War poets and poems

War poets and poems

War poems featured in just about every war paper and press. They ranged from soldiers’ poetry to verses written by actual poets at the front or at home. Often the poems would consist of romantic ballads, set in rhyme. Nevertheless, they scarcely managed to hide the horrors of war.


Want to know more about poetry during the First World War? Read our blog: 'Vlaamse oorlogsdichters?


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

Het nummer 10 eentiemen Mei 1917 2e Jaar — N<> ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 5 JUNI 1917. Sint-Amands Studentenblad FroiÉad voor studenten ea oud-stiÈDten van Sint-Aïuands college 1e Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, € 127. TERECHTWIJZINGEN. Enkele inlichtingen, eerst toch uit goede bron vernomen, en in onze voorgaande num-mers ...

Ons Sinjorenblad

Nu m m ers 21-22 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID ONS SINJORENBLADO fîûittlûûi ûortogibfoà vûûr £>e âûlà'û.tâ-n uan ^niu;crpcD an otnl i-^fîn ùe .. — Besluurder : Eerw PateiaDEDIER. Aalmoezenièr, Zyrilse-pland. Bijdragen en nieuws le zenden aan .1 lioordopstcllcr van .Qjis Sinjorenblad, I M 1 0, Sainle-Adresse. Aan al de ...

De stem uit België

Be Stem iut JSelgte XBcbo be $3elqtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: is. çd, voor drie maanden. Subscription : is, Qd, for three months, No 43. Oplage 17,500. VRIJDAG, JULI 16, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. PTfifP 1 f\ voor Frankrijk : 2 fr. A -LU. NATIONALE FEESTDAG: 21 JULI. Please Read This. Having for some time past ...

Dixmude en omstreken, op het vreemde

TWEEDE JAA1 GANG: NUMMER 4- Toege/oten door de Censuur N° 612. = 2S-4-1S. MEIMAAND 1918. VERSCHIJNT "ALS 'T PAST AAN 3.00 fr. 'S JAARS. Buiten België en Frankrijk : hetjport erbij. Bestier bij: E. H. JoîEPH Van Ryckeghem, op eender twee adressen: te LeyseleDorp N°2, VrijBelgië.. ofwel : à Hondschoote (Nord) France. *6nze Sindeties Ik ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEIjGTSGHE SOTjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijflierx Fransche en Nederiandsche exem|Dlaren. OORLOGSTIJD Sehetsen en Indrukken van het Front XXV Broer was een stille. Hij leefde zoowat op zijn fentje, zonder echter 't karakter van een ...

Bulletin des gens de lettres et artistes belges du front

BULLETIII DES GENS DE^L^^ET ARTISTES V ^ P.A(B:~ n-969 8 R./ jbj^f^ > —-r = Membres protecteurs : .V/,:;r Emile Verhaeren ; MM. les Ministres de la Guerre et des Sciences et des Arts. Fondateurs : Lieutenant-Général E. Michel ; Baron F. Empain ; Isabel Brault ; Eugène Bruckner ; M. Sauphar ; V.-V. Martial. Bienfaiteurs : Chevalier H. ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 13. M HT TOELÀTING DHM MILITAIHÉOVERHEIÎ) Februari 1918. KEZ REIDERCDEMKEN jWORCrô VERSPREIfcffl UERZA17fcÉI7 ÂfW ftL ÛE SQL&ASEI7 ÛER K/Sf75Af?S BRE£f2£ ErTnûûLiiSK^5Ë.r2 door Kommandant Graaf de KEXHSSE. Adresveranderingen en niededeétingen te zenden aan F. BEL'LLEKENS, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Groede ...

De Belgische standaard

|AB01f£HËSÏS?KlH B- yoor soldat*m ' t mat-id f. i s3 è ffl**ndeo a--.-S,v t a .a*. § -as t nStft'. " f« ■ • ofrt&ndeB f-os mtsicQîa ï*S;- EBDACTIB en IDMIllSmïll i rai* *Ma CaqtsJU» Zeedijtr PH PS - Sur i I Sterne w jdi Singea • j (, de regel. Reclamen ; vol-gta* overeen-komct. Vaste Medewerkers : M. $. BelpMre, L. Duyksrs, ...

De stem uit België

Telephoon : Central 12 86. R egiitét eà mi ik» G outrai Fosi Office ai a Ktn/ifaftr. De Stem tut JSelate X'£cbo be JSelgtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement t 1s, 9d, voor drie maanden. Subscription : is, 9d, for three months. No. 36. VRIJDAG, MEI 28, 1915. Price ld. DE DUITSCHERS IN BELGIE. ITALIE IN DEN 00RL0G. Please Read This. ...

De legerbode

\À AugTistus 1917 Niitnmer 460 DE LEGERBODE den Dinsdag Donderdag en Zaterdag verschijnende - * 1 «■■■■"■-■■l'i >t h nrmiarw.'iim.ii u; WJ ,1 g fFTrrna-i m » ■ ii.i.j». ryn ,■■■■. n.'»rtu ;■ mimmm. . wirinni.-.»-».. ... n — ■■■ ■ m» • urr-r*m,'Ki*e&.r*r^™arttn^rtrr™™-rvpKr™»T". ...

De stem uit België

IBureel : 21, RUSSELL SQUARE LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. De Stem uit Belgie. Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : * 50 cts. Voor Holland ; 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 ' A fr. Voor de soldaten : lsh. ▼ et et\ VOOR GOD EN VADERLAND. I 3de Jaargan y, Nr. 4, (Blz. ...

De Belgische standaard

r oor Taal en Volk DAG.3LAI3» M Voor God en Haa,rd en Land «K#v.v£ 'CMMKUNMHiaaMWbaiWMKMHM ^rr-r.wna-ifii HiMI—MIHaT» 11 WlUiai>r».^^r^»evr^W^-oa*glMii « HE 8EME STAMOMB» » nrtàijst dagtl^s. ! jonneœentsprijs voor 50 aummera bij vooruitbetaliog. Voor «le soldat en : 3,50 fr. / Voor de niot-aoldatea — /« 'i land 3.50 fr. 5 bviUn ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

xtà «jraai°g&an£. jg»> M» !>**» Û3 VriJdag s r cttïnas^ »M5 vt "2S©ï"i£S>.- DE VLMMSCHE STEM ALGEMEBN BELG1SCH DAGBLAD I len volk zal ni et vergaan! Eendracht maakt mac ht! I'redactiebureel i PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — De Vlaamschs Stem verschljnt ta Amsterdam elken dag des morgens ip vier bladzijden. ...

De Belgische standaard

\li"~ i;>v. Ooor Ta al an VoiA " * ~ DAOBUUD Voof Ctetf m B lbou*»K«ntt*ri}tt vmt 50 Hîimmsrs f* maamtea)] btf vooraitketalia* » Vsor âe soMates: â,£© ?ï. . , Vo«s &<t etst-gold*t«a - In 't lsv4 9,59 tr't i baftM 't i&nà : t.00 fr. iBd>.aa artr cxempterea »se «Jk worden g«vraa(d, wordt d» ...