Belgisch dagblad

1891 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Septembre. Belgisch dagblad. Accès à 22 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d795718k7q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Iste Jaargmg YRUDAG 1 y SEPTEMBER IQ13 ABONNE M ENTE N. Per 3 maanden voor Hollajid I 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, IVlpf "Rpd. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUSSONT — L. DU CASTILLON. »v ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elka regel meer f 0.30; Eeclamea 1—JL.regels f 2.50: elke regel meer- f 0.50. London: 2 White Hall Houss Whitehall E.W. Bij Staatsminister Vandervelde. Het Belgisch Dagblad maakt geen onderscheid onder de rasochto Bel-geen ondersohoid tusschen de rasecbte Bed-dracht onder het bekampen, betraeht het de broederlijkste eendracht. Op tijd eu &tond zal ons blad op d§ oripartijdigste wijze de Belgische voormannen_ aan het woord laten en interviewa publiceetren in het kadeir van zijn programma. Een onze]: redacteuren had de eer te Londen ontvangen te * worden door Staatsminister Yamder-velde. Wij verleenen hem graag het woord. „Na een beetje rondgesukkeld te heb-ben in het élégant Capharnaum, dat den uaam van hôtel Cecil draagt, een reusachtige blok die zich uàtsitrekt tusschen het Strand en de Teeims, wetrd ik eindeJiik opgehaald naar de 2e verdie-ping van den Westervleugd, waar de bureelen van Staatsminister Vandervelde gelegen zijn. Geen enkel deurwaar-der of kantoorjongen hield er zich op ora mij zijne werkplaats aan te wij-zen, tôt iemand mij een openstaande deur aanduidde. Ik trad binnen. Een tweede deur stond eveneiens open, en ik stapte zon-• oer het te gissen het eemvo<uidig|en sitreng sanctu'arium van dan Belgdschen Staafcs-man binnen. In eene inspringende plaats, achter de deur, ontdekte ik hem. Hij zag mij niet, verdiept, zooals hij was in het ove.'-lezen en onderteekenen van een stapel brieven en stukken. Ik begon mij te ver-ontsehuldigen deeonidanks mij zoo vrij-postig binnen te loopen, doch hij maak-te een gebaar dat beduidde: Het i& niets. Waarom zou ik u dit euvel duiden? Hij sprak: Een minuutje maar en dan ben ik aan u. Dra was de minister van achter de schrijftafel gekomen .en zat nevensl mij, met het zonnelicht vlak in de vinnige blauwe oog'en. Het was meer dan een jaar geleden dat ik hem niet meer ge-zien had- Hij Avas struisfch geworden. Het" gelaat was ook ronder en het zag rood van de intelleetueele insfpamnting. — ik kom dire'!--- uit SchoUand, sp'ràk de minister, wa.ar ik onze laïudlgenooten moed en volhardiing ben gaan inslpra-ken. Moeten wij over hen niet waken? Morgan vertrek ik met m!ijne vrouw maar het Belgisch léger. — Gaat mevrouw Vandervelde mis-schien voordrac-hten houden? — Neen, voordrachten in het jleger zijn niet meer toegelaten. Mijne vrouw wil voor de soldaten zingen en musiceeren. — Ik appreeiear haire, schoone stem en haar flink talent. Ik kom uit Hol-laind en keer er overmorgen terug. Kaanl u me iets. zeggen voor onze landgenoo-ten? Wat is uwe meening dver den al-gemeenen toestand. — Wij houden den jgoeden endi. Duitsoh-land moet overwonnen worden. Dit is eene miaithamatische zekerheid!. Een voll van 70 millioen dat zich veerti,g jaar tôt den oorlog heeft voorbetreid over-wint mon niet na een jaar. Het kan im mers nog te sterk reageeren. België konit vrij, politisch en economifich. Dq Belgen moeten daarvan overtuigd we-zen. Duitschland zou graag ons land in 2fijn Zollverein opnemen, doch wij wil-len niet en onze boiïdlgemoiotein verzet-ten er zich evenzeer tegen omdat zijdf© economische knechtschap mot hanjd en tand zullen bekamjpen. — Hoe vat u den aftocht der Russen op? — Zij hebben, zooala leder weet, mu-nitie te, kort. Er is ook verraad in het epel geweest. De Duitsiolie Balten van Itusland zijn niet te betrouwbaar. Doch de Busfeen hebben onuàtputtelijké reserves. Thans fabnceeren zij veel munitie. Zij ontvasngesa er ook uit atmdere lainden. Laat d® Russen eene overwininiing be-halen en de Ba(lkanvolkeren weirpen zioh op Turkije en op Oo.vtenrijk. — Meent u niet dat het noodig is <jk propagandHitochten van Belgen in d vxeemde voort te zetten? — Waaroni heeft nien ze onderbro-kan? Ik wenschte niets beters dan Zuid-Amierika te doiorrelizen, doch van dit plan is, ondanks me, nog niets geko-men. Belgia's zaak zou veel meer moe ,ten bekend en verdedigd Avord'en. Daar-uit wordt n^et genoeg voordeel getrok-ken. Al de opgewekte sym.pathieën voor Bqlgië zouden de zaak der verbondenen ten goede komen. Dat ieder werke in zijn sfeer. In dezen tijd ook moet de hulp van aile menschen van goeden wil en van talent, die voor het vaiderland! wenschen te ijveiren, met dahk Worden aangenomen. Allenian op het dek, is mijne leus. — En ons leger? — Ons leger is voortreffelijk. Het overtre-'t verre het leger van Augusitus 1914, dat noohtans zoo heldhaftig was. Het is flink uitgedoscht in een nieuwe en warme Idiakiuniform ; het besohikt over de modiernsle wapenen en oorlogs-tuigen, het is talrijk en het bezit zeer velo reserveis. De geest is bewondorens- '..'il '' I': ' ' Vûor hnn eouàoi - aîlo sioldaten door een vuur loopen. Officîe-ren en soldaten wedijveren in moed. — Vreest men geen wûnterveidtociht? De miiiistor glimlachte. — De sioldaten zegden mij dat zij reeds gewoon zijn 's winters te vechten en het des te beter zullen do en omdat zij zullen gehard wezein. Zij vragen ech-ter uit hunne loopgraven te springem en op den vijand los te stormen om België te bevrijden. Langa waar gaat jq ? Ik begoef me naar Oharinig Ctoas. Doop je mee ? — Dank u zeer. Doch ik avou gjraag de Kamerleden Standaert, Borboux en Boyer spreken. Zijn zij hier? — Onigelukkiglijk neen. Zij zijn in Schotland, waar zij zorgen voor de wer- • ving on de keurinig v'S<n onzediensitplich-: tige Belgen. Wilt ge De Brouekere goe-derudag zeggen!? _ — Morning. heer Minister. Mijn eer-biedige groet aan Mevrouw Vandervelde. ie toestand. De Buitschers zijn er nog niet in ge-slaagd hunnen vooruitgang merkelijk in de ïichtincr van Riga voort te zetten. Zij stre-ven er naar de spoorweglinie te berei kcn. die over Dwinsk, >Vilna, Lida, Row. no de grootai >nilitaire plaatsen Riga er Lemberg \ .iiinden. Eenmaal hersteld zou die lyn een he jangrijk strategisch nut voor den vijanc kunnen opleveren. Het zou hem in staa stellen munitie en levensmiddclen naaj zijne frantstellingen en kantonnementen over te brengen, wat met het oog or de nakende winter groote faciliteit var vervoer aanbiedt. Ook voor het verplaatser van troepen naar bedreigde puiiten. kom die spoorlijn ter stade. Intusschen zijn de Duitschers. ne g zoovei niet gevorderd en treden de Russen ic het Zuiden offensief op. In Galicië, waai ze dapper vechten, herwinnen ze het ver. loiren terrein en in Wolhynjë, zoo ge. wagen zelfs de Wolff-telegmmmen, d^er de Russische troepen aanval op aanval Een teeken dat ze zich ook daar bi; machte achten oin den vijand op afstand te houden. Ten Noorden van NowO is het hen gelukt den vijand achteruit te werpen en naar den Westelijken oevex van de Ikwa dooir te dringen. In galicië bedraagt het, deze laatste dagen door de Russen heroverde teiTein, een uilgestrektheid bijna do oppervlakte van België. Op het Italiaansche front baart de toe stand den Oostenrijkers heel wat onrust; getuigen het zenden van hulp-trioepen, op het oogenblik, dat ze. in Galicië herhaalda i J"iagen lijden. -n aanwijzing van eenig g root offen. s*--. op. het .Westelijk-front. Dr. Jolios Delbeke. f Te Rousselare, het door den oorlog ]r|amp-zalig Rcusselare, overleed in 'den oude£-dom v,an 53 jaren, B,r. Julius Delbeke, schepene dier st,a,d en Jid van de Ki-■ mer. i De geachle overledene behoorde tot de pie jade van Albrecht Rodenbach, wiens vriend en strijdmakker in de studentenbe weging v,an 1870—1880 hij was. Als stu 1 dent in de geneeskunde le Leuven gaf hi : de Wekker uit. Toen hjj zich jais genees heer te Rousselare vesiigde, verdedigde hij met talent en omzichtigheid de Vla.unsohe , beweging. Hij was aan het hoofd van menige Vlaamsche maatschappij en schreef gedich-1 ten en tocneelstukken. Sedeit 1906 maakte L hij deel v,an de kainer, waar hij vooral op-: trad als verdediger der Vlaamsche beweging. Hij sprak er siexlijk Ffiansch. }3|r. Delbeke , was voorziitter van de Kathokeke Vlaamsche groep in de Kameir. Als verdi'3,agz;aam, minzaam mensch had ' hij de beste betrekkingen met zijn colle-, gas, die hem zeer zullen betreuïen. Zijne geesiige ariikelea over het thenxa „Hois men lid der Kamer woidt en is", vejCschenen in Le Soir, waren pittig en doordrongen van een ionafhankelijken geest. Bij de aankomst der Diuitsche troepen te Rousseteire bnak zich D|r. Delbeke een been. Hij heeft zich nooit van dien ongelukkigen val hersteld. Het ongelukkig lot van zijne stad en van België en de foiteringen y, an zijn collega, burgemeester Mahieu, hebben bijgedmagen om zijn gezondheid nog meer te knakken. Vlaa|nder:en verliest in Julius Delbeke een zijner beste zonen, Rousselare een veilich-ten bestuurder en het land een wakkeren burger. Yerzoeke deze courant na lezingonge-frankeerd per post te zenden aan één der Interneeringskampen: Ciaasterland, Leeu-warden, Amersfoort, Harderwijk, Bergen (bij Alkmaar). Links en Rechts. Do dieren in de vuurlinie. In de geschut.slinie van den vijand aange-bracht, zijn zelfs àe paarden van het leger zenuwachtig ; doch zelden slaan ze op hol, zelfs iiiet wanneer vijandelijke granaten naast hen uiteenspatten. Paarden van burgers, inte-gendeel, lijden erg onder het gesehut. Herhaalde paalen zag een oprlogscorrespondent het opge-blazen lijk van door schrik gestorven dieren langs de baan liggen. Nabij brandende steden çnuift dit soort paarden snorkend den stin-kenden smoor op, als door vrees bevangen en is moeilijk in toom te houden, zoo hét niet door zware vracht verhinderà wordt. Maar deze oorlog is „a long waj" en de tijd, die ailes verhelpt, heeft ook een ,,eivi-liseerenden" invloed uitgeoefend op de dieren. Toen Duitachers dagelijks het front der ienen gingen bombardeeren, werden eren zoo philosoof als onze sodaaltjes in rancheés. Het kanon mag yoortdurend de laainsche landouwen beschieten, de paarden en koeien grazen nu rustig op de weiden, alsof Viaanderens groen wel lahger zal vol-houden dan de fabrieken van Krupp !.... i U '-l ' Verpieegdienst in oorlogstijd. In een zoo moorddadigen oorlog als deze wordt de geneeskundige dienst grootsch aan-gepakfî. Zijn organisatie heeft verfcakkingen over heel het land. Gekwetste en zieke soldaten worden uit het vuur gehaald : Is de toestand van het slacht-offer van den plicht zoo erg dat geen lang-durig transport kan geduld worden, dan vindt hij verpleging in de direct achter het front gelegen veldhospitalen en gasthuizen, maar de anderen worden dieper in het land gevoerd. Het vervoer geschiedt met auto's en spéciale treinen van het Roode Eruis. Zoo ontving bv. Calais veel gekwetsten, waaronder een grooi aantal Belgen. Om ze te vervoeren achter het front (eva-cueeien) beschikt de geneeskundige dienst ovei T. E. C.-treinen (train des évacués couchés — trein voor liggenae gewonden) en T. E. M.> (trair pour dvaiaio-s Istoa iroiwor voor gemengde gewonden). Zoodra de slacht offers, na een verblijf in de gasthuizen var het département du Nord aan de beterehanc j zijn, voeren deze treinen hen verdçr naar d( gasthuizen van Bennes, Tours, Cherbourg Dinard en St. Malo. In het station van aankomst worden aller aan ontsmetting onderworpen. t Doorheen de vijandelijke linie Dagelijks hoort men van stoutmoedig< waagstukken onzer landgenooten in 't zich van den* vijand. Zoo werden in het Belgisch kunstsalon ti Londen schilderijen tentoongesteld van di kunstenaars Jan De Clerck en Langaskens die zeker niet het minst bekijks hadden on de bijzondere omstandigheden waarin di Engelscben ze te bewonderen kregen: zij be reikten Engeland door de Duitsche linie heen Bedoeld wordt zeker langs Holland. Een sterkeren toer vermocht een ons bekent i oorlogscorrespondent. Voor Nederlandschi bladen de operaties op het Westelijk fron • volgend, slaagde hij er tweemaal in doorheei het Duitsche front correspondenties te sturej die den Duitschers ailes behalve welgevalli: konden zijn. Onmogelijk ? Men bedenke maar dat de Belgen zelfs d geëlectriseerde draadversperringen der Hol landsche grens beschamen...... Belg. vakorganisatie in Engeïand Drie maandlen geleden werd in Enge land een Belgiseio MetaaibeweirkersibonK opgericht, welke nu reeds 16 aJfdeelingea heeft en 1500 leden. Aan de leden di< in België réeds lid waren yan den Me ta)aib;QAyerkersjbiOind werden vetrsichilende u)itkoertngen gedaajn. De volgende malan* verschijnt voor het aer&t sedert het uit breken van den oorlog het Bonltfeorgaaa „Dq Belgisch e Metaailbewerker". l3oo; midldel van d'en bond werden ongeveer 300 leden aan we.rk geholpon. De gele gOnheid is opengesteld voor andere vak ai'beiders om zich — indien voor hui ■ vak nog geen organisatie in Eingelandi is opgericht — bij den MetaaLbewerKers 1 bond aan te sluiten. Door het Bestuur werden ondjetrhanidelingien gevoerd metd< Fwnsicho Regeering om werklooz.ë duk ■ werkers aan arbeid te helpon, met he résulta at dat 2000 dokkers in Frankjrijl aan het werk zullen worden gesteld!. Reeds vertrokken 500 dokkers naûj Fnankrijk, terwijl epoedig de andêrenzul | len Volgen. Wanneer geen Duitschers komen Een officier van den Belgischen generalei staf geleidde eenige jourualisten op hetYser front. Per auto yan Ramscappelle terugkeerend weerklonk aan hunne ooren een geweerscho uit een der loopgraven. De officier, niet begrijpend wat er gaand< was, stak zijn hoofd door het portier en vroeg — Wat beteekent dat? Een guitig piotten-gezicht kwam boven d< borstwering gepiept en zei triomfantelijk : — Ze ligt er, commandant I — Wat ligt er? — Eene kraai... 7T~.~ HZ ' I De wacht.. aan de Yser.1 (Van onzen bijzondei'en • correspondent.) VLAANDEREN, 10 September 1915. 3Vat veraoud'ering heeft c.it jaar oorlog in het Belgische leger gebracht ! Ik herinner me nog de koortsachtige ibedirijvigheid der Augustasdagen 1914 op het front rond Luik. In Versnelden pas rukten de opgeroepen regjimenten ds Duitschers te gemoet om hen cen dooi'tocht te beitwisten. Batterijen, getrokken door gejaagd dravende paarden,- boWsiden langs de steenwegen; de infanteristen namen stelling in open veld, tusseken ce redoutes en in d!3 veste, en indorhaa^t werden loppgrayen ged.olven te midden vaiti het vijandelijk granaten- en shrap-nellgespat. De kanonnen huilden doods-bedreigingen op de forten en te veld,e en weldra verkondigde, tusischendoor, het ge-knetter* der geweren en het geklapper der mitrailleuses het liomerisch handgemeen. Terwijl onze broedetrs te Luik den vijand ophielden, ving overal in en om onze versterkte plaatsen den arbeid aan voor het verweer. Met koortsigen ijver vlochten de burgers rond oe forten cen net van pindraad en allerhande versper-ringen. Anderen b.-achten hun deel aan de verdediging van het grondgebied door te werken aan het uitrustem en provian-deeren der soldaten. Zoo werd gevochten en gezwoegd; was ailes krijgsrumoer en becU'ijvigheid van Luik tôt Haalen, Nalmen, Antwer -pen en Vlaandsren. Aan de Yser werd de verwoedste slag van den Duitscli-Bel-gitehen krijg geleverd. Veurna—Ambacht s.tond in vlammengloed- Bij duizenden stormden de kampers op elkaair in. Elf dagen lang liepen stroomen bloed als ebbe en vloed. Tot de Ylser-inundatieieenonoverschrijd-bare hindernis voor de Duitsche legor-m achten logde. Sindsûien waagdjen de Duitschers zich nog' slechts aan kleine aanvaillen oï ver-schoten zij te vergeefs ontzaggelijk veel artillerie-jnuniitio op de achter de "Y ser liggendie dorpen, di^ meestal in puin liggen. Eergisteren werd weer Lamper-nisse gelbiomlbiardeerdl, maar <Jjt bre-ngt weimg afleiding in dJcS eqnltonigheid1, waiar-1 in de strijd op het Belgische front ver-loopt.Sneuvelen er nog soldaten of komen er in de gasthuizen nog gekwetsten aan, dlat zijn het bijna altijd! jongens, getrof-■ fen in die voorposten. De geruslstelling waarin ze ten op; ; zichte vain den vi^ndj veskeeren en d<j stagnatio van . het oorlogsbedrijf op, biet Westelrk-front, heeft een Verfeazcnd'e om-keering' gebracht in het soldatenbedîrijf. Terwijl d!e afdte-elingeui, bij aflo&sing, de wacht ho,ud®n a'ain de Yser, laten onze soldaten zich ieven; zij genieten van kunst en vermaak, alsof da |oiorlog slechts ontstaan was in de verbeelding Van Jules Veame. Wafenachtig: men heeft nu oorlog met bibliot'heken, met tooneelfees-ten, met fooîiballmiatchen, en zoo waar... ; met vacantie. Aile soldaten die een on^ derkomen weten te vinden in Frankrijk of Engeland1, gaiain zeven dagen met ver-r lof. En of ze ervain hun deel nemen ! Hadden d'e ,,Petits Belg'eé" in den Winter aato. de Yser veel te lydien van 3 vochtigheid' en koude, het Zomersteitzoea " heeft dfit weer goedlgemaakt. De gezondL heid&toesta'nd! van het leger is zoo gun. stig1, dlat geen enkel leger zoo weinig . zieken telt. Dezer dlagen bracht minister de Bro^nevillo een bezoek aan de looip- • grave®», wa'aTvan — tusschen haakjes li zij gezegd — velen kunstig versierd. en l van bloemenhofjes omringd zijn. Hij ver-) trok opgetogen bij1 het zien, dlat dewan-- gen der soldjaten onder de walrme Zion gîcwnmen als pronliapp^lsi. ^ Noioit zag er een leger frisscher uit " dan het Belgische, levend in de vrije 5 lucht. De grappige kant. Vaderlandsliefde beloond. i Zij komt niet uit Amerik.a, het is gebeurd te Londen: Een' bankier der City, doog zijn zaken : in Londen weerhouden, maar die toeh z^n land wilde dienen, nam in het begin Vian • den oorlog dienst als speciaal constable, . wil zeggen: vrijwilllg policeman. Zijn vaderlandsliefde komt on een aardigo en onverwachte wij'ze beloond te worden. Dezer dagen van dienst zijnde, Irak '3 nachts brand uit in een huis, w.aarvaa 1 de bewaking hefti taevertrouwd was. De . redding der huurdetfls wordt aan ge vat; on-i der deze bevinden zich eene dame en een : gentleman in een meer dan eenvoudig kos-tuum'. "Onze spécial constable herkent in de i dame zijn wederhelft, waarvan hij sedert : iaren gescheiden leeft, en die hem nog een belangrijk kostgeld kost. y Onze man kreeg nu de gelegenheid schoon, een eisch! toit echtscheiding in te dienea en liet ze natuurljjk niet vïiegen. UIT BELGIË. Bs*abani — Op 1 October a.s. zal het heropge" bouwd gemeentehuis van Schaarbeek opnieuvsr door de verschillende gemeentediensteù worden betrokken. * * * S ol datenke rk hoven. Tusschen Ep,* peghem en Meche!en liggen verschillende, soIJ-< daten-kerkhoven. Te Eppeghem zelf bevindfi zich een kerkhof, w,aiar 300 Belgische sol< daten liggen begra,ven. Het mooist ^ersieïdèj gnaf is dit van een jongen uit Ghijselbiethiô/ ghem bij Oudenaarde. De bcwoners weteiï te vertellen, dat de versiering van het graî van dien zoon Van een rohdreizenden koon-man 200 fr. heeft gekost. Een kerkhof vart Duitsche soldaten ligt aan den overkant., Eindelijk treft men er nog een kerkhql v.an burgers, onschuldig yeimocgd dooE den D'uitschen vijand. — Te Sint Truiden hebben do Duitschers eene obstzentrale ingericht tot verkoop van fruit voor Duitschland. De vijand kan zelfs niet verdragen dat de Belgen een appel of een peer eten. — In dezelfdc stad van Trudo zijn vijftien jongelingen teruggekeerd uit de concentratie-kampen van Duitschland. Die moedige jongena waren vroeger gevat geweest toen zij de grens wilden overschrijden om zich bij het Belgi« sche leger te vervoegen. Do bevolking heeft hen bartelijk en geestdriftig ontvangen. — Te Bree werd een arbeider der ge-meente tot 15 jaar dwangarbeid verwezen omdat hij het vertrek van Belgische jongq-lingen naar de grens vergemakkelijkt had ety geld van de Relgische regeering zou hebben ontvangen. Antwerpen. Zes Zepps zijn Dinsdag over Turnhbuf;' en Noord-Brabant gevlogen. Zïj koerstepi naar het Westen. Zij wicrpen schriften lût, meldend. dat groote overwîhningen in he't Oosten waren behaald. 's Anderdaags keerv den drie van die moordtuigen naar he{ Oosten terrg. Bit de Belgische Ardennen zijn de tij; dirgen zeer schaarsch. Het is ons echteï geslaagd iemand uit Laroche te ontmoéi ten, dio ons eenige bijzonderheden mee* deelde over hetgeen bij den inval dor Duitschers in het schilderacht:g stadje ià voorgsvallen. De jrijand do.odde alleen een burger, Een meisje van 9 jaar, werd doioçl tien Duitsche onverlaten mishandeld. In een nabijgelegen dorp werd een Duitsch1 detachement door de Franschen in geiji hinderlaag gelokt. Van de Duitschers kwam! geen enkel man terug. Dank aan het krachtdad'g beleid van den burgemeester der stad, werd Laroche gespaard. Thans gaat er ailes zoo goed als he{ ' kan onder vijandelijke heerschappij. Ultvaart ter nagedachteils vas baron Fallon vader. Den 17n dezer, te 9'/2 ure 's morgens, hadl in de Belgische Kerk aan den Loosduinscha weg do plechtigo uitvaart plaats ter nage» dachtenis van baron Fallon, burgemeester van Beez, bij Namen, ridder in de Leopoldsordg en vader van den achtbaren gezant van Belgitf alhier. * De dienst werd verricht door den Z. E. H, Barette, aalmoezier der Belgen in Den Haag; assisteerden do secretaris der nunciatuur en <Mgr, Mertens, abt van de Benediktijnen van Stroobrugge, bij Brugge. De plechtigheid werd bijgewoond door baron Fallon en de leden van het Belgische gezantschap; Poullet, minister van Kunsten en Wetenschappen ; burg« graaf A. Simonis Vancauwelaert, lid der Ramer ; Braem en de Marbaix, hoofdambte-naren van de Belgische Staatsspoorwegen, kolq« nel ridder de Neuchatel, kommandant Mamet, adjudant van generaal Dossin, kolonel Delacroix, kommandant Renard, kapitein Nyssens, kapitein Bisschop, graaf Moretus de Bouchout, notaris Beets, Chaudoir, baron van de Wervë, ridder de Schouteeten, baron del Marmol, burg-graaf René de Biolley, baron Peers de Niett-brug, de Nimal, de Geradon, de Sincay, Coeterman, consul-generaal van Perzië, Haus, directeur-generaal aan het ministerie van J ustitie ; graaf de Lannoy, Tayart de Borms, Rotsaert de Hertaing, Laloux, Percy, Van Dievoet, Goffin, L. Dierckx enz. Ook de Nederlandsche regeering alsmed<3 de bevriende en neutrale gezantschappen waréû vertegenwoordigd. * Met hoekje m flea ienker. i _ • 's Winters v,j. de bladeretï sau sterkste eiken, , i ^ Wat moeten de Belgen in ballingsch'i'n1 doen? Zich nuttig maken, zioh goed broederlijk tegenoveg hua landgenooten g© dragen. , , DuitscHei leus: Lik zooljng gij niet bijten, kruip zoolang gij Blet knâi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes