Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

Sue «f WOÈNSDAG 17 JULI 1918, No. S50. , r- * VTf. iAEOKSEMENTEN. ^ 13?er 3 maanden voor Nederland y'2.60 franco per post. Losse iummers. Voor "Nederland 5 cent. ''Toor Buifcenland 7'/j cent. ' Den Haag, Prinsegracht 16. . T.-.1T?or? on À H min. 7433. BELGISCH DAGBLAD •_1B¥H i -■» u5a&9 i— mbbw» imu tJS^çaa ■rrrnHI w» ...

Belgisch dagblad

8de Jaargangr, MAANDAG 17 DECEMBER 10ir. No. 80» ABOjSJSEMENÏEN; Per 3 œaanden voor Nedorland '■ t 2.&0 franco per post. ^josse jjmmmers. Yoor Nederland o cent. Voor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, elken werkdag te 12 ure middag. Dimcr aiiv ...

Belgisch dagblad

^de Jaargang ■*±ASV*iÀ tiPAe 12 en ^oi^UAe 13 OCTOBER1Q18. ÎVo. S4. m ABONJSTEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland 2 2.50 franco per post. Losse ixummers. Voor Nederland 6 cent. rooT Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinaegracht 16. felefoon Bed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD tferschijnend te 's-Grawenbage, elken «rerkdag te 12 ure middag. ...

Belgisch dagblad

le «Taarg-ang DINSDAG 8 AUGUSTUS 1910. 3Vo. aye. abonnemehten. Per 3 maanden voor Nederlanc f 2.B0 franco per post. Loss( nummers: Voor iNederland 5 cent voor Buitenland 7'/a cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admln. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

Se Jaargang WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1916. x\o. 11 ABONBEMEéEN. Per 8 maanden voor Nederland | 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vî cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admm. 743d. ... BELGtSCH DAG8LAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN ...

Belgisch dagblad

Silo .-•> VRIJDAG 9 TVOVEMBER 1917. - 1^0. 4??. abonnemesïen. f Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 , franco per post. Losse 1 nummers. Yoor Nederland 5 cent, voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telef oon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD ¥erschijnend te 's-Gravenhage, eSkçn verkdag te 12 lire mididag. BUREAUX OPEN ...

Belgisch dagblad

" - T itltil ÎMLA.JLT«ri> JLO- 39 APRIX. l»l@r. no. ïîfO, ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland l 2.50 franco per post. Losso aammers. Yoor Nederland 5 cent, iroor Bnitenland 7'/} cent. é. Den Haag, Prinsegracht 126. BELGISCH DAGBLAD Mepschijnend le 's-Grsvesshage, eSkesa w&erkdag te 12 ure isiiddag BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Belgisch dagblad

lttto Jaarafaiiîy. V llIJDAO 14 JANUARI 1916. IV o. 102. ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland t 2.60 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 5 cent froor Buitenland Tli cent. DenHaag. Prinsegraclit 69, Telef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. Y -9 ADVEBTENTIEWr ...

Belgisch dagblad

le Jaargang ZONDAG 13 en MAATVDAO 14 AUGUSTÏJS Ï9Ï6. 3Vo? S81, ' -sated Wi JOINBMEHIEN. ir 8 maanden voor Nederland iO franco per posfc. Losse mers: Voor Nederland 5 cent Bultenland 7Vi cent, ja Haag, Prinsegracht 39 foon Red. en Admln. 7433. as»———— BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. JUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 ...

Belgisch dagblad

* VOTJI>A_C> se ABONNEMENT'EN. Per 3 maanden voor Nederland if è.50 franco per post. Losse mimmera. Voor Nederland 5 cent, ftoor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. ^Telefoon Eed. en Admin. 7433. BELHSCH DAGBLAD AD V ERTENTIEN. Yan 1—5 regels f 1.50; elke egel meer f 0.30; Réclamés -, -5 regels f 2.50; elke regel f leer f ...

Belgisch dagblad

Jaargan^ MAANÏ>AG ^EPTËHBER 1915T —a^—a»lll WllllMiIJVIII !■<■!! rt ■■! Ill ■! ■■ ■ Ihw '1 "■ .H'flftlM. f, immiw Wi1 il.HI if—gOBLIII FSo. 11 ABONNÉ M ENTE N. Per 3 maanàen voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse nuinmers : Voor Holiand 5 cent Voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. ...

Belgisch dagblad

noivriiTiTîrs a «?ii ivtirt iSTo. SOà ^ - V JLBONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland / 2.50 franco per post. Lossa iummera : Yoor Holland 5 cent Toor Buitenland 7'/s cent. -Tv__ TT X)-,: BELGISCH DAGBLAD Hr TPRU/AQMI-' P.U UPïîSIPT HnnfHrpriantniii* > I DU P.AQTii I nu BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE ADYERTENTIEJT? Van ...

Pages