Your search has 640 results

a-z index of titles
  • 1914-04

Filters

Publication date
1914640

La semaine politique: journal socialiste hebdomadaire

Dimantphp avrti 1Q14 Le Numéro : 1 O Centimes La Semaine JOURNAL SOC1ÂLJ3TE HEBDOMADAIRE Politique ADjVIHSlISTl}flTIOrl : Antony Neuckens 43, rue de l'Education, Bruxelles Ï^ÉDflCTIOrl : Max HALLET et Camille HUYSMANS 17, rue Joseph-Stevens, Bruxelles flBOflJSlEJVÎBflTS : Belgique : 5 francs par an. Etranger : 8 francs par an. SOMMAIRE : Il y ...

De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

OEENE PLICHTEN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN - ALLEN VOOR EEN OEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN De Belgische Boekdrukkersbond Vlaamsche Uitgave :::::: ■■■ : Officiëel Orgaan vail het : ■■■ België : 2 franken per jaar Verschijnende den lst" en den ■ ■ ■ ■ Vreemde : 3 franken per jaar 15- van iedere maand = : : : ■ ■ ■ ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

lE NUMÉRO | s^l rjET NUMMER I \ Journal tri-hebdomadaire JEUDI-DONDERDi lOli Vprcnhiinpnrip 3 maal ner wef ioc ANNÉE TVT° 9t « , ■ ABONNEMENTS -»■ abonneihenten Ko1* I Belgiq"e par an . ^ 0.00 I Belgi® per jaar . . .. stau II hollande par an 50 I Rolland per jaar . . c« ■ Autres pays ^ 5eQQ I Andere landen . Si I j,, souscrit dans ...

Vooruit: socialistisch dagblad

M 95 Priis per nummer : voor Beigië 3 ccntieman. voor den Vreemde 5 centiemen ■ 30 I. «Il, — Telefoon ; Redactle 247 - Administratie 2845 wTTgnygw ii m—MMum miimmb—fi mm1 ■ ■ (Kaanilaii 6 Spri! 1S14 If Drok*^"u,tseef#tef |;MMtsd>aPP'j ^ET bestttttrdef IptVISCM. l^rbTS^ ,. redactie . . ADMINISTRATIE HOOÛPOORT. 29. ...

Moniteur des intérêts matériels

.Dimanche 26 avril 1914 EDITION TRIHEBDOMADAIRE. 64' année. — N° 50. MONITEUR DES INTÉRÊTS MATÉRIELS Tout ce qui a rapport au bien-être général, hormis la politique. Directeurs : Maurice da LA VELE YE, Georges FOiSïAÏHE • BO'CTR. BUREAUX : Bruxelles, 27, Place de Louvain. Telépli. A 429.— Paris : 23, rue Chauchat, 9e. Téléph, ...

La Flandre libérale

LA FLANDRE LIBÉRALE A-BOIVIVElVrElVTS 1 mois. 8 mois. 6 raoîs« S sflo BELGIQUE s Fr» 2.00 4.00 8.00 Î6.00 UNION POSTALE : Fr„ 3.75 9.00 18.00 36.00 On t'abonna in bureau du Journal et dans tous lot bureaux da psste IBMIMB3BWB—IWPI1! Il I H^MM^BKKBlîPgBMMMmUMmulWBJBLyBmMMUg^aKKMKro BÊDAOTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE 6AND, l, RUE DU ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselingen vrachfc-frij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. jnaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 16, Gent. Bareel van West-Vlaanderen s Gaston Bossuyt, Gilde der Am-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen, Bradant en Limburg : Viktor Kuyl, llinderbroederstraat, 24, Leuven HET VOLK Men schrijît 1k : Op ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

1914 CIM42 G^IVTIMEg 80"e année — ÎX° 11? Le Nouveau Précurseur AjBOisTTSTEnvnEisrTS : «Minraï un an 18.00 fr.; sii mois 6.B0 fr.; tw>îi moi» 8.50 fr. SSk, . 15.00 fr. . 8.00 Ir.j . 4.50 fr. Kamï . sa.oofr.; - te.oo fr.; . B.oofr. fmcsMBOURa, » «S.OOfr.; » 16.00 fr.; » S.00 fr. ^rpostaU . 43.00 fr.i . ai.oofr.: . îo.sotr. ...

La chronique: gazette quotidienne

Blerci-edi îîf» avril ~ fMItion A. ^ f2NG CENTIMES LE NUMERO POUR TUUTE EX BELGIQUÏ 47« unu6e. — Rio HO LA CHRONIQUE BUREAUX 6 et 7, Galerie du Roi-(Passage Saint-Hubert) BRUXELLES GAZETTE QUOTIDIENNE] TÉLÉPHONES Administrationi N* ABONNEMENTS : Bruxelles : 12 francs par an ; — 6 francs pour six mois ; — 3 francs pour trois mois. La ...

De metaalbewerker: officieel orgaan van de Landelijke Federatie der...

DE METAALBEWERKER MAANDHLIJKSCH OPlO--A.-A.ISr van de Centrale der Metaalbewerkers van Belgtè Geene rechten zonder plichten Administratie : Volkshuis, Jozet-Stevensstraat, 17, Bru88el Geene plichten zonder rechten p 37,000 Exemplaren [ n 27,000 leden f Centrale der Metaalbewerkers Oproep voop een Bediende Er is een plaats open van bediende voor ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

- Avril lî>14 CirVQ GEKTIlUEg HO** année — IV" 9S Le Nouveau Précurseur iN ri ivi rixN JL. - Bn an 18.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 8.50 fr. - 15.00 fr.; . 8.00 fr.; . 4.50 fr. • 32.00 fr.; • 1 b'.OO fr.; . 8.00 fr. HOLLANI&. , 32.00 fr.; . 16.00 fr.; • 8.00 fr. i$^STALE. . 48.00 Ir.'; ^ Si.OOfr.; . 10.50 fr. Tout ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yicr-en-Twiiilipte Jaa # r,-E S!» Godsdienst - Huisgezin - Eisendoa Woefisàg, 20 April 1914 Aile briefwisselingen vracht-•Tij to zcnden aan Aug. Vaa Iseghom, uitgevor voor de naaml. inaatsch. « Drukkerij Het Volk », Meersteeg, n° 10, Gent. Bureel van West-VIaanderen î Gaston Bossuyt, Gilde der Ain-bachten, Kortrijk. Bureel van Antwerpen. ...

Pages