Vooruit: socialistisch dagblad

355 0
27 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 27 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/jw86h4dz2n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

TWfTfflT •vf.'vi- " ^ ^IWiSW ■'WW.ï»' «EÏI8M5UW3WW ( '- ÎW:Wkrf Orgaan der Belgische Wôrktëederoarîij. — Ver^hijnende aile da^en. Drukster-Uitgeelster Sam. Maalseh. H El LJCBT, Besi, P. DeVisch, L&ieberg-Qent. — Red.-Adm Rooqpoort, '<&, Qtnt | 33e iaai« — N. 3SO 3 centtemen ver numntêr SQiitssI&m 27 ^ovs^M' i 817 BMV0E08£L Tûr DE VERORtHEMING van 28 Juni 191 7 ovar de in beslagnemlng •n hot gobruiken des oogst van dit jaar in 't Etnppongebied van h et 4s leger. § t. — In g 7 der verordenhis van 2! Juni 1917 over de in besl*çnemÎT)g en het -ebruiken vu tien oogst vaa dit ja»r in 't Etappeogebieci van het 4e léger is het toe jestane haverrantsoen voor de paarden gebeuden Jour Se inwoncrs der gemceiïieu. met werking van af 15e September 1917 en bcrekead voor 365 dagan, bepaald gcworden op 1.5 Irfië per 1 paard en per 1 dag. Omdat de ait gave vaa haver voor de paardeo der inwonert «leeds. twee maandeliiks meet geschieden. zoo morte» de paarrfen geheuden deor de inwoners der gemeeaten tôt 15 Novaraber 1917 va» het aî de oogstverordtning van 2S Juki 19:7 toes«*an«le havermrts»en van 1,5 ki!» per paard en clag voor den tijd van 15 September lot 15 Noveanber voorzien ryn. §2. — Va» al 15 Novemker 1017 wordt lietvoor de paarden der inwooers toesiaaBae haverraatsoen op 0,5 kHo per 1 paard en per 1 d»£ bepaald. De termijne» alsook de manier van uhgave (gemeentremagazijneii) bliive» zoeals het in § 7 der «?egs>verordeni*g van 28 Juni 1917 vasw=esteM is. Het boven het toest'aande rantsoen van 0,5 kilo per paard en daa voerhande» overschot van hiver, moet, 11a dat er iôd kilos zaai-haver voor 1 h.a. verbauwviakte en 3 p. c. afvalhaver algetrokkcn is, geiieel en al aaa het Duitsche Jeger-fcestuur afceieverd worden. §3. — De dagea van gfleverinj voor iedere gcmeeni* worûen op bevel der Etapps» Inspektion door de beveegde Etappen-Kommanda»tur bepaald. Het uit-dorschen van de haver moet zoo bespoedigd worden, dat te» minste de eerete helft va» de rog aan het leger-bestuur te leverea haver tôt 20 November 1917, de tweede helft tôt to Deccmber 1917 tôt de verzendfcg jereed in de gemcesten voérfcandea is. De §§ 4, laatste Ud, en 7, lid U, der oogstverorde-ning betrewnde de daien van aBeveriag worden door deze veor de haver «pgeheven. Daarvoor wordt de prime voor vraegtijdig dorschea veor haver, welke tôt ïo November 1917 ter aflevering komt, op 4 il. voor haver, welke tôt 10 Decem»er 1917 ter aflevermg komt, op 2 fr. per 100 kilos bepaaid. Veor de bereke-ning *an de tôt 1 December 1917 aan het legertw6tuur •t te leveren haver moet een oogst vaa ten minste 1250 kilos van i h.a. vn-beuwvlakte tôt grendslag genomen worden indie Kommandanturen wier schatting beneden deze o»brengsi gebleven is. In geval er 'eitelijit getaecn-ten met eene Sleinere havcrepbrengst zouden zijn, thaiis moeten de Kommandanture» in haar omtrek de le»«ri»ren der verscheidenegumeeotentegcn malloauder opi\ejen. Van de op»rengst desoogtt meet het zaaigoed met 1O0 kilos voor 1 h.a. verbauwvlakte, deaivalhaver met % p. c., de in den tijd van 15 September tôt J5 November aaa de paarden der inwocers gegeven hoeveellieid haver \a?i 1,5 kilo per paard en dag en de van ut 15 Novomber 1917 io«ç«suaiie hoevtelheid haver (o,'o kilo per paard en dag/ voor den rest van 't jaar atgetrokten wordeû, Het rtiaas nog benaande overschot moet voer zoover het nog aiet afgelevcrd is tôt 10 Decemleer 1917 ter beschîhting van het lejer-bestuur staan. H»< wordt «r neclKans opnimw op gevvezen (zie § laatste lid, d«r oogstvererdcaing vau 27 Juni jg 1 S) dut de na deze berelraoiiig af te leveren kfceveelbeid haver aiet tôt maaistsî -voor de heeveel-îeid der jcheete levoring ma;; dierien, maar dat voor de feheele aflevering als gronds'ij moet dienen hetgeen Jeitelijk uirjedoischtn is en het in deze verordcmng toeges'.aan harerranmoen waarbij het getal voorhanden paarden gedurig m«et g»ctntrolecrd wordra. De ••gst-«chtttlng van 12^0 kilos voor 1 h.a. mag sdleen ai» kleinste hoeveoilieid aanzien wordea. Die Kommandan-turen welke volgens § 5 der oogstvererdemiig va» 28e Juni 1917 aan de ©tappen-Inspektion op 2S Juli 1917 «en hoogere ooj«schatting dan i25o kiles haver van v*n 1 11.a. verbauwvlakte epgQMveu hehbea, rneetea deie hoegere eojstscliauing ali grendslaj vser de •flevering gebruîken. De aeaae:«teDestuurder is ver-antwoordefijk ervoor dat de lijetcn der voorhanden paardea nauwkouri); geboudai) worden ea dat het navermagazijn der gesn»ente behoerlijk betieerd wordt. § 4. — 'iet na de Etappen-dagorde n. 1139 va» 22e Sepiarr.oer «917 t»egeeta«« verteoogd haverrasrtsoeu ■ Voor rfetiengsten w»rdt mat de hèlit veraindetd. § 5- — Oveiwedii^ea der vererdwring «i der op Jrond ervan door de E«appeE-Koœaa»Jidau»v!ren génomes schibkingen worden met te» hoogste 10.000,— Mark geldboete of met jevajîgenis tôt 3 jaar gestralt, •ok kuanen beide strafftnj tegelijk toegepast e» de in itrijd met bovenstaande bestemminjen gebruilcte v®or-wtrpen verbeurd verkiaard worden. Zijn bevoegd de Duitsche militaire recktbanken en militaire besturcn. E. H. O., den to November 1917, Dsr Etapper.inspckteur, VON SCHICKFUS, General der Infanterie. Europeesche Oorlog In West-VlaaQtîâfSB n io Fiaakrïjk Uit Duitsche brou. GROOT HOOI'DKWAIlTIEll. — Avond-bericht van 24 November (Offioieel) : In Vlaanderen sterker artillerievuur van het Houthulsterwoud tôt Beoelaere; on zuiden van de Searpe verhoogde vuurbedrijvig-heid. Ëogelsche aanvalien tegan île dorpe-n Inchy-Slœuves en Banteus zijn verliesrijk mislukt. Uit het oosten en Italie zijn bijzoadere gebeurtenissen tôt nu toe met gemeld. Westelîjk oorlogstorroia ; GEOOT HOOFDKWAETIEE., 25 Novem-ber. — Offioieel : Legergroep krocmpring Eupprecht : In Vlaanderen Bteeg de artil-leriestrijd in den aamiddag tusschen het Houthulsterboach en Zandvoorde tôt groote hevigbeid. Een ftngeische aanvai op de baan Ieperen—Meenen mislukte. Op hei slagveld ten ZuiJ-westen van Cambrai speeldien zich heftige, maar ail ©en plaatse-lijke begrenaende geve<jhten af. ïegen In-chy zetten de Eiigclschen sterke kracht-ea tôt nioowe aj-nvailen ia. Meermaals be-Btormden diçhte infanteriegolven vruchte-looa vooruit. Htmne verliezen waren bij-zoader zwaar. In tegenaanval woaneû onze troepen verscheideae 100 meter voor-waarts, terrain. Na hefrige vxtnrwerking vie! de wjand met den avocd dorp eu woud Bourlon aan. Ouater do bcscheriaing vao rookwolken drong lïij tôt aau blet dorp vooruit. De hierop ingezetto tegenaa.nval van garde-fusiKers wierpeu ia verbïtterd ttachte'ijk gevecht met bîanke wapens den vijamd i-n zijne uitgangst^lîmgen tcrng, ter-wijl Pommereche grenadiers aan den rand vaa het woud elken vijandelijken aanvaj tôt mislukking brachiten. Na de mklttkking van eenen vroegeai aanvai op Bantenx volg-den hier in den namiddag slechta zwakfce gedeeltelijke aanvalien. Legergroep van den Duifcscben Kroon-prins : De bedrijviglieid der Franschen bleef op h«t gafflBche front rustig. Sterkere verkermofsaiêve 11 agea giugen tegeai onze Unie vooruit. De an>tîlferie- en mijnenwer-persstri.id was in hes bijzonder Noord-oostelijk van Craonne, in verscheidene r«k-tors van Champagne en op den OostelijkeJi klaasoever vei'hoogd. Beaige asanvalst»'»e-P«n bracirten van geimtstte oc^ernecrixrg te>n Westen van Beaumont talrijke gevangenen in. , Legergroep van bertog Albrecht : Ten Oosten va-n St-Mihiel en naine!ijk in het Sundgau, versterkte artillerie- en mijnwer-persvuur. In het bosch van Apremont en bij Amerzweifer werden sterke Lransche aanvalien afgewezen. Oostclijk oorlogsfcrrein: Niets bijzonders. Macadonisoh front: Niets bijzonders. Italmansch fi'on : Italiaansehe aanvalien langs beide z-ij-den van het Brenta-dal eu tegen den Monte Pertiica braken voor onze linies me en. De eerste geJieraal-kwarUermeester, Ludendorff. Uit Frajisclîe bron. PARIJS, 23 Nov. (Officieel): Avondbe-risht: VVerkzaft«»heid der beide artilleri«en in de omgoving van Juvincourt en in den Opper-Elza/ç in de sektors van Seppoia en Largitsen. Vijandeiijke aanvalspogingen op onze kleine posten bij Bermériéourt, aoor-delijk van Reims, oostelijk van Maison-de-Champagne en aan den voet van den Maas-berg hadde.n geenen uitslag. Rust op het overige front. VUc.rjwezen: Op 22 dezer werden twoe vijandeiijke vliegors neergeschoton, een :n luchtstrijd met onze vliegers, de andô'-e door afwesrvuur. PARIJS, 24 November. — Officieel: In den loop van den naehib onderuamen de Duitschers verscliillende overvallen op de Franache sbellingen i.n de streek van Cour-cy en in Argorme. Ze leden verliezen en behaalden geen resuitaat. In Ohampagno hebben de Franschen gevangenen gemaakt in den loop van eon ondorneming ten O. vain Auberive. Duinkerke werd in den vorigen naolit door vliegers met bommen beworpen. Geene sla-chtoffers, onboduidende stoffelij-ke sehade. Uit Ingelscfee bron. LONDEN, 24 Nov. (Officieel): Wij sckoven in den laatsten nacht onze linie ten zuid-oesten van Ieperen licht vooruit; vijandeiijke aaavaJispogmgeo in deo loop van den nacht noord-westelijk van Ponternest, i»oord-wéselijk van St.Ouentin en zuidelijk van Neuvechapelle werden teruggeslagea ; er bleven gevangenen in onze hançfisn. Zuid-westelijk van Cambrai is geene veranderitig op ons front irtgetreden. LONDEN, 24 No-vember. — Offioieel : Avondbericht : De operaties tegen de vijandeiijke sbelBiitgen beo Wesbein vau Cambrai werden hedon voortgezet. Zij ontwik-kolden zich, volgens de laatste raeldangenj met voldosning. Se 98îî9g tsssÉsB Italie su BSSMjMlDBgafljS WEENEN, 24 November (Off.): Tusschen Piave en Brenta en in de Zeven-Ge-meinden voerde de vijand andermaals ster-ke krachten tôt tegenaanval vooruit. Aile aanvalien verpletterdon onder zware verliezen. Verder niets nieuws, Uit Itaiiaaascke bron. ROME, 24 Nov. (Officieel): Op de hoog-vlakte van Schlegen poogde de vijand, in dewelke hij vooruitgang van 't Noorden op het front Monte Tondarecar-Monte Ba«ie-neche en van 't westen op het front Monte Castel Gomberto-Casera-Melett.ar-Davaa^i maakte, gister eenen aanvattsenden aanvaJ van den vooruiteprong van de Melebta. Bo onderneming, die rijkelijk vuur mot tranenverwekkende gasgranaten voorafge-gaan was, werd door zeer sterk, onophoude-lijk vernieuwd en door goweldig artillerievuur ondersteunde krachten met buitenge-wooe hevigheid gevoerd. Onze aideelingen van be«t eerste leger gelukfce het., door hun-neo zeer dapperen tegenstand aile stelliu-gen te bouden cm den tegenstander met zeer zware verliezen terug te slagen, waarbij iij 3 officieren en 191 m an gevangen namea. Tusschen Brenta en Piave vernieuwde ie vijand door zeer hovig artillerievûur, het-welk het voorafgaan van dichte infanterie-golven volgde, den aanvai. Het gevecht was zeer verbitserd en zette zich gedurende den ganstAen dag voort. Eenige 6tellingen gin-gen meermaate verloren, maar werden ecb-ter door troepen van het vierde artnee weergenomen, die allen met aanvaisenergie en dapperheid wedijverden. Bij het invallen der duisfceTnia braken onze laatste tegen-aanvallen den vijand ojimiddellijk tôt staan, die 00k ditmaal als in den dag van gister ongehoordo verliezen lecd. O F " Z E E3 Os v8râci)Ëirpid cuikiiodt@oHog Wit bron. BERLIJN, 24 November (Offioieel). Een onzer U-bootea heeft in deû Noordelijkea IJszos onlangis vijf atoomers met 14.000 br.-r.-t. gelorpedcerd, daaronder de bewapaa-de Engekche stooÉiers «Zillah», 3ïSâ ton, en <'IldertoiiJ>, 3125 ton, betden met bout v^n Arehangel naar Engeland, alsook «Baroa Balfour», 3091 ton, met niijnhoutlading.die ait een konvooi gesehoten werd; verder de bewapende russische atoomer «Irinau, 2210 ton, met levensmiddelen van Arehangel naar Alesandrowst. De chef van den Admitaal&iaf der Marine In de week van 11 tôt 17 November heo-ben onze U-booten 11*.000 brutoton en bo-vendien 5 stoomers getorpedeerd. Onder de vernielde schapen bevonden zich twee bijzon-rfore y root 0 Engeîsohe stoomers, schijnbaar d© «Bàltics en van do «White Star Liaea, 23.876 ton en de «Saxonia^ 14.297 ton. Beide ziiUec in de Engelsoho weelrmalding als bim verliea niet verzwegoo wordt, gaJisch onschultkg aïs schep&n van meer dan 1600 twi verschijti©n. Van eene zeer gunstige kruisvaart in den Atlancischen ooeaan is kapiteinluitenant Gerlach terruçgekeerd, waarop hij 35.000 br. ton getorpedeerd heeft. De voor Frankrijk L-estt'mde lading der vernielde schepen tio-stond hoofdzaîu'lijk uit meel, koffie, taba-k, boonen en staal. De laatste zal voor de op de Fransehe werven reeds langen tijd op stapel liggende schepen bestemd zijn ee-weesfe, op wier v&leindiging zoo erg gowacht wordt. KOPENHAGEN, 24 Nov. — Reizige|,s van Arehangel melden, dat in den laatsten tijd verscheideno schepen in de Witte Zee getorpedeerd goworden zijn. Hsî gpprwi^ iisf EMs GENEVE, 2-1 Nov. — De Parijsehe_ bla-den gelooven fce weian dat kolonel Hause die ter deelneming aan de Ententekonco-rentie in Parijs aa^igolvomon is, beeft aan-wijating gekregeo om het garsehe gewicfit van den Amerikaaaschen invloed in te zetten, voor de benoeming van een enkelen Entente oppergoneraal ; 00k Clemenceau sal voor daze uitbreiding der besluiten van Ra-pallo opkomoti. Msn hoopt dat het zal ge-lukken de bede«king van Lloyd George te verstrooien dio tôt kiertoe de gevoeligheid van don Britschen généra!enstaf roeende ta moeten in a.elit d'oen nemen. Een deol der Parijscbe pers steuat de gedaobte van een enkel koBimaado voort ia.et ijver. Ofl MM lil BsisW Kc-t aasbcii vaa ken wap&sngtilstaiîd BERLUN, 2; Novetube*. — Voor bet beriebt der « Wioner Freie Presse », als zou do ©ppeirbevelhebker van het Rusàsoii legor, generaai Duchoniw, den bevelheb-bora der vijandeiijke en der verbondano logera een geformuleerd voorstel tôt vra-penstilîi.uui<l ovejrba.ndigd bebben, ia nog geene bevesfciging toegekombn. Het afkondligen î!c? gsSfê.'sBo wnhigen A MS'l'ERDAM, 24 December. — lie «Daily Càtroaiclo» meldt uit Petersburg : Hedon beçanneu de Bolscbewikisfciscbe bla-den met de aikoncbgîJig der gekeime ver-dragen en deeumenven, « aaronder de overeenkomsfc ' reut de Dardanellen, eene nota omirent de Vredcconforentie in Bern en verscheidene gebeime telegrami-iaea van Serastsebeako. Vwdera Ru-wîsdis berlchten STOCKHOLM,2 4 November. — Uit Ha-pad'aada wordt geaielsl da-t daar aanetermaal aile po'jtiçeivdirwien uit ïkt«laod begioeeu a^Mer te blijveai. Aliîaar ae<igekomen rei-zigers éealcien mede dat cr in Petersburg uicuwe oalustsa wareo uitgobreken, waar-van ecbter de alda-ar verblijvende afge-vaardïgden der Bokekewiki nog geen wooid wisten te sprekeii. Er werd later bekend gemaakt. dfcl oen gistar uit Petersburg aaru gpkoaien koe«-er geene onrusirwekkende tij-dingen over nieuwe onhisten had meege-bracbfc,AMST11BDAM. 24 No«»tber. — Volgens eea alhier verscfaijfl^ad bl-ad, tnekk. de «Thuosï »p 21 November uit Petersburg: De Pctsrsouj»gf>«î>e S*wjet besioot de Bol-sohewiki in b«n be'jluilt, nie^s toe fce geveo aan de geroaiàgt!© soojalkten voor het SvfcLchUœ van een coaM'feiemmi'st'erie, te on-deftsteutten.KOPENKAGI®J, 24 November. — Ver-soieielene Pe^ters-burusciWe bladen melden dsA vrouw Keroaski Difwd»;: door manne n vaa de R»»de Waobt aangeil»«uden en op-geslofcen is, op but oogenblik dat zij in e®ne sfcraat etn plakkMti afrukte waarop eene bekmàavft^ug dor Bolsche\pfki gedrukt . stond. BAZEL, 24 N»vt-«ibe4-. — De « Informa-tâ-aia > rneitrt ait Wasbvn^cn : Zooals officieel asedsgwdeeld \vord% heeêt de Ameri-kaausche boodschapper in Peter&buvg alie AuiwrikjiKTi! i«i»e swàa-teburgQra opgeroepei) om dadelijk de stad te veriaten. KOPENHAGEN, 26 November -- < Ne-wojs Shisu » awldt, dat de bladeo iset uit-zï.«deriog vaa « xCowoje Wrejnjaï en « Swjet » we«r mtetou v&psobijwn. — « Djun » aielaU : Do îiaad van den lï^zak-keab«id koefe ee»t?^ec*«*g eeuve resoitrtrie ae»ga«i-®n»ea, waattm verklaerel worck, ckst bij woi^jfort deo st,4ag der Bslscbe-wiki te eri*ea®eT- taftar hij wensd&t niet in den in iîusland uitgevljroken bui>g©rooii4og îb te ; kij m) »ec arBv voor ÎBvoeriïiç aeaer (Jei'«<^apaïi!5chî recbtsrege-tk»g in de veïaoirf^ea-de koeakiengebieden opkoai&n. 1 STOCKHOLM. 25 November — Volgens eene ' meldmg uit Haparanda, verwachten t de Peter-sburgsche Bolsehewiki-blad&n eene botsiiïg van grootere troepenmassas in de streek van StâTaja Russa, ten zuiden van het Ilinen-meer. • lia lest Éfcatieaià ^€3 - " Sc3 3 De komnœsto veas- oiîitsMarsdsoJn zaken î MUNCHEN, 24 Nov. — Ds Korrespôn-denz Hoffmann meldt officieel dat de konx-missie van tien Bondsraad voor buitenland-'t sche aangelegenheden in 't begin dezer wetk i in Berlijn bijeenkomt. s 5&s ^îsîts®F|ai34 SoofaHeïkoho botoogfng'Sn 3 ZURICH, £5 Nov. — Voor zondag hebbea 3 de socialiston in de meeste Zvvitsiprsche st«-den nieuwe betoogingen tegen het militari», t nie aangekondigd. Oproepen worden tôt na arbeidera giericat om tegen de munitieleve-ringeu uit Zwitserland aan de oorlogvoe-3 renden op te komea. De militaire overho-i den hsbben in de meeste steden voor zon-a dag an ordedienst overgoûomcn. lïiK «S® 1 Oorïog met Ooatenrijk"Hciigai1jo Bulgarla on ïurkije? DEN HAAG, 24 Nov. — De «New York Times» boriebt volgens Hollandaohe bladtn ô uiii Washington: Présidant Wilsoa zal in zijne aanstaande boodscbap aan het hongres eiscliea dat de Vereemgdc Sfcstten aaa ^ OoBtenrrjk-Hongarije den oorlog verklarea. Sinds de iaatste vergadering van het Coa-n gres zouden d© Oostenrijkers voortdurend allerhande samtenzweringen in de Veteenig-de Staten op touw gezet bebben on boven-dien zouden de oo&tenrijksche U-booten ia j den middellandsche zeo een vernietigendea j vekkocht tegen de koopvaard ijschepen 7.0.1-a der onderscheid der naties geopend hebbea. r Ook moet de eenbeid der bevelvoeiin^ in den oorlog verwez&nlijkt worden en dat kan sleeë/ts volkomen geschieden, als de oor-logstoesfcaad tusschen de Vereenigde Staten. - en aile verbondenen van Duibscb.land be-staat. Het is daarom waarsehijnlijk dat het Congres do VQlledige afbreuk met Oosteu-rijk, Bulgarie en Turldje sfeaOHBea zal. —la aile geval Bpi'cken de «New York Times» ook over do redenen die tegen don oorlogs- 3 toestand met Oostenrijk en Turkije pleiten, i waarvan zou de gewiehfcigsfte deze zijn, dat deze beide machten de werktuigeu van «l.nrl ry î-t»» 1975 [3ii wrâMjl uit fla fijj M!« KMBliifiSStlîl (naar Haas Fk-mming) Of er op den tbans door bloed gedreuktea europeescuea bodoftt eene kuastleate zal op-bloeienî...Daarcp kan nog niet bepaald geantwoord worden, zelfs aiet door de xijnste opmerkera, zelfs niât door de geborea kiemen- of bot-tenkenners.Het oaroud gordijn van verborgenbeden belet ook op dit gebied nog elken doorgron-denden blik over het zoo geheimzinnig als uitgestrekt wereldtooneel en eerst als het stuk zul afgespeeld zija zal nien zich eeai gedaobt kuimaa Wreu vormen over zija inhoud, zijne beteekenk en zijne gevolgen. Maar zooveel le gamakkelijker heeft de prefeet bet op c&n a*der, op het tegenover-gestold gttbiad, dat daar breed open ligt, onder het bereik van het ook wel îaatas-tisch irîaar in de eerste plaats loch praktiscL wes'kelijk gezond verstand vaa den nijver-heidskuristigen measeb, dis ailes anders en be&ei ziei. Veor tlezen zieaer i3 er weienlijk eea nieuw morgenrood aan het dagen, dat on-middollijk ua deze vi'eeselijke wereklramp boven de kim xal rijeen, en wie nadenkt zal dadelijk begrijpen dat daaraan hoegoaaamd niet meer te twijîelen valt. Bu ware de einder niel zoo vreeselijk ia het duister gehuld door do zware rookwolken van den ongeboo-rden wereldbraad, daa zou men fchaiis reeds cluidelijk kuanen vast-stelka dat de oostelrjko rooskleuren van opechietaicie stralen staiKt, die ons met eene zekeve hoop motte n vcrvulleu voor wat ans nageslocht befccelt. Laten wij ons met het 00g op deze verbor-gen techisîh'alen eens stout in ket jaar 1975 van den koms»rlen vredetijd denko-n : Uet tijdsbip van do btw'nkràolït in al zijne macht en volledigkeid aangebroken. Enke-le zeer groote inrichlsngen leveren vo)r millioecen paardwkracibt do barnkraebt die laags eemvoudigo dratlen bezcx gd wordt aan de verschillc«de nijverbeidsinrichtin gen va>n beel het duitsch Rijk, die op de be-stemde plaat3 omgezet worden in lient, warmte en drijfkraobt. Van het vôCT»eren vaa kolen is er hoc-g&-naaimd geene spraak meer. Welliobt in den seboot c!er aa»rde ze.K, zeker in de onmiddel-Hjke nabijheid der mirnen worden zij dadelijk omgezet in gas, dat onafgebroksn stroomt aaar de eeuwig gl»eiendo vuren oa«3e'r de roasacklnge wenttMtnr^eaketels of tarbieiien, door dewelke zij omgescha-pen worden in de eterachHga barekracht of eleofci ioi^sifc, die vervolgens langs tv/ipidun-ne koperdrad&s in ongeboortle sneiieid vliegt naar ailes wat da menscb wil tien 55 liebten, voel»n warnien en draaien naai zijne wenschen en t. illenl - Ouder d» drukkiag fan deze onziohtbara Ij kraohli blaakt en sidiUrt, glosit en draait de heele wereld in een voor ons nog ontie* sclirijflijk gevoel »an wellust tn voldaan-5 heid, dank aaa de door ds Natuur gele1 verde barnkraebt, waaraan <ia bronaea oa-uitputljjk aajn en waarvan de kraebt dooi d«n maaich«lijke.n geest niet af te meten ia, zoôaun jub <J« duizenden maniérés waarop I zij jm kunnen ^ ange w «ad woriea zonder ooit ta verauudere* of to verzwfekken. De duitsche hoofdslad zoowel als allé an- )I dere g root- ei> s«reldâtedci?- is eeaa stavf zonder taa »poor van rook gewofueit. 11 C la door de wetten vorboden nog galijk welk stoomma,cbien te gebruikon sf ta plaatsen. Zelfs de grootsta nijïerbeidsinrichtingan 13 bekomen tare noodige drijfkraobt uit, ,1a n overgrooDo barnkrîicbtfabricken des landa, 1 |e 01a bet aven liosrer zij aigelegen staan, l9 waat zij zullen niet in staat zijn om die a kraebt z-elî zoo goedkoop voort te brengev, |j| V an iubriekscbouwKrî met h&re over :1a a stad "f.almeiide, stinkeetde rookwolken is er 1 geene spraak meer en de bewoner vau ds j groot.ieiiô etad ademt eene veel gezondur lucht in, dis ton ininsts vrij is van do voir zijne loagen zoo scbadolijke rook- en kolen- ||l deeltjes die haar nu soo rreeselijk vergifù-gen, want zeli's de o3>ontbeerlijke stookvu- i- ren zijn zoo veel mogebjk samengetrokkea a- en voorzien van d« noodige opalorpers ea 1- zuiveTaars. i: Volgeas atadswijken, stratea, gebu ci r ten. of rijen zijn aile woningen, ook de arbei-derswoningen, dio op <>ik gebied beter zul-b>n aangelagd en ingeriobt zijn, in groepea vcrd(i«l.d, die van do eene of de andere con-,a traie de noodige kracht zul-iea ontvangea voor de verhohting zoowel als voor de ver-s_ wrrnung, mi Lot in de afgelegenste aituoa-Ja ken des Lmds zal de werkmansvrouw ri-jt ■ e. meer z.uehten onder den last vaa bet stokaa voor het bekomen v.-m warm water voor hare keuken, voor haren wascb ot voor haar I l bad. Het vervelend, Vermoeiend, zenuwvcrlani-, il mend lawaai, bet Vv'aanzianig geschreeuw, het dolzinaig geroap en gefcier, met al bunno ongemakkea ea gevaren, dat op onze dagen ( de straten doet di eunen en de manschea doet -jj boven, is zoo goed als heelemaal veratomd, • n om plaats te maken voor eene zachte, min-ijj der zeauwschokkende symphonie, dio een a. eigeaaardig muziekachtig karakter heeft eïi' U1 om zoo to xeggen het meascbslijk oor sLveelt 3 als bet ailes weet ta bcgrijpea ea te waar-a. deeren, uj Vooroerst behoort volledig tôt bet verle-L-_ den het weerzinwekkend, tegen de bc-eha-u. ving vloekead, »teods buiJend en krijscbond, ste.eds ^rollend en dondereud tramrittuig, ,n want Berlijn is veilig ondermijnd door een ,j_ rousachtig net rati breodo riolec, tacinels, en, a. door deïo onderaardsche aderen stroomt on-LQ afgebroken het kalmer geworden verkeer dsr ,n millioirnea van mènschen, zoo kato ea ge-r. rnisebloos als bet bloed stroomt door de ,a aderon van bet menscbelijk lidbaaan. ù. Wat anders nog to vervoeren is aan de 1] et oppervlakte, dat wordt zonder gevaren en q_ zonder gerucbtea vervoerd door de van ecn-La voudigo opboçpsrs vcoraÎEaa koetsen en II Sf) autobuEfi.-n, die zoadûr benzinestank en zoa-3. der taadraderen, voorzien van buigzanio Q rekgomvelgea, zonder eanig geruebt zeer ge-dw&e over de à-sfaltstratea sebuivon al sol zij □ op zokken g in gen. De wandclaar die door de Leipzigerr fcras-g se gaat ziet geea spoor me or van het af- scLuwelijk en gevaarlijk n«» dar lwoll«ydra- I den noeb van bet onsohoon aet (1er tram-iig'geis dat do anders 300 seboone straat-\lnerea onbruikb^ar maakt», terwijl zi;;:i oor ai; t# anders meer yerneemt dan het hooger bedoeid bescbeid«i «a zelfs aangenaaià II iclaakcageheal, dat zieii samenotelt u 1 het 11 melodieus zacîilen der barnkracbtwagens an SJ bet gedampt gegons van huane van toen p. verschilk-ndo waarse'iuwingstrompettea. Het; verkeer naar de voorsteden, de voor-geborchton en den buiten staat- nochtan "3 on-.; der een terken van drukte waarbij bet he-t' dendaagsob geweldig treinen- en rijtu:gen-verkesr iets d^rergachtig beapofcteiijks moet ia genoemd worden. Do ondevvindingen die men in den loop der tijd en opgedaan heeft jg met do proafnemiii^en, bij voorbeeld, lan^s et de tooo r we^af deeli n g Bcrlijn-Zoffen, beb-ben toch eindelijk vruebten gegeven en zoo u heeft ds electrisebe snelverkcerbaan eene scbilterende overwinning behaald op het-jà vercudordo. r- Mat eene snslbeid vaa meer dan twee hon- I t, derd kilometers per unr vliegea de wagens . s- van det-^elijke verkperbar.cn, ingeriebt ea ï .à diehtgen] tâkt bijaa als kanonkogels, over de r- draadrsoiito staalriggKlban#n, tsrwijl de uit- j] ■,a c-engeseheard» luchtlagen zieh weer aancea- Il sluitsnd bea een soort van angstgeecbrei na.. :a roeysa waarover ds mensch eerder fier dan a- bésûhaamd kan ziin, aangezien er geene na- Ij ip deelen meer aan verbonden zijn. ,J a! lia gind-r verder op den buiten zijn aile id berv.» rrgrlrécbt doorboord, zija de (Jalon ovevdamd, zijn de rivi»ren afgeleid of sferk I in overurugd, cm voor het mot menseben of il- ijle.ûederea geladen helsch projectiel alla ta lielliiigïn en "krommitigea — met de daar- ii- aan verbondea gevaren — af te BchafiùD, Il ta ont veiligs stormvaart to Terzekeren veor 11 ie lict s gediûdlt » dat sleebts ééa doel kent : 1 is de spoîdigst moftelijka aîsrbaffing der ar- I ataiiflen, afsebaffinc van allia afstanden om U r- v,-rlk?n prijs liet ock zij, aangezien tijd H 75 geJd is ! Jn, afsc'. afiing der afstanden, basparirg 1 ie van tijd, dat iï d» nisaw* zueht dis oodrr ! e- de nistuTs menSBben gekctaea is, die van I >r geen tijdT«lis3 m*;r willcn weten en die da I 16 uren tet rainutsa samen£;drukt bebben, in 1 It afwachtmg dat zij zo samendrukfeen tôt I 1 soeondm .. e- II*1 is éene zeer gîTÎebtigfl, maar lang I t, niet de jewi.bHjato vsrovering dar aldrs | ingeî:efete_ snelbaaa, dat zij da grootstad- | &- tû6J)ïsbèa in rtaat gesteld heoft om al htm-n nen vr ijen ti$ çcaoegjijk te gaan doorbren-1- gen op den vol'.sn buiten, v.-a&r zij in over- !| e- vlocd lucht en water, velden ea bosscliea in vinden, waarvan za vroeger zvo goed aÎ3 m hcelercaal bcrooM varcn, ten k»5te van hun 1 is levensliiat en gezondbeid. a Da aldt'S ingarichta snelbaneo hebbea het 1 îf bcwerkt dat de duitsche stecku soowel ais 1- aile groote centruaia vaa Middcn-Ëuropa d zoo dicht nader bij elkandoT zîja gaan lig-a gen, dat men in dsn <âid dien wn vroejenr | 3H

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods