De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen

607531 0
10 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 January. De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen. Seen on 12 June 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cf9j38m46w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Numéro 7. i PUBLICATION AUTORISÉ!-; PAU L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 .Tan. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres dé l'Enseignement nrimaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Laffër- en o Middelbaar Ondenvi is. Rédaction : R. GOBERT. I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement î 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Mouvel An. Trois fois déjà, feuille'à feuille, nous avons vu s'épuiser les blocs qui bombent les calendriers. Et voici que nous recommençons un cycle nouveau. Je soupèse le petit paqrw^di'HjpMllles minces en songeant aux inconnus formidables qu'il recèle. Là, sous la rayure de mon ongle, il y a peut-être un chiffre fulgurant et définitif qui apportera en joies et en bonheurs les compensations qu'exigent h horreurs vécues depuis Août 14. Nous devons attiser en î.ous la flamme de l'espoir et de la confiance. Nos vœux se résument tout entiers dans l'idée que vous conserviez intacte votre force morale. 11 ne dépend point de nous d'avancer l'heure au cadran des destinées mais nous appelons de tous nos désirs les joies saines et pures pour vous tous, qui formez la grande famille de « l'École aux armées ». Nous appelons la sérénité sur vos fronts et nous voudrions que les jours qui vont venir vous trouvent rassurés sur le sort de tous les vôtres. Reprenons donc en la modifiant la charmante formule qui fleurissait sur nos lèvres et disons à tous: « Bonne, bonne, meilleure Année ! » Beschouwingen over de Belgische Volksschool. Y. (sloï) In ons vorig artikel hebbën wij er op gewezen, dat cr aan de beroepsopleiding Van de oncferwijzers de noodige stuwkraclit onlbreekt oui ze voor ganseli het leven en spijts de groole moeilijkheden welke hnn ambt meebrengt, met de opvoedkundige bezieling toe te rnsten, die een onmisbaar bestanddeel van toewij-ding en opoH'eringsgeesl uitmaakt. Deze zedelijke opwekking wordt door de normaalscli'pol zetve niet op votdoende w ijze verstrèkt en bij de ongeschoolde leerkraehten ontbreekt zij meestal votkomen of gaat onder den druk der le\ensomstandiglieden spoedig verloren. Nadnt de jeugdige onderwijzer zijn ambte-lijke loopbaan ingetreden is, wordt er tocli ook zoo bitter weinig voor hem gedaan. Wat vermogen tôt zijn verdere vorming, tôt opwak- kering van zijn jeugdige geestdrift, tôt het doen oplaaien van het « heilige vuur » eeff jaarlijksch bezoek van het sehpôltoezicht, een drietal onderwijskundige vergaderingen en nu en dan een vage miiiisterieele omschrijving. Hij zal gedurendé tientallen van jaren leven op hel fonds, dat hij tijdens zijn leerjaren verw-orven heeff, te midd 1 van allerluin.de zor'gen en bekoniniernissen ! om willc van den broode, te m.idden van de vergaan-de onverschilligheid, oni van geen erger euvel te gewagen. Het zijn enkel de best aangelegden, die in zulke omstandigheden hun werkijver zullen behoudèn, zich op vakstudie toeteggen en nûar zelf-volmakin» streven. Tôt bevordering, onderscheiding of stoH'elijk voordeei kan dat streven in den regel hun niet bate'n. Practische lui, die ijveren voor pôlitiék, die zaakjes ! waarnemen of meedoen aan plaalsjesjaeht en in hun .iai-j» <> lactuluni » spelcn en l:et hnr.gt we.or ! voc.vmi in herberg- en \ergaderzalen, komen veel nieer in aanzien en strijken ook wel mooie tenten op. O, wij misgunnen hun dat niet! Zoolang onze loonstandaari! zoo laag Was, dat wij benèden een rijkswaehter, een ordeklerk of een sjouwe'rman stonden, kon dat nu eenmaal ook niet anders. De nieuwe wet had ons in dit opzicht o[) een keerpunt gebracht. Doeh wij vree-zen dat na den ooi'log het vraagstuk zieh opnieuw zal stellen met even grooten aandrang als vroeger: Wij zijn immers een tijdperk van schaarschte en levensduurte ingetreden, dat volgens aile waarsehiju-îijkheid zeer lang zal aanhouden. En intiisschen zullen wij er verre vanaf zijn de zeven vette jaren van (ienesis gekend te hebben. llet is daarom noodig dal een machtige geest van solidariteit, van eensgezind-heid de onderwijzers beziele, opdat zij liun stem kunnen verhell'en om te vragen wat levensbjehoefte is voor hen en ook een « eonditio sine qna non », opdat de Belgische1 scliool kunne worden wat zij voor de natie wezen nioet, het arbeidsveld waaroji de oogst m.oet gedijen, dierijkdom en welstand àanbrengt in het maatscbappclijk huishouden. I)e onderwijzers moeten niet blijven « disjecta membra », door geen algemeen gevoel geleid en verbonden, die elkander met zekere schroomvallig'lieid bejegerieh of zelfs hardnekkig bekampén, zooals menigmaal het geval was. Neen, zij moeten in onderlinge waardeering. verdrasfgzaam °n welwillend samenwerken om te verwezenlijken wat een noodwendigheid is voor ons volk: Een degelijke vaderlandsehe school voorzien van een ervaren leerpersoneel, dat met voile overgave en in gûnstige voorwaarden arbeidt om aan onze kinderen de zedelijke en verstandelijke vorming te verstrekken, die alleen een volk grooi, sterk en wel-stellend kan maken. Men moet gansch het personeel doôrdringen van de innige overtuiging, dat de opvoeding het edelsteen be ^ langrijktse werk is der maatsehappij en ie onderslaf van den nationalen voorspoed, dat de onderwijzer.' réélit hebben op waardeering en tegemoetkoming

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods