Vooruit: socialistisch dagblad

499709 0
29 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 16 April 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3b5w66b52k/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

ik m il huWi Uit Dmtsciia broi. BERLIJN, 27 Sept. — Officieel: IVestelijk gevecMsterrem Front gen. veldm. kroonpnns Ruppr. van Beiercn : De slag m Vlaanderen heeft gisteren van vroeg m den Voormiddag tôt diep in den naeht ononderbroken gewoed. In kleine ge-veclit-eu werd hij tôt den morgen voortgezet. Weer heeft het m den srijd beproefde 4e léger den Britschen storrnioop getrotst. Troepen uit aile Daitsche gev»esten hadden deel in den bxjvaJ van den dag die den vijand nog inmder terreinwinst bracht dan deu 2 Os te n beptember Trommelvuur vari ùngehoorde zwaarte leidden den aanval in Achter een nûuur van stof en rook rukte de Engelsche infanterie tuschen Mangelaere en Hoiiebeke op, tal-rijk door pantserwagens begeven. De weers-zijden van Langemarck meermaals storm-loopende vijand werd immer door ons vuur on in geveehten van man tegen man terug-gesiagen. Van de streek ten O. van St-Julien tôt de baan Meenen-Ieperen lukte den En-gelschen tôt 1 kilorn. diepte het binnendrin-gen in onze afweerzone, waarin dan den ganschen dag zich verbitterde, wisselende geveehten afspeelden. Door het verplaatsen zijner massaie geschutwerking trachtie de vijand het opstellén en ingrijpen onzer re-serven fce verhinderen. De ijzeren wilskracht onzer regimenten brak zich door het gewel-dige vuur baan. De tegenstander werd door krachtigen stormloop op vele punten terug-geworpen. Bijzonder hardnekkig werd aan de van Zonnebeke westwaarts uitgaande wegen en des avonds aan Gheluwvelt ge-voehten. Het dorp bleef in ona bezit. Verrez zuidwaarts, dichtbij het kanaal zakten herhaalde stormloopen der Engelschen zon-der résultait en verliesvol in elkaar. De vijand heeft totdusver zijne aanvallen niet herhaald. Minstens 12 Engelsche divi&ies werden in 't vuur geworpen. Ze hebben onze stevige verdediging niet aan 't wan-kelen gebracht. In de overige vakken van het front ia Vlaanderen en Artois steeg de voorbijgaan-de vuurbedrijvigheid. De beschieting van Oosfcende in den nacht van 25 op 26 September vergde, buiten schade door gebouwen geleden, ook offers vanwege de bevolking. 14 Belgen 2'ijn ge-dood, 25 zwaar gekwetst geworden. Front van den Duifcschen Kroonprins. — Noordoostelijk van Soissons, in het vak van Chemin des Dames en op den Oostelijken Maasoever bleef de gevechtsbedrijvigheid der artillerieën levendig ; het kwam slechts itot plaatselijke geveehten tusschen de linies. 17 vijandelijke vliegtuigen werden gisteren neergeschoten. Russiseh en ilttemeeiiscii gevccktsterrein. Bij Dunaburg, aan het Narocz-meer en L Zuidwestelijk van Luck, evenals op zekere punten van het Karpathenfront, de Roe-meensche vlakte en de beneden-Donau op-levend vuur. Balkaniroiit. Geene belangrijka gebeurtenissen. GROOT HOOFDKWARTIER, 27 Sept. — Avondbericht : In Vlaanderen 's namid-dags weer toenemende artilleriestrijd. Van de andere fronten is niets wezen-lijks gemeld. iXJit Franscne bron. PARUS, 2G September. — Officieel : Aan-merkelijke bedrijvigheid van het geschut van weerkanten op eenige punten van het front aan de Aisne en den rechter oever van de Maas. PARUS, 26 September. — Officieel: Avondbericht: Van weerskanten heftige ar-tilleriebcdrijvigheid op eenige plaatsen van het front en op den rechter Maasoever. Onze batterijen namen vijandelijke samen-trekkingen ten noorden van Beaumont on. der hun vuur en verstrooiden ze. Van het overige front is niets te melden. Vliegwezen : Op 25 September werden in den loop van een gevecht twee Duitsche vliegtuigen neergeschoten. Twee anderen werden sterk beschaaigd. De statie van Roesselaere, Lichtervelde in België, de kan-tonnementen van Nautillons, de staties van Brieulles, Metz en Moippy, enz. werden door ons eskader rijkelijk met schoten be-legd.PARUS, 27 September. — Offidieel : Op het front van de Aisne hebben de Duit-schers gisteren in den avond en in den loop van den nacht een bijzondere bedrijvigheid aan den dag gelegd. Na een geweldige beschieting van de Fransche stellingen van Vauxmérons tôt bewesten Cerny hebben de Duitschers aangevallen ten zuiden van I Arbre de Cerny, maar ionder het Fransche vuur moesten zij naar hun linies terugtrek-ken na zware verliezen te hebben geleden. Een tweede aanval, dezen morgen bij da-geraad ontwikkeld tusschen de hoogvlakte der Kazematten en die van Californië, werd eveneens teruggeslagen. Een kleine verrichting die de Franschen uitvoerden ten oosten van de Frc-idmont-lioeve heeft hun toegelaten gevangenen mee te voeren. ITwee Duitsche overvallen, de eene op den rechter oever van de Maas in de streek ■van Beaumont, de andere in den Elzas, in de streek van Linge zijn heelemaal mis-lukt.Niets te melden op de reat van het front » Uit Ingelsche bron. LONDEN, *26 September. — Officieel: Van ochtend hebben wij over een breed front een aanval gedaan in den sektor be-oosten en ten noordoosten van leperen. ' olgens de berichten schieten onze troepen mooi op. Van nacht d.eden troepen uit Suffolk een Org-aaa der Belgische WôrkMen partij» — Verscliij Rende aile d&gen. D+~ukster frxig«Ktstar Sam Maaltch HP7 I.ICHT Brst P De Vise h. S mirhwq (}gnt — Hc.d A dm Haogpaort, 20, tient geslaagden overval beoosten Gouzeaucourt. In weerwil van den forschen tegenstand, vernielden ze twee schuilholen met vijan-den Veel andere Duitschers werden aan de bajonet geregen. Bovendien namen we enkele vijanden gevangen en bemachtigden een machiengeweer LONDEN, 27 September — Officieel : Heden tnorgen om 5 u. 50 m, \ielen wij op breeder slagfront in den sektor ten oosten en ten noordoosten leperen aan. Onze troepen maken, naar gemeld wordt, goeden vooruitgang. Eene gevoljjrijke aanvai werd 's nachts aangezien den weerstand van uf folksche troepen ten oosten van Gouzeaucourt uitgevoerd. Twee bezette schuilplaat-sen werden vernield, daarenboven vele Duitschers met de bajonet gedood. Wij maakten ook eenige gevangenen en ver-overden een machiengeweer. ' sfe & & u mê, tossMâs mm is OisteiMsipili Uit Oosteimiksche broa WEENEN, 27 Sept. — Bij de legergroep Bordevic werden door vliegers en afweer-vulir drie vijandelijke vliegtuigen tôt aeer-storten gebracht. In het Tonaiegebied ge-raakten hooggebergtepatroeljes achter het vijandelijk front. Zij verstrooiden daar twee kabelbaanstations, ' vernielden meerdere magazijnen en keerden zonder verliezen met gevangenen terug. Uit Italiaansche bron, ROME, 27 Sept. (Officieel) : Gister heb ben ohze koene aanvalswachten den vijand op het gansche front schade berok-kend en hem oij zijn werk gestoord ; wij maakten in het dal van Laghi (Pasiana-dal) gevangen en veroverden bij Flondar (Karst) wapenen en schietmateriaal. In den voormiddag bewierpen onze vliegtuigen de spoorwegplaatsen bij Podberdea (Bazza-dal) en 's namiddags bij Proseceo aan de kust met bommen. Onze vliegers •wierpen in het geheed vijf bommen met zichtbare u:tslag neer. ïfi îfc MM-?mm* mrnrn iim Uit Oostenrijk'SGfee 'bron. WEENEN, 27 Sept. — In de streek oos-t-elijk van Radautz leefde het vijandelijk artillerievuur tijdelijk op. Uit Bussisciie bron, PETERSBURG, 26 September. — Officieel : Ten zuiden van den» weg naar Pskof heeft de vijand twee tegenaanvallen gedaan op het stellinggedeelte, dat wij gisteren hebben genomen. De aanvallen werden af-geslagen.Ten zuidoosten van Kimpolung hebben onze vrijwilligers na een voorbereiding door de artillerie een overval gedaan op de vijandelijke stelling en een aant^l man-schappen van de bezetting aan de bajonet geregen. ââ iifiei ep m Mm Uit Oostenriïksche bron WEENEN, 27 St^it. — Geene grootere strijdhandelingen. Uit Bulgaarsche brou SOFIA, '7 September. — Stafbericht van 23 September : Op de Dobropolje was de artilleriewerkzaamheid levendiger.Langs de overige frontafdoelingen zwakker artillerievuur. Eene vijandelijke verkennersafdeeling werd ten Oosten van de Popropolje onder ons vuur verdreven. Een van onze luchtes-kaders ging met vastgestelde uitslagen bommen werpen op troepen die gereed gesteld werden in de sta ' Êoritza. In het dal der Wardar en langs de Struma hadden wij de gewone artillerieverkzaamheden. — Roe-meensch front : Nabij Tulcea en Isaccea ka-nonvuur.Uit Fransclie bron. PARUS, 25 Sept. — (Off.)': De artilleriestrijd heeft op het gansche front aan hef-tigheid afgenomen, uitgenomen aan de Ne-der-Stroema, waar het gedurende den dag toch eenige heftigheid steeg. De Britsche en Servische vliegers bewierpen met uit-slag vijandelijke plaatsen in de omgeving van Demir-Hissar en Doiran Jfc In Kiein-AmS Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 27 September. — Officieel bericht van 26 September : Kau-kasusfront : Pogingen om aan te vallen met kleine afdeelingen mislukten den vijand. Voor het overige slechts patroeljeschermut-selingen hier en daar. — Sinaifront : Eene onzer patroeljen drong door tôt in de vijandelijke loopgrachten, nam mannen gevangen en legde beslag op materiaal. — Euphraat-front : Een ruiterijschadron, dat onze stellingen genaderd was, moest zich onder ons vuur met verliezen terug trekken. Niets bij-zonders elders, $ & & OP ZE E L'e-avsrèoherpte euikfcooîôerîog Uit Duitsche bron. BERL1JN, 26 September (Off.) : Door onze U-booten werden op het noordelijk oor-logsterrein opnieuw 26.000 ton scheepsruim-te vernield. Onder de vernielde schepen be-vonden zich de bewapende Engelsche steamer «RollesHy» (3955 ton;, plus drie andere onbekende, Engelsche, bewapende steamers, waarvan een meer dan 10.000 ton moest rne-ten en scheen te bebooren tôt de klasse der «Winisfredian». De chef van den adiniraalstaf der marine. BERN, 27 September. — Uit Italië wordt naar hier gemeld dat er langs de Ligurische lrust een aanzienlijk getal van allerhande schepen ligt, die tengevolge van botsingen meit onderzeeërs minder of meer beschadigd zijn. Daar mon overal gebrek heeit aan het 1 noodige, kon men niet overgaan tôt de noo-dige herstellingswerken. Men werkt aan de minst beschadigde schepen en aile andere liggen te wachten. VREOESiifTZICHtEN ' BUDAPEST. 27 September: De «Az Est» meldt uit Sofia : In onze regeeringskringen spreekt men ttjans optimistisch over de vre-desuitzichten. De Entente heeft in hare ver-klaringen steeds te kennen gegeven dat zij er naar streei'de om voor do toekomst eene nieuwe wereldrartjp te voorkomen. Thans hebben de antwoorden van Duitschland en Oostenrijk aan d»n paus een zelfde stand-lpunt aangenomen en hebben de regeeringen zich bereid verklaard om waar'oo'rgen voor dit doel aan te nemen Indîten de woorden van den paus door de Entente half zoo vriendelijk opgenomen worden als door de Centraalmachten, dan is het einde van den oorlog zeker niet meer ver verwijderd. Alge-meen wordt hier dan ook gesproken over een. spoedigen vrede. Daartoe is overigens veel bijgedragen door het samenkomen van keizer Willem en koning Ferdinand, alsook door deze van Enver Pacha met den Bul-gaarschen generalissimus Jekow in de spoorwegstatie van Sofia. Os DoifsÉ-FiaisÉû oiîwlsstlinis-oiiÉrttacÉlinpo«Ee Temps» van Parijs van 9 September legt volgende, zonder t wij fol op officieele last geschreven artikel over de tusschen \ Duitschland "en Frankrijk zwevende onder-handelmg wegens eene uitwisseling van aile sinds meer dan 18 maanden gevangenen legertoehoonge en burgerlijke ' geïn-terneerde : De tusschen Frankrijk en Duitschland gtileide onderhandelingen die eenerzijds de uitwisseling der gezonde gevangenen der beide oorlogvoerende landen, anderzijds de interçeering van bepaalde kategorieën van gevangenen m Zwitser-land zouden te g«volge- hebben, duren voort, zonder evenwel tôt uitslagen te hebben gevoerd. De laatstc moeilijkheden werden door de Duitsche regeering ge-maakt.AJs het akkoord over de gezonde krijgs-.g'evangenc-n haast gesloten was, hebben de Duitschers nieuwe eischen gesteld, die niets minder beooede dan de instelling van de hun teruggegevene gevangenen. in de vechtende troepen. Zoo zouden hunne te-rugkeerende gevangenec weer aan het front gaan, vrat met de bépalingen der laat-ste oversenkomsten in tegenstrijd is. Het door Duitsclnand voorgesteld akkoord zou slechts dit iand ten goede ko-men, daar de uit de gevangenschap terug-keerende Duitschers zich grootendeels in uitstekenden gezondheidatoestand zouden bevmden, tarwijl de uit Duitschland ko-mende gevangenen tengevolge van de ont-zettende voedingsverhoudingen, ziek of verzwakt zouden terugkeeren. De kommissie voor de krijgsgevangenen kan do mQgelijkheid van eene direkte uitwisseling der gezonde gevangenen enkel in aanmerking komen als de uit te wisse-len gevangenen evenals de Franschen slechts in 't vaderland, buiten de leger-zone en het Etappengebkd zouden ge-bruikfc worden. Den zelfde dag verschijnt ,n «Le Matin» een in dezelfde zin geschreven artikel van de berucliten ophitser, ka-merlid Galli, die ads lid der parlementaire kommissie voor hej, gevangenenwezen den stand der onderhandelingen juist moet kennen. Hierop rnerkt de «Norddeutsçhe Allgemei-ne Zeitung» aan : De Fransche beweringen zijn van 't begin tôt het einde volledig on-waar. De Duitsche regeering heeft nooit er aan gedacht de uit te wisselen gevangenen anders dan in vaderland militair te ge-bruiken. Zij heeft veeleer reeds midden Juni voorgesteld bij het te sluiten verdrag hunne militaire aanwending .'.an het front, in de etappen, in t bezet gebied van verbonden staten uitdrukkelijk uit te sluiten. Het is verdei gansch onjuist dat Duitschland van de overcenkomst de grootste voor-deelen zou hebber.. Veeleer zou dit ten gevol-ge van de door Duitschland bewezen tege-moetkoming bij Frankrijk het geval zijn. Duitschland is erop ingegaan aile Fransche en Belgische ofîicieren nà 18 maa,nden ge- ! r vangenschap thans en in de toekomst in | Zwitserland te interneeren, ofschoon hun aantal dit der te interneeren Duitsche offi-cieren met meer dan het dubbel overschrijdt. Verder zouden aile Fransche familievaders, die meer dan 40 jaar oud zijn en aile Fransche en Belgische krijgsgevangenen van ir.ser dan 48 jaar oud, en minstens drie kiïsderen bezittend, na 18 maanden gevangenseîiap tôt uitwisseling ^f tôt interneering komen, ofschoon ook hier hun aantal veel grooter is, dan dit der Duitsche krijgsgevangenen, die aan de zelfde voorwaarden voldoen. Aile overige onderofiieieren en manschap-pen zouden na 18 maanden gevangenschap, hoofd per hoofd, uitgewisseld worden. Ook hier kan dus van eene bevoordeeliging van Duitschland geen sprake zijn. De burgerlijke geïnternfeerden van beide landen zullen bij uitwisseling en interneering met de krijgsgevangen manschappen worden gelijk gesteld Als eindelijk beweerd wordt, dat Duitschland daardoor in 't voordeel is, dat het ziine krijgsgevangenen in goeden voedings- en ge-zondheidstoestand terug zal bekomen, dan weerspreekt zulks volstandig de feiten. Bij de gebeurde interneering in Duitschland is altijd het tegendeel vastgesteld. De Franschen zijn goed gevoed, frisch en goed ge-kleed, de Duitschers bleek, ellendig en ver-magerd, en door de behandeling in de Fran. sch« kampen erg terneergedrukt. Het heeft den schijn dat de Fransche regeering het akkoord te niet wil doen, wijl de meer dan 50.000 Fransche krijgsgevangenen aan de mare der Duitsche barbarij een einde zouden stellen en daardoor de kunstig recht gehouden oorlogsstemming zouden verzwak-ken. Liever laat Frankrijk zijne landskinde-ren in de gevangenschap. Maar naar de gewone wijze zou de schuld aan 't mislukken van 't akkoord naar de oogen der verbondenen en neutralen op Duitschland geschoven worden, dat in wer-kelijkheid zijn tôt stand komen door verre-gaande toegevingen op elke wijze bevorderd heeft. In 8iet ÉasienifimS — ■ . Ds rsd3 van den Ri}kskarise5ier BESLIJN, 27 Sept. — De voor Donder-dag aangekondigde zitting der hoofdcom-missie van den Reichstag werd uitgesteld tôt vrijdag. In deze zitting zal men dadelijk over gaan tôt de bespreking der pauselijke nota en het erop gegeven duitsch antwoord, om vervolgens over te gaan tôt eene grondi-ge besprekijjg van den algemeene» politie-ken toestand. Na den Rijkskanselier, die in den loop der zitting steilig het woord zal voeren, zal ook de staatssecretaris van het ministerie van buitenlandsche zaken, dr. von Kûhlmann, aan do beurt komen om eene lange redevoering te houden ovef da aan de dagorde staande hangende vraag-stukken.!§? VredasstsïîMïîcn DEN HAAG, 26 Sept. — «Common Sensea het blad van den vroegeren uitge-ver Van den «Economist» Hirst, zegt in zijn laatste nummer : Het heet dat de hui-dige vredesbeweging in Duitschland en Oostenrijk hier in Engeland grooten in-druk maakt, en dat invloedrijke personen hopen, dat een vierde oorlogsjaar kan ver-meden worden. Dezo personen zouden hunne opinie blootleggen, als het parlement weer bij-eenkomt.In 't zelfde blad verklaart Sir Edward Fry, die Engelands hoofdvertegenwoordi-ger op de tweede Haagsche Konferentie wa|, dat het doel der Engelsche staats-mannen bereikt is, als de vredesvcorstel-len van den paus doordringen en dat het meer beteekeneu zou, als een nieuw Waterloo. Het artikel wijst erop, dat Frank-rijk's uitblijvend antwoord aan meenings-verschillen tusschen de geallieerden toe ta schrijven is: Overigens is het voorstel van den paus om België tegen da Duitsche koloniën uit te wisselen in overeen-stemming met de Engelsche bewering, dat geene annexatie voorgienomen wordt. Ses Fsp&îiMJSs De hsSdsadooil van den Fransohen 1 ïliege? Cuynsmsr KÉULEN, 27 Sept. — De oorlogsbericht-gever der «Kôlnische Zeitung» op het Wes-telijk oorlogsterrein, professor Dr Georg Wegener, telegrafieert aat zijn blad: De «Gazette des Ardennes» bevestigt het tôt hieftoe slechts onder vc-rm van gerucht be-kend gemaakt feit, dat de beste Fransche strijdvlieger, kapitein Guynemer, die vol-gens de laatste mededaelingen 53 vijanden tôt neerstorten bracht, dus slechts 10 minder dan Richthofen, aart het Waanderens front in luchtstrijd tegen ons gevallen is. Zij deelt mede dat op 11 September een Fransche vlieger ongeveer 700 rneters noordoostelijk van het kerkhof van Poel-capelle in '"t noordoosten van leperen gevallen is. De Duitsche onder-ofricier B. be-gaf zich met twee man erlreen en vond m een monoplaan, vvelks een vleugel gebro-ken was, den leider dood met een schot in 't hoofd, bij zich had h.ij een paspoort die op naam van Georges Guynemer sprak? met eene fotografie, die met den gevallene overeenkwam. De reeds sinds langen tijd aan 't legerbestuur bekende melding is tôt hiertoe niet openbaar gemaakt, daar op de andere zijde niets van 't verdwijneii van Guynemçr bekend werd. Th^ns heeft nu Havas medegedeeld, dat Guj'nemer sinds 14 dagen vermist wordt. Daardo-or is aile twijfel uitgesloten dat de dappere Fransche vlieger binnen de Duitsche linies geveld ge-, worden is. De FransehB sooâaESsien GENEVE, 27 Sept. — De Parijsohe be-richtgever van den «Secolo», Luigi Compoi longhi, hecht zeer groote beteekenis aaq het op-»6 Oktober te Bordeaux plaats heb-, bende kongres der Fransche sociarlisten, t daar in deze zitting niet alleen over de toekomst der socialistische partij maar ookj over de toekomst der politiek van Frankrijk bepaald zou worden. De kwestie der deelneming der sociaiisten aan de regee-, ring zal in eerste linie tôt levendige dis-cussies voeren. O'id-mioister Thomas zal pogen de meerderheidsrichting met het centrum en de miaderheidssociali'sten te vereemgen, zoodat daardoor de Kientha^ lers zonder meer van de leidende posten^ der partij zouden uitgesloten worden. Vol-gens Compolonghi zijn diegenen nieib slecht. ingelicht die het verzaken van Thomas aan eenen zqtel in. 7t ministerie Pain-levé door zijn wensch g>sgrond zien,_ van zich geheel en al aan de voorbereidselq van het kongres in Bordeaux te _ wijden.1 Thomas hoopt daar de vereeniging der verschillende richtingen binnen de partij een georganiseerd, gedisciplineerd geheej en aldus een zeker werktuig in de Ramer ta scheppen ; als hem dit gelukt zou het niet als uitgesloten _ gelden, dat hij eene, nieuwe ministerkrisis, bijzonderlijk voor 't geval dat deze aan den vooravond der vredesonderhandelingen zou komen, de _ socialistische partij op de plaats van mi-nisterprasident zou aanspraak maken en dien eisch ook zou stellen. Het ministerie PETERSBURG, 27 Sept. — De hoofd-kommissie van den Arbeide-rs- en Soldaten, raad nam met 119 tegen 101 stemmen eene resolutie aan, die voor de hervorming van het Ministerie het princiep der samenwer-, king der partijen, uifgezondord der Kadet-, ten, toelaat. KOPENI-IAGEN, 27 Sep. — Een Peter-; Burgsch telegram zegt dat de minister van godsdienst Kartakow de voorloopige regee-' ring zijn ontslag aanbood om reden, dat de, invîoed der sociaiisten in de regeetring, overmachtig worden, zoodat volgens hem, ieder mogelijkheid voor do vorming van een kartelminisfcerie uitgesloten is. Het besluit van Kartokow zou in regeeringskringe.n die^ pen indruk gemaakt hebben. Met vannas tegen Suchomîlnow PETERSBURG, 26 Sept. — De gezwoor-, neh beraadslaagden bevestigend op de deri tien gestelde schuldvragen, met uitnamQ voor de eerste vraag — die den vroegerenj' minister van oorlog beschuldigde van onder-J stand geleend aan den vijand door zijne on-, verschilligheid en zijne Werkeloosheid daj russische weerstandskraeht aanzienlijk ver-; îuinderd hadden. Suchomlinow bleef kalm bij het vernemen van dit oordeel. Zijne vrij-gesproken vrouw barstte in tranen los._ Nai het bavestigend antwoord van den juryj heeft het openbaar ministerie voor Suchom-j linow de maximumstraf voorgesteld, de le-, venslange opsluiting in een tuchthuis, er op; . wijzend dat de gezwoornen niet eens ver-j zachtende omstandigheden aangenomen hadden voor don beschuldigde. Kn Zw®d»Bi Sociaiistisshe trlostif tn de E'awssr-EuezmgenSTOCKHOLM, 27 Sept. —.De einduit-slag der kiezingen voor de zweedsche Kamer werd thans bekend gemaakt. Er werden ge-| kozen: 70 konservatieven ; 62 liberalen; 98 sociaaldemokraten en 22 linksliberalen. In 't totaal verloren de konservatieven 16 ze-, tels, terwijl de liberalen er 5 en de sociaJ listen er 11 wonnen. Over de Zweedsche verkiezinge^ krijgt de «Vorwârts» uit Stoclïholm van 25 Sep-' tember volgend privaat telegram : Bij de kiezingen voor den Rijksd&g be > haalde heden de socialistische moerder-heidspartij zes mandaten, daaronder elk' een in Upsata en Gotenhurg. Van de burgerlijke rechterzijde werden twee en van1 de linkssocialisten vier behaaW,_ namelijkj twTee in 't eerste Stockholmsch kiesdistrikt en elk een in Upsala en Gotenburg. Vooi* de linkssocialisten is deze nederiabg des te gevoelïger daar in Stockho-lm hun leider Hôglund de neerlaag leed. Ook Lindhagens1 mandaat in 't tweede Stockholmsch kiesdistrikt schijnt verloren. Onder de in Stockholm gekozenen bevindt zich de partij-' sekretaris ïâôller, in Upsala is de sekret-a-ris van het Hollandsch-Skandinaafsch ko-1, miteit Engberg gekozen. De kiezingen in 't eerste Stockholmsch kiesdistrikt vormt een persoonlijken t-riomf j van Branting, wiens naam op geen enkelen 1 kiesbrief geschrapt werd. In 't totaal won-j nen de m&erderheidssocialisten tôt hiertoe twaalf, de liberalen drie mandatbn. De, burgerlijke rechterzijde verloor 25 van 79 mandaten. Twaalf kwamen aan twee nieu-' we landbouwpartijen ten goede. De meerderheidssocialisten hebben reeds' 81 van het vroeger totaal op 87, welke de' sociaiisten voor de scheuring hadden. De afgescheurde sociaiisten beha-alden 10 YaW hunne vroegere 15 zetels. fe lltsiss® Oîï!usten En liamcr PEKING, 25 Sept. Het garnizeen ,vs.i< don strategisch gewichtigen Pas Hunar verJ klaarde zich van de centrale regeering on-! afhankelijk. Eene opstand van de leiderJ1 van het zuiden werd a&ngestookt. De aan; slag geeft hun de hoerschappij over de proi vintie Hunar, tôt welker goeverneur kor-telings een generaal uit het noorden be-' noomd werd. Troepen uit Kwangsi marcliceren naai^ Hunar om de opstandelîîigen bij te staan.l , Isa Ca© S-Ssaten 0e ÎJMdel met den vSjssîd} WASHINGTON, 2Q September. — De billj omtrent de» handel met den vijand, die . gisfer deor.Jjgt S&naat en heden door hei 33e aar -- fâ. 27t 3 centiemen oer numme.r> Saier a - 29 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods