandelijke legers handgemeen zullen wor-den en hoe meer het beslissend oogenblik zal naderen, hoe meer men er zich moet aan verwachten te zien dat men hier voor-deel zal behalen en elders tôt zwichten zal genoodzaakt worden. Dat is volkomen voorzien voor gevechten die op een zoo buitenmate groot front geleverd worden, als dit door de groote hedendaagsche legers bezet. __ In een woord, men moet niet alleen den-keo aan he^een aan onze poorten ge-schiedfc. Eene beweging van manœuvers die met een bepaald doel bevolen zijn, is niet noodzakelijk een aftocht. De gevechten dezer dagen op het front geleverd, hebben tôt uitslag gehad dat de tegenstrever voorzichtiger geworden is ; hij heeft zijnen opmarsch vertraagd, waaruit een groot voordeel voor 't geheel der krijgsverrichtingen ontsproten is. Het geldt nu van zich niet te vroeg te laten aanvaîlen, wat in de kaart van de duitschers zou gespeelcl zijn. Dat is de eenige reden van de bewegingen die uitge-voerd worden. Wij zijn niet verslagen, verre van daar : wij nemen maatregelen om. den vijand te verslagen, in de beste voorwaarden mogelijk. DAT HET PUBLIER DESA ANGAANDE VERTROrWKN STELLE IN DEGENEN DIE HET BEVEL OVER HET LEGER VOEIÎEN : DAT HET KALM BLLJVE EN VERTROUWEND IN DEN UITSLAG VAN DEN STRIJD, UITSLAG DIE NIET TWIJPELACHTJG SCHIJNT; en dat de dagbladcn zich onthouden van over troe-penbewegingen te spreken : het geheim is noodzakelijk voor het welgelukken van de kriig'sverrichtinBen. EEN VERWOED GEVECHT an de streek tusschen Thienen, Diest, Waver en Leuven Zooals wij gister meldden in onze « Laatste Tijdingen » was de groote slag dinsdag aangevangen in den omtrek van Diest en Thicnen. Maandag bevonden zich de duitsche troepen op het front West-Herck-St-Truiden. Daar de Duitschers veel talrij-ker waren dan onze voorposten, trokken dezen achteruit. Zeggen wij dat onze eerste strijdlinie zich uitstrekte op de linie Sichem, Diest, Haelen, Geet-Betz, Budingen, Neerlinter, Grimde, Thienen. Deze was enkel bewaakt door eenè ruiterijafdeeling. Eene kompa-gnie carabiniers-wielrijders bewaakte het meest bedreigd punt, de oude vestingen van Diest. Deze troepen waren aan zich zelven over-geleverd en hadden voor zending den vijand zoo lang mogelijk tegen te houden om zich vervolgens terug te trekken naar de tweede linie der verschansingen. Het gevecht begon dinsdag, bij het krie-ken van den dag te Geét-Betz. Een duitseh vliegmachien kwam boven de belgische voorposten zweven. Er werden schoten op gelost. Het toestel vatte vuur en viel neer in de richting van Rummen, 't is te zeggen langs (Jen kant der vijanden. Dit geschut had Geet-Betz in opschud-ding gebracht. Doch toen men zich reken-schap gaf van wat er maar gebeurd was, keerde de kalmte weer. Het was echter niet voor lang. Om 6 ure hernam het geschut. Het was de vijand, die in groot getal naderde en onmiddeliijk volop begon aan te vallen. De ruiterij en het voetvollï, die in dichte mas-sa's naderden, werden ondersteund door de artillerie en de mitraljeuzen. Een hevig Gevecht Ditmaal waren het geene schermutselin-gen meer maar een hevig gevecht op eene lengte van tien kilometers. De duitschers vielen ten noorden Haelen, Loxbergen en Cortenaeken aan en ten zuiden Budingen. Doch zij hadden het vooral gemunt op Geet-Betz en poogden er door te breken. Onze ruiters, gidsen en la-nsiers haddei zich in de loopgrachten gelegd en gedurea-de twee uren hielden zij tegen de pruissen stand. Zij vuurde bestendig hunne wapens op hen af, maaiden de voorste rangen weg ; kortom zij gedroegen zich als helden. Doch te Geet-Betz was een groep duitsche ruiters erin gelukt de stelling onzer man-schappen van op zij te beschieten. Zij dood-den eerst de paarden om alzoo de belgen te beletten snel achteruit te trekken. Daarmee bekommerden onze soldaten • zich echter niet. Slechts stap voor stap trokken zij achteruit, Zij verborgen zich zoo goed mogelijk en berokkenden den vijand al de ver-Iiezen die zij konden. Te Budingen konden onze ruiters beter weerstaan. Zij hielden eerst geruimen tijd stand in de loopgrachten, sprongen vervolgens te paard en trokken langzaam achteruit.Hun luitenant, graaf d'Ursel werd g#-dood : terwijl deze zich met zeven lansiers in een gracht bevond, werd hij door een ko-gel aan het hoofd getroffen. Met twee schadrons, dus ongeveer 240 man, traclitten zij een leger van 2000 duitschers in bedwang te houden, maar sj moesten voor de overmacht wijken. Tijdens het hevigste van 't gevecht werd de kommandant de Favereau aan deu rechter arm getroffen. De luitenanten Van den Corput en de Menton werden nogal erg gewond. * *. # De Ouilscfiers bombarfiseren Oiist en Ttiienen Toen onze ruiters zich hadden achteruit* getrokken naar de verschanste limes, kwa< men de duitsche legers naar Diest gestormd,; Zij plunderden de statie, waarna de artil< lerie de stad bombardeerde. De inwoners vluchtten verschrikt weg. Al wat zij maar konden werd bijeengepakt en meegenomen. Er bleef de vluchtelingem maar een uitweg meer : do Leuvenscha poort. Het was oprecht bedroevend- de ver-schrikte vrouwen. de weenende kiû'ders en van woede bevende mannen te zien vertrek' ken. Vele huizen werden door shrapnells ver-nield* andere werden in brand geschoten. j Men vra-agt zich vol onrust af welk het lot1 zal zijn van do ongelukkige DiestenaarsJ die den tijd niet hadden te vluchten en zich' in hunne kelders hadden verscholen. Dezelfde onrust heerscht over het lot der, inwoners van Thienen, waar do duitschers insgelijks zijn toegekomen. Drie treins op-gepropfc met vluchtelingen zijn nog naar Leuven en naar Brussel, Gent en Oostende kunnen vluchten. Rond 4 ure 's namiddags, j toen de laatste trein uit Thienen vertrok, ! hadden de duitschers reeds tien huizen in/ brand geschoten. # * # TE ST-JORÏS-WINGHE Te St-Joris-Winghe, op een tiental kilo* meters van Diest bevindt zich eene bel an g* rijke verdedigingslinie. De genie, die druk in de weer was, deei aile pachtoven die het geschut onzer troe* pen konden hinderen, springen. Die ver-nieling had ook nog een ander dael : de duitschers te beletten in de hoeven t» schuïlen of er.mondbehoeften te vinden. Da gebouwen werden door den dynamiet ge« schud en storten als kaartenhuisjes in. Ojpeens zag men nog een duitseh jvliesh 3® 'aai* — 23Î Prijs per aummer : voor België S centiemen, voor d'en /réertfdé 5 centiemen T©t&f©©?ï t Rsdacti© 24"? ■= ^diîslsîsstratie 2845 Oonderdap 2tQ Oogst 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods