Your search * has 782 results

a-z index of titles
  • 's-Gravenhage

Filters

Belgisch dagblad

Se «T anrg- an g* ZQNDAG 13 en MAÀNdXG7 ïSnN O VEMBER tOlê? No. SI AJ30NNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.B0 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7Vî cént. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du ...

Belgisch dagblad

le «Xaarcaiisr ZONDAG 30 ©ri MAANDAG- 31 JULI 1916. ■ Ml, IVo. 269; abonnementen. per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Los6e nummers: Yoor -Nederland 5 cent voor Boitent and Th cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Be#tuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du ...

Belgisch dagblad

, Ji "S à. o ° & ^ ^ S" P®WRÏ>la S3 JUM 1918. ■■■m--—r«r .. jï i-iv.K* t^r>M«uu-i*^-i-'- -~~ Ti.TÎXiJV'fr■ Ko. âos: XBONIS L ME NT-EN. pw 3 ir-aauden voor Nederland f v 50 franco per posfc. Losse Unmers. Voor Nederland5 cent, foot BaiWnland 7'/5 cent Peu Haas, Prmsegracht 16. Te!efoon Red. en Admm. ...

Belgisch dagblad

le Jaar^angfi ZATERPAO 12 FEBRUAHI 1916; No. 137> ABOiîNBMENTBN. Ter 8 maanden voor Holland f 2.60 franco per post. Losse Hummers: Voor Holland 5 cent foor Buitenland JjJf tk'ùT.l DenHaag. Prilîsegracht 89, Telef. Red. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. f—v ...

Belgisch dagblad

aargang". WQ3Ë3jf tsn A.O- ie m&t ièi9j jyp. ao6, abonnementen. J>er 8 maanderi voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse hummers. Yoor Nederland B cent. TOor Bnitenland 7l/a cent. Den Haag, Molenstraat 21a Jelefofti Red. en Admin. 7438. BELGISCH DAGBLAD ¥eB*scliBÎn©Biii fte 's-lârawssîisage, eBikesi werktisg te 12 ur@ ...

Belgisch dagblad

•Xit ' • aarf?aii<r. WOJB31VSJL>^L«/30 .TANIJARI 1018. No. 115{ ABONNEMENTEN. Per 3 maandea voor Nederland f 2.50» franco per posfc. Lossf nummers. Voor Nederlandû cent Toor Buitenland 7'/i cent. Den' Haag, Prinsegrachfc 12C Tolofnnn iAiî. on Ad min. 74-'î!' BELGISCH DAGBLAD - Verschijnenu3 fe elàen v^erkdlag te 12 ure middag. ...

Belgisch dagblad

4da Jaargané MAAPi SB DEOE3MBBR 1918. fiBOHKÏMENOT. ' Per 3 ntaanden voor Nederland ,12.50 franco per posfc. Losse Înummers. Voor Nederland B cent. Voor Buitenland 7]/î cent. _Den Haag, Prinaegracht 16. Telefoon Eed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD iferschijjnend fe 's-Grswenhage, elken werkdag te 12 ure mirfdag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE ...

Belgisch dagblad

S2e Jaarganflf iîinsdao sx ocxober 101e. P*o. 40 - -W- mm BELGISCH DAGBLAD ■W. ïmî ABONiNEMEïïIEN. Per 8 maanden voor Nederland ■ f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buiïenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 39 TAln^AArk ori A i^min 74SR Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du ...

Belgisch dagblad

£de »Taargang, ZOWDAe 25 en M^NPAG- S6 1VTA A 1917, No. 103. ^BONS^MENTEN. fer 8 maandw» voor Nederl and 2.60 frane» per posfc. Losse immers. Voor Nederland 5 cent. x>r Bultonlaud 7'/« oent. IDea Haag, Prinsegracht 89 ilefoou Jted. rai Admin. 748o. BELGISCH DAGBLAD Van 1—5 regels f 1.50: elkt regel meer f 0.30; Réclamé* 1—5 regels f ...

Belgisch dagblad

3dô Jaar^g y13 en, ZONPAG- 14 JtTLÏ 19Ï6, ïVo. 253.' > abonnement®». ■ Per 8 mianden voor Nederland f 2.50 franco per post. Lossa > nummers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/s cent. '' Den Haag, Prinsegraoht; 16. ^.Telefoon lied, en Admla. 7iôJ. BELGISCH DAGBLAD J. t AD VERTENTIEN. v- 1 ~ Van 1—5 regels f 1.50; elke regel ...

Belgisch dagblad

Î5de »i -a ;f.^ansr, ■ im "ii—i—— DONDBRDA» 24 JANUAM 191& j — N©; 110.x —_ 3- v A B 0 NIS E M E N T E N. Per 3 maanden voor Nederland 4 8.50 franco per post. Losse (HnmrnerB. Voor Nederland 5 cent. Voor Buitenland 7 '/2 cent. Den Haag, Prinsegrackt 126. fTI„1 ar\ »r» Arïmin. 7483. BELGISCH DAGBLAD ^epschijnend te ...

Belgisch dagblad

1© jaargang vHIJDAa 16 JXJTSÏ 1910, No. 331; «r w aboi/nementbjt. É8 maandea voor Holiand franco per post. Losse btbs Voor Holiand 5 cent iuitenland 7V» cent. Den Eaag. Erinsegracht 8®. ïolcf. Red. ' Adm. 7485. BELGISCH DAGBLAD Ba.tm.rriorc . IV TFRWAGNF P.H. HËRRIET. Hoofdredacteûr : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN ...

Pages