Vooruit: socialistisch dagblad

1353 0
13 November 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 13 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 30 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/fn10p0zd20/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

N. 304 »8MMMUiiBMWWiMipqiepMpiipMr«BWiiOT«SMai«^^ Prfis nar nnmffiflr ! voor IMpiS îfc nflntifimfln. vûût «un /reAmdfl 15 AAfitÎAmAii Teîeioan s «Sedncfi© 247 » Administratie 2846 Vrifstaug 13 ^oveanbep 1914 ' D rukat e r-XJ lt»e «ïsff» l«m: Meatschappij H ET LICÎÎT , bestunrder » P. DE VISCM. Ledeberg-Qent . . REDACT1E . . ADMINISTRATIE KÛQGPOORT. 29, GENT VOORUIT Brgaars de?* Belgiseke WeM'edeupaptsj. —- Verschijnende a/k dagen. ASONNEMENTSPRIJS BELGIE Drie snaantîert, . » , . fr. 3.2S Zes maanden . . , , . fr. 6.59 Een jaar fr. 12.50 Meo abonnecrt zicti #p aile posîbursclca DEN VREEMDE i • ' ! Drie maanden KSagcIijks veraonden). ...... fr. 6.33 Broors en Ztisters fcoutft Eîissi I Er feecrscht veel armoede, niet allée hier in Gent, maar België door. Dat vaî niet te loochenen noch te verbloemen Niemand kan daarenboven ontken nen, dat de bestaande ellende nog za vermeerderen. Naarmate de oorlog- langer duurt e: de handel gestremd is, zal de nijver heid slecht gaan en de werkloosheii vermeerderen. Nu : geen werk geen eten, dat is he gewone spreekwoord, dat in deze om standigheid geen waarheid mag zijn oradat wij het niet willen. Wij yerliezen ook niet uit het oog da de winter voor de deur staat, die di armoede onvermijdelijk doet stijgen ei haar meer dan in een goed jaargetijde tcherper en pijnlijker maakt. Gij ziet. lezers, dat wij niets van dei toestand willen verbloemen of wegste Ken. En tocji zeggen wij tôt onze lijdends broers en zusters : moed en hoop! Wij doen het om twee redenen. Voor eerst zijn er in deze droeve dagen on geluksprofeten, gelijk men ze altijc yindt. Die maken er een stielken van orr Dvéral een gezicht te zetten van eer meter lang, om te zuchten gelijk eer stoommachien en dan op een profeten toon te voorspellen dat de hongerop stand dreigend is en dat het volk za opstaan, zal plunderen om er dan gehee profijtig bij te voegen : ehwel, ik en za mij ook niet laten verhongeren! Wij waarschuwen het publiek teger deze ongeluksvogels en jeremiassen. Vooreerst, al die plannen van plunde. ren en geweld baten tôt niemendalle. De gewapende macht der Duitschers zou daar kort spel mede spelen, al wie ondèr Hun ' béreik komt z-otr te koeler gelegd, gekwetst of gevangen worden. Welnu, ons dunkt dat er al onschul-dige slachtoffers genoeg gevallen zijn, opdat wij door onze schuld opzettelijk tôt nutteloos geweld zouden drijven, dat op voorhand tegen ons keert. Dat is de eerste reden waarom wij ons bij deze doenwijze niet aansluiten tn haar radikaal afkeuren. # # # Er is eene andere reden waarom wij die handelwijze niet goedkeuren. Tôt hiertoe deed het gentsch gemeentebestuur geheel goed zijn plicht. Wij zijn gelukkig, en passant, niet alleen eene hjrlde te kunnen brengen aan onze schepenen die ze door hunne werkzaamheid oververdiend hebben, maar wij willen hier ook met lof en eere wijzen op de houding van M. Braun, onzen burgemeester, die zich wezenlijk breed getoond heeft in ailes wat de stad gedaan heeft en dikwijls op zijn initia-tief.M. de Burgemeester heeft getoond ûpgewassen te zijn voor den post dien hij vervult. En als wij daar met genoegen op n wijzen, dan is het omdat wij daaruit de t logieke gevolgtrekking mogen maken, dat, was het gemeentebestuur sedert het - begin van den oorlog op de hoogte zijner .1 taak, het zal het blijven tôt het einde en voort rekening liouden van de toe-1 standen. Dat zegt de logiek en wij houden 1 daaraan. Wat zal het gemeentebestuur meer t doen dan het gedaan heeft, zal men vragen ? , Vrienden, die maatregels willen of mogen wij niet voorloopen. t De gemeenteraadsleden, liberalen en 2 socialisten, ja zelfs de katholieken, heb-î ben geheel trouw het kollege gevolgd en , zij hebben wel gedaan. Het is maar redelijk dat wij voort die l roi aan het College en aan den Raad - laten, daar zij ze tôt hiertoe zoo goed vervuld hebben. ; Is er een persoon of eene vereeniging die denkt een goed praktisch voorstel te hebben gevonden, zij hebben altijd hunne schepenen of gemeenteraadsleden ! tôt wie zij zich kunnen wenden. * * * t i Iets is van nu af zeker. De Ieus van i het gemeentebestuur van Gent is van - heden af : er rnag in Gsnt gsen honger . .of koude geleclen worden. Wij willen, i wSj dsïîden het niet in onze stad. i Dat wil niet zeggen dat er overal [ roastbeef en beafsteaks op tafel zullen komen in eene kamer verwarmd door i een goed open vuur. Neen, en dat vraagt de bevolking ook niet. Zij is zooveel eischend en dwaas niet zooals velen het zich maar al te lichtzinnig voorstellen. De bevolking vraagt nu niet om aile dagen "haar buikjc dengd te doen. Neen,, zij vraagt om in deze droeve toesianden met hare kinderen genoeg voedsel en warmte te hebben om deze pijnlijke om-standigheden te doorworstelen. Zij zal dankbaar zijn aan al diegenen die helpen om dat doel te bereiken en die alzoo de ramp van opstand en geweld van Gent trachtten af te keeren. Moed en vertrouwen dus ! Zendt de geweldenaars wandelen, evenals de spaarapostéls wier theorie nu geen nut heeft en geen vat op de menschen, omdat er niet te sparen is voor hen die zelfs geen inkomen hebben. Zuinig, profijtig zijn, moet niet aan-bevolen worden, het dringt zich van zelven op. Het gemeentebestuur heeft een zware taak te vervullen, wij erkennen het. Maar als het breed, edelmoedig han-delt zal het de goedkeuring wegdragen van de gansche bevolking en een groot en schoon voorbeeld geven aan de groote bourgeoisie, waaronder enkelen reeds bewijs van goeden wil gaven, waarvoor wij hen onzen dank betuigen. De ande-ren zullen dan misschien volgen, al ware het maar uit eerlijke schaamte. F. H. Uit io Internationale tepjjjlaatssïip van Eset biernatienaal *n het orgaan der Duitsch sprekeno laal-demokrkten van Oostenrijk-Hong de «\viener Arbeiter-Zeitung», lee nen de ook door ons overgenomen noi :'t de «Humanité», waarin het Franscl '"rtijbestuur zich verklaart tegen t :s'Uenstolling van een nieuw Internationa; ^iireau tijdens den duur van den oorlo; bo (.Wiener» meent dat dit plan alle« ^ praktische overwegingen is ontstaa ::i g'eenszins uit eenig wantrouwen in c ïeschiktheid of den goeden wil van c ^gcuwoordige leden. •Overigens schijnt het, vervolgt hf J'eener partijblad, dat een uitweg t-e vil jeu is, die ook, naar wij hopen, do Frai 'Me partijgenooten bevredigen zal.» Jet dezen uitweg bedoelt het blad c 5verbrenging naar Den Haag, onde 'ftdewerking van een vertegenwoordigin j"'r Hollandsehe sektie. «Deze regelin; ll'it de «Wiener», ziet er tamelijk on ''chtig uit, maar levert toch een voersti "P dat alleszins overweging verdi en t.» Het doet ons genoegen te zien dat li< 'pikbeeld van het uitvoerend bureau o wijze door ons Oostenrijksch broede: ' iïan wordt ontvangen. En dit aiet ht ust> wij de aanbeveling geschiedt m< h doel zijn en onze Fransche vriende >1A te schenken. Imniers moe " °Un.de gerste plaat> getracht w.prde ailes te vermijden wat tusschen de inte nationale aîdeelingen twist zou kunne wekken. » VERGOEDIRGEI en PÊlSIOENEfl vocr wedâwen en wsszan i r: pallss saldaten en maîrozen î: in Esgeland î' Het Engelseh gouvernement heeft bij h jj Parlement het voorstel ingediend betreffei n de de pensioenen voor in dienst gewonde so e daten en matrozen en de vergoedingen aa 0 da weduwen en weezen der gesneuvelden. D ze vergoedingen vooral voor weduwen e weezen zijn tegenover de vroeger bestaanc beduidend verbeterd. De vergoeding bedraagt (in franks) : Aehtergtblcvenen Vroeger Nieuu •® voorsti r Weduwe zender kinderen 6.25 9.38 S Weduwe met 1 kind 8.10 15.60 Weduwe met 2 kinderen 10.00 18.75 l" Weduwe met 3 kinderen 11.85 21.85 5' Weduwe met 4 kinderen 13.75 25.00 per week p Hertrouwt zulk een weduwe dan krijgt z voor het verlies van die vergoeding ineen t 975 francs. Het deel van ds kinderen bliji t "vrtiirtduren tôt aan hun 16e jaar en ingevs n van lichamelijke onmogelijkheid hun broo st te verdienen tôt hun 21e jaar. al iVoor moederloota kindex&a Lt dg rorgew ding 6,25 fr. voor ieder kind. In de ee: 6 maanden na den dood van den man zooveel vergoeding gegeven worden als vroeger in het huishouden gebruikt wér Ook de pensioenen voor verminkte so tei! en zeelieden zijn verhoogd. Totaal werk onbekwamen krijgen in laagste gra , getrouwden fr. 20.60, ongetrouwden 17.5C per week, maar daar allen in hot Q> nale oorlogs-assura.ntiefonds verzekerd z et kliint dat tôt 26.85 voor retrouwden en 2 ;r voor ongetrouwden per <veek. le Voor half invalieden bedraagt het m e. mum pensioen van 4,35 fr. tôt 21 frankei Berekeningen over het mogelijke bed ,n dezer vergoedingen en runsioenen, iieb gegeven dat jaarlijks dtifc bedrag als m; mum 800 millioen franken zal zijn. ïr n —- .mm l Oe toestand io i î gentsebe ipiel i \ de sctiooeo roi 1er « vakvereenip iap d Sinds meer dan 25 jaar zijn wij door n burgerpers op de brutaaiste en vuilste w belasterd goworden, a-ls conimis-voyageurs werkstakingen, troebel-vi ntervisschers, « Het geld der werkliedon dieude volgens o tegenstrevers om werkstakingen uit te 1 n ken. n In de periode van «geiaaakte» Sliort-ti f joeg men de werk-lieden op cm de kassen I, dig te maken, terwijl de fabriekanten n joenen wonnen. J Oiigelukkiglijk luisterden velen naar n last-ertaal — die alleenli.ik maar diende ir het weerstandsvermogen te breken der v vereeniging'en — en gav«-n hun ontslag. , dragen zij er de gevolgen van. De onvereenigde arbeiders die sedert 't s gin der maand Oogst wefden afgesteld, o e viagen buiten het brood en de soep, gi ondersteuning en zulks door hunne schu e \^at moeten die ongelukkigen nu to ver îe:i hebben. n Hadden de gentsche werklieden nu al n onverschillig moeten blijven aan de vak L_ weging, zocals er ongelukkiglijk nog i groot gotal is, wat zou er van de Gentsc arbeidersbevolking zijn geworden in deze n nardo toestanden 1 n Ziehier wat de verschillende vakveree gingen uitbetaalden voor- werkeloosheid, i. volg van den oorlog, gedurende de maanc Oogst, September en Oktober : Vakveeeenigingen Uitbetaalde e Metaalbewerkers 33.146,69 Ivatoenbewerkers 38.233,05 s Brosderlijke Wevers 29.595,30 . Houtbewerkers 23.767,40 Gem. Weer3tandskaa 6.772,20 i Metsers 9.506,00 Vlasbewerker» 5.805,60 e Schilders 4.119,00 Sigarenmakers 4.115,25 Het Boek 1.503,95 J Totaal j 156.563,44 Dat cijfer spreekt uit zich zelf. s DE KRACHT DER POLITIEK IN D r OPENBARE RADEN Hoe dikwijls hoorden wij nog niet zeg£ t docr werklieden: «Wat kan mij de polit schelen». Zij begrijpen niet wat kracht vertegenwoordiging der werklieden kan u oefenen in de openbar© besturen. Kan er nu een schooner voorbeeld aan, haald worden, dan de vertegenwoordigi der socialisten in den gentschen gemeen j raad en de werking der schepenen 1 Niet alleenlijk deden zij de loonen ( stadswerklieden stijgen, de werkuren v minderen en de werkvoorwaarden verbe ren. Maar in de moeilijkste oogenblikki zooals nu, zijn wij van een onschatbaar n Zonder de socialisten in de gemeente-provincieraden kwamen er ook geen we: keloozenfondssn. Hadden er meer socialisten in de belgist Kamer gezeten, de vakvereenigingen h; den sinds jaren meer ondersteuning te V-deelen gehad onder hunne leden. t Tôt hiertoe zijn de 80.000 frank, door Kamer voor de vakbonden gestemd in lî niet uitgekeerd en het ware wel belangr i te vernemen, wat er met de 500.000 fr. ; beurde die zijn gestemd door den Provint: l leu Raad van Oost-Vlaanderen. ) Hadden AL de werklieden gestreden als socialisten voor het A. S. en er niet me laten spotten, de geteisterde bevolking waren in rampen als deze, vast en zeker < , gelijker geholpen gewoest. De eonclusie van dit artikel is, dat vakvereenigingen eene schocne en nuttige i vervullen zooveel nu als in normale tijd en de gentsche socialisten de waarde van woi'kerspolitiek in hooge mate hebben begi pen. 't Is te hopen dat de werklieden uit ds j droevo tijden eene nuttige les zullen trekkc i na den oorlog sterker zullen vereenigd v ; zen om met verdubbelde kracht te strijd ! voor lotsverbetering en nog krachtiger yfc [ militarisme met vcle rampen zal kestrijde tôt heil der menschheid. . ; JAN SAMYN, Europeesche Oorlog tio- — ' n ——. 2 in West-Vlaandereii rag esi in 'î Noorden van Frankri] Hit Frasasche PARIJS, 10 November. (Reuter.) Officie bericht van 11 uur 's avonds: «In het noorden woedt de slag op ze< hevige wijze voort. «Van het overige gedeelte rvan het froi va-lt niets te melden.» PARIJS, 10 November. (Reuter.) Oîficift bericht van den algemeenen staf : «De strijd is gisteren gedurende den g» dô heelen dag met dezelfde hevigheid als voo ijze gaande dagen voortgezet tusschen de zee e i in de streek van Armentières. Het treffen w; nz. te heviger, waar de tegenover elkandt nze staande strijdkrachten wedejzijds aanva ok- lend optraden. «Over het geheel kenmerkte de dag zic me door het mislukken der Duitsche aanvallei le- die, met talrijke strijdkrachten, gericl îil- waren tegen de heuvels Zuid-oostelijk va Yperen en door den aanmerkelijken voo die uitgang der Fransche strijdkrachten o; om Bixschoote eenerzijds en Armentières ai ak- derzijds. De vijand leed zware verliezei Nu Op het front der Engelsche troepen werde eveneens aile aanvallen der Duitschej be- krachtig afgeslagen. nt- «Op het grootste gedeelte van het fror sen tusschen het kanaal van la Bassée, de Ois ld; en Woevre, was de mist weder een belets« iu- voor elk gezamenlijk optreden. «In de Voge-zen wescfen- ivi©uw« srijandi len lijke aanvallen tegen de heuvels, zuidelij be- van de bergengte van Sainte-Marie, afgi îen slagen. De Duitschers lieten op zijn min; :he 500 tôt 600 dooden op het gevechtsterrei be- achter. » g; mt Eirai@Is©la© feroiîi 'en LONDEN, 11 November (Reuter.) Off: cieel : «Zondag en Maandag donderden d 0M kanonnen hevig bij Yperen en La Bassée «Ten zuidoosten van Yperen, in de nabi, heid van Meessen, hervat de vijand zij aanval met groote, schier met wanhopig kracht. Hier, bij Arras en bij La Bassée heeft hij groote versterkinsen eekregen. _ - / i i j -E { [ee£ SJit i^olla^ils©Si© do VLÏSSINGEN, 11 November. (Vaz Dias) it- Gister werd weder kanongebulder uit di richting Oostende gehoord. % * * * te-lerer- î, . te- T'-"" -r ' y '■ ïi ' '"i • ' ' #1 -r " « a» i " F de f| ' :v I!,4 ^ ijk •/. -U ?e- ... . , ?,'< ^ p.:-" ' ' , ¥' i ' fe r de en |p doî _ en t! de i ■ 'O- | ; ze n' fi: ' -, an W .et I , n' m- ^ i" , M'yy f .TcrT" r ' j k ' f - ... -, .. r-.-. el ' * '';V ; i . - -* j It l - 81 ^ Hit OosleffifsjkssSi-ilongaar n scii© 'a WEENEN, 10 November. (Wolff.) : D« '.r « Neue Freie Presse» verneemt uit Boeda-pest dat in Oost-Galicië en Bessarabie se dert eenige dagen eene verplaatsing vaî 11 Russische strijdkrachten wordt waargeno-'' men, welke in verband schijnt te staan mei ^ Rusland's oorlog tegen Turkije» * * * km lie CGStanrijlissh-Servssohs gronî n WEENEN, 10 November. (Wolff.) : Ovei s de krijgsbedrijven in Servië wordt officiee. medegedeeld : t 6 « De verbitterd« gevechten op het berg-1 achtig terrein der linie Sabats-Lesnitsa zijr ook gisteren tôt in den nacht voortgezet. s- Onze troepen hebben enkâle sterk ver k schanste vijandelijke stellingen genomen. » Ten zuiden van het gebergte Sokolska it Plania zijn onze zegevierende troepen ver-n der het den vorigen dag bereikte gebied ten oosten van de linie Losnitsa-Kroepanj-Ljoebovija binnengerukt. Ook daar is hef tôt hardnekkige gevechten met de aohter-hoede der Serviërs gekomen, die binne» korten tijd op de vlucht is gedreven. Ondez 0 de talrijke gevangenen bevindt zich ook kolonel Radakowits, onder het buitgemaakf geschut een^modern zwaar kanon. > >■ n ^ 3{c sjt ; Oorlog tusseben^. MM m Tûrkljg % TisB*lis©iî© KONSTANTINOPEL, 10 Novembor, (Wolff.). Berichten uit Bagdad maken ge-J wag van talrijke mohammedaansche Indiëra en Arganen, die zich als vrijwilligers aan-melden. Mesopotamië beschikt over graan-voorraden voor vijf jaren. In de haven van Smyrna zijn 3 Engelsche : stoomschepen, 3 Fransche sleepbooten en 3 andere vreemde vaartuigen in beslag genomen en de bemanningjen krijgsgevangen verklaard. De Belgische gezant heeft zlijn paspoort ontvangen en is vertrokken. De Vereenigde Staten belasten zich met çj$ behgjrtiging vaa de belangen der Belgen. -fKONSTANTINOPEL, ' 11 November. f (Wolff). Ambtelijka '•mededeeling uit het hoofdkwartier : « In Kaukasië heeft de vijand zich op de 1 tweede linie van zijn stellingen terugge-trokken en groote verliezen geleden. Wij maakten een aantal gevangenen. » Ons offensief wordt voortgezet. » KONSTANTINOPEL', 11 November, (Wolff.) Ambtelijke mededeeling uit het heofdkwartier; 0 ' Onze troepen, die de Egyptische grens j overschreden, hebben de stelling van Sjeich Zawi (tusschen Rafa, a/d. Egytisch-Syri-sche grens, en El Arisj) en het fort El Arisj , bezet. ^Vij hebben 4 stukken veldgeschut en ! materiaal van de veldtelegrafie op de En- 1 gelschen buit gemaakt. » " • ■ âFlii j ■■j. ! Twee Oyifsche krislsep» ] Officieel is 10 November te Londen be-ke*d geiaaakt : « De Duitsche kruiser « Emden » 1g bij da Opcos-eilanden (.Indische Geaaan, halve^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods