Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

662 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 03 May. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 06 December 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gm81j98p0r/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

UltFegeren door de politielt* afdeelint' l>ij den Generaalgou verneur in Bel«ié. Gedrûkt in d( drulckerij van liet XVel- en \ eror-deningsniad, Brussel. Leuvcnscht straat 40. a Hel Wet- en Veronleninj-'sMa is in Bclî-ié verkrijgbaar bi, liovengenopmde drukkerij. in Duitschland en in liel onziidigc buitenland b;j de Duitsclie post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,-Mj mark. Un-kele nummers kisten 2u Pfennig per stuk. l)e doorloopeude toc-zending van liet bijnlad tôt bel Wet- en Verordeniugsblad kan de voornoemde drukkerti tef;en deaan 't einde van e>k kwartaal teinnen suni van i Pfennig per vol van ieder nummer besteld worden. fur die oKkupierten Gebiete Belgiens. u-[1G£ Wet- en Yci'tirdeningsblad voor de bezelle slrekcn van Bclgic. il ;:l Cu lelin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé, rt- i- —— 1- e- Iferausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedrucll st in der Druckerei des Gesetz- und VerordnungsM.ittes /.u lirusscl, l.owenerstrasse 40. il DasGesetz- und VerordnnngMj'att kann in Belgien durch die genannte Druckerei. in Deutseliland n und un neutralen Auslaud durcli die deutsctien PostanstaHfcn fUr ï.'iû M. \iei-telj;ihrlicll reeelmas-:il >i? bozngen werden lue einzclnc Summcr kustet 2n Plennig. Die fôrtluufende Zusendung des ;r Heiblattes /uni Gesetz tiinï Vcrordmingsblalt kann bei Jer genanmen Druckerei gegen die am id lïnde jeden Vierteljahres emzuzielienden Betriigevou 4 Pfennig (Qr ein niait der einzelnen Nummcr beantragtwerden. —■ ■ j Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite impri-" merie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'Intermédiaire de l'administration des postes, — uu prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel, verni u sépa-rement le numéro coûte ZOPfen-nig. l a susdite imprimerie se charge également, sur demande, '1 de l'envoi régulier de l'annexe s- au Bulletin des Lois et Arrêtes, ;s contre paiement, à la Un de n chaque trimestre, de 4 Pfennig :r par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. iV 34t. 3. MAI t! 17. 1XHALT: Vtrordnung liber die bUrgerliehe Strafrcchtspflege in den zum General gouverne ment gehcircEden franzosischen Gebietsteilrn an Maas und Sem< is, S. 3615. — Bekanntmachung, betr. das Verhalten der I.andeseinwohner gegenttber feindlichen Luftfahrzeugen. S. 3640. — Bekanntmachung, tetr. Festsetzung von Hochstpmsen fur den Verkauf von erdroschenem Brotgetreide, Mehl, Kleie und Biot, S. 3038. IXHOl'D : Verordening over de burgerljjke strafrechtspleging ia de tôt het Generalgouvernement belioortnde gedeelten van het I'ransch grondgeiitd aar; de Maas en de Semois, bl. 3646. — Bekendmaking betreffende de door de bevolklng aan te nemen houding tegenovervtJandeHjkeluchivtiartuiecu, bl- 3647, - Bekendmaking betreffende het vaststellen der hoogste prijzen voor den verkoop van gtdoïîclit koien, meel.ztmelen en brood, bl.bOiS. SOMMAIRE : Arrêté concernant la procédure pénale dans les régions françaises de la Meuse et de la Semois qui relèvent du Gouvernement général, p. EC46. - Avis concernant l'attitude à observer par les habitants à la suite de l'apparition d'avions ou de ballons ennemi.', p 3617, - Avis établissant des prix maxima pour les ventes de blé battu, farine, son et pain, p. 3618. i. VERORDNUNG iïber die biirgerlichc Strafrechtsp/letje in den zum Generalgouvernement gehôrenden franzômclien Gcbicltlcilen an Maas und Semois. . Arlikel 1. Die Friedensgerichte in Givct und Fumay bleiben als Polizeigerichle in Tâtigkeit, das letzferc ist gleiehzçitig fur dcn zum Generalgouvernement geliôrigen Teil des Kantons Monlliermé zusiiindig. Ailikel 2. l-ïir die zum Generalgouvernemenl gehôrenden franzosischen Gebietsteile an Maas und Semois wird hiermit ein « franzôxisches Gericht in Givet » eingeselzt, das, soweit niebt die Miliiiirgericlite und Militiirbefehlshaber oder die l'olizeigerichte (Arlikel 1) zusiiindig sind, nach franzosischem Recht die Straflaten der Zivilbevolkerung aburteilt, auch wenn diese vor Inkraftireten dieser Yerordnung begangeu worden sind. Die Besetzung dieses Gerichls erfolgt durch besondere Entschliessung. Artikel 3. Gegen Entsclieidungen des franzosischen Gerichts in Givet finden Rechlsmittcl nieht statt. Artikel 4. Das Recht der Begnadigung und Strafmilderung bleibt mir vorbehallen. Artikel 5. v Die Justizaufsicht fiihrt der Verwallungscht-f. Er tri fit auch aile weiteren zur Ausfiihrung dieser Verordnung erforderlichen Anordnungen. Brussel, den 21. April 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, in Vertretung : VON ZWEHL, C. C. Via 3838. General der Infanterie. #«i des mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen ®^>nntg!ibe auch durch Maueranschlag beshsichtigt. »it aiingeu smd durct die Geineindebehôrden in orlslib-Ucher Weise msbesondert an die Interessenteo bekannt ngebea. De met drie sterrelje* gemerkte Yerordeningen worden ook door middel vin aanulakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningeii moeten door de gemeente-oierheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken j vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. i Les arrêtés marqués de trois astérijque» serent affichés. Les autres doivent être portés à la connaissance du public - et spécialement des intéressés par les administration* i communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutuat I de le faire. 3645

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods