Vooruit: socialistisch dagblad

256 0
28 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 28 February. Vooruit: socialistisch dagblad. Seen on 26 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2r3nv9b82x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Di-is&sîer-UJîgeeïête» lit. M&afectsappij MET LÎCHT , bcstuardcr » p. US V3SCH. Ledebers-Qenl . . REDACT1C . . ADMIN SSTRAT1C HOOGPOORT, 29. GOT VOORUIT Orgmn der Belwsche V/epkliedenpm fij\ — Yefschjjnends aile dagen. ABONNEMENTSPJUJS. BELOIE *' \ Otie tnaandea. . . , « ft. i» tes maanden » , , « . ■ fci# Ct:n joar....... I». Uni liKtnr.ecrt «d» o? sfic yottfnmftm D£N VREEMDC Cris maande» (dafeiytu •crs«5MJe»)s * . » • . te VËR0R3ENING fceteeîfende inrichting Tan twcc minist®-ricele afdeeiîngen voor de Schoene Kuasten. Art. 1. — In het ministerie r»n Weten-schappen en Kunsten wordt voor het be-,rfteer van Schoone Kunsten een Vlaarosche en een Wa&lsche afdeeling ingericht. Art. 2. — Voor de bevoegdheid van beide aldeelingen en de uitvoering dezer Veror-'dening, gelden' dé bepalingen der Verorde-ningen van 25 Oktober 1916 (artikel S) ©n van 13 December 1916 (Web- en Verorde-ningsbjad bl. 2930 en 3064). De overdraeht , der werkzaamheden op beide afdealingen geschiedt op 1 Maart 1917. Btussel, den 14n Febroan 1917. Der Gen er&l gouverneur m Bejgi«a, Frciherr von Bissing, Generaloberst. O. G. III A ®8. ■j M fisf-lfiiiiirii irir Frstrffk luit JDuitsche brozt. Westelijb oorl-offsterreê». 3ERLIJN, 28 Februari : In venseireidene * eektors tusschen Armentières en de Ancre _ «ijn. drukkingen van Engelsche verkeoners ' afgesprongen, gedfeeïtelijk uitgevoerd na (irtillerieherstelling, gedeeltelijk op het on-'•verwachtst. In het zuiden van Cernay in ''Champagne, hebben de Franschen vruchte-loos aangervallen. Tusschen de M'aas en de Moeael zijn ondernerningen van verkenaers-afdeelingen gesl&agd. Tijdens talrijke lucht-gevechten, hebben de tegeoastrevers gister acht vliegtuigen verloren, wsarvan twee tôt oene lachtflottielje behoorden, die sonder aitsiag borrrmen heeft geworpen in de atseak , -wa-Q de Saar. Ooateiijk ooréofftterre«a. , Legergroep van gen. -veldm. prias Leop. Tan Eeieren : lit het Westen van de A» aija ' afdeeiîngen Kussisehe jagers ter uggeTvorpen.. ^ OP de spoorbaan Kowel-Luck, zijn oruto pa-j taroeîjeu or in geslaagd een vijandeiijken \ post te nernen. In het zniden van Brzezany ie e3n Russiache aanval gedoeltelijk mislukt. Legergroep van gen.-kolonel Aart^iertog i Joxei : E venais de vorige dagen, is een Rns-; «ische aanval met erasfcige effektieven ndtge-voerd, in het aoorden van den T&rtarerape» «ifgealagen. Legergroep van gea.-veidm. t. mankensen en Maoedoniseh front : G«©ne b»ji»Bdere §e-1 K^rtanissen. tmOOï HQOFDKWAffinEE, 26 Febr. (Avondbaricht) Oostelijk van Arrae laîrte' 'g- namiddags een Engelsche aanval. In t Sailly-gebied is 's avonds de gts. vechtsfccdrijvigheid vermeerderd. Ih 't Oost«n niets b^Bonider». iD'it Pranscîie toron. PARUS, 25 Febraari. — Offieieei: ®jj-dens den nacht hebben de Fransohe reirbn-Tiers met welslagen overvallen aitgevoerd op de Duitsehe posten in het boech ran : Apremonfc en ten Noorden vtw Badooviller. i Rij tusschenpooaen beschieting op het oTeri-g«deelte van hst front. l^oJ»/,ftorlog : Sen onzer Inchtviotec heeft 4e staties van Qrandpré en Fomagne-aon»-"Mon+fanccTi gebombajdeerc\ PARUS, 25 Febr. — Onze artSQexie heeft àfAi -werkzâam getoond in de streek van den Dooden Man. Onze vernieEngsachoten hebben goade nitslagen opgsleverd. Tosnohen-poozend artillerievuttr op eenige pnnten vam het firent van Lorreinen «m de-r Yogo-?»n. Ovoral eldera rast. Uit Engelsciie bron. LONDEN. 26 Febr. — In de laatMe 24 tir en ging de vijand voort ona het terreùa îangs de Ancre otot te laten. De Kngel-schsn bezetten het dorp Serre en andere ge-wichtigie pnnten. ft & & S: «siisi asti» a as t'Siari]M«arS8 TTit Oostenrijkscbs bron WEEiTEN", 26 Febr. : In den namiddag werd weerom aan de kusliandsche frooten en in enkele omstreken sterke-re artillerie-Vuur iiïgezot. Bij Verkàba drongen onze tfoepen s naehts in eene sbe>rk beceitte vijandelijke m ijn, verstrooideo deze en vernietigds de bezetting tôt op eoèele lio- ■ don, die als gevangenen w««rden Wnnesge-^ brapht-> Ci t lialiaausGhô bron. ROME, 25 Febr. : Botrekkelijk levendig ajfi/illeriewerkzaamhsid in het Astacb- en ■ Travignolo-dal, op de Hooge-Oordevoïe en l*n de vlakte ten oosten van Gorz. Vijande- Hjke aam-a.Jspogir>£r teste® onze steUirt£fin oo do Monte Mosodagii, op d© hoogvlakbe van Asiago, op den den groot-en Pal, in Bovea But en in Beneden Stnnden-dal op do Pon-tebbanabach werden allen afgeslagen. Hel-der weder begunstigde de werkzaamheid der vliegtnigen. Onderstewnd door de artillerie verjoegeo onze vliegtuigen overal de vliegers, die over onze linieB verkennings-vluchten uitvoerden. 3}c ft. % Bitsslstis-Peciselie-saliMt i>hs TTit Russisciie bron. PETROGRAD, 24, Febf. : Aan het Wosi-front, aan het Roemeenseh on het Karka-Busfront de gewoonlijke vuurwerkzaamheid van klein© speur- en verkennereafdeelingen. Weeteliik front. PETROGRAD, 36 Febr. : In deo omtrek van Germanki Liestschontaty, ten zuidea van het Wischniewski-meer, liet de vijand gas verspreiden. îîadat zij dichtbij onze loopgiaven gekomen waren, stroomde de i gaii tengevolge van de Tvindverandering terag naar de vijandelijke graohten. Roemeenseli front. PETROGRAD, 36 Febr. : Weds-rsijdsc-h. ▼ourwisiseling. ft ft ft fis Ml op eu Baillas Uit Gostenrijksche bron WEENEN, 26 Febr. : Onwranderd. Uit Bnlgaarsche bron MacedoTvisch front. SOFIA, 26 Februari. — Tussckeut het Preepatneer oii de Wardar rwak artillerie-, infanterie- en m ach i onge w eo r vu u r. In het dorp Sohi.iop, ten zniden van Gewgheli, hebben wij eene sterke vijandelijke verken-ningmfdeeling op de viueht gejaagd. Tus-isohen de Wardar en het Doir&n-meer rede-lijk geweldig vijandelijk artiHerîevnnr. Op de Serree-vlakte aofaermwteelingen tUBSehen patroeljes en de ge«oonlijk« artillerie werkzaambeid. lioemecnsek front. SOFIA, S6 Jb'ebruari. — lu de aiMiti>afe®n v*n M&hmudia TnBrwieseling tuBECiMsi postes. Te Tulee» »l«>nder}ijk wedersijdg artillerievuar. Sa Oorteg tsssctes Oostenrifk en fte«3is Fit OostenrlikschQ bron WEEIfEN, 26 Febr. — Legorgioep «on gen. v. Mackeiison. — Niets van bi)sondere beteekenis. Legergroep van den gen. oversbe urts-hertog J oaef : Noordvestelijk vau het Tar-tarenpas sloegon onste troepen eenea nien-wen Rnssiaohen aanval in hanclgramaten-strijd af.: Legergroep vsui den gm. vtldm. prias Leopold vun Beieren : Ten ziudon van Brzezany word eeo nienve RnsKische aanval afgeslagen. Ten Westen va» Luzk overvie-len onie aanvalstroepem mserdere rijande-lijke v®ldwaohten. ft ft ft In Klein-Azië Uit ïuiksche bron KON STANTIN OP EL, 86 Februari — Tigrisfronts Methodisch eu om de verbin-chngen met de aongekcwnen versterkingen te herstellen? werden de voornitgeschoven stellingen, die, aifïds een jaar door ons knapp© en heldhaftige troepen gehouden ■werden ten oosten en western van Kufc el Amara^ thane naar 't westen torugg^cko-ven. De vijaod heeft deze bsw^ging î*lts niet opgenterkc. KankajsroKtront : In den sector van don Bnl:ei\^ugel, wederzàjdsch niatig artillew rie- en infam.terievunr. De b»drijviglieîd! der verkenningsdetacbeHJenten vrerd t>p beide lijden levendiger. La drie verschillende stellingen hebben wij drie Rnmiacbe stellingen, van etk 100 man stork, achteruit gewwpen. Op de an-dere fixant*® geene gebew^enisBen v«wi belaaf. * ft m iCratsersooi'iog der U-bo<»ten Uit Duitscbe bron BKRLIJN, 26 Februari. (Officiel). — In den naoht van 25 tôt 26 Februari gin-gen deelen oose>r torpedobooten onder aanvoeriag van de Koi'vetten-Ka.piveins Tiiiessen etD Albrechit (Conrad) in het En-ge^sch ka>3iaal tôt over de linie Dover-Ca-iais in de Theeros-rrrouding. De in 't En-gelsoh kanaal geposteerde Engelsche verni alors werden na heftig artilleriegevocht vexnietigd. Meerdere vau hen werden be-: schadi'gd en gingen voor verdere gevech-ten door spoedigen aftocht uit den weg. Onze booteo leden geene verliesen of be-schadigingen. Overigens werd in dit g^liied d«n vTj«M3d niets geziea. \ Een andeo: deel onzer torpedoboot-en drong, zonder eenige bewaking aan te treffen, tôt naar JSforth Foreland en over de Downs. De militaire kustwerken bij North Foreland, de erachter liggende stad Margate evenals eenige dichfc bij land ge-ankerde vaartuigen werden met waarge-nomen uitslagen onder vuur genomen. Handelsverkeer werd niet aangetrotfon. Ook deze booten zijn voltallig en onbe-schadigd teruggekeerd. De chef van den AùfliiraaMaf fler Marine. North Foreland is de kaaii aao de Noord Oost spits van het Engelsch gra-a-îsohap Kent. De ûtaftsche Kntissfs in tien AtlantÈschen Oseaan LONDEN, 24 Febr. — De «Times» meldt uit New-York: Een der Duitsehe kruieers in den Atlantischen Oceaan is thans be-slist ais de kruiser <.Yineta» vasigesteld en wel door eenige mannen van de bema-nning van het Britsche schip «Theodors». BASEL, 25 Febr. — Men meldt uit New-York : Elf Engelsche ooriogsschepen en meerdere Fransche en Japansche sohepen hebben zich ^ rx>r de vervolging van den Duitsciien liuîpkruiser tPirym-OTi ingespan-neœi.BERLIJN, 25 Febr. (Officieel) — In do maand Januari zijn 170 (honderd zeventig) vijandelijke handelsschepcn van totaal 336.000 bruto ton door oorlogsmaatregeîcn der middenmachten verloren gegaan. Daarvan zijn 91 sschepen met 215.500 bru-toton Engelsch. Bovendien zijn 5S neutrale handeksche-pen met 103.500 brutoton, wegens vervoer van contrabande naar den vijand, getorpe-deerd. Hefc maandelijksch verlies bedraagt dua totaal 228 schepon met 439.500 brutoton.Sinds 't begin van den oorlog zijn 4.357.500 brutoton van vijandeljjk acheeps-ruim verloren gegaan, daarvan zijn 3.314.500 brutoton Engelsch. Verdir zyn door de zeestrijdkrachten der middenmachten 459 neutrale schepea met 641.000 brutoton wegens verroer van contrabande getorredeard oî als piissen ver-oordeeld gewosrdtm. GENEVE, 26 Febr. — L'IEuv-re geeft eene sainentelling over de graanhoopen die tet Juli 1917 in de Enteutelajiden ingevoerd inoeeten word-en, om de brood'verzorgmg der bevoîking in stand te houdem. Diens volgens heeft Frankryk tet Juli 30 miljoeii centeîiaars graan noodig, Engeland 55 mil-josn, Italie 16 miljoen. Deze hoopen moe-tan uit de Vereenigde Staten, Kanada, In-die, Argentina en Australie ingevoerd vrord"en. . Voor de afkondiging der Duitsehe xeever-eperring heeft Fra-nkrijk sleclits 8 miljoen van de noodige 20 miljoen in het land ge-kregen, Engelaod' nog veel minder. Het «xogunstigst stat ongetwijfeld Italie door het, volgens L'Œuvre, zender meer toe-geeît, bijna nood lijdt. Het blad1 verklaart da.t het doelloos is, de getallem te verzwij-gen daaj- zij van de Duitsehe regeering on-geitwijleld bekend zjjn en de verklaring van den U-bootoorlog cp deze kennis berust; als Duitschland' de versperring d-oorvoert, zal bet gelukken de Entente door kolen'- en graaiinood in 't ha-rt te treffen. GENEVE, 26 Febr. — Uit Mclta wordt naAr Parijs gemeld det op den grocten Franschen Amciikabtoomer «Si,-Laurent» eene erge ontploffing in de machienkamer plaats had. Het «Eoho de Paj-is» gelooft dat de aanneming dat het ongeltik dcor een torpedoschot veroorzaakt is geworden, mis 5a, vermag e-chter geene nadere opgaven over de corzaak der ontplcffiîig te krijgen. Naar het heet zijn meer dan 20 personen gedood. De stoomer diende voor troepen-transporten, is 5614 ton greot, in 1905 ge-bouwd en behoorde v66r den oorlog tôt de vloot der Ocmpagnie genera'e transatlantique.KRISTIANIA. 25 Febr. : Het Noor-«'eegsch gezant-schap te Londen bericht: De stoomers ^ Normana » uit Sandefjord (2900 ton), «Ajax» uit Kristiania (1468 ton) en « Blenheim » uit Frederikstad (1039 ton) «ijn gctorpodeerd. LONDEN, S5 Febr. ; Lloyds meldt dat dt-, Britsche etoomer « Bencfiçent » (1963 ton) geaocken is. AMSTERDAM, 26 Febr. Men meldt: De Engelsche stoomers « Iser » (2600 ton) en « Ealcon » zijn getorpedeerd. B'ERN, 25 Febr. : Pariische bladen ruelden uit Le Havre : Ten gevolge van den dichten mist zijn de Engelsche poststoomers «Northwestern Riiler » (6504 ton) en de Noorweeg-sehe stoomer «Snetoppe ^ vergaan. Verder wordt de torpedeering \ an den Zweedschen stoomer « Nanningham ;> (198S ton) en van den Franschen schooner <t Saint Sauveur s (158 brutoton) gemeld. Ba « Gpieans » en « Reohesiar » GENEVE, 26 Feb. — In de Eandelskaraer-ran Bordeaux geîoofde men dat hst mage-Hik i'îL det d« itoacaar *Qt- lea-ûs» Maandag met het hoogw&ter in ds haven binnenloopt. De laalste berichten over den stoomer «Rcchester» zijn gansch onzeker; sinds zijne afreis van New-York heeft men niets meer van d's schc-pen ge-hoord.BEIILIJN, 26 Febr. — Volgens eene mel. ding der B. Z. am Mittag uit Geneve, is de Amerikaansche stoomer «Orléans» sinds Vrijdag over tijd. Men verwacht thans de aankcmst van den stoomer voor Zondag, ten laatste voor Maandag. De vertegenwoordiger d - eigenaars der «Orléans» (der Kerr. lijn) heeft zich met e»n vcrtetgenwoordiger der fransche regeering naa.r Bordeaux begeven. Ook cîe nit-vaa.rt van het tweede Amerikaansche proef -schip, de «Rochester» had plaats op aah dringen van den Parijschen président der Kenr-81eaœshiplijn, die met de Parijsche regeeringskringen in verbinding staat. Amerikaansche journaliste» zouden zich aan boord der beide stoomers bevinden. De spanning of de « Orléans » de haven bereikt is te Parijs op het hoogste gestegen. GENEVE, 26 Febr: Men meldt uit Bordeaux : De « Orléans » werd om 8 ure 30 's morgens mj de Euhre-Spitsen gemeld. Hij w erd om 5 uur namiddag bij Pauillac aan-getroffen. ZvTitsersche bladen melden hierover nog': Na inlichtingen zou de «Orléans» in de Gironde-monding aangetrof-fen zijn. Een in het bureau der Kerr-iStearnship-Line aangekomen telegram uit Bordeaux meldt, dat het Amerikaansche schip «Rochester» in het aicht der kust is gekomen. Men gelooft, dat het vaartuig in het niondingsgebied der Gironde aangekomen is. In het Buitenland In E&sggeiagid! De burgerlîjkc cfianctpRsht KOPENHAGEN, 26 Febr. : De Londeu-sche korrespondent der cBerlinske Tidende) meldt: Bij de tweede beraadslaging van het wetsontwerp over den burgerlijken dienst-plicht werd Ne vil Chamberlain de volmacht gegeven aile huipbronnen der natie te mobiliseeren. in De schecpvaart KOPENHAGEN, £6 Febr.: «National Tidende», meldt uit Bergen; Sedert de Duitsehe verklaring der verseherpte see-versperring kwam gister ds eerste stoomer uit Engeland met eene lading kolen bir.nen. De koîsnkvvestla Hosl, de verataarde aardkandige van d» Hoogesehool van Kristiania, die tich »oo verdienstelijk gemaakt heeft door zijne op-zoekingen in de vlakben van Spitzbergan, komt de Noorsche Regeering drmgend te verzosken met aile kraehtdaditf-'neid en voor eigviii rekening aan het werk te gaan voor het aanschaffen van kolea in deze streek. Volgens zijne berekeningen kunnen de velden van Spitzbergen genoeg kolen op-leveren om de bevolking van Denemarken raimschoots te vooriien, en verder haalt hij de volgende gegevens aan : Op den d"ag vaji heden reeds zijn twee groate Nooreche maatschappijen beaig aan het aauwhaffen van kolen op de veldeo van Spitzbergen : De zoogenaamde Spitzbcrgeamsatsohap-pij bezit 2,000 vierkante kiloîneters kolen-velden tusschen Green-Harbour, de Sae-senkaai en de Eisfjords, terwijl de Rergc-ner Gesellschaft of Norwegisdie Spitzber-genkohlenfelder er op uit i® cm uitgestrek-te velden aan te koopen langs het oostuit-einde van de Adventb&i. Deze twee maatschappijen geven voor-loopig waarborg er voor dat zij jaarlijks elk t-esj minstc 200,000 ton kolen op de markt kunnen brengen aan zçer gema-tigde prij^en. Verscheidene andere kleiner maft+!ch*T>-pijen, die zich bepaald hebben bij de velden in den omtrek der Kingshai, verzeke-ren dat zij te i»m«i in staat sijn om zooveel kolen op de markt te brengen als de twee groote maatechappijén te zamen, zoodat er voorloopig kan gerekend worden op eene jaarlijksche opbrengst van omtrent S00.000 ton. Eeno dergelijke voortbrengst zou nog lang niet voldoende zijn om te voorzien in het gezamsnlijk verbruik des lands, aan-gezien men er gekomen is tôt minsfcens «ne ton per boofd of 2,250,000 ton per jaar. Maar de voortbreoigst der velden van Spitzbergen kan volgens den bevœgden geleerde gemakkeîijk verdubbeld worden als de Staat inaar krachtdadig wil bijsprin-gen mot de ndddels waarover hij kan be-sehikken.Van eene ratioiieele uitbaling der kolen-velden van Spitzbergen kan men voor den oogenblik allean eprekeo voor het gebied dter Ad vent bai. D© ritfkste kolonvelcfen Hg-gen in het gebded van Greea-H&rbour en te *mM hA»Wte, onkunde, wel lient ook aaci geldgebc«k m gebrek aan initiatief, dat zij nog niet aaar de regels der moderne nijverbeidskaE» uitgebaat worden. Hoel heeft dan ook een volledig plan uit-gewerkt, dat hij der Regeering met de noodige inlichtingen voorgeleàd heeft «a waarin hij al-doende beweîen heeft dat tssass het niet moeilijk zou hebben om per j&sr meer dan 2,000,000 ton kolon uit de van Spitzbergen té halen. Wio weet, als de Staat er «ici. m«da be.x. Jan, of Denemarken er op dez» w^jî» niet in gelukken zal zich op eige» groîiœ van de noodige brandstof te worzie» «s reusaclitig-e besparingen aan hout te rcs. wezenlijken. . VARIA Ha H«ïîk £n een sjjncr laatste nnmmacs. gsj. B&sbg | Mail eene omstandige beechrijving raa vm hij den «zeetramway» noernde, eene inriek ting die den drogen en den drijvendon dak voordeelig zou vervangen, daar waar groofi» schepen voor de horstelling oit het mtés moeten gchaâld worden. Eene zulke in richting non reôds ingeàsS-', | digd zijn te Oakland, in Californie, ea verwachto uitslagen opgeleverd hebben. Deza tramway of spoorweg bfôtâat m* aene reusachiige platforme in «taal van 88 meters lang en 15 me ter.s brsed, ruese-nd «m draaibare trucks, die rijden of glijden ej ean vierdubbel spoc>r van breede riggels. Langs de boorden van de pîatformo, op de hesle iengte en op zekere hoogtc, staaéî ia diepe gleuven &ene recika ran wrangen, be-weegbare steunbalkan in don vorm v*n dea scheepEromp, die het vaartuig in eveawieStfo houden als het uit het water opgehaatd sa. Aan de plai'forme zijn vier stalen ketti»-gen bevestigd van 190 meters lang, die k»-pen om windassen met machienen van elk 240 paardenkracht. die op het gem&k «s Iedig schip van 30.000 ton ophalen. De afhellende spoorvreg rust op eea SoasÉafrv ment van béton, dis gegoten is na daà «ç elken vierkantciî nieU.r van den gmad «se*, lange paal ws ing«sschalkt. Mon begrijpt dat de ondargroad, mtuamp een dergelijk gewicht m cet vervoerd werdea^, vau eene ongewone sterkte moet- zijn eo tatà bijzondere zorgen moesfc aangelegfi waeda# door mannen van ondervinding. Hetaselfde moet geragd worden vea 4e windaBsen, waarvan de stalen feaodxrieW niet minder wegen dan elk 11.000 kilos. Ook hebben de ingénieurs voor het aihalsg. van het eoo reusachtig gewicht eene fcm vm nieuwe vinding loegepasù,, met deweîke t» man met den wijsvinger ailes regelt, In de uiterste diepte ligfc de platfofnae, tien meters onder wator, zoodat het groofafct schip er zich gemakkelijk kan op «acrandetw en ailes er veel eenvoudiger en veei goedko»-per gaat dan in aile andere drog^i dokke» der wereld. ' R. Rond den Oorlog Basil», s si Nad&t in het wcsceu ds bewâgin^soorlag «v. «atgt 1 loopgmvensa-ijd was veruard ec àient«ogs(»oi« «àç. levers dikwijh op zeer korten afetaad in buîi hokttea Riugcn tegecoï-er elkjiar tageu, oatwaakten vele ' lang vergeteu striîdmidddcn tôt nieuwe ieven, Schild en helm werden in eere henteld ; insvSga»!.' naten, die na een gebadk van cirka drieeeawœ 5a «fia musci waren bijgezet, bieken opnieuw zoowe1 ?aaf-het afslaan vaa cen storra van de {rrootste beteakeek," Maar voora! hebben tijdcns de îàaie vrometâsg mutndea es maanden oœ ten «Jotte, als gevoig «a Nt ; rolïelvuur, totaai verpuinde loopgraven, de bo&ma&j en mijnwerpers zich eeu reputatie veroverd van «s**, klas oorlogb.-niddelen in den moiiensttl/d. Toen aeaM^ lijb de aaiivalsgolven zich te pletter haiden ge'otçsas, op de borstweringen en de toestend eenmatl iao watt, geworden, dat de tegenatanders op ineter en miad«c i van elkaar lagen, deed zich de behoefte gevoelen saa ^ gesdiut, dat zoover raogelijk naar voren gepiiatM îttsi worden, toi eiude 's vijahds gevechtsdekàingeu awt: vrucht onder \unr te kunr.en pemen. De gewoae artSi lerie itatners, weîke in deu regel meer aenteroeert* '+ opgesteld (op het weêtelijk front achter de tweede loopgiaven) was daartoe in vele geva'jcc onmaehtin omdat men door de spreiding der £ro;eictie!«a de kes| liep zoowel vriend als vijand te treneu. De artillerie uit den bewegîngsjorlog utar vowa (St. halen tôt in de ees-ste rij loopgt'aren, heeft ttl van t'*-. zwaren. Dit geschut is zeer kostbaai* en aie? mta <fea' îiefst zoo lang mogelijk gespatrd. Kaconnen evemnF, vau de ahntticger. van moderne krombafiBartsîlsrt%« welke hiervoor in de plaats in aaumerking komt, bij een roffeivuur ten doode opgeschrevea. De cementen zouden eeu dusdanigen omvang ferijgan, i4ît dekking in Iront eu uit de lucht sciiier tôt de lijkheden behoort. ' Bovendien vallen zij, bij ecu geatasgdea tas «ai de voorste rij loopgraven, wat nagtl «cm gttefeteè»' oiitniddejlijk in 's vijands hende». Hieruit volgt, dat nien ia de smaiie, diapa wn» tooals de loopgraven behooren te sijn, «s» ep«m eoort geschut nôodig héeft, weiuig ikottbaar, kkia *ae, aftneting, krachtig \an uitwerkiug. Wel •«areu ia den Russisch-Japaascaec. o«tî<Mv. aich in de richting van den steîlingkrijg CtttwikSiïdi^ loopgraahuortieren in gebraik, tiiaur de Euiep«eKStK legerbesturen hadden zich niet druk om dit uert (chut bekommerd, omdat se «un de een bewegingsoorlog bleven geiooveu. Toen echter de veratarring een kit wa» aiiniéwi^ bleek spoedig de behoeite eàn bem- m «Ce —- er echter neg niet waren. ^ Voorloopig was het dm «en de tMC dan «oSdaat overgelaten boœmao «e «cratNiM [, 4m rïmà aibnsk teste èm* &mmMtÀsSs _ umlll MESS ia» .'.»--gaiai«w^^gCT^MBuaaMwu[iMaia a— -».L _— ~j— 33e laaii* -» 58 per ammtt : Toor België 3 centiemon, toor den Vresade 5 caatiemea lolefooîi : Retfasîiiic £41 ® ^d^iKâsfpatSG 2S45 Wo«nsdaf| Zd Februari 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Vooruit: socialistisch dagblad belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1884 to 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods