Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

< > '— ' ^ >—* w-f \v_^ v—* "—* —' N———' | 1 • UtTGAVE. N-V-DRUKKLRU ••• -DE-.SPAftR.NE.STAD---ttA55AULAArt *ffl. HAARLE.M • | ! ' •—— H.M. DE KONINGIN IN WŒST-BRABANT. Op 26 Juli j.l. hield H.M. de Koningin een inspectietocht over de ïn de nabijheid van VVouw gelegerde troepen. H.M. vvas vergezeld ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

26 SEPTEMBER 1914 __48e JAARGANG — No. 51 KEIZER WILHELM OP HET OORLOGSVELD: Een hoogst intéressante foto van den Duitschen keizer, op het strijdterrein in Oost- Frankrijk een rapport in ontvangst nemend. De strenge trekken des Keizers vallen op wat gaat er orn in het hoofd van dezen man ' op dit oogenblik?.... (Vereenigde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

IN DE GOLVEN ROMAN IN TWEE DEELEN DOOR MIES VAN AMSTEL ■ —i (Vervolg.) 'fA(sA,-Al E voelde zich zoo goed, zoo buitengewoon goed, ze 'iee,t /e"-s treV vertelde de vader overgelukkig aan \ Chris. „Wat zou je denken van besc'iuiten met wat rook-uf vleesch en een geklopt eitje?" A" Jflal „Mag ze zeker hebben, als ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAV/E- N-V-Pruhk LRIJ • • • .DE.«SPAR13.fSL5TflD • • • MassaulaaH ±9. HflflRLLM"7] DE AVONDSCHOOL NAAR DE SCHILDERIJ VAN GERARD DOU (1613-1675) IN H ET RIJKS-MUSEUM TE AMSTERDAM. 16 DKCEMBER 1916 5 is,K JAARGANG N". ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HOE JANSSEN BEROEMD WERD! EREMIAS JANSSEN was een brave kerel. Maar aile brave menschen hebben een zwak en zoo ook Jeremias Janssen. Hij had maar één wensch, namelijk om bekend en beroemd te worden; een ordelintje of een andere onder-scheiding was zijn doel. Al zijn handelen en streven concentreerde zich op dat ééne punt. Hij probeerde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE JAN TOOROP'S GESCHILDERD PORTRET VAN MONSEIGNEUR A. J. CALLIER. 10 APRIL 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE KERKBRAND TE DONGEN. Op g Mei j.I. brak er in de prachtige St. Laurentiuskerk van het Brabantschc dorp Dongen een vreeselijke brand uit, die het geheele majestueuse gebouw in de asch legde. Alleen vier naakte, zwartgeblakerde muren bleven, zooals men op de linksche foto boven zien kan, recht staan. Op de foto rechts -tien we wat er var. het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MR. W S. J. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, lid van de Eerste Kamer, commandeur in de Orde van den H. Gregorius den Qroote, kamerheer van Z. H. den Paus met kap en degen, ridder in de Orde van den Ned. Leeuw, een der meest bekende Amsterdamsche katholieken, viert heden (Zaterdag 21 Augustus) zijn 70sten verjaardag, te welker gelegenheid wij den ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE f XjLk^'Op.jpy^jy j^S,'^P>-- -XL AX1__SLÏ ' JÏUL H. "~I~FT1 HWMMMMi >Q>X^-^^x--rnr--.A:-, rfcy A-r .-1- VV.^j ■ - | HET NEDERLANDSCHE EPISCOPAAT IN DE ROMEINSCHE CATACOMBEN VAN VALKENBURG : De bisschoppen van Nederland, uitgezonderd de hoogbejaarde Bisschop van 's-Hertogenbosch. die niet meer op reis gaat, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— saiÊam f • UtTGAVE. N'V-PieuKK.LRiJ • • • JDE.»SPARR.{SE.5TAD • • • fSA5SAULAArt *f£). HAARLEiM7- Z.D.H. MGR. WILH.VAN DKVEN» BISSGHOPr. »S-BOSCH OIE HEDEN ZUN 9«STI5> VERJAARDAG VIERT >'AAR 1)15 SCHILDERIJ VAN DOMBURG, KUNSTSCHILBER TE SCHMNBEL ' t 26 MEI 51STE JAARGANG No. 34 I ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 17 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 15 DE K. S. A. Héél Katholiek Nederland, het Doorluchtig Episcopaat voorop, heeft op Driekoningendag het tienjarig bestaan der Katholieke Sociale Actie gevierd. Met nadruk zeggen wij : gevierd, niet méége-vierd. Want de Katholieke Sociale Actie is een stuk van Roomsch Nederland ...

Pages