Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Ons Sinjorenblad

Kosleloos blad voor de soldaten uit Antwerpén en omheining. Besluurder Eerw. Paler DEDIER, Aalmoezenier B 139 Aan den Eerw. Paler Dedier, vereerd met Leopoldsorde en Oorlogskruis. Weleerweerde Vqder. Wij weten dat gij 11 legen clk 1ml-digend vernociïien van uwen naam, in dit ons Sinjorcnbladje, met beslist-heid zoudt verzetten. Vergeef ons dat ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 3. PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 Sept. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BU HET LEGER — REVUE MENSUELLE j TIJDSCHRIFT pour les Membres de l'Enseignement voor de Leden van het Lager- en primaire et moyen. Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERÏ, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

y Numéro 1. PUBLICATION AUTORISEE PAR L'AUTORITE MILITAIRE 10 Juillet 1917. L'ECOLE AUX ARMEES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres cle l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

Ons Sinjorenblad

Nu m mers 16-17 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEHHEID ONS SINJOURENBLAD ûorloQsfckfoa uûû.r ùe àûlâû.tân WÛQ ftntwerpGD ÛQ atoii^enùe- Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragon en nieuws te zenden aan Jos. VAN PEI/F, hootdopsteller van ()n& Sinjovenblad, i M I 0, Sainte-Adresse. Ons blcid verschijnt met ...

Ons Brugge

Nummer 15. MET GOEDKEUKING I)ER MILITAIRE OVERHEID Auçuslus 1918 Ons Bruooe Haaàfc a fies <u> L—- -1- _ jg@â<tryiT vHE^ <S«@al ualfe Bestuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, 1. M. I. G., Sainte-Adresse. De Vriendschap. Als wij een weinig nâdenken over den last en de ontberingèn die wij in het oorlogsleven te verdiiren hebben, ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 8. A prît 1917. HERENZHALS m» >iu....tnB ; "VAW':,V.— _ . • — » -_ ma-a -s^v :.-»». ■ --.y. >-'o» ^.,A\-.y^ U/oràl uerôpreit) en uerzoodeo aa.o oi Oe ' sofOalen uân fief tanton REMOISIFIfniLS) ^1G®Ti!0e^PJË^9I?l8Ë=u<?Ar^our OIMBOIS Afrooezenier Jnua.fieôen.te S^Ôreâse en LH. EVCHPuraiS nrnoezenier 6g ...

Ons Brugge

VIERDE JAAR — N° 2 (19) MEI 1919 .▲ Ons Bruooe Redactie en Beheer: « Inliclitingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Vaderlandsche Betooging Op Zondag 27 April wordt alhier, door het Stads-bestuur, een huldebetooging ingericht ter eere van de gefusiljeerden en gesneuvelde soldaten. De Brugsche Maatschappijen — zonder onderscheid ...

Het Belgisch gezin: bulletijn van de verbruiks-coöperatie Het Belgisch...

...

Ons Brugge

iTIE'R'DBiJ.AAR — N° 1 (J8) MAART 191!» ons Bruqqe Redactie en Beheer: « Inlichtingsbureel », A 2, Karthuizerinnenstraat, Brugge. Aan onze lezers. , * «Ons Brugge » herleeft ! Enverschijnt voor de eerste maal, te Brugge zelf. « Ons Brugge » was in de bange, harde, lastige oorlogsjaren, het Frontbladje der strij-dende Bruggelingen. ...

Halle en omstreken

Nu m mer 5. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Februari 191 (S. Bestuur- en Opstelraad : E. H. JANSSENS, I) 211 !. Adresserauderingen te zenden aan Leop. BRICHAUX, brigadier, I. M. 1. ()., Sainte-Adresse. Een christen huisgezin in Vlaanderen. In 't jaar 1914, daags na Zielendag, gingen onze Jagèrtjes schntsgrachten delven daar vvaar de Yz'er ...

Kring God en Vaderland

Yser, 30 April 1017 "GODenVADERLAND. cercle" DIEU et PATRIE. Door dik en dun In vreugd en leed In urèè of oorlog Onze jongens trouw. Kring God en Vàdbrlànd. Beste Makkers, Het orgaan van onzen Kring was steeds in de bres tôt verdediging, tôt opbeuring en tôt steun onzer jongeren. Sedert maanden, jaren bijna, zijn er vele der onzen ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 1. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHE1D. OKTOBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAI) DE H SOEDATEN VAIN HE1 KAJNTOiN DIESI Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, 1). 264, B. L. Ons doel. Beste Vrienden, Wekomen wat laat, niet waar? Docli « be-ter laat dan nooil » zegt hel spreekwoord en daarom ...

Pages