Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1080 0
26 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 26 October. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Seen on 29 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cn6xw49394/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

— mr — Èî NOVEPER 1915 Gesetz- und Verordnungsblatt ,fDr die okkupisrten Gebiete Belgiens. Oitgegeven door de politleke afdeeling bil den Generaalgou-Temeur in België. Gedrukt ln de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche Stî3^t 40 Het Wet- en Verordeningsblad ils in Belgiê verkrijgbaar bij borengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie post-iantoren tegen een kwartaal-atonnement van 2,30 mark. En-iele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-rending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tcgen de aan 't ciude van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per ve) van ieder nummer besteld wordên. | Wet- en Yerordeoingsblad voor de bezetle slreken \an Belgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruck' in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brtlssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausiand durch die deutschen Postanstalten fur 2,30 M. vierteljïihrlieh regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2f> Pfennig. Uie fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann hei der gcnannten Druckerei gegen Jje ait Ende jeden Vierteljahres einzuziebenden Betrâge von 4 Pfennig fur em Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxeUes dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêté*, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique,-à la susdite imprimerie. en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes; au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin da chaque trimestre, de < Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N° 133. 26. OKTOBER 1915. INEA.LT: Verordnung, betr. das Entschâdigungsamt, s. 1217. — Verordnung. betr. den Erwerb der belgischen Staatsangehôrigkeit durch deutsche Reichs-angehôrige sowie durch Angehorige der mit dem Deutschen Reicli verbllndeten Staaten, S. 1249. — Verordnung, betr. die Verlângerung der Frist ftïr den Abschluss des Rechnungsjahres 1914, S. 1230. INBOVD : Verordening betreffend den vergoedingsdienst, M. 1218. — Verordening betreiïend het verkrijgen van het Belgisch staateburgerschap door Duitsche staatsburgers, evenals door burgers der met het Duitsche Rijk verbonden Staten, bl. 1219. — Verordening betreffend het yerlengen van den termiln voor liet afwikkelen v.oor inkomsten en uitgaven van het rekeningsjaar 1911, bl. 1250. SOMMAIRE : Arrête concernant le » Bureau des indemnités », p. 1218. — Arrêté concernant l'acquisition de la qualité de Belge par des nationaux de l'Empire Allemand ou des Etats allies à l'Empire Allemand, p. 1219. — Arrêté concernant la prorogation du délai concernant la liquidation des recettes et dépenses de l'exercice 1914, p. 1250. 1. VEROlïDNUNG, betreffend das EntscMdigungsamt. Ait. I. ' la Abânderung meiner Verordnung vom 2. April 1913 — N°, 59 des Gesetz- und Verordnungsblattes — und vom 22. Mai 19lo —» N°, 80 des Gesetz- und Verordnungsblattes — erhàlt die « Vorschusskasse beim Generalgouverneur in Belgien » die Amtsbezeichnung « EntscMdigungsamt beim Generalgouverneur in Belgien. » Art. II. Das Entschâdigungsamt hat folgende Aufgaben : 1.) Es hat Antriige auf Entschàdigung fur die in Belgien beschlagnahmten Massengiiter entgegenzunehmen und die Entscheidung der Reichsentschâdigungskommission durch Anstellung der erforderlichen Ermittelungen vorzubereîten. 2.) Es setzt Teiientschâdigungen fur beschlaguahmte Massengiiter fest unter Vorbehalt der Endentscheidung durch die Reichsent-| st'hadigungskommission. 3.) Es vermittelt die Auszalilung der von ihr, der Reichsentschâdigungskommission oder anderen deutschen Entschadigungsbehdrden festgestellten Entschiidigungsbetriige durch die Société Générale de Belgique in Brussel, sofern der bewilligte Entschâdigungsbetrag ift einem Guthaben bei deutschen Banken gewiihrt wird. Art. III. Bas Entschâdigungsamt besteht ausmindestensdrei stândigen Mitgliedern, die Mitglieder der Reichsentschàdigungskominission sein miissen. Den ubrigen vom Herrn Reichskanzler berufenen Mitgliedern der Reichsentschâdigungskommission lege ich jeweiis fiir dié I Dauer einer dienstlichen Betiitigung im Gebiete des Gencralgouvernements die Befugnisse als nicht stândige Mitglieder des Entschii-» [ digungsamtes bei. Der Geschâftsverkehr des Entschâdigungsamtes wird durch die Geschâftsordniwg geregelt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België belonging to the category Oorlogspers, published in Brussel from 1914 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods