Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MGR. M. P. J. MOLLMANN VICAR IS-C.EN ER A AL VAX H ET H AARI.EMSCH F. B1SÔOM, ONLANGS TOT PROTONOTARIUS AHOSTOL1CUS HKNOEMO. . : ; j 12 JANUARI 1918 52STK JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

f— "^Ê^BÊBÊSÊ^ HOE ER IN DEN MODERNEN OORLOG WORDT GEVOCHTEN: F-en drietal sprekende kiekjes van het oorlogsterrein in Noord-Frankrijk, die op voortreffelijke wijze de gevechtswijze van den modernen oorlog illustreeren. In ons bijschrift „Bij de Platen", op bladzijde 437, spreken wij daarover nog uitvoeriger. De bovenste foto doet ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

- UlTGAVE. N-V-DRUKKELRtJ £>E.«SPARfcNE.5TflP - • • H assaulaaH *ffl. HAARLE.M •""! H.M. DE KONINGIN TE GORCUM. De vorige week heeft IJ.M. de Koningin, die voortdurend in de weer is om zich van den toestand des legers op de hoogte te stellen, ook een bezoek gebracht aan de vesting Gorcum, een zéér gewichtig punt van de Nieuwe ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

c> ME1 1014 — 48e JAÂRGANG ~ No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, —■ als het blijde Paaschfeest ons gebracht heeît de herdenking van het groote verlossingswerk in één machtig Alleluja van blijden jubelzang, — dan wiidt ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

" I , . ^ 1 • UlTGAVE. N'V'Drukklrk) ••• J>E.«SPARia.<SE.5TAD-"rtA55AULAArt *f£). HflflRLLM- EERSTE GELDERSCHE KATHOLIEKENDAG In verband met de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoo binnens-als buitenslands, die ook onder ons volk hier en daar weifeling biengen en waarin het moeilijk schijnt nog een weg te vinden, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— saiÊam f • UtTGAVE. N'V-PieuKK.LRiJ • • • JDE.»SPARR.{SE.5TAD • • • fSA5SAULAArt *f£). HAARLEiM7- Z.D.H. MGR. WILH.VAN DKVEN» BISSGHOPr. »S-BOSCH OIE HEDEN ZUN 9«STI5> VERJAARDAG VIERT >'AAR 1)15 SCHILDERIJ VAN DOMBURG, KUNSTSCHILBER TE SCHMNBEL ' t 26 MEI 51STE JAARGANG No. 34 I ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

|[ • UïTGAVE. N-V-DRUKKLRtJ -•» -DE->SPAP)g>»E.STAP"-ttA5SAULAArt N-g. HflARLLW • } [ DE OVERSTROOMIIwEN IN LTMBURG: gelijk zoo dikwijls in het begin des jaars, krijgen ook nu onze zuidelijke provinciën weer een hoogst ongewenscht bezoek van den waterwol'. die overal waar hij verschijnt het verkeer sterk bemoeilijkt of ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

0 ~* " ~ 1 I ■•01TGAWE.N-V-DRUKKE.R1J JD1L JSPARRjNLSTAD • • • HassaulaaN *fr£>. HflftRLE.M'- \ VAN HET TWEEDE BEZOEK VAN H. M. DE KONINGIN AAN DE JAARBEURS. Op Zaterdag 2 dezer brachten H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik weer een bezoek aan de Jaarbeurs. Links: de ontvangst van de hooge bezoekers door Mr. Dr. W. A. van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

20 MAART 1915 — 49e JAARGANG — No. 24 DE CRISIS DOOR DEN OORLOG. De oorlog in het buitenland1 — Gode zij dank in het buitenland nog immer! — leidt in ons vaderland tôt allerlei nooit-verwac'nte en nooit-gedachte gevolgen. We spreken hier niet eens van de politieke gevolgen, die op een soort van algemeen compromis tusschen de partijen zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N'V'DfcUK.K.LfeiJ ••• £>E->SPAPR.<SLSTAD ••• fHASSAOLAAM *+£). HAARLELK"7"! | 1 1 1 ; — ■ ■ ■' ■ ... ■ ' ' ■- . IN OVERDENKING! N A A R DE BEROEMDE SCHILDERIJ VAN GABRIEL METSU CGEBOREN TE LEIDEN 1629, BEGRAVEN TE AMSTERDAM 24 OCTOBER 1667, LEERLING VAN GERARD DOU) IN H ET RIJKSMUSEUM TE ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIF ILLUSTRATIE 20 JUNI 1914 — 48e JAARGANG — No. 37 Oe maand van het H. Hart. Als de Pinksterzegen is neergedaald op de ge-loovige wereld, en de volheië van den Geest van genade en sterkte en wijsheid is gekomen over het Christenvolk, dan wijst de Heilige Kerk als een krachtig middel om te volharden in het ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

Abonnementspriis TIJDELIJK f 1.30 per kwartaal (per post f 1.37 of 10 cents per week, ————— N1EUWJAAR 1918-VREDESJ AAR ! Naar teekening van C. H. tiersenboom te Rotterdam. I NIEUWJAAR 1918. De titelpagina van dit nummer is door den teeke-naar gevvijd aan den door iedereen * gekoesterden wensch dat het jaar 1918 ...

Pages