Ons Sinjorenblad

626386 0
01 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 January. Ons Sinjorenblad. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/tm71v5c860/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nummer 23 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEIE ONS SINJORENBLAD îiûiic'fûûi wûA.r àe àûlÛûJtôrï wûn ftntwerpeo £□ omli^enùe. —1S2& Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoczenier, Zwitserland. Biidragen en nieuws te zenden aan Jos. YAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I O, Sainte-Adresse. Om onze onde Vlaamsche gewootite. in eer te houden, wenschen wij, ter gelegcnheû van Sinxen, aan al onze lezers ne ri QelukJdgen, Tioogdag Wees man. Ik ken menschen — ongetwijfeld gij ook -die socialist zijn als ze naet een socialist spre ken, liberaal, als ze met een liberaal te doei hebben, katholiek, als ze zicli tegenover eei katholiek bevinden ; menscben dus, die vas aanschijn -versodercn, zoc dikwijls de win< oit een ander gat blaast. Zijt gij met zulke gasten gediend ? Hewel rechtuit gezegd, ik moet er gaar niets \ai hebben. Waaroin niet ? Heel eenvoudig, om dai ik de inannen, die niet durven laten ziej vrat ze in zich hebben, niet betrouw. Vriend Iezer, zijt gij socialist of liberaal denkt gij ivezenlijk overtuigd te zijn hetgoedi eind vast te hebben en dùrft gij zonder om tvngen laten zien dat gij ïiet zijt, dan — alkoe we'l îk misscbien uw gedacht niet deel — dai zeg ik vrank en vrij : gij zijl ccn man ! El met u kan ik over de baan, omdat ik wee met wien ik te doen heb, omdat ik voor mi heb iemand, die met open vizier ten sifrijd< komt. Ik herhaal het : Gij zijt een man ! Maai onder deze voorwaarde althans, dat gij hen die niet van uw gedacht zijn, — nemen w< bijv. de katholieken — dat gij lien, zeg ik «iet onderduims in hun katholieke overtui ging aanrandt, om hen aizoo bij uw kamera den belachelijk te maken. Immers, zoo <7/ denkt het recht te hebben uw zienswijzi door anderen geëerbicdigd te zien, dan zul gij mij gereedelijk toegeven dat die anderei van u het zelfde mogen verwachten. Gebeur dat altijd ? ... Zeg eens ronduit, hebben d< katholieken ondeV dat opziclit van de anders denkenden soms niet erg veel te Verduren Noemt gij u katholiek, beste iezer, stel t dan ook overal en altijd aïs dusdanig ;ian Vervul stipt al de plichten die uw godsdiens u voorschrijft, zonder vaar noch vrees uitge lachen te worden. Doe wel en zie niet om Staat gij voor het vervullen van een uwe plichten, vraag u dan niet angstvaîlig af wa snen er over zeggen oî wat men er over den ken zal, maar volbreng hem zonder schroom Allen die u kennen, zelfs de andersdenkenden zuJlen door uw manhaftig voorbeeld en uwi karaktersterkte getrofFen zijn en onder mal kander zeggen : Zie 3 dai is ccn man ! Geen schrik dus. Woon regelniatig iederei zondag de mis bij ; het is uw recht, en teven cen strenge plicht voor u als christen. Nie niand, wie ook, als de oinstandigheden he maar eenigszins toelaten, kan noch mag 1 nioedwillig van dat recht berooven ; en ool zal niemand, die zieh wezenlijk een mai noemt, u in de onmogelijkheid stellen diei plicht te vervullen. — Er wordt u voorge houden ten minste ëéns 's jaars uwe fouler te gaan belijden en 11 te spijzen met he Lichaam en Bloed van uw goddelijken Mees 2 ter. Een goed katholiek stelt er een grootc 1 eer op dit meermaals in het jaar te doen, en hij, die de Moeder des Heeren als zijne Moe-der liefheeft en aan 't lieilig hart van haar goddelijken zoon wil aangenaam zijn, zal de • maanden Mei en Juni zeker niet lateu voor-. bijgaan zonder iederen dag een bijzonder gebed te storten en ten minste eenmaal aan de heillige Tafel te gaan neerknielen. In deze droeve tijden waar, om zoo te spre-. ken, ailes omvergeworpen wordt, heeft ieder, . de katholiek niet het minst, met vele moei-, lijkheden te kampen, zoo hij braaf en deftig ) wil blijven. De katholiek in den echten zin ) van het woord, zal de bovcnnatuurliike ^ krachten, die hij noodif heeft, aan de aati-geduide genadebronrièn gaan putten en dan - ook fier mogen v. zen omdat hij rein is 1' Een goed katholiek nog, zal niet alleen zich . nooit van onbetamelijke of zedenkwetsende 1 woorden en uitdrukkingen bedienen, maar den oorlog verklaren aan al wat niet me! de deftisheid en de zedeliiklieid overeen- > stemt. I -Katholieken die mij leest, zijt gij getrouw . aan het geloof uwer voorvaderen, getrouw ! aan dat geloof, hetwclk nu nog in ons zoo ! verdrukt landeken in eere gehouden wordt t door hen die u zoo dierbaar zijn ; leeft gij j al de verplichtingen na die het 11 oplegt, en > vervult gij ze stipt trots de bespottingen en - de hevige bekampingen — misscbien van hen, die zich uw vrienden noemen — dan zeg ik ; ook tôt elk uwer in het bijzonder : Gij \er-dient de achting van elk rechtgeaard en onbe-! vooroordeeld mensch ; gij zult ze ook genie-. ten, want gij zijl een man. Defonne G. i | De mon J verraatîfc hcl hert : vuile monden, [ vuile gror.den. 1 Naar Lourdes. t Het is spijtig, maar we hebben het besluit - moeten nemen onze voorgenomen reis naar . Lourdes uit te stellen. De verloven zijn nog immer gesloten en t niemand kan voorzien wanneer ze weder - zullen geopend worden. En dan, zelfs wan-, neer de jongens nu weder in verlof konden , gaan, moet ieder zijne heurt afwachten en ; zouden velen te laat komen. We gaan dus - niet naar Lourdes op 24, 25 en 26 Mei, maar we spreken van 1111 afaan af tôt in September, 1 de dagen zullen we nog aankondigen. Er is i dus nog 4 maanden tijd en als 't God belieft - zal het voor dien tijd beter gaan. Dat cçwe t mannen reeds zooveel mogelijk overeen-1 komen 0111 dan vrij te zijn opdai we er hon-: derden zouden zien knielen voor O. L. V. bij 1 de Mirakuleuse grot. 1 Het fijn programma dat van nu af reeds - klaar is houden we voor die dagen gereed en i ge moogt het vrij gelooven : 't Zal er spannen. t " Mannen, aan 't werk zonder dralen tôt ons - welgehikken. RI le rie i. Er kwamen ons ditmaal ongeloofiijk vele gazetjes terug. De schuld ? De jongens zelf «lie immer verwaarloozen ons hun nieuw adres te zenden bij mogelijke verandering. Zoo is het nu weer het geval. Zoudt ge willen gelooven dat we nog adressen hebben met B en C? Maar na het volgende nummer hebben ze gelot en wordt hun geen blad mecr gezonden. Jongens, spaart ons onnoodige onkosten en tîjdverlies en bezietallen eens goed het band-je met het adres. Wij drukken er tevens nog eens op bij het schrijven immer uw adres van huis te voegi>n. Er zijn vele Peeters en Janssens en als we het adres van België niet meekrijgen, gera-ken we in de war. Vooruit, mannen, ge moet een beetje daar zijn en ons lielpen en aan vrienden en ken-nissen van « Het Iiantje » vragen of ze Ons Sinjorenblad ontvangen. — Voor adresveran-deringen altijd schrijven voor Antwerpen aan Fr. Cools, Rne Berenger 34, Havre, voor Borgerhout aan Jos. Van Pelt, bureeloverste, I. M. I. O.. Sainte-Adresse ; voor Berehem aan Vict. Peeters, onderwijzer, I. M. I. O., Sainte-Adresse ; voor Merxem aan Ant. Janssens, brankardier, H. M. B., Rue Ancelot, Le Havre ; voor Deurne aan Karel Laenens, fourrier, D. O. A. H. ii/b, Graville. — We durven nogmaals de aandacht inroe-pen der burgers die ons blad ontvangen ô])dat zij onze ondersteuningslijst niet ver-geten. De prijzen van papier en druk stijgen immer en bijgevolg moet er ook meer zaad in 't baksken komen ! Velen onzer medebur-gers zonden ons reeds hunne bijdrage ; anderen hebben het tôt nu toe verwaarlooàd. Wij zijn overtuigd dat deze kleine oproep gunstig zal onthaald worden. Ons Sinjorenblad is verarmd.... slechter papier ! Teeken des tijds ! De inhoud zal er, hopen wij, niet bij verliezen ! Eoekbecordeeling. — JozefMuls, Le Crépuscule des Villes d'Art Flamandes. — Paris, Soc. An. « Ons Vlaanderen », 1017. Een klein mooi boekje. Uit de sehuilhoe-ken van het geheugen roept dit werkje weer op de oqg- en oor- en zielsindrukken die wij eens genoten bij het bezoeken onzer Vlaam-sche kunststeden. Sterker dan wellieht meni-gen onzer hetooit ondervonden gevâsclen wij den levensadem, die wuift, de ziel die leeft in elk dier oude vesten en aan ieder van hen die diepliggende trekken van eigen persoon-lijklieid geeft. Hoeveel van al dit sclioone ligt nu jammerlijk verwoest. Jozef Muls, de dichter, klaagt het uit in echt en eerlijk ge-voeld woord dat diepen weerklank wekt in 't harte van den Iezer. Voor ons, vlamingen, heeft dit boekje een pijnlijk-zoete aantrekkelijklieid. Het werd in 't Fransch geschreven voor een Engelsch pu-bliek. Een treurlied over Vlaandrens marte-laarschap gedurende dezen oorlog waar Engelschen, en Franschen, en Vlamingen ge-roerd zullen naar luistëren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Sinjorenblad belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection