L'obusite

L'obusite

Les privations, l’anxiété permanente et l’impuissance de l’individu rendaient la guerre des tranchées physiquement, mais surtout psychologiquement atroce. Une grande partie des soldats s’effondrait et ne parvenait plus à fonctionner malgré l’absence de blessures visibles. À la fin de la guerre, l’armée britannique comptait 80 000 cas d’obusite.


Voir notre blog 'Lâcheté ou maladie psychique?' pour en savoir plus.


 


 


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

Vooruit: socialistisch dagblad

Drnkater-Ultgeeftrta* Sam: Maatschappij H ET LICHT bestuardcr ; P. PC VISCH. Lcdebtrg-Ocfrt . . REDACTIE . . ADMSNISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaon der Betyische Werkliedenpartij. — Verschjjttende allé dagen. ABONN EMENTSr RIJS BELGIE Drie maanden. . » , . fr. 3.23 Zes maanden « . « , « fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Mcq ...

De Belgische standaard

I iiiiâïwiuïiiosj m mmwm rzct g»M*9e»i I lit ï.S| ■ M' ■ *»aa!aa & s3 Il M <11 f HW J*f»t WyiU»; Li * afcS&Sti it, S âtë i n-ài-ï'im 﫧<i gBàsaa-iïif à '4J «Mitl "11*** I 1 »ued h\ «.|o ■ *««Kd«a 3-oo | MUlMl f.Js 1. 10 P 8 T ï L ■ M J3BHBBB VILLA « m* Oôf/aiiis * £SIM )C »B Pi.Kfi* KlsiBC ...

Belgisch dagblad

1a J aariraiiaf. woensdag''ÏÔ ko. ssor. ABONNEMENTEU. fer 3 maanden voor Holland 12.B0 franco per post. Losbo pnmmcrg: Voor Holland 5 cent Voor Buitenlaud 7'/s cent. ' Den Haag. PrinsegracWr 89, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacteup : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM US ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PZR NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . .FI. 1.25 „ „ Paschen. 't Cure jaargetijde is onder ons heengegaan. ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

ARGANG, Nr 838. euM»s M EiSiasSÉSi Ki'«aM w:-.mzm mm «»? mii&m P»«y m& ahasoï wi ms*mmsmm MM® Mâimm wmm Wm mm";im^>' 2u I Belgiscfe dagblad, vocriespig te Par$s, 3, Place des Deux-Écus, 3 ft£aa^5SSSS3S.*îSS,w: St. ' ■■ Djenstaanbiedingen : voor gerefonneer» .»»*, J P*r ro«»nd (voaruitbeUald) : Frankriik 1.T5 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

in 'M-ïMm « li Ffi&ijk Dit Dtiitsehe brok. Wcstclijk oorlogstcrrein : GEOOT HOOFDKWARTIER, 20 September. — Oificieel: Front kroonprins Kuppr. van Beieren : In Vlaanderen duurde de sterke artilleriestrijd gedurende den dag tusschen het Houthulsterbosch en de Leie onvermiuderd aan. Vuurovervallon van groote heitigheid lag afwisselend op ...

Vooruit: socialistisch dagblad

E1138IÉS ilil la WisMIiBÉrii n il Frïikriik I jjït Duitsche brou. GEOOT HOOFDK WARTÏER, 11 Okt. — W'estelîjk oorlogsterrein Legergroep van den kroonprins Ruppr. vàn Bcieren : In de Vlaamsche kusten-frontafdeeling; tusschen Blankaartzee en poelcapeile, bteeg de artilieriekamp des namiddags tôt groote sterkte. Nabij Draai-bank vieien de ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ÏlNE PENNY »! DIX CERTIMII PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux: 43, Chancery Lane, W.C.—Téléphoné: Holborn 212. ABONNEMENTS : 1 mois, 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. Etranger : 1 mois, 4 «h. ; 3 mois, 12 ih. ■g4J« ANNEE MERCREDI 7 MARS 1917 No. 66 LA GRANDE GUERRE I L'attaque allemande a Verdun DFFENSIVE OU FEINTE ? Le ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA MÉTROPOLE," the influential Belgiaa newspaper now eojoytog the hospitality of fEIlt StulîÎKïrÔ, was removed to this country after the destruction by the Germans of its Antwerp offices. Through its appearançe in conjunction witfa this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are able to obtain the latest ...

Belgisch dagblad

WOENSDÀG17 MEI 1916. 207. — IIM""11 -■ ..———i ABONNEMENTEN. Per g maanden voor Holland 12.50 franco per post. Losse Ûummers : Voor Holland 5 cent foor Buitenland 7L/i cent. Den Haag, Priusegracht «9, ïelef. Red. Adm. 7433. ■Érfl il i i ' 1 .œg&SF*2 -:."?£L'jïSaS5SK*^^B BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DrOksVer-UitgeefMcr jjton: Maeîschappjj H ET LÎCHT .fecttuartot T. PC VtSCH. Le4ebcrfO«nt . . REDACTiE . . ADMINISTRAT1E HOOÛPOORT. 29, CENT VOORUIT Opgaem der Bslgmohe Werkliedenpartif. ~ Vensehijnende a!k dagen. ABONNEMENTSPR!)? BEUME Drle roaosxSca. . » , , fr. 3.25 Zea maandei» « , , , . fr. 6.50 Een jaar. fr. 12.50 Mes ftbolîneert ...

De legerbode

den Dinsdag, Donéerdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. ■ TYPEN EN SCHETSBN VAN HET FRONT ■ Steenstraete Hij was vergeten — al te zeer vergeten zelfs — éfie slag van Steenstraete, waaraan de ...