De Maeseyckenaar

2198 0
01 February 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 February. De Maeseyckenaar. Seen on 29 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qr4nk36v4d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer 15. MET DE TOEEATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 1918. DE MAESEYCKENAAR UITGEGE V EN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEX IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden lot M. Joseph BOONÈN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een Plicht ! Reeds uieer dan eens kwamen we er hier op terug, dat liet voor ons aile een duurbare plicht is, een vaderlandsche plicht, onze alge-meene kennissen en onze vakkennis in i bij-zonder zoo ver mogelijk le onlwikkelen en nit te hrefden. De welstand van ons volk zal in evenrèdige verhouding staan en hlijven met de vakkundiglieid en geestesonlwikkeling van onze arbëidende klas, van onze ambaehtslieden en neringdoeners. Willen we éenmaal zelfslan-dige Hek n eu Vlamingen hlijven, zoo moeten we aile v. jemde juk weten ai' le weren zoowe-1 uit onze ; 'holen aîs ait onze werkhuizen. Veel, o'iieindig veel voorwaar, staat er ons nog te doen op dil punt, doeli waar de o-nbe-dwing'bare wi! der Yzermannen gebiedt, is on-mogelijk eene bespotlelijke leugen. • Hel Beheer van Kunsten en Wetensehappen lieeft dit zoo belangrijk vaaagpunl eene gedeel-telijke, en aangezien de zware omstandig-heden zeer doelmalige, oplossing weten le geven door hel înrichten eener bibliotheek, S. K. V. 11. le Veui ne. waar ieder die hel ver-langl ééne ruinie l;eus mag doen van leer- en leesboeken, hel hesl geschikt loi zijn eigene zelfontwikkeling. De aboiineniièntspi'ijs voor de il duur van tien oorlog bedraagt 2 fr. 50. Moeten wij hier nog bijvoegen hoe dringend wij onze makkers aanzetten deze gunstige ge-legenheid, die lange ledige urén niet vruchte-loos te laten voorbijgaan ? Voorzeker, neen ! We kènnen le wel onze vrienden uit de Maas-g'ouw ! Begrijpen en voelen we niet met hen als zonen van een ras, van een standaard ! We zijn zeker dat eenieder onder lien hier de stem van den plicht hoorl en dat er dus niet kan ol'zal seaarzeld word'en. o i)c Maeseiiclcriiuar weel ook dat hij hier han-delend heefl op le treden en zijne goede trou-we jongens moel bijstaan. Daarom dan, alwie onder u eenige inliclitingen ol' sleun verlangt om de gewensehte boekdeelen le leen le be-komen van gezegde bibliotheek, S. K. Y. H., richle zicli v'rij loi (K redakiie le Le Havre oT ook loi onze» geachten en ijvervollen vôorzit-! 1er, hulpgeneesheer onder-luilenant Delsupehé. \\'ij zijn volgaarne bereid de abonnementson-kosten tedekken voor al degenen die ons zulks | vragen. Het woord is aan u, mannen ! OMROEPER Het hestuur van iDr Maeseyckenaar lieeft in de iifge-loopene maand een pakje met levensmiddelen «iv:on-lîen aan de volgende Wa®enbroéders, krijgsgevangen in Duitsrlitand : Vlicgeri Mathieu, 13 regt., 20417, Sol-j tau, Z, 3015 prov. Ha n no ver-; NoJlet Maurice, soldaal 'Relgieu kriegsgef'angenen Lager I, Munster koniman-do, n: 2, Westfalen. Vorscheidcne personen van buiten het kanton vroe-- gen ons De Maeseyckenaar te mogen ontvangen. Heel gaarnè willen wij hen voldoen, doch onze middeien zijn heperkt en laten ons niet toe aan vreemden een kosteloos abonnement te versfrekken. We willen dan het bladje bezorgen aan al de helanghebbenden van buiten bel kanton die het aanvragen en ons terzetver-tijd eene ondersteuning van minstens 2 fr. doen ge-worden.Op voorstel van een onzer vrienden bestoot het be-, stuur eene vergr-ooting te laten maken van de portret-ten der makkers welke gedurende den oorlog sneu-velden,Die sehoone hèrinnering zou voorloopig hier be-waard blijven en, na den oorlog, aan de ouders of naasie familieledeil overhandigd wordc n. Wij vragen dus dringend aan al de vrienden die portretten van gesneuvelde makkers bezitten, ze ons zoo spoedig mo-gelijk te doen gevvorden. De photos zullen, dadelijk

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Maeseyckenaar belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods