Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

Se ? ff - 5 ^aiio ZONDAG 14 ou MAANDAO 15 JAPÎUARI 1917. ABONiNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederlan 1 2.50 franco per post Loss Bummers: Voor iSederland 6 cea toor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht d, . Telflîoon Red. en Admin. 74dd BEIGISCH DAGBLAD r' V , ADVEETENTIEE Van 1—5 regels f 1.50: elkfl regel meer f 0.80; Réclamé» 1—5 ...

Belgisch dagblad

(.ste Jaargang" » ' DOHDERDAe 23 SEPïEMBEK 1915 TVo. 8 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Holland 1 2.B0 franco per post. Losse nummers : Yoor Holland 5 cent voor Buifcenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr» TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

le DOTSDERDAa 27 AFKlL 1910; J^o. 190. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland f2.50 franco per post. Losse kuiomers: Voor HoUand B cent Voor Euitenland 7 V2 cent. Den Haag.rxinsegraclit 39, BEIGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE - CH. HERBIET. Hoefdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN? ...

Belgisch dagblad

Se Jaar^ang YIÎIJUAG © DEOEMBER 1916. 3No. "73 BELGISCH DAGBLAD AB ONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Kederlani I 2.50 franco per post. Loss aummers: Voor .Nederland 5 cent ▼oor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 3S Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CflSTILLON. BUREAUX ...

Belgisch dagblad

gd© Jaarg ang. s* WOENSDAe 2 MEI 101T. itr n «~k .» ABONNEMENTEN. Par 8 maanden voor Nederland | 2.50 franco per post. Losse pnmmflrs. Voor Nederland ô cent, ▼oor Buitenland 7'/j cent. IDen Haag, Prinsegracht 89 Telefoon Red. en ..Admtn. 7488. BELGISCH DAGBLAD , Verschynendi te 's-Graven^age, eSken werkdai te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

3de Jaar^aug-. ZATElRDAe 15 en ZONDAG 10 DÉOËMB ER 1017. TVo. 79. BELGISCH DlGBLAD I ABONMEMENTEN. } 3?er 3 maanden voor Nederland < I 2.50 franco per post. laisse »ummers. Voor Nederland 5 cent, foor Buitonland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. Werscfcijnend te 's-C3ravenhage, elfcen werkdag te 12 ure ...

Belgisch dagblad

èdr - irgang. zbjfDÂG e en iWAAWiaAé » "MHTTBïTr î*fo. 108, y i ABONNEMENTEN. Per § maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland B cent, voor Buitenland 7'/j cent. lDen Haag, Prinsegracht 39 Telefoon. Red. en Admin. 7483. BELHSCH DAGBLAD Vei-schijnend te 's-Gpavenhage, elken werkdag fe S2 ure middag. ...

Belgisch dagblad

Sde Ja^rgang- WOENSDAG ÎO JULI 1918. iSo. sso; ■ abonnementen. Per 3 maanden voor Nederlaad §2.50 franco çer post. Losee ummers. Voor Nederlaad 5 cent, oor Baifcenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegrachfc 16. sTelefoon Red, en Admin. 7433. ÊÊ3tesaeœBE»ÉSBIÊBÊEÊÊnÊÊUtÊnRÊÊÊÊUÊt BELGSCH DAGBLAD AUVJfiRTENTIEN.; Van 1-5 regels f ...

Belgisch dagblad

£»e J \ ■■.iirrnmr X>ï;iX^X>^ o- 19 I>JSOJ£îi>XJSEIt 1910. iv©. ss abonnementen, Per 3 maanden voor Nederland t 2.50 frauco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. * „ BELGISCH DAGBLAD ? ~ V" A D y E E T E NT IE N. Van 1—5 regels ...

Belgisch dagblad

•*cte «Jfa.fargrsaatg- WOENSDAG 4 DECMMBER 1918* j^'o. e& BELGISCH DAGBLAD abonnementek Par 3 maanden voor Nederland j|2.50 franco per post. Losse 'aninmers. Voor Nederland 5 cent, uoor Buitenland cent. Den Haag, Prinsegracht 16. dilefooa Red. en Admin. 2787. IferscliijjifieKixI te *s«©raiwe«BSaaQe9 eifeœsi te l§ ure tmïgiclag. ...

Belgisch dagblad

3de .ïaarjrang-. VRIJDAG 15 FEBRUARI 1918» IV o. 139. abonnementen. Per 3 maaadea voor NederUnd | 2.50 fraaco per post. Losse Bummera. Voor Nedertand 5 cent. Toor Buitenl»ad 7*/i cent. I)ea Haag, Prlosegraclit 126. Telefoon Red. en Admin. 7438, BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Grawenhage, elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Belgisch dagblad

Sde Jaargangr. ZATERPÂqy otJLïfôir, r*To. 249. BEIGISCH DAGBLAD abonnementen. per 3 maanden voor Nederland ' |2.50 franco per post. Losse muamers. Voor Nederland 5 cent, roor Buitenland 7Vi cent. Dea Haag, Prinsegracht 126, Telefoon Red. en Admin. 743$. m Werschîjnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag, BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Pages