Your search * has 376 results

a-z index of titles
  • Leuven

Filters

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 340 — 826 OPENBARE VERKOOPING 31 van een schoon Mobilier, Piano, enz. te Leuven, Frederik. Lintsstraat, 127. De hussier OCTAVE PROVOST, te Leuven in verblijf en er wonende, Graanmarkt, nr 2 1, zal, op vrijdag 16 Augustus 1918, om 1 u. namid., ten huize nr 127, Fr. Lintsstr., te Leuven, openbaarlijk verkooperi, krach-tens een vonnis van het ...

Uilenspiegel van Leuven

EKRSTE JAARGANG NUMMER 32 Prijs : 10 Centiem. ZONDAG 8 SEPTEMBER làll Abonnemwiten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. De Helden van ons Gemeentefoestuur Toen SCHMIT nog in hun midden was. Toen SCHMIT er nit ' vertrokken ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCH EIJVINGSPRIJ België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Vieil schrijft in bij het Behoi of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen riefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres op ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Verkeopzaal en bazar VANKERCKHOVEN Bazar van speeigoed. — Nieuwe en oucfe meubelen. Groote keus van kerkboeken enpaternosters. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 10/1 Salle dô ventes et bazar VANKERCKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. Grand choix de livres de prières et de chapelets. Tous les jours ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 12 Décembre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES parait et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Behee of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGERLEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Derde Jaargang, nr 84. Frijs per nummer : 8 centiem. Zondàg 25 Augustus 1018. De Gazet van leuven ÉMiS^ ■ < * Abo^nenienis^rijs s Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 fr. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postcheck-rekening Nr 242 Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn | ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 10 Dimanche 8 Mars 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES m L'ARRONDISSEMENT DE LOIJVAÏIV Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest. Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 13 Dimanche 1en Avril 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPIUJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het numraer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 17. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag\ 29 AprM 191t. De Gazet van Leuven 1 = —J ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar . . . . 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELING TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVEBLEE (Leuven) Postoheok-rekening Nr 242 Elke medewerker blijft ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 42 Dimanche 17 Octobre 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois ligne se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnelle ment ...

Pages