Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbàar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr.. Inschrijvingsprijs : 2 fr. ToeSichting. Het was niet zonder eenigen schroom, dat ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéros 12 * v PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE JUIN 1918. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moven k TUDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwiis Rédaction ; R. GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse , ( pour les mobilises. 3 fr. 50 Prix de ...

Halle en omstreken

Nu m mer 4. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OYERHEII) Jamiari 191 <S. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opslelraad : E. H. JAXSSENS, i) 21 1 1. Adresveranderiirgen le zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuwjaar ! 1 Was nieuwjaar yoor de vierde maal sirïds wij, vejwi jderd van het vaderhuis, als weezen geworpen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 18. mkt tmi-'i \ti\t, hki! mi [ itatr k ovkhhktt l^ihniori un: HERENZHALS F Mil IABiffi.1l ' " n '■ I : : 1 MTr-ll^WV^. -——y i ■ UJordt uerspreic) en werzorx)eo aan ôJ Oe 5û(ô&ten u&n Bet"hanton REMEHSB^ltS ûiê'Juio ac)rG£> aDoeuen ûoor ùe EU M 0Û II S fifmoez<?nier^InuaIieden.te S^dreôse en E. H. ...

Halle en omstreken

Nu m mer (i. MET DE TOELATINC; DEIi MILITAIitE OVEHHEID Maart 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuiir- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen le zenden aan Leop. BR1CHAUX, brigadier, 1. M. I. ()., Sainte-Adresse. Zalige Paschen. Alléluia Waren we te Halle of in ons dorpje met Paschen, we zongen blij alléluia, want '1 zou vreugde ...

Ons Sinjorenblad

Nam mer 2(j-27. TOEGFLATEN DOOR DR MILITAIRE GVERIIEID ONS SINJORENBLAO fcûàteloo& Qqrlôgsbfaà uûcr àe iâlûùté.n van ft.n.twérpeo; en » omU^enùe„ -<saç. Bestuurdèr : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws të_zehden aan Jos. VAN PELT, hooidopsieller van Ons Sinjorenblad, I M 1 0, ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nlimincr 16. MET TOELATïNG DEK MILITAIRE OVERHEH) De ce m ber 1917. HEREnZHALS \{jJ orx)t uenspreic) en verzorx)eo a&n ôJ ()<? 5û(ô£vieo u&n fieftaoton REMEHSBiBILlS) ! ôi(? j~kio oDrea aooeuen ûoor t)p EJnLSMIIBlîlS i^frDOPZGnier Xnu0.fi60f2n.f6 5*<^Dn?ôS0 en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. Aan onze dappere ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELÀTEN DOOK DE MILITAIRE OVERHEII). FEBRUARI 191 S. De Diestcnaar MAANDBLAI) DER SOLDATEX VAN HEÏ KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wciide raen zich tôt den Aalmoezefiier (2. Van Nerom, I). 264, B. L. Let wel op. Daar de adresletter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres te laten geworden. Te ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 22. M ET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Septenibcr 1918. UlTGEGEVEX DQOR DE MAESEYCIvER VRIEXDEX IX LK HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenxien lot M. Joskph BOONEN, 1k, ..evard de Strasbourg, .')(>, Le Havre. Vakscholen. A an vclen onder u, vrienden-lezers, is het gewismet verscholen gebleven hoe in deze laalsie Lijden in ...

De Maeseyckenaar

Nummer 2. Jamiari 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÂESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Yoor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Zalig 'Mieawjaar ! Zalig Nieuwjaar aan U, aile, dierbare vrien-den, heldhaftige strijders van Maeseyck en omstreken ! Aan U, aile, mijn onversaagde wapen 1 ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 3. Juni 1917. HET Soete Waesland Kosteloos Oorlogsblad voor de Soldaten van het " Land van Waes ,, OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hëndrik HEYMAN, onder-officier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Belangrijke mededeelingen. Adresser». Wij hebben tegenslag geliad met het opzen-den van onze ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Deuxième année. — N° 1. Publication autorisée par l'Autorité Militaire Tweede Jaargang. — Nr 1. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SGHOOL Bïii HE* LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement nrimaire et moven TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwijs Rédaction ; R. GOBERT, I. M\ I. 0., Sainte-Adresse >rix de ...

Pages