Belgisch dagblad

599 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Fevrier. Belgisch dagblad. Accès à 06 mars 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/js9h41kk2f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

le Jaarg-antr. DINSDAG 15 FKBRUAtll 1910. IVo. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. jPer 8 maanden voor Holiand * 2.50 franco per post. Losso ^kummers: Voor Holiand 5 cent froor Buitenland 7'/s cent. DenHaag. Prinscgraclit -39, ïelef. Red.i Adm. 7433. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. DU CA3TILL0N. ADVERTBNTIEN": Van 1—5 regels f 1.50; elk$ regej meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0,50. London : Dixon House Lloyd3 Avenue E. C. I EEÎ EÏ DE OMSGÏÏULD DER BELGISCHE MUMIO. Van Katholie':e z ij d e: Met het woordt ,,ongehoord!"—die terni kon* krachtiger zijn — heeft het B e 1-gisch Dagblad het lasterlijk stuk van zekeren hollander Haasters bestean-peld, dat De T ij d vaa 10 Februairi zonder een woord protetet heeft gedrukt, hoewel de eer en de onschuld der Bel-gische geesteilijkheid er dioor het slijk werdien gesleui'd. Misschien door wroeging gedreven heeft een d'e~ barbaren, die d© kultur in Vlaœmende en bloedige letters op d© pin-lien van Leuven en van de universitaire bi-bliotheek heeft geschreven, diien hollander • overgehaald een aard yerweer in een katholiek blad van Nederland te doen opnemen. En dit is gebeurd na den her-derlijken brief van Kardinaal Mercier en nu juist nadat het Belgisch Epiiscopaat zijn geruchtmakend schrijver tôt de bisschoppen der vijandelijke landen had gericht— Het weze on s geoiprloofd de lezing aan te bevelen van de brochuur ,,DeEer en de Onschuld der Belgische priesters gehandhaafd, do or Mgr. Vaes, uit het Italiaansch vertaald do or pater Molken-boer en ingeleid door den heer Z. E. H- August Bruynseels. (Prijs 50 cent bij Paul Brand te Bussum). Lezers van elke denlcwijze, die de waarheid en de gerechtighe^izoekt,: neemit kennis van dit boekje. „Als een rechtzinnig getuigenis voor de zuivere waarheid durven wij dlit werkje aarihevelen bij al degenen, die-on-partijdig de Avaarheid zoeken. In het ge-drag van de Belgische geestelijkhedd tij-dens den Duitschen inval in ons land, valt er niets te verdenken,. niets te ver-bloemen, niets goed te praten. .Wie on-Bchuldig vermoord wordt is geen, mis-tljadiger ; wie onschuldig de emad©lijkete mishandaling-en verdtaagt, hij weze dan ook priester, is een held. En deze blad-uijaen tiadiclen gerust ongeschreven kua-nen blijven en waren dan ook niet geschreven geweest, hadden onze vijanden, om hunne onrechtvaardige bandelwijae ails rechtvaardig voor het aanschijn der wereld te doen doorgaan, hunne s-lacht-offers niet valsshelijk beschudigd en vèr-dacht gemaakt." Zoo schrijft de Z. E. H. Bruynseels. Men gruwt bij de opsomming van on-nenschelijke dadien waarvan onze geee-telijken het slachtoffer zijn geweest, be-schuldigd door den Duitschen keizer zelf die tohiogtoe zijne aantijgingen niet heeft ingetrokken. (De Belgische bisschoppen gebruiken de ar voor het woord 1 aster). Hoe rijmén de beschuldliig'ingen vam ri'ttmeister Von Ils nier die in De T ij d zijn lastertaal moicht doén plaatsen, sa-men met de conclusie van den Duitschen Minister van Oorlog zelf? Deze bracht don 22 Jarmai'i 1915, dus meer dan een jaar geleden, hulde aan het vredeswerk der Belgische gecstelijken, herinnerend dat de militaire overheid zich herhaalde malen met de geestelijkheiidi in verbindling had gesteld om het volk te kalmeeren — ook te Leuven ! — Niettemin had er kommandant Albrecht twee priesters op het Stationplein dioen fusilleeren. Otto Rudg^ph, betaalmeester van de 2e reserve-kompagnie van de gpoorwegen, heeft diaar zes of zeven priesters zien neerschieten. Dezelfde generaal von Bôhm, wieais ge-luigenis door kapitein von Hanier wordit ingeroepen, had geloofd diat Iwaa.lf priesters rond Leuven franestireurs waren. Ziehier hoe Mgr. Vaes het geval ver-klaart: twaalf priesters worden door Duitsche soldaten aangehouden, twee da-gen lang yan dorp naar dorp gevoerd, tusschen de vijandelijke linies vrijgelaten, weer gepakt door Duitsche patrouillesls — en... ? Aanstondls bestààt, groeit en zet zich de aanklacht in vasten yorm: een patrouille huzaren van het 9e reserve-re-giment heeft aan de geweerschoten van die twaalf gecstelijken blootgestaan ! De aanvoerder van 't peloton, Fredohl, ver-zekert het. En de beschuldiging schijmt detn kommandant van het 9e reserve-le-gerkorps, generaal von Bohm, dlaarom te laannemelijker ; hij hecht er dan ook de sanktie van zijn gezag aan — wijl men op somimige priesters militaire identiteîts-medialjes, soldiaten-laarzen en soldaten-on-diergoed heeft gevonden. In werkelijikheid , waren de ongelukki-gen, bij wie de Duitschers geen enkel wapen yondten, de slachtoîfers yan hun toewijding. Onder hen bevonden zich eenige pas toors en onderpastoors uit de omstreken van leuven, d'e na de gevechten bij Wespelaer, Haecht enz., de gewonden waren koimen bijstaan. De Duitsche - soldaten houden hen aan, rukken de Roode Kruisbaaiden van hun armen. Weld'ra zien ze zich eenige priesters toegevoegd die voor de ambulance in 't Belgische loger waxen ingeschreven en in dezelîdc omstandigheden waren gegrepen. Deze laatsten, deel uitmakend van den hulp. dienst des legers, diragen de militaire medlalje en sommigen van hen, die, vear-rast door den onverwachten binnenval der Du'itschers, niet naar huis konden tarugkoeron, om zich van 't nood'ige te voorzien, badden zich met goed en schoe nen van de soldaten moeten behelpen. Ondertasschen sprak de Duitsche militaire rochtbank ze vrij. Vrijspraak, die voortkwam uit dte onmogelijilcheid om dit schu digen aan te wijzen, verklaart vor Bô.hm. Maar na de zoo juist omschrever beschuldiigiing — geweeraanval op een patrouille — kan men oordeelen over d< gega'ondheid van een dergelijke uitspraak uitgebracht door een Duiisch militair tri bunaal, welke zich heeft te voegen naai de grondwet der Duitsche militaire wet geving : De onschulcigen moeten lijder .voor de sehuîdigen.. Inderdaad miste d< aanklacht allen grond." Moeten wij nog spreken vàn het geva,. yan den 71-jaxigen pastoor van Heren of van den pastoor Schaffen? Onnoodiig, meenen wij. De eer en de onschuld van onze gees-telijken staat boven aile verdenking. Het ontduiken van het Duitsch episco paat ten aanzien van het" voorstel onzei bisschoppen is de eereherscelling dier ge lasterden. De T ij d, die op 10 F ebruari 1916, bijna anderhalf jaar na datum, de praat-jes van een der plichtigen drukt, heef de waarheid, de gerechtigheid en de Kerl niet gediend. Die houding komt ons, Belgische ka tholieken, des (e bed-enkelijk en te zon d]ea ling voor, daar iemand van die cou rant was aangewezen ails directeur of al hoofdreda-cteur van een in België op t( richien Vlaamseh kathobek dagblad..... vôôr den oorlog. DE TOESTUND Do laatste legerberichten melden d! de Duitschers in de laatste dagen aai het westelijk front gevoelige verliezex hebben ondergaan. Indien het waar if dat zij getast hebben om te voelen o hun groot offensief zonder groote moe lijkheden mogelijk is, dan moeten zi overfuigd wezen dat de weg naar Kale bepaald versperd is. Onzo troepen hebben vooreerst eei nac-h telijken aan val teruggeslagen me bloedige verliezen voor den yijandl. I de streek van Atrecht hebben de Beiere op eenige dagen 11.000 man verlorei In Champagne waren de aanvalle even vruchteloos. Op een nacht beliep het aantal Dui Bohe aanvallen, op de door Franschei veroverde loopgraven, niet mindei'. da .vijf. Allen werden afgeslagen. Het heeft ons bevreemd, dat torpede boofen uit Zeebrugge het Ne^er ■ landsch schip Artemis hebben aangeva len Men zegt dat zij ook den Engelsche mijnveger Arabis, hebben getorpe^rerd Hoo zijn die Duitsche torpedpbooten t Zeebrugge geraakt ? Achtende Engeleche: het niet noo^ig scherpe maatregelen tei plaats zelf te nemen ? Hot is vermakelijk te lezen hoe d< Oostenrijksche regeering het geval va: ■Monténégro wil vcrdraaieD. Of de lachér aan de z;j;]o van Oostenrijk zijn is iet: anders. Aan het Italiaansche front het gewooi artillerievuren. Briand bevindt zich voo: het oogenblik aan dat front. t Van het Balkanfront geen nieuWs, ten i zij dat de bondgenooten zelf aanstaltei , maken om offensief te werk te gaan. E De groote vraag is nu, hoelang Roe i- menië nog onzijdig zal blijven. ! Van verschillende zijden wordt gezeg( s dat de Centralen Roemenië zouden dwin gen met hen op" te rukken tegen Rus I land In aile geval heeft Roemenië voor t zorgsmaatregelen genomen. 450.000 Roe n menen zijn onder de wapenen. De liji a Turtukan—Balchik, aan de Donau, i: i. flink bewaakt. II Roemenië's tusschenkomst zou yan groo ten invloed wezen. Kolonel Repington schat de Duitsche reserves nog op 2 millioen man. Vol a gens dien deskundige hebben de Duit schers tôt heden 2.700.000 man verloren Daarbij gevoegd de 3.600.000 man te i- veldCj» komt men tôt 6.300.000 man. Daar Duitschland over 9.000.000 man be schikte, moet men de reserve op 2.700.00* man sohatten, waarvan 700.000 gebruik J1 woiden voor de gemeenschapswegen, d' " grenzen enz., zoodat de brurkbare jfeservi 0 nog 2.000.000 bedraagt. In geval de ver 1 liezen 250.000 per maand bedroegen, zoi geen enkele versterking nog mogelijk zijx doch als het verlies enkel 150.000 mai i beloopt, zou het Duitsche leger niets i van zijne eterkto verliezen voor Februar s 1917. Links en Redits. r— ■■■— ■—• Britten, Boeren en Belgen. De Londensche reis van den heer Ren-kin, minister van Koloniën, is van groote beteekenis. De minister was eventjes voor den oorlog door onze anti-militariis-ten en pacifisten ter dood. veroordeeld. Dit lot zou lifj met den minister van Oorlog deelen, dmdat beiden vooral sa-mengewerkt hadden om België in staat \an vei'dediging te etellen. De tragischo gebeurtenissen hebben beide ministers ge-wroken en elke ware Belg brengt thans hulde aan hun durf en hun vaderlandsch vooruitzicht. Bovendien hebben beide ministers hunne zonen aan het leger geschonken. Het vaderhart van den minister van Kolonicn bloedt nog door het verlies van zijn oud-sten zoon. Hij gaf een voorbeeld van patriertisme in actie. Van groote beteekenis is de reis van den heer Renkin naar Engeland- Wij vernemen dat hij er de laatste schikkin-gen voor de Belgische expeditie naar 0',st-Afrika heeft genomen. Er is meer, de minister heeft te Londen al degenen schaak gezet die meenden onzen Congo te kunnen versjaeheren voor het sluiten van een eventueelen vrede- Nogmaals een ,,groote zegepraal", dit zou ten onzen nadeele geweest zijn, indien men de vre-desapostels had lç^ten begaan. De integri-teit van onzen Congo is thans gewaar-borgd- Bij de verovering van £>st-Afrika Julien de Belgen evenmin kastanjen uit het vuur lialen. Ost-Afrika zal ons de onontbeerlijken uitweg naan den fndischen Oceaan lever en. Onnoodig er op te drukken dat, in dit geval, onze Congo ontzaggelijk in waar-de zou stijgen. Duitsch'andrs droom een Cerjtiaai-Afrikaansch rijk te scheppen, ten koste van België en van onze bezittin-gen, is als een zeepbel vervlogen. Nauwer en hartelijker dan ooit staan Engela.nd en België nevens1 elkander- Britten, Belgen en Boeren zullen voor het ' eerst een gezamenlijken veldtocht begin-nen, die met de verovering en de ver de e-ling van de laatste der Duitsche koloniën zal eindigen. Nogmails heeft .een Britsche minister, Bonar Law, de aanvoerder der conserva-tieven, plechtig ve'rklaard dat de oorlog niet kan eindigen, zonder dat het ongelijk dat België wordt aangcaian, gewroken zjj. 5 Die wooi'den zijn van groota, betceke- nis na de mislukte vre^esintrigues \ au Berlijn, len aanzien ,van België. De mannen van de groote zegepraal van hier en van elders, die met een Brii J op den neus loopen, kunnen nogmaals ' luc-ht geven aan hunne machbeloos schim-pen.E i cetero censeo: delenda est Germania. 40 millioen kg aardappelen naar België. Het sehijnt dat de Nederlandschë re geering hare goedkeur.'ng heeft verleenc voor den aankoop van 40 millioen K.G. ' aardappelen voor België. De trouwe der Vlamingen. De1 Duitsche oorlogscorrespondent Her-mar.n Katsch, toegevoegd aan het grool ^ Duitsch hoofdkwartier, schrijft in cle officieuse N o r d d. A 11 g. Z e i t u n g, van 2 Februari 1916, over de Vlamin-. gen : Uit een politiek oogpunt beschouwd . voelen .de Vlaming, ondanks' hun onmis-5 kenbare bloedverwantscliap, niet ons tocl ; gansch Bel g..." Dergelijke getuigenissen ^yn van aarc om aile verdachtmakingen, van waar zi ook komen, den kop in te drukken. Onze verzuchtingen. 3 Nog dezer dagen had ik gelegenheic te spreken met Belgische handelaars ei i industrieelen, wtaronder Antwerpenaars r Uit hunne verklaringen bleek onom-wonden het verlangen, dat de Geallieer . den lande een economisch bondgenoot -t schap zouden sluiten. Wat België betrof, die mannen van zaken, heel wat practischer en realisti scher dan sommige polîticussen, di< men kan ra<jen, hadden geen schrik vai li de opbeuring en de herleving van de ha " ven van Antwerpen, wanneer we vai " Frankrjjk gunstige tarieven bekomer - in Oost-Frankrijk en als het groot her - togdom Luxemburg, hetzij ingelijfd, het i zij door een bijzonder tolverbond met 3 België het eens wordt. Man en paard noemen a. u. b. Do jonge heer Hoste mel^t met zicht bare fierheid, net alsor hij eene tweed( . groote zegepraal zou hebben behaald, da1 . twee medewerkers van het B e 1 g i s c 1 , Dagblad ontslag hebben genomen ui walg, omdat 'wij dat ventje op zijne plaats hebben gezet» wegene zijn moffi aansch ,,geplceterv. Wie zijn beido me " ewerkers ? Van wanneer zouden zij aai ' den jongen erfgenaam hebben laten we t ten dat z,ij ontslag namen 9 1 Het weze den Hls-à-papa Hoste, eem > en voor altijd gezegd dat wij ons on - zijne grofheden en onheblielijkheden nie i bekojnmeren: eerstons omdat het vait uit i geeft dat het in heeft en vlegelarij hem ii i het bloed zit; tweedens omdat beschei denheid past aan iemand, die 1 ou ter ui i schrik van naderende pinhelmen hotse botsema uit Brussel is eeloocen. Pe werkeersle weg. i% ZooalS we ia ons vorig nuanmer hebbea geimieid begiiuien wij hieden te drukten liet artikel ;)D|e greote zegispaaal" verse tic nen in de N. R. C. van 31 Januari C,a,vondbiad B.) van den heer Hoste Junior. Wij druklom het artikel met des te meer bereidwillighéid daaa- het tôt nog toe niet verscheaen is in zijn eigea hl&d en de auteur ons aeeft be-ichuldigd het v©i-draaid te hebb'en. Ziehiieir dus het begin van dit proza: Hoe het gerucht kan opgedokan zijn, dat België jeen afzoïiderlijk'în vrede met ^uitec'h-lland zou sluiten is vpioi-auiaog een raidsoi. ledereen vçieiit inderdaad, dat o-nd^rhan-de-lingen itussehen Biuitschland en België sleonts een àïgemeenen vrede zouden kunnéii ïn-luiden.Of er aan vuele gedacht wordt? On-betwistbaaa-, ook door hen, die V'.rkla-ren gieen yoorbarigen v,i»de te willen. Zoo niet zouden zâj 'tegen dezen meuwen vij- and j — den viede — met moeten te velde trekkeu. Ovfexigens bestait er viooir aile eea'lijke Jieden een wefklijk vrschil tusschen teen ^voorbarigen" yi;ede, en een frede, die in zich de ki'siman niet draagt van nieuwe oorlogen. Het „nieuws", dat men zells aan dien vzede nergens d)3 n k t, wordt vooral) ver-spieid door Megraafagentschappen, die wer-ken op hooger hevel pn die met ne ri eh ten zwendel'en, naar gelang hat hun voorgesohre-ven wordt. Het spreekt van zelf, dat wie een gezond oordieellt wil velien, aan die be-richton een ze£ï! betrekkelij'ke waaràe hecht en naar- andere gegevens zoekt. Het Duitsche Jegex bevindt zich nog steeds op 60 kiioime'jer van Parijs. Bat verklaart, woaroim het voor een D-uitscher veel1 gemak-keiijker is het over vipide te hebben dan vcor een Franscliman, dairgeilaten_, da.t men in Duitschland nog niet op voldoende wij'ze sehijnt te begrijipen, wat de Engelsche over-ma&h't ter zee beteekent, terwij'l de bond-genooi'.en volstrekt niet ovierwonnen zijn, en integend-eel! huin macht nog dagielijks ver-sterkien. Tôt hier de auteur. Op bovenslaand gchrijvien vviilon wpj het voigende doen aanmerkien: 1. Duitschland alieen spreekt oj: dit OiOr genblik van viede. De rjjkskanselier von Uethmann—Hollweg liûeft g«jaegd: „Wij zyillen d© aanbiedingen van vrede, die ons - werden gedaan, onderzoeken. "De gansche Duitsche peis bespreakt den vrede, zijne voorwaarden en zijn draagkracht. 'Waaii'Oaii ? Omdat Duitschland alleien den vrede vcr&ngt pn (3^ belang b ijiheeft dat hij tlians worde gesloten. Dit is een onlOochenbaje daadziak. Wie er de echitheid van bletwist is ziende iîlind eo hooipende doof. 2. Daaienlêgen spreekt geen enkel land, dat in het gelid staat otm Duitschlind te be-vechilien, van vrede, noch veïlangt dat hij en- 'thans kome.- Dit verklaard© nos onlangs de ores i de a t ' der Fransche republfek, die ICeizor van Rus-land, de verantwcordeiijke staatsli&dein vrin Engeiland, Italie, llusland, Frankrijk.en. last no t least het hoofd onzer regeering' ba-■ ron de Broqueville. Die blevoegde staatslei-; detrs zijn in ©enklank met dé pers der bonl-genoo'.ien. (Wordt veïvollgd.) Eervolle OËdersGiieidmgen voor roemrijke ùaclen. . i Worden benoemd tôt: Officier der Leopoldsorde : de kolonel der infanterie , stafadjudant-, ^ Delobbe. H. L Ridders Leopoldsorde : de kapitein-commandant der infanterie Melot, J. ; de reserve kapitein-commandant der genie Bette, R. ; de tweede kapitein infanterie: SandroD, J. ; Jacob, G. Orde van de Kroon : ' de onderluitenant der infanterie De Vy ver, 1 R. ; de onderluitenant der artillerie Smits, A. ; de hulpolficieren der infanterie : Aileman, | 0. ; Desraet, M.; de hulpgeneesheor Saline, E. Orde van Leopold I! : de adjudant der genie Borlée, J. ; de le sergeant-majoor der infanterie Thuysbaert, R.; de sergeant der infanterie Fussen, O. ; de wachtrueester der artillerie SmesmaD, J. B. ; de korporaal der genie Cornu, A.; de brigadier ( der artillerie Dollard, H.; de soldaat der genie Destrée, A. 1 Militaire Eereteeken van de 2e klas: de soldaat der infanterie Jughters C. ; de' korporaal der infanterie VaD Reeth, M. ; dej. . hoornblazer Berbe, V.: de;, sergeant der in-, fanterie Bellemans, L. ; de' korporaal der . infanterie baron de Blondeei de Beauregard de Viane, E. ; dei> soldaat der infanterie Istas, ; O. ; der, sergeant der genie Muyshond, E. ; L de; sergeant de? genie Moos H. ; de soldaten (; der genie Boyazis, A., Boyazis, G., Poche, A.: . de soldaat der infanterie Dewulf E. ; de sol-t daten der genie • Charlier, F., Van Rainpel-. bergh, P., Weber, R. ; de soldaten der genie t Gilson, G., Ippersiel, R, Pyffervey, R.,^Del . waert, F. ; den sergeant der infanterie Maes Ii. : de1' i soldaat der artillerie Snanier, A. DUITSCH Be XXe Siècle van 10 Feorua® ia het eens met oins om het artike;! vaa warts van 31 Januari aan te hail-en waaria de voori.eividing yan dea viede! werd aangep;ezen. Onze conirator» diie met ons de verwenschingien van zekeï week-i bi&d îp den llaag d©eit, Jiaat dan volg»n „Zïi& derliing saanentceffen." jn het laatste nummeifl van het blad ' diox heerein Yan Ciauwelaorf) en Hos'.e Junior kon nen eien aatikel) lezepaj waaiin du heer Cadmile îiUjs-niîuis bijv^|eig'die( na met wejgevallen de heiollea ts hebcéqi doen gieCdieai gediian door eenige Duitsche soeialisten wat de toekoanist van België Ltô;-* ifaeit — dat, ind.eii men van het C0nt£um| deirgeiiike belûf:en kon verkrijgen een groote stap zou worden gedaan. Zonder twijfèî hoopt men te Bfearjijn jemanni onder onze peliiieke mannen te vindea die maket'ïiar wou g-pelep ftisschen de overrijn^ sche partijen eu de onze. De mission, dia met dit dtel1 naar België zijn gezonden; zijfn met leegen jachtzak tiei-uggekeerd. Thans polst men elders. Het zal verioren moeite we^ zen. Indien een owgel'ukkig.e zich wi la.^eitK bekoiien door de grootlieid vaa histoniseh personaaitje, dan zou hij zdch Zelf veroordeeld len om naar beneden gestort te woïden van) de Tarpessche rots zonder eerst het Kan pitool te liebben beklommien. Zooals het zeer goed onz0 uitstxîikendiei confraiter Chaires Bernard in L'Echo Bel* go van 2 Ffâbruaii zegit, als antAOurdop eijijtï artikel van dea jongea heer Hoste in def N. R. C., behoemi wij giene viotorie die ons den viede ©n de veiligheid veïzekert pn niet, zfroalfe de miedewietrker vaa den heeSj Fi-anz Van 'Gauweîaeiit niet b e s c h a a m d is 1e schrijven, een -zedelijke ovcrwinningl cp ons zell en die onze gieivoelens van haat zo.u moetèu onderdrukken om het weritS va.n den yiiede voor te beïreiden. Wat de volkeren eisclien om dit wetrk van viede te bereiden zijn kanonnen eni munitie. Zooveall te slechter voor lien die hun suiikerboKen aanbieden. Des te slechtefl voor do stommeliLngen en sluwe manaeltij van Den Haag, hunne deeUgienoOien en pew lers I.... j" De Fransche élan. De loopgraven der Franschen zijn we derom aan een zeer hevig vuur van den vijand blootgesteld geweest, zonder dat het tôt eenigszins belangrijke infanterie^ actie is gekomen. Dezer dagen is een aanval ondernomon met naar schatting 4000 manschappen op een betrekkelijk kort front. De vijand, d'le groote ge-tale uit het Noord- en Zuid-Oosten aan-viel, i|iachtte een vooruitspringenden hoek . van de Fransche linie te overrompelem, ter wijl het den ganschen nacht stil waa geweest a an den vijandelijken kant. De Franschen or twee zijden front ma« kende, yocxii.cn als leeuwen, gebruik maie onde yan de bajonet. Versterkingstroe-i peu snelden toe en baanden zich een weg door een regen van granaten, welke op diit oogenblik de actie der Duitschers on-derfeleunde.Die mijncn onlfiloften in de hitte van het gevecht, uauvan de vijand partSj trok en de verwarring vermeerderdej door een vernietigend roffelvuur. De Fransche bezetting was gedwongen de voorste linie over een breedte van een kilometeir te onti'uimen, Maar^de versterkingstroe* pen chargeerden als een compacte massa onder het uitbrullen van de ,,Marseil-< la'se" en wietrpcn den vijand terug uit de stelling'. Hierbij leed de vijand ont-zaglijke verliezen. Twee compagnieën der Duitschers werden in dezen onweersiaan-baren stormloop afgemaakt. Vele ge • ■\arigenen werden gemaakt. Do Fransche artillerie werkte bewoTr-derenswaardig. Het duel tusschen de vijandelijke en de Fransche mortieren duurt thans onverminderd voort, terwijl een druilerige regen neervalt. De Belgische bisschoppen en het Vatikaan. Volgens inlichtingen, ingewonnen diooar L'E c h o de Paris, zouden er d® laatste dagen valsche berichten de wereld zijn ingezonden over de betrekkin-gen van mgr. Mercier en de Belgische bisschoppen met het \ atikaan. Alzoo heeft men aangekondigd dat de Paus geweigerd' had in te gaan op het onderzoek over de grçweleaden in België, hetwelk is voorgesteld gewordea door de Belgische bisschoppen aan hunne Duitsche ambtgenooten. Dit nieuws iM ongegrond om de eenvoudâge rejen dat geen enkel ondorzoek gevraagd is ge* worden aan den H. Vader. De Belgische bisschoppen hebben voori gesteld aan de Duitsche vertegenwoorA-gers der Roomsche kerk een eere-recht-bank samen te stellen, zonder het Vaii-■ kaan daar in te betrekken, hetwelk ziebi » dus niet heeft hoeven uit te spreken ave® <îit voorstel,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à 's-Gravenhage du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes