Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Ons Brugge

VIERDE JAAR N° 3 (19) JUNI 1919 Ons Broooe Redactie en Beheer: « Iulichtingsbureel », A 2, K&rthuizerinnenstraat, Brugge. Aigemeene Vergadering op Zondag 15 Juni, voor de leden van den Oud-Strijdersbond, om 10 ^lire, in onsgewo-nen lokaal, Soldatenkring. DAGORDE : 1. Verslag. 2. Uitleg der « beknople lafel » Vergoe- dingen. — Elk brengt ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

N u m mer 13 MET TÔELATING DER MILITAIRE OVERHKII Sentember 1917 HEREAZHALS l«Jorc)t uerspreit) en verzoodeo aan ôJ De 5û(0aien u&n fret'heoion REMiEflSR^LS c)i<? fruo eZ)reô opoeuen Qoor c>e EJHLÉMJBilS fifmoezenier Jnu&[ïederife S^^lDresse en E.H. EVOflBoS HfrDoezenier 6GLinie-Reoinoent, IVeB°\l5efQi5cfi Leoer Een woordje ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu 111 nier 5 April 1917 KEZ REIDERLDEMKEN Vrienden. //e/ Heidebïoemken neenit tôt mijn grootste , vokloening mecr en meer uitbreidiirg. Van nr 5 worden reeds 1000 exemplaren de wereld inge-zonden. Overal wordthet mei veel geestdrifl ont-vangen en met belangstelling gèlezen. En is het geen schoon gedaeht van door de wederzijd-sche mededeeling ...

Hemixem-Reeth

Nummer 12. TOEGELATEN DOOR 1)E MILITAIRE OVERHEID. November 1917 HEMIXEM KFFZH; \ E. H. DE WIT, Ivrijgsaalmoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstellers : -, I D1' Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, Hospitalisatie, IIIe I). A. Open brief aan de jongens van Hemixem. Beste Vrienden, Sedert mijn driejarig verblijf in Engeland heb ik al iets of wat ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 3. November 1916. Herenthals WoRDT VERSPREID en verzondets aan al de H ERENTHALSENAREN die hun adres opgeyen door de E. H. DUBOIS, Aalmoezenier Invalieden te Sainte-Adresse E. H. E\ CKMANS, Aalmoezenier 6c'Linie-Regimekt, IV1, Bon, Belgisch Leger AAN ONZE VRIENDEN We s luron nr 3 de wereld in. De twee eerste nummers van ons bladje werden ...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abbé EMILE RENAULD, Aumônier, I) 241, A T. Léon Furnémont est mort. En me rappelant toutes les marques de sympathie dont notre jeune ami fut l'objet, lorsque, l'an dernier, il fut grièvement blessé devant Dixmude, je pressens l'immensité de la douleur qui va se répandre dans le cœur des Cinaciens. Léon, en effet, était un ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 3. Juni 1917. HET Soete Waesland Kosteloos Oorlogsblad voor de Soldaten van het " Land van Waes ,, OPSTEL : Mededeelingen en steun te zenden aan : Hëndrik HEYMAN, onder-officier, hôpital militaire belge, rue Ancelot, Le Havre (France). Belangrijke mededeelingen. Adresser». Wij hebben tegenslag geliad met het opzen-den van onze ...

Halle en omstreken

Nu ni nier 11. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEïD Septcmbcr 1918. Bestunr- en Ôpstelraad : E. M. JANSSENS, Z 1:5,1 1. Adresveranderi ngçn le zenden a an Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. I. 0., Sainte-Adresse Herdenken. Onder hel gedurig kanonge])ulder en angst-wekkend gckraak der moordende en vernieti-gende obussen, die stuk om stuk den ...

Halle en omstreken

Nummen o. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVEKHEIl) December 1917. HALLE EN OMSTREKEN Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, 1)211/1. Adresveranderingen te zenden aan Leop. BRIGHÀUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Kerslnacht. In 'l bljeek betooverend lichl der maan we-melen, gelijk schimmen, de menschengedaan-ten op de breede banen, ...

Pages