Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 25. MET TOELATING DER MILITAIRE OVEKHEID Septemher 1918. HERENZHALS UJordt uenspreic) en werzorx)en &£lq ai c)e sûfôexten u&n fôerfW)ton fHEKËHSBûKS ôi<? iôuo^aôreô.QDoeuen ôoor <)<? EJUMSâSS fifrooezenier'Inu&riGdefne S^QreôSe en E. H. EYCKMANS, Aalmqkzexiiîiî, Z 316, 2e Bat. Heldenhulde. In nummer 21 ...

De Maeseyckenaar

Nn ni mer 19. MET DR TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID .Timi 1918. DE MAESEYCKENAAR UIT GEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER VRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iïïlichlingen zich le wènden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 30, Le Havre. r Over het gestadig Schoolbijwonen Wij legden in ons voorgaand nummer het zoo betreurendswaardig feit bloot, dat ...

Le cinacien

...

Le cinacien

Autoris� par la Censure Suppl�ment au N� Mars-Juin 1918. LE.CINACIEN Abb� EMILE RENAULI), Aum�nier, Z Cl, A T. Etat-Civil de la ville de Ciney. D�cembre 1917. Naissances. -- Le 9 : Ren� Chapelier, fils de Arice et de B�atrice Jacquemart. Le 14 : Camille D�liiez, fils de Emile et de Emma Robert. D�c�s. � Le 1 : Jules ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu 111 mer 20. MKT TOKI.ATING DKiï MILITAIBE OYKHHKII) April 1 i > 1 <S. HEREnZHALS F mBMb 1 ' MiuwKffini f ; ; :—\ -~,r, i«v^ ' I UJopcH uerûpreit) en uerzonDen a&n ôJ de sotôeten u&n 5ef tanton ROlEOSfFS^IKS ùi<? fkin ,oZ)reô QDoeuen Door dp EJHLMÛÛIIS fifmœzpnier'Jnu&fiedeate S*ii()reôse { en E. H. EYCKMAXS, ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

' Nummcr 22. MET T0ELATING DEH MILITAIRE OVERHEID • Juni 1918. HEREAZHALS I ll—i II l l il l — — — ; _ c__) ^ n~,—> 1 I0orc)t verspreic) en uerzooDeo aan ôJ Oe sotOexten udn frprtantan oEMlLûSoolifS ûie ftxio^oidrQô QDoeuen ûoor ôp EJHMËÛ1S ftfrooezGnier^Jnu&fteden.tç S^D^ôS.P en E. H. EYCKMANS. Aalmoezenier. Z 316. 2e ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

I-J Nu ni nier 1. Maarl 1917. MET Soete Waasland Kosteloos Streekblad voor de Soldalen van bel " Land van Waas,, OPSTEL : Mededeelingen en steun le zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Onder-Officier, H. M. B., Rue Àncelot, Le Havre (France). Beste Makkers. | Hier is liet eerste niimmer van ons « Socle Waasland » ! Sinds lang voelden wij den drang ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

\ nmni/»)' (\ Mei 1917 WÛRCrô VERSPREI&H7 VERZÛftDfi? mn F)L D.E Sûlfcff EF? D>ER KflfZ5ÛI?â BKE£f2£ El? rcQûk££Rft^Ë,ri D>IE mf? mR&S QP6EVEI?llftûQRl{flPi££l[] aERËf]£S^Ei'SE£)1f?lSCHE BEST^IBQ ^ADRESSE Beelden uit de Kempen. Hoe dikwijls gebeurt hct niet dal wij van uit de Veurne-Ambaehtsehe vlafctc met onze ...

Kring God en Vaderland

2ST° 2 Yser, 1S Juli 1017 KRING GODEN VADERLAND CERCLE DIEU ET PATRIE GENTSCHE FEESTEN Wat al herinneringen in deze twee woor-den!... 't Waren dagen van jol en prêt voor de jeugd, van rust en verzet voor de ouderen, en voor iedereen waren het dagen van uitspanning. Yan af we waren zeer kleine kleuters, was het welkom voor de gentsche ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 15. MET DE TOEEATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 1918. DE MAESEYCKENAAR UITGEGE V EN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEX IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden lot M. Joseph BOONÈN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een Plicht ! Reeds uieer dan eens kwamen we er hier op terug, dat liet voor ons aile een duurbare plicht is, een ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Verhalen uit de LoopgracMen ONZE MOEDER. De meeste onzer vlàanische jongens hebben de kleine doch innigaandoenlijke geschiedenis gelezen van H. (Conscience: «\Vat eene moeder lijden kan». We zien er de moeder weenen, weenen over haren zoon, den zoon dien ze zoodanig Iief heeft, de moeder die gèen opofî'e-ringen ontziet, niets te weinig acht ...

Pages