Your search * has 194 results

a-z index of titles
  • Haarlem

Filters

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N'V'DROKKtfciJ ••• .DE. »SP A RR.NE.5T AD ••• HA55ACH-AA8 *f£). HflflRLLM • BINNENHU IS J E. M A A R DE SCHILDERIJ VAN PIETER DE HOOGH IN HET AMSTERDAMSCH RIJKSMUSEUM r 8 NOVKMBKR 1916 51 su, JAARGAXG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE KARDINAAL KOPP. + De Vorst-Bisschop van het uitgestrekte Bisdom Breslau, dat zoowe Duitsch als Oostenrijksch gebied omvat, dat in Duitschland mee dan drie millioen katholieken telt, en nog een 300,000 Oostenrijksch' diocesanen heeft, is op zichzelf reeds 'n man van gewicht en beteekeni: in het Duitsche Rijk! De nù overleden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MONSEIGNEUR J A. S. VAN SCHAIK, president van het Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, geheim kamerheer van Z. tl. den Paus, kanunnik van het Metropolifaan Kapittel van Utrecht. (Foto C. J. L. Vermeulten, den Haag, R'dam, Utrecht) Ol TT TT T 1 P — 49e JAARGANG — No < 43 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

c> ME1 1014 — 48e JAÂRGANG ~ No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, —■ als het blijde Paaschfeest ons gebracht heeît de herdenking van het groote verlossingswerk in één machtig Alleluja van blijden jubelzang, — dan wiidt ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

«nHHHKk HnH wÈSËmKfc m Dh VOJ.KNOPLOOPFN IX ONZE «".ROOTF STFDEN : bo\en links een radicale betimnv ring in !)< n Haag (ot a.in de eerste \erdiepmg; rechts een winkel gedeelteliik betimmerd met kastdetuen: beneden ni h-b ein betimmering in aanteg, ailes ter bcschcrming van étalagés en spiegelrniten die bij de onlusten g ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

- - MUSICEERENDE JONGE DAME, naar de schilderij van Jan Miense Molenaer in het Rijksmuseum te Amsterdam. 28 JULI 51STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HHOHH LZZ^IXOŒ VWii^rtft['X'i)rr-;i! x * >. / ira n .ckVTricVri"<-)/w. i^QalvU 'jjçs* -OL^ack .u /gg */ x^ IfglIM l A.X^J, .on. xi,:-^xj: .rfc^ jû^Ô?J^^!ù^bt:. -Ai - rtioh. rirr n /W^ 1 '* Jl'NI 1014 — 48e JAARGANG — No. 36 DE PRIESTER-DICHTER WILLEM SMULDERS. Willem Sniulders. Van de Brabantsche ste-den schijnt Tilburg de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BR. BERTHOLDUS. Algemeen Overste van de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Maastricht. 20 NOVEMBER 1915 50e JAARGANG — jsf0- 7 » 11 1 J \ * \l« y V"ti„—nw. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

UIT HET VERRE AMERIKA, DEN NIEUWEN BONDGENOOT DER ENTENTE: niet de geweldig groote steden aan Amerika's Oostkust, maar het ontzaglijk uitgestrekte achterland, dat door zijn ligging in verschillende lucht-streken en het zoo verscheidene in zijn natuurlijke gesteldheid aile „levensbehoeften" — in den ruimsten zin genomen in het groot ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

JAN VAN DELFT IN ZIJN ATELIER. Oorspronkelijke teekening van Herman Moerkerk. (Zie het bijschrift.) 4 SEPTEMBER 1915 — 49e JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

^1 *U * i *3^\pu^_3JLJLy^a MBHBBWM ^ * * « >rz r^rTk i w t k i v j~yt rrvK: z-ît --.^ .AX); DE OPPERBEVELHEBBER VAN LAND- EN ZEEMACHT INSPECTEERT DE TROEPEN IN HET ZUIDEN DES LANDS: Z. £xc. generaal C. J. Snijders, opperbevelhebber van land- en zeemacht (in het midden vooraan) met zijn staf in Limburg, met den commandant van het veldleger, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

26 SEPTEMBER 1914 __48e JAARGANG — No. 51 KEIZER WILHELM OP HET OORLOGSVELD: Een hoogst intéressante foto van den Duitschen keizer, op het strijdterrein in Oost- Frankrijk een rapport in ontvangst nemend. De strenge trekken des Keizers vallen op wat gaat er orn in het hoofd van dezen man ' op dit oogenblik?.... (Vereenigde ...

Pages