Your search has 559 results

a-z index of titles
  • 1917-03

Filters

Publication date
1917559

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jaargang Nr 17 Prijs 6 centiemen Gent 11 Maart 1917 hoofdredactie : vrouwensecretariaat MET MEDEWERKXNG VAN HET algem. secretariaat EN HET WERK DER volksbibliotheken a "de straal.. ALLERLEI beheer : peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 t-\dt r t\^r a a mrum • * 1 HH WeekbSad vooi* ons ...

Informations belges

W 271 10 Mars 1917 InformationsBelges Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ème Ararsêe N°. s&S S cents Mardi 1^3 ra-aars \9YSt L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, «lourrsol dasotlcaîera cîu maiSn para- v$mt en Hollande est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. X. VOORBURGWAL. 334-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. s Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY —«. CIIQ CEMTIMM VIJF CEHT DIX CEITIMB PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENT 1 mois, 3 «h. ; 3 mol», 9 ih. 04MB ANNEE MARDI 20 MARS 1917 No. 79 LA GRANDE GUERRE Serieuse retraite allemande [le front Cambrai=St-Quentin-La Fère-Laon » La nouvelle ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL I r Nr. 94. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 31? Maart 1917 Vlaandcren wordt Vlaamsch Eenieder zal wel in de vorige nummers van ons blaadje gelezen hebben dat de Raad van Ylaanderen naar Berlijn is gereisd om recht-streeks uit den mond van het hoofd der Duitsche Rijkspolitiek te hooren of de Duitschers wel-meenend ...

Het volk: christen werkmansblad

ZevenenTwintlgsie Jaar. — N. 68. Goâsâienst — Msiezin — EîgeMoa DonMag, 22Iaart 1917 Aile briefwîsselintrea vracht-Vifi t« zen den aan Aug. Van iseghem, uitgever voor de na ami. fnaatsch. « Drukkerij Het Volk», ïfeersteeg, n° 16, Gertt. Bureel voor West-Vîaanderent Gaston Bossuyt, Recollefcten* «triât, 14, Kortrijk. HET VOLK | ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI s ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 16 CENTIMES CHOLLANDE: S CENTS) ADMINISTRATION ET BEDACTION : BUREAU A PARIS • , ,lum 4n snanc «««■» ,. .mTa 0 HTTTr T TwfiR * "^.yrîL?°r'm- ifiT S?|ii fîsTIt « .L.UMI?1 ™ARS W»Wlm,{5iî83:3ffi838:î »«*«.»«»* téléphoné: city 39go. } 238-75. En vente a Londres a 3 ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 91 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 10? Maart 1917 BESCHAVING. Wanneer een eik in stukken doorgezaagd is, kan men daarmede nog geen prachtige meubels maken : die planken moeten eerst en vooral (jeschaafd worden. Als nu al de deelen symmetrisch in elkander zitten, dan worden ze nog geverfd, gevernist of ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. ^Burc«l^l^^USSELL^OUARE|^ONDON^V|C^ VOOR GOD EN YADERLAND. Téléphoné: Muséum 267« Àbonllement: ^sh.^ rôdÊ 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 inonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl, Voor Frankrîjk. 2.50 fr. VOor de soldaten ; l^li. of 1.50 fr. Registered at G.P.O. as a Newspapcr. 8 blz. ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

I Eerste Jaargan^ g, Nr 28. — 10 Maart 1917. Prijs : 10 centiemen. Eerste Jaargang, Nr 28. — 10 Maart 1917. Weekblad voor lie! Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand ;t bedrag hunner insehrijving laten geworden. BUREELEN; ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

...

L'indicateur - De aanwijzer

42s,e jaargang. — Van 18 lot î\ Slaart 1017. N° 11. Du 18 an 24 Mars 1917. — 42me année. DE AANWIJZER Bureel : OUDË BEUR8, 39, Antweppsa Telefoon : 261. L'INDICATEUR Téléphone ;26i Bureau ï vieille bourse, 39, Anvers. NIEUWE BIEN STREGEL1NG BEE TEAM-, BUDET- EN SPOOEWEGEN • POST- El TELEGEÂMYEEKEEE ZÏ.E BLADZIJDE vr44g en mm offre ...

Pages