Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

le Jaargàng« VBXJDAé MAAH r.T JVq. 1ÔS# ࣗ £** r » ABONNEMENTEN. Ter 8 maandea voor Holland 12.60 franco per post. Losso Humiliera: ■ Voor Holland fi cent toor Buitenland Th cent. Den Haag. Prinsegracht _ 69, ïelef. Red. Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLAN. ^ • ...

Belgisch dagblad

Se Jaargaug WOENSDAG 15 ^ O VEMBER ÎOIG. ivo. «à ABONNEMENTBN. JPer 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7l/« cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLBD ADVERTJSjNTTIEN. -Van 1—5 regels% 1.50: elte regel meer f 0.30: Reclames 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

Se Jaai'gaug: DINSDACf ïÔ JAi\ UARI 1917, No. 10a AB OS-B^EïESIEN. Per 3 maanden voor Nederlau f 2.60 franco çer posfe. Loss nuBimers: Voor Nederiand 5 cen voor Buitanland 7Vi cent.' Den Haag, Prinsegraehfc 3! Telefoon Red. en Admin. 7403, BELGISCH DAGBLAD ' BUREAUX OPEN VAN 9 TOT i2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. B ADYEETENTIEE Van 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

ttste Jaar^aug1 VRIJDAa S4 SEJPTEMBER 1915 No, ABONNEMENTEN. fer 3 maandea voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers : Voor Holland 5 cent voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 16-89, Telef. Bed. 2787. Ain. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVBËÏENTIEBT: Van 1—5 regela f 1.5Ô: elk^ regel meer f 0.30; Réclames l-~5 regels f 2.50; ...

Belgisch dagblad

X«te J aai-g aug-. PINSDAG 11 JANUARI 1916. No. 09. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland il f2.50 franco per post. Losa^ iummers: Voor Holland 5 cent fccor Buitenland Th cent. DenHaag. Prinsegracht 69, TCelef. Red. ^ Adm. 7483. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. OU CASTILLON. ADVERTENTIEIÎ> Van ...

Belgisch dagblad

Iste Juargaug1 WOJKNSDAe 33 SEPTEMBER 1915 jVO. y ABONNEHENTEN. Per 3 maanden voor Holland i 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland. 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. lied. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. AD VERTE ...

Belgisch dagblad

Ad© ZÂTEHDAG 9"NOTÊMÏiÏ3R 1Ô8, " No. 48. aBONNBMENTEN. Per 3 ffiawden voor Nederlaad ,050 franco per post. Lossa .animera. Voor Nederland 5 cent, -oor Buitenluxd 71/, cent Den Haag, Prinaegracht 18. 'élefoon- Red, en Admm.'2787. BELGISCH DAGBLAD Merschijnend te s>8>Ëra«snhage; eSken ffiepkdsg te 12 ure middag. BUREAUX OPEï ...

Belgisch dagblad

le Jaargaiig 5SONDAG 3 en MAANDA» <£ SEPTEMBER 101Ô. ,ÏVo. ^99, -sy- ABONNEMENT EN. J>er 8 maanden voor Nederland { 2.60 franco per post. Losse pnmmara: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag. Prinsegracht 39 Telefoon Rea. en Admin. 7488. BELGISCH DAGBLAD 1 Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. - Hoofdredacteur : ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang- PONDBRDAO 30 NEPTEMBBR 1Ô1S? 3Vo. 14 iBOHEMENTEN. Per 3 maanden voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse ttummers: Yoor Holiand 5 cent voor Buitenland 7Va cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Te.lef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besiuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

'gde Jaargang-, DONDERPAa S3 1917» ISo. S89. BEIGISCH DAGBLAD abonnementen. Per S maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse yummers. Voor ilederland 5 cent, «or Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Xelefoon Red. en Admin. 7433. Verschijnend te 's-Gravenha§e( elken werkrilag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

Belgisch dagblad

1a «Tnn.tHynno*. DINSDAO 4 APRIL Î^IO. ]>To. 17# ABONNEMBNTEN. Per 3 maanden voor Holland 1 12.50 franoo per post. Loasé Summere : Voor Holland 6 cent toor Bnltenland 7'^ cent. Den Haag. Prinsegracht _ ïelef. Becl. ! Aam. 7488. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE —-CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Belgisch dagblad

1a ~T»!<»■_ ZATERDAG 1 APRIL 101®. IVo. 169{ . / < **••,'••»- ' * T 4 ' ' ABONNEMENT EN. fer 8 maanden roor Holland I 2.50 franco per post. Losse nommera: Voor Holland 5 cent (roor Buitenland T'A cent. Den Haag. PrinsegracM _ 39, BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredaoteur: L. DU ...

Pages