Ons Sinjorenblad

3470 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1919, 21 July. Ons Sinjorenblad. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/251fj29t92/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

VOOR GOD, KONING en VADERLAND. N° 1, 21 JULI 1919. ONS SINJORENBLAD ftûiU'iûo^ Qoclô^ibf&à uûû.r àe âûlàdtan van FinLwerpeo ëo oml ùe .. — VOORTAAN MAANDBLAD, TOiLK^DER STRIJ DERS EN OU D-SOLDATEN BON DEN Beheer- en Opstelraad : HOPLAND, 47, ANTWERPEN Abonnementsprijs : 1,20 fr. pet* jaar voor de Oud-Soldaten, 2,00 fr. voop de Burgers Aan onze Lezers. Hoog de harten ! Schudt het stof van uwe kleeren, poetst uwe wapens, want we gaan fier, het hoofd omhoog, in ge-sloten gelederen door de straten en leien van ons fiere Antwer-pen trekken, terwijl duizenden en nog duizenden ons zullen verwelkomen met eene geestdrift zonder einde. Hoog de harten. Fiere-Sinjoren, komt ge in onze Moeder-stad, laat dan vreugdezangen klinken, laat onze torens hunne jubelende tonen uitgalmen, heinde en ver, van't Zuid tôt aan Stuivenberg, van onzen Scheldekant tôt Zurenborg, want de zege brengt gij. Zijn velen gevallen in den langen strijd voor onze vrijheid als helden voor het Vaderland, we brengen hen eene erkente-lijke hulde en hunne namen zullen wij schrijven jn marmer en goud op het gedenkteeken dat eens verrijzen zal op een onzer openbare plaatsen. Mannen ! moed, de zege is ons, de verlossing is nabij ! Ziedaar beminde lezers, de geestdriftige woorden welke ONS SINJORENBLAD U toestuurde in de maand November. Wat iseral niet gebeurd sinds we deze regelen schreven. Nog vielen velen in den eindstrijd voor deherovering van ons dierbaar Vaderland. Zoovelen die, de verlossing nabij, tiiet meer hebben kunnen smaken van de zalige stonden van terugkeer na jarenlange ballingschap; zoovelen die den lang verwachten vrede niet meer hebben mogen begroeten. Wij dragen onze helden die vielen in den heiligen strijd voor haard en huis in vereering in onze harten. — Wij, gelukkigen, zijn teruggekeerd bij onze ouder-s, bij onze vrouw en kinderen, bij onze familie, en hebben ons te goed gedaan in de eerste opwelling van geestdrift bij de eind-zegepraal.Nog eenige dagen en allen zullen teruggekeerd zijn in den huiselijken kring en zal het normaal leven stilaan herne-men. Dan herbegint de harde strijd des levens. In nuchtere overweging komen we tôt het besef dat na onze vele opoffer-ingen voor het Vaderland, het Vaderland ook zijn plicht moet kwijten tegenover hen die eendrachtig streden voor zijne her-overing.Die plicht doen kennen aan de Regeering en aan het land, van hen onze rechten eischen, dat is een der redenen waarom we opnieuw verschijnen. ONS SINJORENBLAD zal de tolk zijn van de oud-sol-daten en bijzonder der oud-strijders van 1914-1918. Het zal de uiting wezen uwer eischen, de verdediger uwer belangen, de inlichter van wat er bekomen is en wat er nog te bekomen valt. Daarom stellen wij ons ten dienste van onze vrienden om hen aile mogelijke inlichtingen te verschaffen. We willen ook den strijd meevoeren tôt het veroveren onzer Vlaamsche rechten en hem doorvoeren tôt volledige overwinning. We willen, als Belgen, niet meer ten achter staan in onseigen land, maar de plaats innemen die ons recht-matig toekomt in het land dat vrijgekocht is_xloor het bloed

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Sinjorenblad belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods