Your search has 613 results

a-z index of titles
  • 1914-07

Filters

Publication date
1914613

La Flandre libérale

40' Innée — Mercredi 15 et Jeudi 16 Juillet 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. 1. 198-197 Hereredi 15 et Jeudi 16 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moi*. I mois. i aïoli. I an. BELGIQUE : Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 Bu l'akonne au hurrau du journal et dan* tout les bureaux de poste RÉDACTION, ...

L'indépendance belge

I iO Oo30L-cixM.es EN BELGIQUE ET A PARIS c 85' ANNÉE Jeudi 23 juillet 1914 administration et rédaction lï, rue «les Sables, ïîi-ujteile» BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bourse abonnements : ÉDITION QUOTIDIENNE MOUE. Ur. an 20 fr. S mois. 10 tr. 3 moit, S fr. ilXEMSOUHËlSf.-D.) » 28 fr. » :5fr. » 3 fr. ETRANGER Jiir. » 22 Ir. » ...

Het hout en zijne bewerking: vakblad voor ambachtslieden die werkzaam...

3e JAARGANG — N° 14. 0,15 Fr. HET NUMMER, ZATERDAG 4 JULI 1914 HET HOUT EN ZIJNE BEWERKING VAKBLAD VOOR AMBACHTSLIEDEN DIE WERKZAAM ZIJN IN DE HOUTNIJVERHEID, ZOOALS : Timmerlieden, Schrijnwerkers, Meubelmakers, Wagenmakers, Houtzagers, Klompenmakers, enz. VERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG. Onder hoofdredactie van Aloïs VAN LOY. ...

De Vlaamsche strijd: maandschrift van het Algemeen Nederlandsch Verbond,...

DE VLAAMSCHE STRIJD ABONNEMBNTSPRIJ S PER JAAR : T'S GBNTIBMEN. Nnmmers tegen î"> centiemen ter dr-ixltltei-ij, F»ollepelstr*aat, 1W, Gent. AANKONDIGINGEN : 20 CENTIEMEN PER REGEL. BRIEVEN VOOR ADMINISTRATIE EN REDACTIE : POLLEPELSTRAAT, 18, GENT. Gelijkheid ! Gelijkheid! Achttiende jaargang. — Nr 7. Juli 1914. De Gentsche Hoogeschool ...

Le matin

iMerdi 7 Juillet 191^™" HUIT PAGES - CajyCiCEmTgMES 21me Année — N° 188 RÉDACTION g9)VIEILLE BOURSE, 39 ANVERS Téléphone Rédaction : fi l'y Abonnements : 1 Un m .... .fr. ISî.OO Hnveks < Six mois ..... O.SO /Trois mois . . . » 3.ïîO tUn M 1C.OO Intérieur s Six mois S îiO /Trois mois .... S.OO ÉliUMER : France, Angleterre, ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DE WEEKBLAD VAN DEN .A.D.B. Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66~68, Antwerperi | — ; ; Telephoortriummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar Het Ruwe-Monopolium Op eene andere plaats in dit blad vinden onze leden ibevestiging van de door ons reeds gepuibliceerde beric'h-ten betreffende het ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zonda# 12 Juli 1914 Prijs per nr S cenliemen 10" Jaar, Nr 28 Byvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingfsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE Aankondigin^en ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zondag 19 Juli 1914 Prijs per nr 3 centieinen 10e Jaar, Nr 29 - == gyvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Ingchrijvingsprijs s 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en 0p al de postkantoren. Drukker- Uitgever : A* DE BIEVRE ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

VIJFTIENDE JAAR ' IHaandag 13 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel \ ABONNEMENTEN: ljaar 6maand 3maand Jelgië, vrachlvrij ir. 14 7 3.50 Ncderland, » 20 10 5.00 Andere landcn 32 1§ 8.00 Men kan inschnijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Mie abonnentcn ontvangen een geïliustreercL bijvocgseL van 8 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

JEUDI 16 JUILLET 1914 L'UNION PANS L'ACTION VINGTIEME ANNEE — N° 197 AB0NNEMENT8 Pour toute la Belgique Un an. . . . . , . fr. 9.00 Six mois . . . . . . . 4.00 Trois mois •••••• s. a s Ht.-Duché de Luieml. 20.00 VJnioo porta!» ' S0.00 Directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h. soir) Edition (10 h. soir} Edition if (minuit) LE XXe ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

De Vilvoordsche Demokraat A_rbeiders, vereenigt U ! #t_ Geene Plichten zonder Rechten j^j^' Socialistisch Weekblad voor het Kanton #{ De Arbeid is de bron van allen Rijkdom ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Rechteriijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Administratie u YOLKSHUIS 11, 8, Mechelsche straat. De stukken ...

Méphisto: organe périodique du Théâtre royal d'Anvers

39e ANNEE 23 JUILLET. — N. \% TrrrmwjTttvu nj aii'luk» syi««a*i! MEPHISTO JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT TOUTE L A? NEE PRIX D'ABONNEMENT Un AN (Belgique) .... Fr. 6.00 (Étranger .... 10.00 L'abonnement se poursuit jusqu'à refus formel. r es abonnements crennent cours le 1" octobre de chaque année RÉDACTEUR EN CHEF; Georges Warfaaz, ...

Pages