Vooruit: socialistisch dagblad

348 0
22 February 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 22 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 05 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cj87h1fr5t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

32 |aar ■- U. S.2 . 3 centiemen tier nummer atfJBH £2 FEBK. Iill6 1W~,, %at. Ty Orgaan der Bslgisehe Werkliedenpartij - Verschijnende aP* •* Bekendmakingen Het bijvoegsel tot de verordening betreffende it, duiven, gedagteekend den 3 M»î 1915, — uitgevaardigd den 23 Januari 1916: «Kinderen zijn niet verplicht hunne ouders aaateklagen, evenmin zijn huisvrouwen ertoe verplicht tegenover hunne echtgenooten » is gelijkerwijze op alle verordeningen en bekendmakingen, welke de verplichting tot aanklagen behelzen, toepasselijk. A. H. Qu., den 14 Februari 1916. Der Oberbefehlshaher, ' Hbezog Albrecht von Wurttemberg * *•* Het verlies va» eene eenzsh-igheidskaart «f de tfederrechterlijke benuttiging ervan wordt met ten hoogst* 1000 Mark geldboete of met ten hoog,te, 6 weken hechtenis gestraft, bijaldien niet volgens andere verordeningen eene hoogere straffe toepasselijk is. Er kan als straf ook geldboete samen met gevangenis worden uitgesproken.Gent, den 17 Februari 19i« Der EtappeninspeMeur, VON UNGER, General der Kavallerie. ERNSTIGE BAMGEVINlp m de Leden der Maatschappij VOOEÜST m m Lizinsssn van "fournit,, Deze week hebt gij van het Provintiaal Voedingskomiteit ten uwen huize een Bulletijn ontvangen, waarop gij moet invullen den naam vanden bakker bij wien gij uw brood neemt, de naamvan den echtgenoot, der echtgenoot*, der kinderen, der bloedverwanten en personen dio bij u inWonen. , t Wij raden n allen, bij deze, aan, de Maatschappij VOORUIT als uwen bakker aan te gevers Het geeft er niet aas of gij lid zijt van VOORUIT of niet, geeft VOORUIT als uwen bakker op. De statuten der Maatschappij VOORUIT laten haar toe de leden, maar ook klanten, die geen lid Zijn, van haar brood te voorzien. Daarbij het Provintiaal Komiteit vraagt niet, als gij VOORUIT als uwen bakker opgeeft, of gij lid zijt van VOORUIT of niet. Wie dan in zijn Bulletijn schrijft dat de MaatSchappij VOORUIT zijn bakker is, zal zijn brood tan VOORUIT ontvangen. Leden van VOORUIT en niet-leden van VOORUIT, lezeressen van ons blad, geeft u allen aan als willende VOORUIT voor bakker hebben. De Maatschappij VOORUIT gedroeg zich prachtig in deze moeilijke oorlogstijden. Door hare talrijke winkels, waarin zij hare waren aan de gewone winst verkocht, heeft zij onschatbare diensten aan de bevolking bewezen. De bevolking gaf aan VOORUIT dank daarvoor en daardoor gaven zich, sinds den oorlog, omtrent twee duizend gezinnen van Gent en omtrek als nieuwe leden van VOORUIT aan. De oude. en nieuwe leden gevoelden hoe noodzakelijk Het is dat wij al'en aaneengesloten zijn; dat wijdeel maken van een krachtig lichaam als VOORUIT, goed bestuurd in het belang harer leden en der bevolking, en dat men als medelid van zulk eeno krachtige maatschappij, sterker was dan alleen te staan voor de moeilijkheden. VOORUIT, door zijn coöperatief beginsel, heeft belang noch in geknoei noch in bedrog, maar is een eerlijke handel in modelfabrikatie. VOORUIT staat bestendig onder de waakzaamheid eener Controolcommissie .van meer dan zes leden die wekelijks vergaderen, wekelijks VOORUIT's bakkerij, meelzolder, winkels, magazijnen, enz. bezoeken en* eene waarborg te meer zijn voor rle degelijkheid van VOORUIT's fabricatie en verkoop. Daarbij hebben de. leden van VOORUIT een onbeperkt recht van kritiek ,en het initiatief van voorstel, toezicht en bestuur. Door dit alles zijn de leden en klanten van VOORUIT verzekerd van bediend te worden op de best en goedkoopst mosreliike wijze, en dat is van groot gewicht in tijden van schreeuwend duur leven als deze. Lezeressen van ons bladt Leden en niet-leden van VOORUIT f Beantwoordt allen onzen oproep. Geeft de Bakkerij VOORUIT op als uwe bakker, zulks in uw eigen belang en dat uwer familie, en gij zult een goed werk voor uwe geteisterde gezinnen hebben verricht. Eet Bestuur van VOORUIT. BELANGRIJK BERICHT. — De talrijke fami liën diebrood ontvangen der Stedelijke Soep, 't is gelijk uit welke bakkerij dat brood komt, kunnen ook de Bakkerij VOORUIT als hun bakker opgeven. De Bakkerij VOORUIT staat er voor in, dat zij Toort hun brood der Stedelijke Soep sullen ontvangen. Ir West-Vlatodersn en in Frankrijk Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier SO Februari. Westelijk oorlogsterrein: Aan het Yserkanaal, noordelijk van Iepe'ren, werd de Engelsehe'stelling in ongeveer 350 meters frontbreedte bestormd. Alle pogingen van den vijand, om in nachtelijke handgranatenaanvallen zijne loopgraven terug te winnen, mislukten. Dertig gevangenen bleven iri onze handen. Ten zuiden van Loos ontspannen zich levendige gevechten. De vijand drong tot aan den rand van een onzer ontploffingstrecbters. Zuidelijk van Hebuterne (noordelijk van Albert) namen wij bij een gunstig kleine nachtgevecht eenige Engelschen gevangen. Op het overige front geene bijzondere gebeurtenissen. In 't luchtgevecht oostelijk van Peronne werd een met twee machiengeweren toegeruste Engelsche tweedekker neergeschoten.De inzittenden zijn ctood. Onze vliegers wierpen bommen op talrijke plaatsen achter het vijandelijke noorderfront, evenals op Lunéville. Oostelijk oorlog ster rein; *Ui Sjœitesd* (aam de Beraiaa oostelijk van Wisehnew) brak eep russische aanval in ons vuur tusscheo de wederzijdsche linie* af. Logischin en de baan werken van Tarnopol werden door Duitsche vliegers aangc-tallen-. Balkan-oorlogtterrrif ' Niets nieuws., Opperste Legerbestuur. Antwoord op een'engelsen fementl W. T, B. — BERLIJN, 19 Feb. (Off. telegr.) : De britsche Admiraliteit loochent door het Bureau Reuter in zijne bekendmaking van 18 Feb. het verlies van een tweede oorlogsschip bij het gevecht- in den nacht van 10-11 Febr.,opden Doggersbank, de duitsche berichten voor onwaar verklarend. Tegenover deze efficieele melding wordt vastgesteld, dat ' de vernietiging van een tweede schip, behalve de « Arabis », op grond van twijfellooze waarnemingen door de duitsche zeestrijdkrachten, bepaald bewezen is. De ambtelijke bekendmaking van 12 Febr. over het verlies van een tweede schip blijft derhalve te recht bestaan. öe Chef van de Admiraaistat der Marine, von BEHNKB, Uit Franscïie bron PARIJS, 20 Februari.- Eerste berit. In Artesie poogden de Duitschers tegen den avond noordelijk van Blangy eenen kleinen aanval, die gemakkelijk teruggeslagen werd. Tweede bericht: In Arte&ië lieten wij noordwestelijk der hoogte 140 eene mijn onder eenen Duit-, schen voorsprong ontploffen. Tusschen Oise en Aisne nam onze artillerie noordelijk van Vicsur-Aisne eene vijandelijke infanterie-afdeéling onder haar vuur. In Lotharingen bombardement op de vijandelijke stelling bij Denèvré. Er werd een brand vastgesteld. In den boven Elzas bedrijvigheid onzer artillerie op de Duitsche loopgraven oostelijk van Obersept en Largitzen. Uit Engelsche bron LONDEN, 20 Februari 1916 : Gisteren morgen ondernamen de Duitschers eenen aanval tegen onzer loopgraven bij Gomraecourt en namen eenige gevangenen. In den laatsten nacht wederzijdsche artilleriebedrijvigheid bij Hooge. Heden beschoten wij een sterk steunpunt van den vijand bij Le Touquet. *>je * De oorlog tDsselioD Italie in OostMrijk-Honiirlii Uit Oostenrijkscha bron WEENEN, 20 Februari. — In Judikarie staat ©ns werk Carriola, bij Lardaro, onder zwaar mortiersvuur. Aan het Isonzofront duren de artilleriegevechten voort. Uit Italia ansche bron ROME, 20:2-1916: (Officieel): In de streek van den Rombon (Plezzo.-bekken) werd een sterke vijandelijke afdeeling van het 27ste landweer-regiment, welke een onzer posten trachtte te overrompelen, aangevallen en teruggeslagen. De officier, die het detachement aanvoerde beneveng eenige militairen werden gevangen genomen. Stoutmoedige gevechten onzer patrouilles in den Sabotinosector en op de Karstvlakte, stelden ons in het bezit van tal van achtergelaten geweren. Op het Oslavia-front werd* gisteravond een hevig vuurgevecht van den vijand gestuit door de tusschenkomst van onze artillerie. Vijandelijke batterijen in de omstreken van Gorizia en Savogna werden tot zwijgen gebracht en een herig geschutgevecht over en weder. Een onzer vliegtuigen wierp bommen ep Nabresina. ROME, 20 Februari. — Op het gansene front artilleriegevechten, Als vergeldingsmaatregel! deed een onzer Camproni-vliegtuigeskaders gisteren vroeg eenen aanval op Laibach. Den koenen vliegers, die op den gansehen weg door talrijke afweerbatterijen beschoten en door zwermen vijandelijke vliegers aangevallen werden, gelukte het hun doel te bereiken. Nadat «ij uit de wolken over de stad neergedaald waren, wierpen zij daar granaten en bommen af. Een onzer Campronivliegtuigen, dat reeds door zes Oostenrijksche vliegers aangevallen, omsingeld werd, werd gedwongen op vijandelijk gebied te landen. De overigen keerden gelukkig in onze linies terug. * * * RussIsgIi- Poolsslis- 8aIicfscSi8 grens Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 20 Februari. — Niets nieuwt. Uit Kussische bron PETERSBURG, 20 Februari 1916: Het vliegen der Zeppelins en der vliegtuigen in het gebied van Riga vermeerdert. Op vele plaatsenworden bommen geworpen. In de streek van de Chaussée big Baldon, — 15 kilom. zuidwestelijkvan Uexkull, — heftige artilleriestrijd. Onzevliegers wiemen bom on in de Duitsche liniesten zuiden van Dalen, — 12 km. zuidoostelijkvan Riga. In de streek van Jakobstadt verbreidden de Duitschers verstikkende gassen in onzeloopgraven.^ In Galioië wierpen onze vlieger» op 16 Februari bommen op Buczacz. Aan den Dniestr zette de vijand,na lange artillerievoorbereidii.g, eenen aanval in op onze loopgraven bij Usczieczko, doch werd door vuur afgewezen. Noordoostelijk van Czernowitz vernielde onze zware artillerie door vuur eene vijandelijke batterij. Een onzer zware batterijen dwong bij Jezierna, noordwestelijk van Tarnopol, eenen vastliggenden ballon tot nederdalen. Op het overige front artillerie- en infanterie ur en de. gewone pat roei j egevecjbten* Pi lorloi ep den Bita Uit Oostenrifksche bron WEENEN. 20 Februari. — Van Bazar Sjak is do Italiaansche voorste «telling genomen. Verder zuidelijk, schoven onze troepen dicht aan de vijandelijke linies zuidoostelijk van Durazzo. Aan onze ;:ijdè strijdende Albaniersgroepen bezetten Berat, Ljusna en Kekinj. In deze plaatsen werden meer dan 200 gendarmen van Essad Pasoha gavangen. # * * Di strijd om dt' Oardaoeüeo Uit Turksche bron KONSTANTINOPKL, EO Februari — Aan b-t Dardanellenfront wierp een vijandelijk pantser-schip, dat zich in de kustwaters van Imbres bevond, eenige onwerkdadige obussen op Tekke Burun. Van de overige fronten geen bericht van beteekeni«: in het Buitenland In Italië Nieuwe oproepingen ROME, 20 Februari. — Voor het 24 en 28 F* bruari zijn eenige oudere jaargangen van verscheidene wapens onder d« vaandel» geroepen geworden. * * * In üusissfsd Aanhouding van een Zweedsohen offlelér STOCKHOLM : De voormalige Zweedsche majoor in Perzischen dienst, de heer Pravitz, is op zijne terugreis naar Zwaden te Bakoe aangehouden geworden. De Russische eoclaal-damokraten en da oorlog De Russische officieele sociaal-demokraten hebben een gezamenlijk werk uitgegeven Onder den titel «Ssamosaschtita» (Zelfverdediging), waarin zij de samenwerking aller partijen bepleiten in 't belang der landsverdediging. In het boek worden artikel» aangetroffen van Wjera Sassulitsch, A. Potressoff, P. Massloff, Ssjedoff, Wolskij en anderen. Al aanhangers dier « vaderlandsche » richting worden ook nog de namen van G. Pechanoff, G. Alexinsky, Deitsch, W. Burzeff, verder van de re-volutionairsocialisten: Bunatoff, Awksentjeff, Woronoff, Straccnoff, Sack, KatschorowBki en en anderen; van de anarchisten: Krapotkin, genoemd. Slechts twee of drie bekende namen bleven op de zijde der «internationalisten», •v* *r -Y* in Z we don Da blokkade NEW-YORK, 20 Februari 1916. (Reuter): Met betrekking tot het gerucht, dat Zweden veer tien dagen geleden in allen vorm aan de Vereenigde-Staten had gevraagd, om zich aan te sluiten bij eene conferentie van onzijdigen, ten einde een protest op te stellen tegen de vermeende ontreddering van den handel ala gevolg van de blokkade van Duitschland door de geallieerden, meldt de Washington&che correspondent van de «Associated Press », dat de ambtenaren van het departement van buitenlandsche zaken ontkennen, dat hun nieuwe voorstellen, welke ook, zijn voorgelegd. Zij verklaren, dat Zweden herhaaldelijk «ulke eenferentie* hoeft voorgesteld, maar onveranderlijk de mcdedeeling heeft ontvangen, dat de Vereenigde-Staten van plan waren op eigen hand te protesteeren, onafhankelijk van andere neutralen, al naar da gelegenheid zich daartoe cou voordoen. De Washingtonsche correspondent van de « Eveninp Post > zegt naar aanleiding van bovenvermeld gerucht, dat de Zweedsche gezant te Londen van zijne regeering las heeft ontvangen om met kolonel House, Wilson's 1 '.jzonderen afgezant, terwijl hij te Londen is, overleg te houden en hem de argumenten van Zweden voor te leggen. De uitslag van die samensprekingen is nog niet bekend. * * * s In Oenemarken De groote uitsluiting Met de groote uitsluiting is het gegaan gelijk het ui de laatste jaren daar gelukkig herha: !delijk is gebeurd : te elfder ure wordt het geschil bijgelegd. «Politiken» kon reeds mededeelen, dat de strijd in een van de twee belangrijkste bedrijven, bij den strijd betrokken — het tex-tielbedrijf — met eene schikking was geëindigd En in het andere, het ijzerbedrijf, wa« het geschil ook bijna uit de wereld. Veroordeellng De 22jarig» kopersmid Niels Johnsen, voorzitter van het Jong socialistisch Verbond te Kopenhagen, is om een pamflet tegen den dienstplicht, tegen het militarisme, enz., veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Hij is e"hfcer in hooger beroep gegaan om zijne raak voor het hooger gerechtshof te kunnen verdedigen. Dit hof heeft hem onlangs vrijgesproken, toen hij v srvolgd werd yoor antimilitaristische redevoeringen. De bevolking Volgens d'en voorloopigen uitslag van de voTkstelling, op 1 Februari gehouden, had Kopenhage, 505,782 inwoner» tegen 462,161 in 1911 en 426 t540 in 1906. Daarbij komt nog de bevolking van het aangebouwde Frederiksberg, 99,357 en Gentofte 31.354, zoodat de stad eigenlijk eene bevolkirur Wft y.an 630.403 ziel«a_^ ' 1er Ürlakeniand SiLONIKI, 20 Februari (Reuter). Hei bericht dat generaal Sarrail zich naar Athene zalbegeven om een onderhoud te her>heenig|de Staten De duikboot-kwestie WASHINGTON, 20 Februari 1916. (Renier)'i Naar men verneemt heeft Lansing aan Bernstorff doen weten, dat de Vereenigdo Staten er op blijven staan, dit Duitschland zieh in al «ijne handelingen aan het internationaal recht moet houden, voorzoover de jgeallieerden niet hebben toegestemd in eenig» wijziging terzak* van de ontwapening van duikbooten. De « Lusitania >-overeenkomst zal door Lan' sing worden bewaard en later worden veropen^ baard me£ de verklarin--en, die de Vereenigde Staten later van Duitschland hoopt te ontvangen nopen de beperking in hare nieuwe duikboot* politiek. Naar men verneemt, zullen de nieuwe *eree* keringen, indi die gegeven worden, worde* opgenomen in eene afzonderlijk» nota. Ook wordt gemeld, dat het voornaamste be» xwaar van de Vereenigde Staten tegen de aanvaarding van het « Lusitania »-vergelijk, a!» richtsnoer voor het verder verloop van den oorlog, hierin bestaat, dat de vroeger door Duiteeh' land gegeven belofte, dat passagiersschepen niet zonder voorafgaande waarschuwing zouden wor« dsn in den grond geboord, niet feitelijk eija erkend of herhaald in die < Lusitania «--overeen* komst. WASHINGTON, 20 Februari 191«. (Revtierf". Lansing heeft — na een onderhoud met Bern1 storff te hebben gehad — verklaard, dat de Vereenigde Staten niet met iets minder tevreden zouden zijn dan met eene volkomen volled'g» overeenkomst betreffende den duikboot-oorlog, waarin al die punten worden geregeld, waarvoor de Vereenigde Staten tot dusver^.zijn opgekomen en waarin beloften worden gedaan voor de toekomst. De Vereenigde Staten beschouwen een koepvaardijschip, dat voor verdediging bewapend is* als te behooren tot eene zelfde' klasse als een schip zonder kanonnen. Lansing verklaarde dat de Vereenigde Staten den wenseh koesteren, de onschendbaarheid uit te strekken van passagier schepen tot alle koopvaardijschepen. ELSIE HET LOT VAN DEN HEER MAX Wij hebben zoowel in de Nederlandsehe pei« als in de Duitsche bladen mededeelingen nit Zurich aan de «Daily " Mail» gevonden, volgens welke burgemeester Max eerlang zou vrijgelaten worden, met verlof zich in Zwitserland te vestigen. Wij hebben thans uit vertrouwbare bron vernomen dat de verschillende, zoo particuliere als diplomatische stappen, die tot het bovenstaande doel werden aangewend, zonder uitslag gebleven zijn ; er bestaat, eok in de toekomst, geene reden om aan te nemen dat zoolang de oorlog duurt, burgemeester Max zich hetzij in België, hetzij in Zwitserland, hetzij elderi in het buitenland, zal mogen vestigen. Agence «Hsllamdt-Belget»* # * * Te Luik DE OVEftSTROOMiNCEN Wegens hei. gestadig wassen der Maas door de laatste regens ï-roorzaakt, hebben de «bateanxmouches » hunnen dienst tusschen Jemerpe en Hoei gestaaktDeze stopzetting zal zich dee té meer doen gevoelen, daar de wegen van Jemeppe naar Hoei zich in een beklagenswaardigen toestand bevinden. EEH ORKAAN IM HERVE EN OMSTREKEN Een hevige storm, vergezeld van regen en hagel, is over het plateau van Herve losgebarsten. Daar de rif len al het stroomende water niet konden bevatten, liepen zij over en het water baande zich een doorgang over de macadamwegen. De wind blies l.evig, aoodat eenige boomea ontworteld werden en aan andere dikke takken ontrukt werden. De daken hebben veel te lijden gehad : pannen, tegels werden met luid geraas neergeploft en bedreitrden de hoofden der enkele voetgangers, terwijl bossen stroo ver weg geslingerd werden. Niemand echter werd getroffen. Na 4 uren hield de regen op, doeh ie wind bleef den geheelen nacht hevig doorwoeden. Talriike kola*-» -oacdm onder water

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods