De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

624772 0
01 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 November. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Seen on 21 May 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gf0ms3km1t/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

NUMMER 2. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). "NOYEMBER 1917. De Dicstenaar MAANDBLAI) DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestekaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nerom, 1). 264, 15. L. 7-1 propos van brieven. W ie krijgl er geene brieven ? De liefhebbers moeten maar eene gazet sliehten, adressen vragen en dagelijks komt de brievendrager n eene karrevracht briei-wisseling overhandigen. Als we al die brieven la/en clan zagen we hoezeer onze makkérs beroofd zijn van nienws nit de slreek. (ie vraagl ons adres ; is bel om ons nienws te bezorgen ? weel ge lioe lie t gaal bij ons? Dit was bijna aller vraag. Beste jongens wij liebben nog g'een draad-looze telegraaf met ons geliefd kanton kiinnen inriehten en noehtans zijn we verzekerd dat hetgeen we in ons eerste nummer mededeel-den aan allen plezier zal gedaan liebben. Men wordt aan ailes géwoon, zegt men. Daar is iels van waar ; want hadde men ons in Oogst '14 gezegd : « Ge gaat voor meer dan drie jaren naar den oorlog, verre van stad of do-rp, verre van uwe geliefden ; » wel, jongens we hadden ten minste een appelftanwte gekregen ! Men is daar stillekens aan gewoon geraakt, doch zonder le vergeten dat er ginds over den Yzer een plekje grond is waar we geboren zijn en opgegroeid, waar we gespeeld en geleerd hebben, waar onze oiiders ons verwachten en voor ons bidden. Daarom sehool er als een kreet nit uw aller borst ; nienws nit de streek gaat er komen ? Veel beloven en weinig geven doel.... zegt bet spreekwoord. Welnn, wij beloven niet veel ; onzen goedeh wil om ailes mede le deelen wat we knnnen verzamelen. Doeli we hopen dat die goede wil n veel nienws zal knnnen bezorgen, dat n eenige oogenblikken van genot, van herinnering aan vroegere blijdsehap zal doen berleven. Daarom herlialen we onzen oproep tôt de medewerking van allen. * •* * Ik schrijt' deze regelen een paar dagen voor Allerbeiligen-Allerzielen. Zonder twijfel zijn er tnssehen deze heiligen die we vieren, ook van onze brave ovërledene ouders of bloedver-wanten, van onze moedige gesneuvelde wapen-broeders. Dat dit feest van Allerheiligen onzen | geest onderstenne, ons bart verlichte, Onzen moed stale om voort onzen piicht te doen voor « Yorst en Vaderland ». Allerzielen herinnert ons ook dat we de * zielen onzer makkers niet mogen vergeten. Dit is een plielit voor kristene soldaten ; de zielen onzer helden liebben daar .réélit op. Daarom, beste vrienden, vergeten we ze niet. 1 loi.LE GrIET. Vervlogene dagen. Van onze .overwinnins* te naelen weten de Diestenaars over 't algemeen lieel weinig te vertellen. Wel lioorden ze van verre kanon-gebnlder en zagen dorpen en lioeven branden maar van den eavalerieaanval op de groote baan kiulnen ze niets mededeelen. Dien dag tegen den middag gingen eenige burger-wacbten met stok en blauwerx kiel, vol menwsg'ierigheid, op Zelck af, 0111 gekwetsteij op te rapen. Hoe bet kwam weel niemand, maar opeens stonden die arme dutsen tnssehen twee vuren en kwanien er toeb heelbnids maar vol sehrik van al'. Allen hebben voor de boomen, die den weg naar Haelen versperden, de gevallen Duitschers gezien. Daar lagen mansebappen en paarden, doodeii en gewonden, in aile boiidingen dooreen en de boeren van 't om-liggende lièbben nren noodig gehad, 0111 de gewonden naar Diesl te voeren en de dooden te begraven. Nn volgt een tijdperk van rust. Ieder was lier en verhengd : immers de Duitschers waren voor goed ternggeslagen, Diesl was veilig, meer nog h et Vaderland gered ! I11 de stad bleven sleelit eenige Carbiniers en Jagers te paard; ailes hernain den gewonen gang en zoo kwam men tôt l(i Angiistns. Onze Diestenaars wisten niet dat gedurende al die dagen, de vijand niet minder hardnek-kig voortwerkte 0111 zi jnen yoornitgang te her-nemen.Rond Lnmmen en Beeringen waren ver-àcheidene legerafdeèlingen gesebaard en van daarilit werden groepjes nhlanen gèstiinrd om onze ligging te verkennen. Reeds rond 14 en 15 Oogst liad men in de verte rookwolken zien opstijgen; zeker brandde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection