Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

626070 0
01 September 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 September. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q52f766x5z/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m mer 13. MET TOKLÀTING DER MILITAIRE OVERHEID September 1917. HEREAZHALS Uiordt uerspreiï) en verzondeo a&n al c)e sofôaten u&d F) eftanton REHiElISBâLS) ûie lîuo oDrea opoeuen Qoor De EJJIiûlS fîfroœzenier JhuafiGÔeate S^ffôreôse en C.H. EVCIHIflmS fYmoezenier 6e Linie-Re^irr>ent, IVe 15°: SeÎQiscfi Leger Een woordje vooraf. Wij zenden heden ons 13e nummer de wijde wereld in. 't Is de tweede j aargang van « Herenthaïs ». \Ve mogen met fierheid n'en blik werpen op '1 verledene. 't Klein plantje van het begin is 'nen forschen boom geworden. « Herenthals » dat thans op 1300 exemplaren wordt gedrukt, is zeker een der schoonste frontblaadjes. Bijna al de jongens van 't kanton hebben het nu in handen en ze wachten met ongeduld het oogenblik dat de « facteur » het lmn aanbrengt. Is 't niet, 't heeft de broeder-dand tusschen ons allen nauwer toegesnoerd... Dank aan de jongens die ons eene bijdrage stuurden... 't komt van pas : de kosten beloo-pen maandelijks over de 100 fr. En zouden we van nu af niet mogen den wensch uiten dat « Herenthals moge voortbestaan na den oorlog ? 't Ware het orgaan dat de belangen zal verdedigen van onzen machtigen soldaten-bond ! Wat denken onze mannen daarover ? — Nog iets. We moeten « Herenthals » dat we naar burgers zenden 't zij in Frankrijk of Erigeland met 'nen zegel van 5 centiemen frankeeren.. We durven hopen dat de burgers die ons bladje ontvangen ons schadeloos zullen stellen. Is dat niet redelijk ! Nieuwsgierigheid. Ja ! weder wat anders. « Stit serieus \vé» de-zen keer. Dit moet ge o]) uw eentje lezen en er later niet meer ondereen over praten. Een maalder en een schouwvager, dat is wit en zwart. Wanneer die « à distance » blij-ven, in de verte pinken is er geen gevaarbij. Maar hola schouwvager ! niet streelen want de maalder zal de linker dragen, en ge zijt verraden. Onze jongens, ze weten het. 't Zijn fameuze witte slonzen, in geblinderde huizen en andere kotjes en cafeekes. Rijzepoeier een vinger dik onder hunne dragende afhangende oogbalken, en blanketsel op hunne verlodderde kaken en venijnige lip-pen. Witgekalkte graven vol verrotting gelijk Ons Heer dat noemt. Uitbroedsel van venijnige nesten, die de gezondheid knakken en de le-venskrachten uitkankeren. Ons jongens ze weten het ! Die met pek om-gaat, bevuilt zijne vingeren, bevlekt zich. En roekeloos !... ze zullen gaan. En nieuwsc/ierigl... ze moeten ook zien, ze willen 't ook weten, Sint-Pieter moest het zien, wat ze met zijn Meester die hij uitermate beminde, zouden doen. Hij ging naar het paleis van Caïphas. Hij ontkent Jezus, hij verloochent Hem, hij bezweert zijn verraad. Welke val ! Hij de steenrots voor de kerkebouw. Hij was roekeloos. Ons jongens, ze weten het ! Die het gevaar bemint, zal er in vergaan. Nieuwsgierig om te zien, is het begin. Maar helaas, eens binnen, ze zien het vrouw-verleidelijke, de ploertige verzoeking, de aangestoken begeerlijkbeid... en ze gaven zich aan de allemans vrouw, foei ! ze bezwadderden zich. Weent ! vrouw en kinderen, moeder, zuster, verloofde ; wanneer gij in beeld, daar voor zijn oogen stond vôôr zijne onteering, heeft hij u baldadig weg gestooten. Uw verloofde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection