Your search * has 31557 results

a-z index of titles
  • Oorlogspers

Filters

Subject

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

DEUXIEME ANNEE. - Na SOT, YifcASE JUSTIFiÉ &&,QGO £XEMFi_AiHE omo m MBiTimw B MEECBEI5I 4 AOUT 1916. LE BRUXELLOIS A.BOJVivEJivrEcisr'x-s : 1 an, 12 francs. — 6 mois, 7 francs. — 3 mois, 4 francs 1 mois, 2 francs Journal Quotidlien Indépendant REDACTION, ADMINISTRATION, PUBLICITE -4 s, Kue Henri MauBt 45, Bruxelles t 1.1 AWNTOJVCHS ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

S7« JAAR Mîag 10 en B&aci&g fl Qktolier 1816 H' 241 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT Burçeleiâ te G a al Rr 1S KetelvaiS fô^*mgm«f.m^iiirt ittti irwwmmmmr- i-ffl SeMcht aan delezetfs Heden vcrschijnt uw blad op zes WacSzijdeo. De prijs, met het bijvoegsel, blijfl tweo ceniiemen» t. p. paug Benedi^ 0 De Osseroatore Romano rerklaart dat het ...

Diesterweg's hulpkas voor behoeftige schoolkinderen

DIESTERWEG'S HULPKAS voor Behoeftige Schoolkinderen FEESTNUMMER, uitgegeven ter gelegenheid van liaar 20 jarig bestaan op 5 J" uili 1914 Een Toi van Hulde Tien jaren zijn dus verloopen, sinds Diesterweg's Schoolvilla te Heide-Calmpthout met hooggestemde feestklanken werd ingeluid. Tien jaren ! — In een menschenleven heeft het heel wat te ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 2 Juin 1917 JOURNAL QUOTIDIEN — JLê JSfuinero : ÎO Centimes <3-° Année. — nr PRIX DES ABONNEMENTS 1 mois (jnin), fr, 2.55. Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement par Ifs bureaux et les facteurs des postes. — Les réclamations concernant les abonnements doivent hre adressées exclusivement aux bureaux de poste• ...

De Belgische standaard

4:e Jaar - N 158 <10559- Oondoriag 1 Oogst 11)18 abonkjwbhtih Voor Soldâtes \ 1 tn**r dtJStr. J 2 t,JO v 3 r nitf 3,75 —1b— N*t S*MftUa ;; te tiuta j; ï mtasd fc. x^J a OMMQ> M Jr<U i 5^| Bartea *t 1*d4 1 1 »&»*»< 3 &**?£'■» SrOO 3 E'-.ifc.t'te J,j0 N r' DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel en Behear Vill* ' M* Coquille ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Bbheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 i Brussel : ABONNEMENTSPRIJS ï Pkk Jaar Fr. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN ^ l LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad INHOUD Dwarsdoorheen het Babuna-gebergte, plaat . . 353 Hoe staat het met den Oorlog ? Wat op Mili-tair en Politiek gebied tijdens de verloopen week voorviel, met 7 platen 354 ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

ECHO DE LA PRESSE 3ܧ pSwïw :,i|. A"v v ^ %■ m ï»-* I NFTPR N ATIOM A-I ï PRfX : Provinces 1© centimes le numéi wWf% Bruxelles faubourgs 5 centimes le numéro JOURNAL BELOE D'INFORMATION PARAISSANT TDUS LES JOURS ^ " " - — i La petlte Hgae ou l'espass équivalent . . . .Ir. 0.20 !1 an. . . . . Ir. 12.00 RÉMcraONHT ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. r Belgisch dagblad, loorîoopig te Parijs9 3, Place des Beux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

jVîardi 18 Avril 1916 vj| g g JOURNAL QUOTIDIEN s Le Numéro : lO Centimes -<3m> Année.— N« 517 LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 2 mois {mai, juin), fr. 4.63 [ I mois (mai), fr, 2.33 JLcs demandes «l'ai; onnenscn! sont reoaes EXCLUSIVEMENT eux guichets de s bureaux de poste. ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, ...

Pages