Hemixem-Reeth

1249472 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 April. Hemixem-Reeth. Seen on 16 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7940r9mp5b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

X uni mer 5. April 1917. HOCDT U FIEB HOCDT C REIN ZEDELI.IK VOLIv GROOT VOLK Hemixem-Reeth t E. II. DE WIT, Kkugsa yi.moezkxikk, A. C. AJ Saixi i -Adhhssk. O'psteixebs : i _ _ „ l D' Ch. VAN MThEC, Kiîijgsdokter, C 2/-), de B. Open brieî aan de jongens van fiemixem. Gaede vrienden, Het is mij een waar genoegen,bij middel van u\v geëerd bladj|en ondprhoud melu te nïogen hebbeji. Reeds zoolang zijn wij van eîkander gesehei-den ! Maar de scheiding neeml de toegenegen-, heid niet altoos weg, zij maakte die zell's in vele gevallen inniger en oprechter. In dezen drocven oorlogslijd mag hel spreekwoord niet bewaarheid worden: Citer oogen, ait 1er harte : Neen, hoe verder wij van eîkander verwij-dérd zijn, en hoe langer die \erw ijdering duùi t, des te nauwer behooren onze vriend-schapsbanden toegehaald te worden. Ja, duurbare vrienden, reeds meer dan twee jaar en half zijn verscheidene van n onder de wapens ; doch, denkt daarom niet, dat uwe vroegere vrienden n vergelen. Wel integendeel. (iij leeft in onze gedaehten, omdat wij mede-lijden gevoelen met n oni uwe ontberingen, om uwe vermoeienissen, uw lijden, uw heini-wee missehien ; en daarenboven nog, omdat gij onze bewondering, onze waardeering af-dwingt, gij en uw edele Vorst. Oh ! wat heeft het Belgiseh léger de bewondering opgewekt in gansch de beschaafde werekl ! Wat grooten naam heeJ't onze geliefde Koning Albert zich gemaakt, heinde en ver ! ' Men bes'ehonwl hem terecht als de verpersoon-lijking van ]>licht en eer ; en daarom wordt hij bemind en hooggeacht door vreemden, zooals hij bemind en geëerd wordt door zijn eigen volk en door u, zijne kloeke slrijders. En van dezen eereglans, uitstralend van onzen Vorst en van u, dappere soldaten, vall: zelfs een slraaltje terng op ons. In tien eersten tijd van mijn verblijf in Engeland, toen ik bij geîegeidieid in kennis kwani met sommige Engelschen, zegde ik weleens uit beleefdheid : « Mister, Mistress, ik ben zeer vereerd kennis te maken. » En weet ge, wat ik meermaals voor antwoord kreeg ? « Neen, wij (Engelschen) zijn vereerd kennis te maken met een Belg, een verteg'enwoordiger dier natie, welke ons tegén groote gevaren gevrijwaard heeft. » ,1a, de Britien wisten wel, dat, ingérai de dapperheid van 't Belgiseh leger geeii hinderpaal gesleld had aan den inval des vijands, de odrlog wellieht eene gansch aiulere wending zou genomen hebb'en voor l'rankrijl< en Engeland. Dat erkenl men hier, en daarom is de Brit den Belg zoo genegen. En aan wien hebben wij die genegenheid te danken ? Aail de Belgisebe slrijders de)- eerste mir, aan de helden van Luik en Naœen. Wanneer wij de soldatenbrigven lezen, uit-gegeven in ons Vlaamsch weekblad « Dr Stem itil Belgiï- », daii komen wij '.ot de oycrtaigin-g dat onze Belgisebe jongens nog immer den moed lioog houden, en bereid zijn hel hunne bij te dragen toi de verdediging van 'I Vader-land.Volgens het algemeen gevoelen kan de sirijd niet lang meer duren. De omstandigheden en bijzondere economische toestanden beginnen de voortzetting van den krijg, zoo niet onmo-gelijk, dan loch zijn einde, voor al de oorlog-voerende partijen wenschelijk te maken, en iedereen, van lioog lot laag, snakt naar 'l laat-sle bedrijfvan het drama. En dat het recht zal zegepralen, dal lijdt geën Iwijl'el, dat is onze vaste lioop. Werpt dan, lieve vrienden, gerust een oog-slag in de toekomsl. Oh! wat zal '1 een vreugde zijn den groiid van net th.ans bezelte België weder te betredén ! Wat zullen de vaderland-sehe vlaggen wapperen, de klokken luiden ! Met wat bewondering en liefde .zullen uwe bloedverwanten en vrienden en kennissen u begroeten ! Hoe zullen wij allen den Heer loven en danken voor onze verlossing en vri j-making ! Moge dit schoon vooruitzicht uwen moed sterlcen, uw irjden en uwe ontberingen ver-zachten en uweharten vervullen met eene vaste hoop op het aanstaande wederzien van allen die ge lief bel)!. Gansch aan u, A. Tysmans. . Cleethorpes, 9 Meerl 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Hemixem-Reeth belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection