Hemixem-Reeth

626278 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 May. Hemixem-Reeth. Seen on 21 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3j3901zx33/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu ramer 6. Mei 1917. HEMIXEM k E. H. DE WIT, Kri.jgsaalmoezexikr, A. C. A. Sainte-Aduessk. Opstellers : , I Dr Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, C 27.), 3e B. • il Nagels met Koppen. 10-3-17. s Eerwaarde Heer, Ik dank U ten zeerste voor ons gazetje, licl-welk ik ontving in de toopgraven. In mijn « abri » overwoog ik het artikel van on zen vriend .Iules Cassiers. Zijne woorden « Niet genoeg kan ik u toeroepen : Jet op u zelven » troffen me ten zeerste. Zijn er onder ons, mannen van Hemixem, die op lien zelven niet letten en heulen met allèmansvrouwen ? Soms vraag ik me al", als lia een droom : « Is het wel waar ? » Is het wel waar dat er jongens zijn,- op wier geest en hart het gedacht en het gevoel van getrouwheid en eerbied aan onze eerlijke vlaamsche vroinven niets vermogen ! Is het wel waar dat er jongens zijn die ver-geten, dat ginds... over de watervlakte... onze vlaamsche vroinven en meisjes uit geheel liun ziele met ons leven, onze jongens bewonderen, voor ons hidden,en met onwankelbaren moed, met trotsche vronwenfierheid op den heer-lijken dag wachten, op den « dag » ? Oh ! zij droomen van « den dag », zij droo-men van die omhelzingen, zij smachten naar die tranen, naar dien zoen van de getrouwe jongens, hun weergeschonken fierder, schooner en beter merisch lia den harden strijd tegen lieersclizuchtige dwinglandij ! Is het waar en kan het zijn, dat er jongens gevonden worden, die zelfs in deze barde be-proevingen geen moed en fierheid putten om zichzelven te bedwingen, en eerlijke meisjes en andermansvrouwen vervolgen ? Is het waar dat zij met allemansvrouwen heulen, het vuilste van het vuile, het laagste van het lage, de voile verbeesting ? De droeve werkelijkheid staat daar ! Wat een verraad ! Waarom schenkt de geliefde aan liaren brui-degom een ring, zonder beg'in of einde, uit metaal dat niets kan aantasten en dat nooit vergaat? Waarom schenkt de man dezen ring aan zijne bruid ? Sommigen stappen er toch zoo liclit over lieen ! Gij, die vrouw en kinderen hebt, en de heilige liuwelijkstrouw aan uw vermaak en losbandigheid zoudt willen opofferen,hoe zoudt gij wel op den dag van den terugkeer den helderen vreugdeblik uwer familie en h are warme omhelzingen beantwoorden ? Uw zoen '? het ware een judaskus ? Hebt gij er aan gedacht, dat gij op uwe ver-hlijde, trouwe echtgenoote, op de moeder uwer kinderen, de ziekten zoudt kunnen overdragen, de ziekten der publieke vrouwen ? 0 smaad ! En gij, talrijke jongeren, die in het bezette land een maagd hebt achtergelaten, welke u liaar eerewoord lieeft geschonken, en aan wien

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Hemixem-Reeth belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection