Belgisch dagblad

476425 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Mars. Belgisch dagblad. Accès à 25 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/sn00z7223b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IVf A-^LIVO^O 4 MAART 191te. 37* o. ABOSUEilENTEN. Per S maamlfctt voor Nederlanc | 2.50 franco p.î'.' post. Lossi nammers. Voor Wederland 5 cent f0or Bnitenland 7Vï cent. Ken Haag, Prinsegracht 128 Telefoon lied, en Admiu. 7433 BELGISCH DAGBLAD Merschîïisesiii ie 's-ûcavenhage, elkee wierkîSag ie 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AU VEETENTIEN. Van. 1—5 regels i 1.50; eika regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke rege) meer f 0.50. London : Dixon Iloase Lloydfr Avenue B C. Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. Zij zijn den bek gesnoerd. Het iJ een zeer opmerkalijk verschijnael dat do gecensureerdo Duitsclie pera van diverse tongen in het bezette land zwijgtala een visch over den kranigen tegenstand der Belgische magistratuur. Den 1B Februari lazen wa in een aktivis-tische gazet van Brassel eene mededeeling van liet Gentraal Vlaamsch Persbureau — van Verhees — onder den titel „Een gereehte-lijke komedie". Dit stuk was niets anders dan de vertaling van een tendentieus artikel dat aan den Belgischen Kurier ge-dikteerd was van Duitsche „hooggeschatte zijde''"- Siudsdien ia waarsohijnlijk het ordewoord van de groote bazea van Berlijn gekomen. En de consigne is ronken. Het is evenmin toegelaten aan de corres-pondenten van Nederiandsche bladon één woord, over die geruchtmakende inoidenten te seiirijven. Dit 3tilzwijgen op hooger bevel is wel-«prekend op zich zelf. Heeffc men te Berlin dan ingezien wat kolossalen bok de oude generaal von Falken-iiausen lieeft geschotec, door lauweren te wil-len plulcken die brandnetels bleken te zijn? Is men er overtuigd dat de aanslag op de Justitie de Duitsche zaak ten sterkste lieeft gesehaad ? Wil men do zaak misschien doof-poiten ? Ilef is geen gekeim dat ik ontsluier, wanneer ik hier achrijf dat de meeningen zeer verdeeld zijn in Duitschland en ook wel onder de hooge Duitsche oomes te Brussel over de aktivistische politiek in België. Zoo wordt in Den Haag verteld door vrien-den van Von Kiihlmann, dat die Staatssecre-taris van buitenlandsche zaken niet bijster ingecomen is .met de aktivisten, daar hy die Pappenheimers te goed heeft leeren kennen. AJisschien heeft men Under dieLindenOok Çroetke's Egmond herlezen en vooral de tref-îejide woorden, waarop een der fijnste schrij-ven van dit land, Joh. de Meester, ons ver-gastte op het herdenkingsfeest ter eere van ùicliter Verhaeren. Zij die meenden dat de lijdzame tegenstand der Belgen gelijk a tond met onver-"eehilligheid, schrik en misschien wel over-heliea naar de bezette^de macht, zullen zich |iof miarekend hebben ! Het aktiviume, dat zich moesfc yerschuilen {okter de bajonetten van afgejakkerde land-tormers, is voor goed afgedaan. Bovendien heeft die factisohe en kunstma-tige beweging de eenheid der Belgische na-iies zoo schitterend bevestigd, als op denon-tergetelijken 4 Augustus 1914. De weerklank, die het prachtig verzetvan taze magistratuur en mandatarissen vanBel-gië en niet het minst van de gezaghebbende vlaamsche verêenigingen met bekende hand-teekeningen in de gansche wereld verwekt, moet de Duitsohe heeren eerder onaangenaam aandoen. Het volk der Klauwaarta en Geuzen, ia wiens bloed de Vrijheid stroomt, misschien heftiger dan in het bloed van andere volken, heeft getoond dat het niet ontaard is. Dank aan zijn tegenstand ia het uit en amen met de politieke scheuring van België en ook met het stokpaardje van den heer Huysmans en zijne vrienden, die er naar streven dat het V redescongres zou te bealissen hebben over de Vlaamsche zaak die een binnenland sche kwestie zal blijven. Het ia ook uit met zekere politiek van zwakheid, die de bestuurlijke scheiding in mindere of meerdere maat zou bekrachtigd hebben in het herboren België om ons vader-land later, verdeeld en verzwakt, over te le-veren, wanneer Duitschland den overval van 1914 mocht herbeginnen. Het zal nu wel gedaan zijn, meenen aile Belgen, met zekere intrigues om het Belgisch leger, dit bolwerk van 's lands beat aan, te verdeelen volgena de taal. Wee degenen, hoe hoog zy ook zouden mogen staan, die zoo vermetel. zouden wezen de eenheid van het leger te verbreken. De Belgen van het bezette land het eerst zouden hun dadelijk loon naar werken geven. Het gevaar van het • aktivisme is echter niet geweken. Zoolang de groote Duitsche staf het noodig acht om zijne plannen te verwezenlijken, mogen wij ons nog verdere aanslagen op België's eenheid verwachten. De groote staf is tôt dusver nog allés. De keizer is zijn ootmoedige dienaar en de Duitsche bondsregeering moet voor die eamarilla buigeff of barsten. Zoo vernemen wij, dat het Belgisch département van finantiën thans ook gescheiden worden. De thesaurie is door het ontslag van d«n heer Van Cutsem onthoofd. De ambtenaars van het middenbestuur staken naar het voor-beeld der rechterlijke macht. Al wie eenigs-zins bekend is met de Belgische staatsfinan-ties weet wat een schorsing van het enregistrement en de rechtstreeksche belastingen en accijnsen beteekent. Dan is de verwarring volledig. Het is waar dat de aktivisten over onbekende grootheden xu de finantio beooViltlroii, nameliik do „tni-nister" zelf, die van kousenbreider in een sprong aan het hoofd van de Vlaamsoh finantiën1 is gekomen. Dit ia de komieke kant der zaak. D6 ern-stige zijde is de onverzettelijke tegenstand der Belgen die, spijts den af val van andere min-der verstaalde volken, blijft lyden en strijden voor het Reeht. Léonce du Gastillon. XJETOESTAUD De gesoMedenis toont beslist g&eu vqor-gûande dat lcan vergeleken worden met de schandelijke kap'itulatie van Busland of betei van de bocliewikis. Te laf om Pe-twsburg te verdedigen hesft d© zoogen. Pvussisehe dciegatio te Brest-Litowsk zotv dfe beraadslagon het vredesverdragi onder-teekencl. Zij is dan ■ onmiddellijk vertrok-ken'. . Zij hebben Ivars, Baben en KurdakhaD ta Kaûkasus mooten afstaan, de vruchteri van den Kussischen-Tiuicschm veldtocht in 1377. Daarop hebben-àe Duitscliexs Iran op-mrfèh naar Petersburg van waar zij nog % mijlen verwijderd waren, gcetaakt. Het woord van Vois der Lanken : 50U Lfinte komen ons goedkooper dan een d?<g veelilorj is hier op groote sehaal be waarheid, Tegenover de schande en de lafhartige OYOrgave -van Busland kan Japan niet lange f meer talinen. Er wordt dan ook te Parijp verzekerd dan Japan overeen gekomen is met geallieerden om Sibérie te bez,etten. : Er worden reeds Japansche troepen in post-Siberië gel and. Japan wil ten andere de veroverde koloniën niet teruggeven. De Japansche tusschpnkomst drong zioh dee te meer op daiar do bochewikis, de <voorwacjht van Duifeohlarad Omsk eia Irkoetsk m Sibérie hebben vernueesterd. Het arme Boemenië heeft onder de druk der oinsitandighecl^n den wapeinstilstand met de Centralen moetein herni&uwen. •'e pangermanislen zegevieren. De; verbrokkeling van Bus®a/nd beteekent natuurlijk een ontzaglijke toeneming v'in de Duitacho macht. Frankrijk 2al geou, oorlog meer lagcii Duitschland kun-Ben wagien, zoodat dit rijk den Eu^si-selien kolas niet meer- behoeît te vreezen. °or Italie geldt hetzelfde ten. aanzien .van Oostenrijk. Het Europeesoh,a event-wiehl bes-taat niet meer. Maar juist dit inachtsevenwicht is het gewichligste oor-'ogadoel van Engeland en Aimerika. In «1 deze vier landem der Entente zal dus «e Duitsche joverwinnirigi in h©t O'oaten als een duldolooze nederlaag worden gp-yoeîd. Velen zullen er daasr op aandrinr 8®»., dat de oorlog moet worden voortge-totdat de Centraleo. gedwongea wor-, ' van hunne vorovei-ingen in het Oo»-*01 ai te zien. ooï Rusland is de vrec.e een dood- feteek. Rusland is, als groote inogendheld, ten doode gedoeind, als het door het aî-sta-an van ziin randgebieden en van l1 in-land wordi âfgesneden van de Oostzee, door de onafhankelijkhedd dfir Oekrajina van de Zwarte Zee. De afsluiting van Rusland van de Oostzee, door Gustaaf Adolf bij den vrede van Stolbowa in 1617 voltrokkon, toen hij Karolië etn Inger-manland anjnexeerde, heeft Rusland den eeuwenlangen strijd met Zwieden gebra>2ht totdat eindelijk de mtgang naar de zee wear was herwormen. Ook thans is die afoluitmg alleen uit-voerbaar. zoolang Rusland onmachtlg is; doch zoodra h^t zijn kxaehten herwint, zal het de» strijd g<»an vooran met elk land, dat het s.chond. Dit vooruitzicht maa'kt de toeisomst zeer somber. Wie nog droomt van eeuwi-gen vrede, ontwapening en mantschappij van naties, zal wel deze ilhtsâes verlie-sen.Ei'u land zal vea'gaan wanneer net.zicli niet te weer stelt na den oorlog, terwij Du'tschland plat verslagen wordt. (Gedeellelijk niet gecorageerd.) Belgische minisfers te Rome. „Le Temps" ■verneemt dat een Belgische missie met den heer H. Carton de W iart aan het hoofd en bevattend andere leden der Belgische regeering binnenkort te Rome zal aankomen. Men verzekert dat de heer Carton de-Wiart voor-nemens is het Vatikaan te bezoeken, waar hij door den H. Vader zou ontvangen worden. Dit bezoelc zou strikt persoonlijk wezen, daar de heer Carton de Wiart er aan houdt den Pans te danken omdat deze tuaschengekomen is b\j Willem II om de invrijheidstelling van mevrouw Carton de Wiart te vragen. Uit Duitschland terug. Op 1 Februari kwamen volgende Belgische militairen uit Duitschland en Zwitserland te Lyon aan: Jacquemint, Hubert, onder-luitenant, 7 linie ; Laurent, Hendrik, le aergeant, beroepsvr. 1910, 3 linie; Audelon, Edmoad, sold. v. m. p. 1909. le jag. te v. ; B^vet, Jozef, sold. m. 1904, 1 lans., 4 0. T.; Charlier, Jozef, sold. m. 1904, 1 lans., 4 C. T.; Derrinckx, Clement, 2 linie; Lejeune, Juul.-Ant,, sold. m. 1911, 8 linie; Verheggen, Edmond, sold. m. 1904, 4 art. te p.; Vandersehueren, Willem,aold.,9L; Vtndergouten, Jan.-B., sold. m. 1907, 2 jag. t. v.; Haegeman, Franciseus, «old. m, 1903, 3 jagers te voet; Verbruggen, Polidoor, soid, oorlogsr. 1 karabioiora. Belgische betooging @r eere van het bezette land, in de ruime zaal van den Dierentuin te 's-Gravenhage, op Woensciag 13 Maart te 8 ure 's avor.ds. Aile correspondentie en aile mede-deelingen betreftende de Belgische manifestatia worden door het Comité van de Belgische Dagbladpers ver-wacht : 126 Prinssgracht, DeirHaag. Wie zich plaatsen wil reserveeren, wende zich direk't Papestr. 5, Den Haag. Hertiing en België. Pater Josef Calbrecht bespreekt in „De Tijd" de rede van Hertiing nopens België. De pater schrijft: „Hier weaerom die misselijke opvatting, alsof België een misdadiger ware tegenovei wien men rechten mag doenWelden. België is het slachtoffer van een laffen aanval ; België is de onschuldige, door aen Duitschen hiel omvergegooid, tôt bloedens toe geschopt en vertrapt. En..hier nu koint de ruiterlijklieid van den reuste voorschijn; ^elgiti." t zal in mijn belang^ijn later met u in vrede te leven. (Ja, hij aurfc te zeggen in vriendschap,. Welnu laat ëens hooren : wat stelt gij voor, om van onder mtjn knie te mogen opstaan ? ' Bij zulk een aanbod hebbep wij, kunnen wy maar eén antwoord hebben: „Laat af, en ga van waar gij gekomen-zijt." Anders hàndelen ware eene lafheid begaan ; 'c ia mannelijker verder de §mart te dragen, als men om rechtvaardigheid lijdt, dan om genade te bedelen. Op het voorstel ingaan ware ofwel be-kennen, dat de indringer het goede recht langs zijnen kant heeft, dus sâchuld belijden, otwel de oogen sluiten voor een onrecht-vaardige daad en .ertoe bijdragen, dat iemand uit die kwade daad yoordeel haie. Het eerste kunnen wij nooit doen, het tweede mogen wij nçoit gedoogen. Waartoe zou. troawena zuike be»preking lijden? Wij weten, hoe Duitscniand met zijn afzonderlijke tegenatanderj omspringt. De onderhanaeliugen in Brest IVtjwsk zijn nog te recent, om ons al dat sabel'erinkel te laten v vij.;at-er.. P-i-.t vht» die be- schermendemogeriatiCTici» ijarukkuiijaau aai not steunend op zijn machtspositie, en de daaruit voortvioeiende voorrechten ons zulk kleedje aanpassen, dat wij de arme Polen in niets meer zullen behoeven te benijden. Daarbij, wie van ons zou liet wagen, met Duitbckiand besprekingen aan te gaan, die „alechts voorloopig en niet bindend zouden zijn" en waartoe geen vaste, scherpe omlijnde basis wordt aarigegeven ? Het standpunt vaa von Hertiing blijft nog altijd hetzeifde : wij, Duitscher^, moeten profijt tiekken uit de door ons gepleegcfe onrechtvaardigheid, wij moeten er een waarborg m vinden voor onze veiligheid. Ja ! zorgt voor onze veiligheid, maar op een ruiterlijke manier : slachtoffert het on-schuldige België met ; doet het onrecht, dat ge sedert drie voile jaren p eegt, onverwijld ophouden. en veraedigt daarna uwe rechten." Aktivisten en passieven. Wij lezen in'het VI. Nieuws van22Febr. : In een der laatste nummers van de „Nieuwe Rotterdamsche Courant" ij een artikeltje ver-schenen van den zoogenaamden vierkantjes-korrespondent over de zelfstandigverklaring van Vlaanderen. Met het onschuldige inzicht de aktiyisten te verdedigen (of was het om tweedracht in hun rangen te zaaien?) betoog do atelier dat niet aile ak i vis ten even radi-kaal zijn en onder de niet radikalen werd professor Dosfel genoemd als ieraand die niet akkuord zou gaan met den fiaàd van Vlaanderen en met de uitroeping van Vlaanderen's politieke zelfstandigheid. Het uitgezongen deuntje over „sommige aktivisten die alien eerbied verdienen" werd te dier gelegenheid nogeena opgehaald om te beproeven de an-deren, die dan natuurlijk de meerderheid zouden eitmaken, in een valsch daglicht te stellen en de zaak zelve "te vertroebelen. „Het wâs dan ook met verduobeide belang-stelling dat wij het nieuwe zooeven versche-nen vlugschrift van Or. L. Dosfel ter hand nemen dat als titel draagt : „Katholiek-Akti-vistisch Verweerschrift". Het ia zoo flink en degolijk, heldert zooveel misverstanden op, brengt zooveel nieuw bewijsmateriaal aan vooi degenen die daaraan nog behoefte zouden gehad hebben, dat wij het ter verspreiding in aile, vooral echter in katholieke middens, ten zeerste moeten aanbevelen. Aangezien de pr\js betrekkelijk veel te hoog is gesteld (1,50 fr.), ware een goedkooper uitgave zeer gewenscht, want de brochure is werkelijk van de aller-beste die sedert den oorlog over de Vlaamsche Beweging zijn verschenen. Tôt hier het VI. Nieuws, dat ook in zijn nr. van 23 Februari gansche kolommen van bedoeld vlugschrift drukt. Dosfel voorziet dat de aktivisten na den oorlog met de passieven zullen moeten samenwerkén. Hij is van meening dat de kloof die tusschen beide groepen bestaat niet onoverbrugbaar is. Zoo meent het ook.de heer Hoste junior, De aktivist Dosfel, hoogleeraar bij de genade der Duitschers, is altyd.een zeer intierne vriend van den heer F. van Cauwelaerl geweest. Hy is nog rechtskundig adviaeur aan het Belgisch ministerie van spoorvvegen, waai hij door minister Helleputte werdbenoemd ondanka het verzet van het Vlaamschgezind Kamerlid, den heer A. Buyl. Legerberichten der Entente. \ Rusland's schandelijke vrede. Rusland moet nog Kurdakhan, Kars en Batoem afstaan. — Japan zal troepen in Siberië zenden. — Verlenging van den wapenstilstand met Roemenië. — Bedrijvigheid aan het Westelijk front. — Troebelen in China. Van het Westelijk front. Het Belgische legerbericht. IIAVitE, ^Ai.iart. In den loo.p vaa (ie beide laatsfe dagen, is do werkaaiatahieM de-r artillerie slechts maitig gieweest. Den .len Maart 's avonds is eeai aanval der Diiit -schcrs, op het bosch vam Trepezo, volkomemi mislukt, do,or oils machii;egew6tT- en ge -gchutvuur. De Duitschers lieibbeu c««e Aer-dedigiiig.svverkein op geein enkele ktm- nen bereiken. Het Engelsche legerbericht. LÛNLEÎv, 2 Maart. — Officâecl mid«,kg -bericiit : Troeoen uit 'Norfolk hebben gistèr-nacbt een geslaagKliàa annvat bezuiden Ar-mcntièics gedaan, zij dooddeo om flantel viijàn,. den en maakten enkele, gievaîigieiaen. On//.- par-troeljes in, do buurt van Arleiix-ein-0 oholle brachten eveneens ki'ijgsge vaiigie.nen mede terug. De vijaod pcogdo giedureitide den nacht «an, va lien op verscheidien punttn te froien. Twee vijandieïijke afd'eelingeai, slaagden erin onze linjes binnen te dringien in het valc van St. Quentin. Wij mi<$cn oiikole ma®5chappein. Gredurend© den derden vijan-delijken overval in, da buurt van Hairgi -court, slaagden enkele gro.enien er -vvcdierom in, onze loopgravan te bereiken, waar zij evenwel allen werden gedood of gévangen genomen. Na een bievig bombardement, dat licdcii -morgein vroeg oveir eefn breed frOEit van Nen-ve Clwpelle in noosrdel.ijbe richting werd ingezet, droug een stérke vijamdelijke over-vals-afdecling op b.et Portugeetoiie front die toopgïaver. binnen, doch werd in een on -middeirjketn tegemaanvail, verdreven ; het front werd geheel hersteld1. Andere vi.ilîr.ùe-:ijke overvallen nnbij bot Ypi'rçn-Koœmeo. -katiaal cn. ten zuiden van het, ''touthulstcr -boscMi, werden evenetns afgeslrtg'en- Wij raaxrjJv-rcTn -cx.ailgv>—ou suXutuix: /rJnlia^- één machinegeweer. Het vijaudelijk gieseMt wa? zeer bedrijvig in het vak van Pas -schendaele en steundo de verschilleode overvallen.LONDEN, 2 Maart Router. Officiel avondfoerioht : Tijdena d©n afgieloopen nacht hebben vijaodelijke overvalsafdiei'eilingeii ov«r het ge.hciele Britscha front, een gi'Oote be-drijvigheid ge-toond. In aansluiting bij rte zea overvallen, waaromti'ent in het ochtenid-bericlit is gemeld> heeft de vijand gicduren -de den nacht tweer andere aanvalspogingen leger onze stellingen beosasiteTi het Polygeon-bosch gedaan^ doch W;'rd door ons machi-negewecrvuur verdreven. Wij raaakten eenigfe gevangenen. Do overval, die do vijand op het Porfcu-geesche front heeft ondernomen, werd voot-afgegaali door eem hevige besehietting over een front van 3000 yards en met aa/nzioa -lijlce krachten ten uitvoer gebracht. In den strijd, die op de 4jeschieting volgde. slaagitle do vijand er in, om onae vooi'ste loop-gra -ven binn.en te dringen en versehtidifi ge-vqingen te maken, doeh wewl ©r door eon tegemaanva]. d):r Pontugeiesche steiin-troepên, spoediig uit verdreven. By andere overvalspogingien werd de vijand teruggedreven in sominigo gçvallen na een heftigem atriid^-«n, onder bijvoof.ing var! het aantal in onze hand goblev^u gevan -genen, met aanzienlijlce verliezen. Gedurende den dog heeft het "s ijandeliîk gesenut œnigô bedwiiviglieid in het àcffrpe-dal geteond. LONDEN, 3 Maart H eu ter. Wij on-dernamen gisteravona een geslaagden rail naar de vij'andelijko loopgraven teta /j-O. van Armenticres. Een raid van den vijand ten N.w. van St. Quentin en ten O. van Arleux-en-Gohelle werd. aîgeslagen, voor hiji onze linies lcon bereiken. Een dierde vijandelijke afdeeling beproetfde een aanval op onze loopgraven bij Poatruet, doeh stuilte op onze patrouilles en leed in een gevecht van man teg-en man aan-merkelijke verliezen. Wij maakien in deze verschiileinde gevecbten eenige gevange-nen. De vijandelijke artillerie trad! gis-teravond ' actief op tegen onze stcfilingçn ten. westen van Lens. LONDEN', 3 Maart. B e u t e r. Wij maakten g^sterinaicht enkiel© gevangenen bij een. patrouillegevecht ten noo'rd-oosten van het Polygoon-bosch. In den. loop van dei^dag is niets vap l>elang voorgevaMen. Het Fransche legerbericht. PARUS, 2 Maart. (II. N. Draadloos-.) De artilleriestrijd, die gisteren op verschil-lende punten van het Iront genield vferd, van den Chemin des Dames tôt aan d© Maas, is den gelieelen nacht voortgezet en werd vergezeld van levendige intfanterie-actie, in den loop waarvan onze troepen k voordeel behaald hebben.Vijandelijkeaan-vallen op kleine Franscho posien ten Z O. van Barizy en ten Z. van Juvincourt zijn afgcslagen. De aainvalsactie van den vijand is \ ooï-namelijlc geblekcn in den strijd tea N.W. «,n Z.O. van Reims. Sedert gisteren tegen het einde van dcu. dag hebbein Duitsche troepen getracht voorc te dringen op de vooruitsteke-nde punten van Neuchatel. Het l'ransche vuur, dat met groot'e nauwkenrigheid gericht werd, heeft ien aanval tegeugehouden. Vijand&lijke atdeelingen, die er in ge-slaagd waren, door le dringen in Je v r-uitgeschoven Fransche stellingen, zijn door onze tcgenaairvallen verjaagd. Terzelfder tijd hebben vijandelijke af-deelingen getracht, de Fransche Mies le naderen tegenover La Pontelle, maar ou-dor het Fransche vuur zijn zij in alleriji naar hunne stelling-en moeten terugkeereji. Na dit laatste echec heeft de vijand ccn nieuwen nog heviger aanval gedaan in dezelf le "streek. Niéttegenstaand© zijne .po-gingen heeft hij het front La Pontelle niet '•unnen bereiken. Slechts enkelen zijn er in gesîaagd voet te vatten in het noorde-lijk gedeelte van een. klein vc-rdediging.s-werk ten W. van het front. Tegelijkertijil is e^n vijandelijke aanval jjyeer zuid-ooe-teliji-i- van La Béronnerie eveneens zon-dor resultaat gebleven. . In Champagne heeft de vijand een aan- al gedaan op twee punten- van onze linie,- zmdcr het minste succcs t.3 be. halen- Bij Le Sornillet hcett de aanval plaats gehad over een front van 800 M., waar de Fransche ïoopgiraven, op bevel waren ontruimd. Naar een krachtigen te-genaanval van onze troepen heeft dc-a vijand feruggeworpen, doordat onze stellingen geheel hersteld zijn. Ten oostou Van dan. Péton is een Duitsche aaaivai onder het Fransche vuup mislukt. Ten Z.W. van den Butte du Mesnil he-vig bombardement gedurende den gehee-ien nacht, ia den loop waarvan wij dea vijand ernstigo verliezen hebben toege-bi/af-1'!, en .een ze.cer aantal gcvaugeiiea Cp-dem. linkeroever Vàn ">do Maas " le - " vemiige plaatselijke artillei-ieactie in ctea secioj van Hautcour. Op den reehteï». oever. in de streek van Yanx-les-Pata • meix, hebben Fransche patrouilles gevau-genen gemaakt. .Twee andero vijandelijke aanvallen, ia Lotharingen en in de Vogezen ten Zuidc-n van de Save, zijn volkomen mislukt. i. ÂHD,S 2 jjlaart. Offieieel avo-ndbericht: -la de streek vain Iieims en in Ohampagiu» heeft hçt Duitsflie ges.ohut in den loop vam d/n. dag' m car eern matt© Averkzaanihe'id giitctoEiil. N'anoclitend bebben do Fràîi?che to-aepen hua linies bij la l'ombelle heel en al ii-ersteld'. Volgena aanvullende inliehtin -gon bobbem twee Duitsche bntaljo-ns vaii-uacht t'dt punt napgevallen. Tamelijk leveoidig kamonvuur o;i den reeli-teroever v®n die Maas, bij hoog.fce 344 eu bencordeo Bczonvnux. Op het jjv^rige front was het mot tus-sehenpooaon aa,n den gang. PARUS, 3 Maart. H a v a s: Twee po,-glngen van den vijand om ons ten noor-den v'an den Chemin des Dames en in het ' bo.-ch van Halocourt bij verrassing aan te vallon, mislukt en ten gcvolge van ons vuur. Het geschuti'nur was vri| leveuclig aan het front van het Chaume-bosch. In Lotharingen ten noord-oosten van Reïl-lon yerhinderde het l'ransche artillcrie-vuur een vijandelijken aanval. Do naclii verli-ep- overigeng kalm. PARUS, 3 Maart. De vijand lieeft bij zijn} laatste ondernemingen kunnen coinsfateerenl dat de komancSe gtrijd zwaar zal zijn en weîjioht nog veirrassingen zal breingen, want ovcral hebben de Franschen de grootito waakaa.amheid betoond en de pogingen van den - vijand door hun fvohibtiercnd élan ver-ijdeld.De vooi'uitgesoho'ven en sterk bloolge-. stekte posities in Champagne, tijidelijk door. de vijaindelijkc atjDrmtroepen verane-esteru,, waren ijp bevel van het opppercommanda. '.Tjl.rjimd, tein einde «nnoodige verliezen laf vermijden. Het ©indpesultaat was, dat ds tuitsebers teruiggeworpea, werden, waacuit bleek, hoe nuttig de voorzorgsmaatregcl was geweesi; de aanvallers werden -gedoed of • gevangongenomen- Groote verkenningsoperaiie-; der jîran-, Kc-hen in Champagne en Lotharingen slaag* den vc»lkomen> vcoral in de sirëek van Maiïr cel en Richecourt, waar bijha -600 gevan-genen werden gemaakt. Het aantal gevann genen, door de D'uitschcrs in aile sectoreBi to zamen gemaakt, blijft nog ver acliter bj| da.t van de Fransobcn. bij eén raid in Lotharingen.De strijd in de iucht Bommen op Petrogrsd. PïiïROGRAD, 3 Maart, (R< ufct'r). *, DîîitseL: s^i.eg t-uig h,r -ft yersebeiden^ boni-ia -i y> Petrogr.id ^ewoii'pen, die ia \cr» ... I '"-.in wyken van do stad n«rkwa«neiu lïr.1 - pepBfaa. v ..j4 gv;krf l eni »!!' .... Po inal: !(• 1S ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection