Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Halle en omstreken

Nu ni nier 11. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEïD Septcmbcr 1918. Bestunr- en Ôpstelraad : E. M. JANSSENS, Z 1:5,1 1. Adresveranderi ngçn le zenden a an Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. 0., Sainte-Adresse Herdenken. Onder hel gedurig kanonge])ulder en angst-wekkend gckraak der moordende en vernieti-gende obussen, die stuk om stuk den ...

Hemixem-Reeth

Xnmmer 1(i TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERBEIl). April 1918 HEMIXEM i E. II. DE WIT, Krijc.saai.mokzkmkk, A. A. Sai.\tk-Adri:ssi: Ol'stku.kbs : , ! I)' Ch. VAN XLEKEL, Ki.ugsdoktkk, Z 28!). Maart 1918. Langs weerkanten aan den Yzerstroom s ta an ze no», het BelgisCh en Iicl D.uitsche leger, o]: een afstand, die op sommige ])laatsen de breedte ...

Ons Brugge

Nummer 16. MET GOEDKEURING OElt MILITAIRE OVERHËID Seplelnber 1918. Ons Bruooe Bëstuurder : ÀLFONS GEY, Onf. rwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Brugge. Wie kent er niet, die eeuwenoude stede. met zijn machtige halletoren en zijn wereldlv r rôëmden beiaard? Wie kent er nietde roemrijke stad van Jan Breydel en Pieter Deconinck? Die stad met ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 15. MET DE TOEEATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 1918. DE MAESEYCKENAAR UITGEGE V EN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEX IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden lot M. Joseph BOONÈN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een Plicht ! Reeds uieer dan eens kwamen we er hier op terug, dat liet voor ons aile een duurbare plicht is, een ...

Hemixem-Reeth

Nummer 17. TOEGKLÀTEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. Moi 1918 HEMIXEM i E. H. DE WIT, KrijgsaaLmoezenier, À. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : •> j D' Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdoktër, Z 289. Moeder! Zijn moeder ! 0 ! hij beminde ze zoo, met zoo'n gloedige warme liefde. Ze had geslaafd en gesloofd, dag in dag uit en snachts, vol diepe komnler en ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

i b | S 1 f? 1 Aan onze dappere Jongens van 't Kanton Herenthais, een Zaligen Kerstmis en een Zalia Nieuwiaar î ci! een Ldiiy iticuwjddi s Dat is de inirige wensch die Herenthals ait aan al zijne Lezers-Soldaten ! Moge de Heer al (lie moedige zonen van 'l duurbaar Kémpenland zegenen en bewaren ! En goede vrienden, in 'l jaar dat haast begint, is ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abbé EMILE REXAILI), Aumônier, X 61, A T. Souhaits de Nouvel An. ('.'était l'après-midi du .'51 décembre, l'n pâle soleil, perçant ma croisée, découpait, sur la tenture sombre de la paroi, l'image lumineuse de ma fenêtre. Sur cette tache de clarté, sans cesse, mon regard attentif voyait passer des ombres, folles, ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m nier 4. TSlet toelaiing der militaire overheid. .Tu 1 i 1917. HET SOETE WAESLAND Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel. Mededeelingen en Stcun te zenden aan : HE"NDRIK HEYMA"N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre Onze Hoop. Het Socle Waesland steekt in een nieuw kleedje. Wat zegt gij er van jongens, staat ...

Halle en omstreken

À ; , . ( » Nummer 9. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Juni 1918. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : É. H. JANSSENS, Z 135/1. Adresveranderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Het Kruis aan den Yzer. De hofstede, waarin wij thans vertoeven, ligt hier eenzaam en verlaten, vertrappeld en ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nimimer 14 m ht toklatixg dkk militaire ovkhhkid Oclober 1917, HERENZHALS Worôt uenspreiî) en werzonden aan al De 5ô(ûaten uàrifiet heuion RjOtEJfJSBiniLS ûie fiun eôDreô onoeuen ôoor c)e EHM0Û15 ftfrooezenier Znuelïedefite S^DrPôse on E. H. EYCKMAXS, Aalmoezkxier, D 15, 2e Bat. Lourdes. Over mija verlof le Lourdes eenige indrukken. 1k ...

Ons Brugge

Nummer 5. MIT TOKI.ATIXG !)F.l! MILITAIliK OVHIiHKU) Octoher 1917. Ons Bruooe Hestiuirder : ALFOXS (il\Y, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Nieuws uit Brugge. — (Ycri'olij mm den brie]' vcin Jujfr. 1).) Zoodits Ilindenhurg kwam naar Brugge af, en door-zochl onze stad, waar 11ïj eindelijk loch ailes lie{ staari dal slond ; hij had een ...

Pages