Belgisch dagblad

592081 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 17 May. Belgisch dagblad. Seen on 21 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j96057dt27/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

WOENSDÀG17 MEI 1916. 207. — IIM""11 -■ ..———i ABONNEMENTEN. Per g maanden voor Holland 12.50 franco per post. Losse Ûummers : Voor Holland 5 cent foor Buitenland 7L/i cent. Den Haag, Priusegracht «9, ïelef. Red. Adm. 7433. ■Érfl il i i ' 1 .œg&SF*2 -:."?£L'jïSaS5SK*^^B BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERSl^T., . Hoofdredacteur: L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIENr Van 1—6 regels i 1.60: elkç regel meer f 0.8Ôj Réclamés |—6 regels f 2.60; elke regel London : Dixon House Lloydf Avenue E C. offir»ÎA«lp, taal i n Belû'ië. TOT VERHEERLIJKING VAN ONS LECER We kunnen niet genoeg spreken eu echrijven over ons heldhaftig leger. Het Vlaamsch spreekwoord : uit de oogen, uit de harten, zou anders doox den duur en den tijd, door de verwij-dering en den langen en lastigen af-etairl wel indruk kunnen maken. Zonder leger geen bevrijd en. liersteld en heroplevend België. Zonder nauwe banden tusschen ver-dedigers en verdedigde burgers gaat ailes te loor. 1k ben geen pretoriaan, docli ik wil zeggen en herzeggen dat het hart van het vaderland thans in het leger aan den Yser klopt. Terwijl de Duitschers, de Franschen en do Engelschen reeçls eene uitgebrei-de oorl og sliteratuur hezitten, zijn de weiker* over het Belgische leger schaarsch. Meer dan een gelijkt Man nog aan drbge lee-lijke processen-verbaal van de politie 1 Zijn wij dan zoo arm aan sehrijvers, voor-al aan Vlaamsche sehrijvers, want de boeken die we daarover lezen zijn meest-al zoo niet allen Fransch. Zijn er dan aehtcr het front geene sehrijvers, die be-zieling zoeken in de levende krachten van ons land ? Wij betreuren het rechtzinnig voor de Vlaamsche letteren en voor de Vlaamsche - beweging van heden en morgen, dat men niet veel vroeger aan ge-dacht heeft de in Holland vertoevende Vlaamsche dichters en prozaschrijvers naar het onbezette België en in het aan-palende Fransch-Vlaanderen te roe-p 3.U om er hun bardiet te laten hooren. Men had aldus een kejirbende kunnen voimen, die zou bezongen hebben in ge-bonden of ongebonden stijl het epos van den Yser, de Schelde en de Maas. Men had zelfs van onze beste sehrijvers uit België moeten doen komen en hun uit-toebt vergemakkelijken en bekostigen. In de 1ioor moeten zij nu zwijgen en zelfs meewerken om den broode aan zooge-zegde neutrale hladen, die do openbara denkwijze in het bezette land helpen ontkrachten of vergiftigen. Wat de Vlaamsche sehrijvers van Holland aangaat, stellig zouden zij bij het meeleven' en meevoelen van ons leger nooit een verkeerden weg hebben be-wandeld.Dit is zoo waar, dat de ongelukkige verloopen dichter De Clereq, mij een ja-ir geleden toevertrouwde, dat hij nog op zijn leeftijd lust gevoelije het ge-weer voor zijn vaderland op te nemen. Eilaas ! enkele maanden later stond hij op tegen hetzelfde land, waarvoor hij zijn bloed had willen ten beste geven als onl'angs de Vlaamsche dichter August van Cauwelaert, die dapper in de loôpgraaf getroffen werd. Ja, ik weet dat men zal ant-woerden dat kunst en letterkunde geen regccringszaak zijn als de Belgische mi-nisters het brood der ballingschap moeten breken en dat men aan ailes niet kan denken. Dit zegde men ook vroeger, toen aangedrongen werd om Vlamingen of Walen toe te laten, liederen van het be.minde land in de loopgraven te gaan zingen, om de aan heimwee lijdende soldat eu op te beuren. Nietteinin is er iet3 van gekomen. Hier dringen we aan opdat men mee: Vlaamsche zangers naar het front lati gaan, want de Vlaamsche soldaten kla gen in de brieven, die zij ons zenden dat men lien te veel vergeet. Ool Vlaamsch tooneel dient bij de liederen er de muziekconcerten gevoegd te worden Wij vragen hier tevens of onze mili taire kapellen voor genoeg uitvoeringei achter het front gebruikt worden. Wanneer men den gelukkigen inva' heelt gehad onzen goeden Conscience te herdrukken voor onze Vlaamsche solda ten, is het stellig rilet onmogelijk onze zoo talrijke Vlaamsche soldaten oj Vlaamsch gezang, Vlaamsch tooneel Vlaamsche muziek en Vlaamsche voor dracht te onthalen, zooals men ook reeds voor Vlaamsche lezing heeft gezorgd er nog meer moet zorgen. Aan Fransch-Belgische zijde had mer reeds vôor den oorlog den heer Des Ombiaux uitverkoren om als een^ slach officieuse Georges d'Esparbè3, de hel-dendaden van de Waalsche regim entec en kapiteinen en veldheeren van vroeger te verheerlijken. Waarom verzuimde mën langs Vlaamsche zijde een schrijver op te zoeken, die hetzelfde voor het Vlaamsche volk zou hebben gedaan ? Thans moeten onze sehrijvers maar rond zich grijpen, om de dagelijksche heldendaden van onze soldaten van Luik, van de Geete, de Dyle, de Schelde en de Yser te beschrijven. Een nieuwe literatuur ligt braakf docli de arbeiders ontbreken, eilaas ! We lezen nu al te veel rhetorisçhe rijn.elarij of proza beneden critiek, in ean woord te veel chiqué en pantoffellite-ratnur. Heeft de oorlog met.den inval, de strijd van ons leger, het lijden van onze burgerbevolking, de bittere, bloed:ge passier van ons volk- en ons land, die nog blijft voortduren dan zijne zonen i :et doen ontvlammen tôt dichters? Eilaas ! een neutraal, Raenjaekers, greep naar het wrekende stift, terwijl onze schilders eh teekenaars, waaronder met ontzaglijk talent, zwegen of voortgingen te schilderen, alsof het grootste treur-spel der lijden zich niet afspeelde. Een ander neutraal, Johannes Joer-gensen. deed Klokke Roeland luiden, om-dat het stormt in VlaanderTand. En Vlaamsche en ook Waalsche sehrijvers laten alleen van zich hooren in politie-ke en internationale zaken, waarin zij volstrekt onbevoegd zijn, ofwel zij hebben eene, zoo niet pro-Duitsche, toch dubbelzinnige houding. aangenomen, voor-al in Nederland, waar zij in middens en kringen zijn versukkeld, die hoogst ge-vaarlijk zijn voor die in den grond na-ïevo menschen. Dat jongeren dan opstaan, jongeren met de vlam der bezieling op de wan-gan en in den blik. Dat zij bezitigen de grootsche daden hunner broeders, dat zij doorvoelen het onmetelijk lijden van hun volk. En België zal opgetogen, naar die nieuwe frisache lentegeluiden luisteren en er danltbaar voor wezen. DE TOESTAUD . < / Rond Verdun luwt de strijd, hoewel hij nu en dan opvlamt. Dan volgen poo-zen van rust. Voor den vijand is 't een hopelooze strijd, een aard besten-dige demonstratie, die meer geschikt is ons indruk fe maken op de Duitsche be-volking dan op de geallieerden. Die indnik wordt nog versterkt door de Ici,gens die de Duitsche staf verplicht ' is door zijne berichten te vlechten. Dit hetben wij aangestipt toen de Duitschers beweerden noordelijk uitloopers van heu-vel 304, in het noordwesten van Verdun te hebben genomen, ja dat men tôt op den top van den heuvel was ge-raaktDe Duitschers zijn nooit niet verder dan 200 meters van de noord-oostelijke uitloopers van die hoogte geraakt, dit is op G00 meters van den militairen kam van den heuvel. Een Fransche te-genaanval verdreef hen uit de loogra-ven, die hij genomen had. De vijand bezet enkel een smalle franje aan de laagste , uiteinde van de noord-oostelijke uitloopers. v Twee dagen later vielen de 90.000 tôt 100.000 Duitschers van uit Haucourtj, Malancourt, Bethincourt en de uitloopers van hoogte 265, midden den nacht, aàn. Doch zij wonnen geen voet grond. 's Anderendaags, 10 Mei, leden* zij een hieuw cchec bij heuvel 287, in het zui-«en van Haucourt, en in het westen van hpogte 3(74. De Franschen sloegen hen ^ist alleen terug maar namen nog een-Duitschen loopgraaf. Belialve enkele vierkante meters aan den voet, in den noord-oo3telijken hoek, ® hoogte 304 gansch. in de handen der rj''Schen gebleven. Duitsche wlskunde is even onwe-) t tenschappelijk echt. Onlangs beweerde de Duitsche legerstaf dat de Franschen 51 divisies of meer dan 800.000 man ge-bruikten om Verdun te verdedigen. Een voorbeeld zal oogenblikkelijk het dwaze van die bewering laten zien. Veronder-steld dat de 20e divisie naar achtei^ wordt gestuurd om een week te rustenT Wanneer die divisie eene week later op-nieu w .in de gevechtslijn verschijnt, tel-len de Duitschers haar opnieuw en voe-gen er dus een divisie bij. Ondersteld dat de Franschën 25 divisies hebben gebruikt, dan tellen de Duitschers het dub-bel. Op die manier zou de Fransche staf kunnen zeggen, dat 75 Duitsche divisies voor Verdun staan, met het kolossaaaal cijfer van 1,200.000 man. Thans wordt de heuvel 304 met. het bosen van Avocourt beschoten, terwijl hie£ en daar aan het front schermutse-lingen hebben plaats gehad. Aan het Italiaansche front komt meer bedrijvigheid. De Italianen hebben den Monte San Michele aangevallen en de stad • Gorit-zii onder vuur genomen. In Armenië is de toestand voor de Russen goed, ondanks de versterkingen van het Turksche leger dat overal af-geslagen werd. „ Aan ^sderland. Zooals men soms aan zee De zon slechts op het verre zeil ziet blinken, Wyl 't wijde strand in 't.donker ligt; Zooals men door de maan 'tVerborgen zonlicht weet, Zoo weet ik, Nederland, door u, Al is in rouw de gansche wereld, Dat er nog vrede en menseh'lijkheid bestaat. MARTIN PERMYS. Links en Rechts. Cort van der Linden en de gezanten 1 der geallieerde landen. Bevreemding heeft het verwekt dat een nota aan de Nederlandsche pers geen ' gewaag had gemaakt van het bezoek der i gezanten aan den eerbiedwaardigen ju- * bilaris, minister Cort van der Linden. i In de inededeeling ' was daarentegen : spraak van de gezanten van Duitsch - 1 land en Oostenrijk-Hongarije alsook van • Boemenië en Brazilië. Dit is eene betreurenswaardige ver -1 gissing die men had moeten vermijden : ter wille van misverstand en verkeerde | gevolgtrekkingen. ' Stellig kunnen wij verzekeren dat baron Fallon, gezant van België, alsmede , zijne collegas van Italië, Groot-Britan-nië, Frankrijlc, Rusland en Portugal Zon-' dag vôôr den middag een bezoek ge-bracht hebben aan de woning van den Nederlandschen eersten minister. Onze Nederlandsche confraters kunnen weten van wie het onvolledig en ietwat partijdig communiqué aan de pers is uit-gegaan.Verdwerien. L'I ndépendance Belge meldt de verdwijning van het weekblad 1< a Nouvelle Belgique te Parijs, op-gesteld door den Benediktyner pater dom Besse en Dumont—Wilden. Hedenmorgen ontvingén wij het nummer van 6 Mei . 1916. Een ieerling van Lorlquei. De Duitschers zij'n niet gelukkig in hun keus van hun strooien mannen, die in-de pers en elders hunne intrigues moeten dienen. In de Diets'che S, te m ni en ià hun man, dieK de Vlaamsche I^ro-niek onderteekent — een înboor-ling van Sint Truiden, Belgisch Limhurg. Zijh vader is er een „fidele" kruidenier of drogist. Do zoon van dien drogist heeft, dank aan' de Belgische regeering zij!-ne in België onderbroken studiën te 'Utrecht mogen voortzetten, wat niet belet, dat het studentje uit dankbaarheid zijine weldoeners beoorloogt.... met de pea, in plaats een geweer te dragen. Zija naam is bescheiden. Rietjens. Zi|n ruggraat is buigzaam voor de Duitschers, als het riet. De zoon van dien drogist, die zeker niet uit weelde terpentijn en drooge. vruch-ten verkoopt, hetrekt te Utrecht een praeh-tig gemeubileerd appartement, waar de Champagne , meer gedronken wordt dan pompwater als in de „Bohême" van Miir-ger. Eens, dat hij in den wijhgaard des .Keeren verkeerde, riep dat studentje zij'ne fuivende makkers toe: „50 frank aan wie me naar rïiij'n kamer draagt" Ho! hol in tijd van oorlog en in ballingschap en zonder kostwinning, een prach-tig appartement hetrekken, Champagne kunr nen zuipen en een fooi van 50 frank in een 'roes heloven, dat kan zich zelfs geen Belgisch millionair meer veioorlo- ven Daarmee is de presentatie van den penhouder van de Vlaamsche Kroniek in de Duitsche Stemmen afgeloopen. Wat nu de waarde zijner inlichtingen betreft, men oordeele er over naar een drietal uittreksels van zijn laatste hem gedikteerde kroniek, wier naïeviteit nog deze van den heer Valter uit Amsterdam overtreft: Minister de Brocqueville (sic) heeft aan verscheidene flaminganten van Turn-hout geschreven, dat hij1 een voorslander van anneXatie is. Men ziet van hier, dat het hoofd eener regeering en dan nog een voorziehtig staatsman als de Broqueville, zulk iets gaal doenl Ook wacht de Sint Trui-densche fuiver zich wel namen te noe-men en al ware het maar, een regel uit bedoeMe brieven over te drukken. Waarom doet hij het niet? Borms, De Clereq, Meert (De Mullev/ie?J Josson, Jacob, Kimpe, Picard, Reinhard, De Raet zullen Vlaanderen gered hehben. Maurfts Josson en Frans Reinhard zullen waarschijhlijk voor de eer van dit ge-zelschap danken. Zij1, tenminste hebben zich niet plichtig gemaakt aan landverraad, dat te Dublin met den kogel wordt gestraft. Wat De Raet betreft, deze staatsambte-naar is schieljjk gestorven van verdnet onder den Duitschen druk en op. hem kleeft niet de kleinste vlek. Eindelijk Verzekert dezelfde losbol uit de -stad van Sint Trudo, dat de liberaal Vlaamsche volksvertegenwoordiger Dr. Peel, het eerste hoofdartikel in de gecensureerde katholieke Gazette van Kortrijk heeft gesefire- -ven. Is dit echt? Wjj[ hebben groote reden te twijfelen. Dr. Peel is niet liberaal maar volbloed katho li ok. Hij! maakte deel van de katholieke Vlaamsche groep van de Belgische Kamer. Loriquet schreef ook historié. De fuivende en buigende Rietjens heeft het hem nageleerd. Loriquet was een voorlooper van, de Duitsche kultur en van dezer entretenus. De Duitsche marken worden weeral door deuren en vensters gegooid. De gezant von Kulhmann is te verstandig om dat niet in te zien. Wat doet hij met • een knecht, die water in den benzinebak van zijn auto zou gieten?. Opslag en de deur uit. BIJ VERDUN- ijutawvxr (Van onzen byzonderen correspondent.) PARIJS, 10 Mei 1916. Voor de vierde maal hernemen do Duitschers het offensief tegen Verdun. Drie nieuwe divisies of beter gezegd divisies van nieuwe formatie , de resten van gedecimeerde divisies aangevuld door versche versterkingen, werden naast de andere Duitsche strijdmachten in he1 vuur geworpen. ' Ook in Champagne heeft den vijand zijne legermachten met nieuwe legerkorpsen uit Servie en Rusland aangedikt. Het is hier al lang geen geheim meer dat Von, Ealketiheym „de pair" een offensiet wil „voeren op Reims en Verdun, nu het offensief tegen Verdun alleen deerlijk schipbreuk lijdt en een slecht voorteeken is voor een weerstand welke het Duitsche leger zal kunnen bieden wanneer de Alliés hun groot offensief zullen inzetten. " Ik zag dezer dagen in den sector van Verdun Duitsche krjjgsgevangenen weg-brengen, waaronder zich een Poolsch student en Elzassers bevonden. ik nam de gelegenheid te baat om met hen een gesprek aan te bin-den. Polen en Elzassers haten de Duitsche dominatie in het diepste van hun hart, deser-teeren zoodra zij het de kans zien naar de Franschen over te loopen, zonder dat de Duitsche mitrailleurs hen in den rug schieten, Het heuvelachtig en boschrijk Maasgebied be-gunstigt hier gelukkiglijk de nachtelijke escapades. Van hen kan men dan ook allicht belaagrijke onthulliDgen hooren, blij dat ze zijn zich over hunne verdrukkers te wreken. Zoo vertelde de Poolsche student mij, dat de fut er onder de Duitsche troepen heelemaal uitgaat. De grootste oorzaak daarvan is, dat de olficieren zelf de hoop en het plan hebben moeten op geven door een front-aan val Verdun te veroverën. Wel gewagen de olficieele com-muniqué's vooral van de verbittçrde gevechten rond hoogte 304 en de Mort-Homme, maar dat neemt niet weg, dat de Duitschers erop aandrijven een grouten slag te slagen tegen Avocourt, alwaar zij links van Verdun eene wig willen diijven, zooals ze reeds maanden eene joegen rechts Verdun, bij St. Mihiel. Doch de ontmoediging der manschappen tegen-over een onverschrokken verdediging der Fraûsche troepen, — ontmoediging als gevolg van groot bloedverlies — ontneemt het leger van den Kronprinz aile hoop op welslagen. Eerst was men-'wat her-opgeknapts door het in bezit nemen van eenige door de Franschen ontruimde elementen van loopgraven. Het duurde niet lang, want tôt drie maal toe bleek dat de tegenparty de vijandelyke infanterie in een hicderlaag had gelokt. Ziehier hoe de Franschen \ dit hadden aan boord gelegd : Op de menigvuldige hellingen der Maashoogten, kunnen beide partijen zich zoo ingraven dat de loopgraven voikomen aan het oog worden onttrokken. Het spannen van pindraad en opstellen van schijn-batterijen op niet bezette plaatsen sticht nog meer ver-warring in het bepalen der wezenlijke posities. Enorm veel munitie wordt aldus tastendver-schoten. Waar er bosschen zijn valt het nog moeilijker den vijand te repereeren. Dit is het geval voor Malancourt-Avocourt, waar Duitschers en Franschen tegenover elkaar liggen. Wat hadden de Franschen er nu op ge-vonden om de aan val lers in hun bereik te krijgen ? Begunstigd door den nacht verlieten ze elamenten van loopgraven die voor huDne tranchées van eerste linie liggen en lokten den vijand in die posities die ze met de oogen toe weten liggen. Pas waren de stel-lingen door den vijand bezet of de batterijen namen de kennis van eigen terrein te baat om de bezetting te begraven onder een regen van projectielen. Zoo verloor den Kronprinz in drie dagen tusschen Malancourt en Avocourt niet minder dan 30,000 man. Ménigmaal is de ontevredenheid der maiischappen tegen'de officieren die hen zonder de minste humane verontschuldiging in den dood jagen, tôt muiterij overgeslagen, maar telkens werd ze bloedig gedempt. „Toen mijne compagnie op vier dagen tijds, tôt driemaal toe tôt den aanval opgecommandeerd werd, weigerden we, zei me de student. Als voorbeeld voor de anderen schoot de kapitein met zijn revolver er twee voor den kop, terwijl twee officieren achter onzen rug met twee mitrailleurs ge-reed stonden om ons neer te maaien zoo we verzet pleegden. Het moreel der troepen is dan ook ellendig geworden want aile ideaal wordt door de brutaliteit der bevelvoerenden uitgedoofd, zoo de hersens der soldaten reeds niet afgestompt zijn door het getrommel van het zwaar geschut. Het snijdt door het harte te zien wat groot getal zenuwlijders en krank-zinnigen naar de herstellingsoorden en krank-zinnigengestichten van Duitschland worden weggestopt." Of hij vertrouwen stelde in den zege van Duitschland, vroeg ik hem. „fn den beginne van den oorlog, toen we tôt bij Verdun en de Marne doordrongen, w,el. Nu geioofiknog slechts aan de verplettering van Duitschland. De reserves zijn zoozeer uitgeput, dat de Kronprinz uit Vlaanderen Wurtembergsche en uit Artesië Beiersche legerkorpsen heeft moeten wegtrekken naar Verdun, terwijl de uit-breiding van het Engelsche front van Vlaanderen tôt de Somme er op wyst hoe brood-noodig sterke Duitsche legers daar zijn. Enkel heeft men het front in Champagne kunnen versterken en stelt men zijn laatste hoop op een laatste krachtsinspanning tegen Reims. Dit offensief zou reeds begonnen zijn had de Kronprinz meer kuniien opschieten bij Verdun, maar de verwoede tegen-aanvallen der Fianschen op de punten van groote militaire beteekenis en hunnen weerstand bij Mort-homme en Douaumont trekken zoo'n leeli.ike ONZE BECHTEN IN CONGO. De «Tribune Congolaise" welkel tijdelijk te Londen verschijnt, houdt zicu bezig met onze rechten over grondgebie<Ç dat "men ons vroeger heeft ontnomeh, tengevolge van misbruik van macht vai|< i een nabuur, welke nooit eene andere wet gekend heeft dan „Ego nominor leof'. Nu zullen wij hun in het belang va$ do justitie en het miskenae reeht z^ne^ i eigene wet, toepassen en. zullen heia zeggen: „patere tegem quam ipse fecisti-i en wij zullen met de wapens nemen, o/ïî het te heweren de streken, waarvan do, administratie ons door geweld is ontnomeil en terzelfdertijd zullèn w5rf ten titel va$ herstel en gewettigde vergoeding deze nemen, welke zullen noodzakelijk zijh' voor onze vrijb en volîédige politiekéi en economische ontwikkeling. Van welk grondgebied is er hier dacï wel spraak?. Men zal zich herinneren, dat vôôr jneoî ons de zonderlinge regeling van 14 Maarj; 1910 had opgedragèn, de grens der kolonià de volgende was: eene rechte lij'n, gaandie van den uiterste punt van het Tanganikâ-meer tôt aan de Oostelijke greni van' den Uganda. Volgens deze grenslijn was het mees Kivu, een Belgisch meer. Deze laatste grens moet terug in onr bezit komen. •v " De Belgische school in 1 Den Haag. Zooals we gemeld hebben had Maan-dagochtend het mondelinge gedeelte van het eindexamen plaats voor een 4-tal leerlingen der hoogere klassen, van het Athenëumi der Belgische school, die wel-dra naar het leger ztillen vertrekken. Dit examen werd bijgewoond door den gezant, baron Fallon. en door minister. Poullet. De ininister van Wetenschappen en Kunsten opende met eene redevoering in belde Belgische landstalen. Spreker begon met een woord van dank voor de benoeming van Baron Fallon en van spreker tôt voorzitter en gaf voorts de verzekering, dat voor de leerlingen, die aan hun vaderlandslievende plicht voldoen en nog niet wegens leeftijd of vorderingen eindexamen kunnen afleggen, maatregelen ziullen worden getroffen opdat ze geen schade lijden. Met. groote erkentelijkheid gewaagde spr. vaa den verlichten geest van minister Cort van der Linden, aan wien het is te danken, dat het Belgische onderwijs voojr Belgische kindêren hier te lande een ont-vang heeft genomen als in geen andejr land. Voorts verklaarde spr. dat de Bel-sche Regeering een voikomen gelijk6tel-ling wenscht te verzekeren van de beide talen en ook het bestuur der Belgische school in Den Haag geen moeite heeft gepaard, om zooveel mogelijk Vlaamsche jongelieden in het Vlaamsch onderwijs te doen geven. .Met dankbaarheid getuigde spr. van de médewerking der Nederlandsche autoriteiten en van hetgeen door de directeuren en de leera-ren der school is tôt stand gebracht. Daarna werd nog het Woord gevoerd door een der leerlingen die — namen a de leerlingen — dank bracht aan minis- • ter Poullet en baron Fallon voor hun • legenwoordigheid en aan directeuren en • leeraren. In verschillende klasselocalen nam ver-volgens het examen een aanvang, waarvan de resultaten later zullen worden be-kend gemaakt. België en de economische conferentie te Parijs. De ,,Petit Parisien" geeft eenige bij-zonderheden over do economische confe -rentie te Parijs, waarover tôt dusverre de grootste geheimhouding bewaard is. Een zeer belangrijk punt werd ter spraw ke gebracht door den Belgischen gedele-geerde .Eugène Baye, die de vraag stel*. de, welke waarborgen de Belgische regeering thans reeds kan ontvangen. België wil n.l. den boycot van de centrale mogendheden vermijden, daar het internationale transitoverkeer een bron van welvaart voor België is. Reeds heeft Rotterdam voor een groot gedeelte de plaatg van Antwerpen ingenomen en Holland zal ook later van de gunstige omistart-digheden willen gebruik maken. De conferentie gaf echter de Belgische regeering te Havre zeer geruststellendô verzekeringen. streep door de Duitsche plannen, dat nu ook voor Keizer Wilhelm het ergste komt : Hij zal tôt een offensief tegen de stad waar dô Fransche koningen gekroond werden, nieii -kunnen overgaan en is nu verplicht den massalen schok der allié's af te wachten. Als de keizerlijke kliek den oorlog toch moet verliezen, moet ge u niet verwondereçi indien de Duitsche legers naar een nieuwa, de grootste slachtbank worden gedreven, bcp sloot de student. Moet het pruissisoh militarisme de Duitsche deoooratieniet mede slepek I in zijnen val !... . v

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Belgisch dagblad belonging to the category Oorlogspers, published in 's-Gravenhage from 1915 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods