Ons Sinjorenblad

1264064 0
01 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 01 January. Ons Sinjorenblad. Seen on 24 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/348gf0nc19/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Nu m m ers 21-22 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID ONS SINJORENBLADO fîûittlûûi ûortogibfoà vûûr £>e âûlà'û.tâ-n uan ^niu;crpcD an otnl i-^fîn ùe .. — Besluurder : Eerw PateiaDEDIER. Aalmoezenièr, Zyrilse-pland. Bijdragen en nieuws le zenden aan .1 lioordopstcllcr van .Qjis Sinjorenblad, I M 1 0, Sainle-Adresse. Aan al de âinjoren ne ZALIGE PASCH E N Naar Lourdes. Zooals wc in ons vorig nummer gemeld hebben, zullen wc naar Lourdes gaan in de maand Mci. Eene driedaagsehe plec-li-tigheid zal plaats hebben ter intentie onzer Antwerpsehe soldaten op 24, 2.") en 26 Mei. De jongens die deze driedaagsehe godsdienst-oefeningen willen bijwonen, kunnen dus van af 17 Mei in Lourdes aankomen en zij die op 22 Mei van '1 front vertrekken komen nogop tijd. Ziet gij daar onze jongens elkander tegen-komen : « Zijt ge ook van Antwerpen ? — .la, » — Van waar zijt gij ? — Van de Kloosler-» - straat. — Ik ook' ! Wel, wel ! En wat nu-» mero ? — Nr 93 — En ik 97. — Dan zijt gij » de zoon van « Lange Jef » zooals ze zeg-» den ! — Ja, en gij die kleine dikke uit dat » snoepwinkeltje ! — Wel, Sus, wat plezier » van u hier te zien : ik had u waarlijk niet » herkend ! 't Is ook bijna 4 jaar geleilen dat » we samen naar de- Patronage gingen. — » Da 's hier schoon eh ! En 't doet zoo'n » deugd eens goed te kunnen bidden voor » onze geliefden die wij le Antwerpen lieten, enz. » 't Zal wezenlijk een eclite kennis zijn zoo-veel kennissen te zullen ontmoeten en we kunnen zoowel onzen « congé » in deftigheid doorbrengen dan hem te gaan slijten bij vreemden die niet eens het Antwerpsch ka-rakter verstaan.Wie gaat ermee. We zijn ten voile bereid de noodige in-lichtingen te geven aan al de jongens die zulks verlangen en om een certificaat te be-komen hoeven ze maar te schrijven aan Ka-rel Laenens, fourrier, 1). O. A. H. ii/b, Graville. Allerlei. — Wie een kosleloos abonnement verlangt op de boekerij der S. K. V. H., (Secretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten, schrijve naar I)1' A. Van de Perre, (Villa Ma Chaumière), Honfleur, (Calvados) ; de jongens van Borgerhont schrijven naar D1 G. Roosens, D 93, 1 B°". — Een brief gericht aan Daantje (?) van zi j-ne echtgenoote Jeanne. In den brief is er spraak van Madame Van den Winkel, broe-der Pierre, Françoike, Madame van beneden, Maria, en Oscar en een brief die als bijvoeg-sel diende : gericht aan Gaston (?) van zijne echtgenoote Henriette. In den brief is er spraak van Julia, Jozef, Jules, Cato, Liza, Henri en Marcel, beiden komende uit Antwerpen, kunnen door de belangliebbenden bekomen worden bij Jos. Van Hoomick, D 118, 4 cie. — Albert Tiquet, Chauffeur, kan inlichtin-gen bekomen over zijne vrouw Marie Tiquet-l)e Craen bij schrijven aan Mijnheer Peeters Joseph, Bureaux C. Q. M. 3e B. I., te Fécamp. — Eene vraag, (ze kwam ons loc uit Antwerpen) : U'elk individu Laat 7/eel /îuropa Leeg A/oorden ; Antwoord : Wilhelm. — Met de nieuwe verandering van adres kwamen ons ontelbaro brieven loe. Onze le-zers zullen het ons niet (en kwade geduid hebben dat wij op al deze brieven niet ant-woordden. Het was ons gansch onmoge-lijk. — Mogcn wij de acifterblijvcrs vragen ons zoo spoedig mogelijk hun nieuw adres te zenden ? Om geenen tijd le verliezen zende een-ieder het aan den persoon gelast met zijne gemeente en men vermelde immer het adres uit België. Nogmaals geven we de personen op aan wien ge uw nieuw adres zenden moet : Voor Antwerpen : aan Mr. Erans Cools, 34, Rue Berenger, Le Havre ; voor Borgerhont aan Mijnheer Constant Deckers, I. M. 1.0., Sainte-Adresse ; voor Berchem aan Mr. Victor Peeters, Onderwijzer, 1. M. I. O., Sainte-Adresse ; voor Merxem aan Mr. Antoon Jans-sens, brankardier, H. M. B., Hue Ancelot, Le Havre ; voor Deurne aan Mr. Karel Laenens, fourrier, I). O. A. H. ii/b., Graville. Xoliingham. — Een werk dat onze jongens aan het front menige aangSnanie verrassing verscliaft is wel « L'Union des Marraines» van Nottiivgham. Deze vaderlandsche instel-ling staat onder het Eere-Vqorzitterschap van Mev. de Gravin de Baillet-L'atour en M" Bal-four. Dit werk opgericlH door E. H. Aalmoe-zenier De Bo, heeft aan menige onzer jongens van liel front eene goede oorlogsmcter bezorgd die met lien zoowel in het Vlaamsch als in het Fransch briefwisselt. Wij vernemen met voldoening dat honder-de Belgisclie en Engelsche familiën liunne goedkeuring betuigen op fie inteekeningslijs-ten.Wij danken de Damen van het Komiteit voor hunne opotferingen en hopen dat menige Antwerpsehe jongen o]) hunnen steun zal kunnen rekenen. — De jongens die ons schreven om tijdens hun verîof te gaan werken zullen voor het grootste deel voldoening bekomen hebben. Enkelen blijven nog achteruit maar hunne beurt zal komen. Nog immer mogen de jongens ons hunne aanvragen zenden. — Mannen ! Geen menschelijk opzicht, doe wel en zie niet om. Te huis hieldt ge uwen Paschen met vader, moeder, vrouw en kin-deren. Vergeet niet, nu ge van hen geschei-den zijt, uwen plicht te kwijten. Doe zooals ge thuis deedt en toon u man. 8 April Feest des Konings LEVE DE KONING ! Onze Weldoeners. Antwerpen. E. P. Dedier, bestuurder van 't « Sinjorenblad », ' Pp. loo Een Antwerpsehe Vriend Londen. 13..10 Raymond (levers, Parijs, •><)'. E. H. Van Himbeeck, ! 'maand. stort. ; E. P. Cyr. Fierens, 3 maand. stort. ; .1. Schottel, maand. stort. ; A. De-Craeker, maand. stort., ; E. H. Van-Loey, maand. si. ; E. II. Holthof, 2 maand. si. ; E. II. .1. Bclpaire, 1 maand. stort. van 5 fr. elk, 100.— Mr. Stoops, Londen, 1 , 5.40 E.P.Hardy, maand. stort., 4/, ,3.40 G. Smettet, Londen, 7/, 9 45 M.M. G. Reynders, front ; Adv.Schiltz Le Havre ; J.Bogaerts, Aspirant S.S., Calais ; Cam. Van de Wever, front ; Arm. Dehuveyne, Londen ; A. Arts, 0/0II.. front ; Mr. X. ; E. P. Lauwe-rej's, aalm., front ; .1. Van Hove, gendarm, Calais, ieder ô fr„ 4ô.— M. Zegers, front ; Ern. Suys, l'ronl, ieder 3 fr., " g F. De Herdt, front, 2.50 Fr. Caris, Calais ; K. H. Verrept, aalm., 2 maand. bijdr. ; Fr. Van Haesen-donek, front ; Fl. Van Raemdonck, front ; Eug. Lauwers, front ; Jos. Driesen, Auvours, ieder 2 fr., 14.— Janssens, front ; Fr. Van der Meulen, front, ieder 1.50, 3._ John Joos, front ; Pira, front ; Léo Dufraing, C. I. A. X. ; Jules Tielens, C. I. S. L. A. A. ;L. Fockedey, Le Havre ; Raedemakers Jos., front, ieder 1 fr., 5._ Mr. Van Stappen, Londen ; René Ve- reecken, Londen, ieder 2/6, 6.70 Arth. Eymael ; John Ééuckelaer ; Jan Triest allen in Letchworth, ieder 3/3, 11.25 Van Ranst, front ; A. Van der Bussche, Le Trait ; Devennyns en De Vis-sclier, front, ieder 0.50 fr., 2.— G. Koeken, front, 1.25 M. Budts en Th. De Smakers, front, ieder 0.25 fr., 0.50 II. Derboven, front, 0.30 Borgerhout. M.M. Gust. Geerts, o/L', 3 maand. st. ; A. De Wilde, L1, 3 maand. stort. ; E. P. Jos. Van Winckel, aalm., 2 maand, stort, ; Eug. Ooms, 3 m. stort. ; Jos. Jonckers, 2 maand. st., van 5 fr., 65.—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title Ons Sinjorenblad belonging to the category Frontbladen, published in Sainte-Adresse from 1916 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection