Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

390 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Octobre. Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier. Accès à 19 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6h4cn6zs3q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Belgifcher Rurier ï ®«* 8«i«M4* «fdjriB» ht Srlfiel tigtt# («ut5 Saaaiagâ) itottas! ûisfctt Sloniag Mnaittag. Xl< 8 r ft • 8 « I g « b « (A) «ifâtiat jtbcn Kaguittag. ®1» 8 to s 11 « H n < « a t e (B) «ifâeiBl metgcai Siafcabuagia fins nnt an bi» BifjiiftSeltutig, ai$t an ciajtlBi Çertoaar ja «atitc'.i gs» aatutlangt tiKScfanbtc SKauuIItiste tan n l«ia« ©ttaâîjr Bbttuoœmea toerîi<n. Sptttfeftaakta: tSgfidb non tl—12 an» 5—6. (Scfc^aftôftcUe Sïufitl, Cotitel be ©tej-Gi<a&« 1. 'Sn B<3b| ftinn Me $of)a»|}fl!Un oiei 5)«ttî«SS^tBcn «îoigca. ®«}nsçyr«,3 inrifc W« $«» oonûiiitj fît 6*t¥s îfocgafKP ffliî. 8.80 |Uji»lf$ 25 Vf. SttffBjeû ffïe!bï)ûît 00 <pf.) I Ssatlgta: 8 geîSattai Stilf, 1 mm !jo$85!pf.. !Ietn« 3u;ci;<u, SBoct S5 $!., etltysail 35 SïHaraejeiU Wîl. 3,00; S6tnt«î, «eféi kR». «ugKs&t «Bette»», m#eûHI<& S0 SU. Ssltatem». H > î cf ( »: aurUî3»iW3«S!îei- Sfl'jîficïïiittoiBs: Sî«t{ï<!)e Hic £ t. ScSjfri. tttSifsl 3 t. S 4, ^cbrgang. — Jlwmmcc 527 B'cfiffcl» 16* OffûfrCC 1918 ^—bm—mmmmm—n—bmb—m—mm—t> "■>'■■— m—ii ■ mai ■ rinonre—wg—Benei ■» »■■■ iuwh '* »i «iww^tiMPwamBMMMMKTaw'wiW^MtaaawwMWCTMwniiaiMWMii, n, , ij.nm-iiufi-^-^ur^irwm v puihiuih mimiHBHan »Trri i«—W « * Wilsons Antwort an die deutsche Regierung. WTB. SHafïjhtgfrm, 15. Oïl (ïîeitter.) Sïnttoort 9GBtl= fonê auf bie beutfdje Sîote Dont 12. Ofto&er 1918. S)er 0iaatâfeîreiat Ijat Ijeute nad;mittag bem intertmtftiftfyeit ®t> fdjoftïirûgcr ber ©df)toeiâ unb SBextreter ber beutfdjett Sn= terejïen in ben SSeteinigtcn ©iaaien folgen&e Sïote bclanni gegcoen: ©icatèiiîi'tîïiîatciit, 14. Dîta&er. SJîcis Çtct't! Sn S3canitoottung b«r STÎiitcilsng fc« bcutfdjen SHegietutig to'ttrt 12. CHobcr 1913, iwsïc^c ois mit ïjcuie iibergaben, Sjabe id' bie G-jïc, Sie urn Me Uebermittetung folgcniwt Sïuttoort au et» fiîrfjen: $ie tracingefcfjtastfte STuneftœc Scr Uoit îjccî ^rëïibsKtsn ber Sctciit.iaictt ©tcûtcîi in feiner Ssoti^aft an ben f.osisrtë bet S-'îK^ateii Staaici; twt» 8. §ûnuaï 1918 unb in feincn fo»gen= . bc« Sotfajoftcu ntcbsiflelcgten 33e&iagiîn<?cn bon Sciien bet jefei» fleu î'eulfcfjctî Kegiciang unb ciner gtofjen ®ieÏ5tfeciî bes b^uîfïf)n! 3îeid)ë4itgeS ficïcdjiigt ben 5J}rijfibenicn, etne o}fene ujïb btïcfts (Mïimtng fesnes (£ntf^î«?îc5 bci 2Jiiite,ÎKngCfi bet Sîegiernng bout 5. «nb 12. ©ïioSîr 1918 aÊjii' fle&cn. <î§ trù>t Mcï^eit bfîtiiûc- Befteljen, baf; bte S u t dj « f fi I) t n » g bet Sï 2 m m n n g nnb bte SSeMugungen eines Sûf= {cnîiinifûnbeâ Strgcîcgcîî&eîten {inb, Vpcîuje bera lîrteil ;tnb beus Sîai bcï tnUitiiïîf^en Seretct bet SJegteïung bet SSeteinigteti StacJen unb ber oiïticricî; Slegictungen iiOetlaiicn toetben ntiifien, ■2er ^'tâtïbcnt fiiçît fitf] bcrfcfndjtet, ?.u etHoreit, ba^ ïcirtc 3îcge> ïitag uoK b®:. ffciâUttmn bîi Scteinigien ©{tiaten «ngenemnien feciben îonn bie nitijt bolltg beftiebigenbe 6idjer = il c i t e u unb 3? ii t g | $, n f t e n fur b:e ^ortbcuer ber gegen» telttiigcn tmlttanîdîeu Uefiîtlegen'jett bet 2lrn:een ba Seïdr.»gteti Ciaaten unb bet SJHiicrten ttn IÇeïbe îdjefît. Gz fjat bssS Settraucn, ba?5 et nïé fidjet anne^tnen îcnn, bn?; bie§ outfj ba§ lîrtcil uni l;c ïniîdjei&iinq bet îîutieticn S'.cgicrungen-fein toirb. Xu Çraiibent fjalt eg fur feinc ^tuîapîitgen, brtfe hscber bie 3?egîerttug ber Screiïitgtcn ©taaten ttocf( et fel&tl teifen genj fidjc: if!, bajj bie Sîegternngen, util benen bie Setci= «igJîit Sfnaicït aïs fltiegêfu^ïeube ofiosiiert fini», eintoiïïtgeti toerben, einen 2Ba{îenîiiH{ianb in Êrtoagung §u jie^en, fotange bie 0treilït«fte $ent}(^!finbs fortfaîjrcn, bie ungefeMi^en «n u n m e n f tfj t i d| e n ^3 r a f t i ! e n ouéannben, 6et benen fie nodj net^crren. 3" berfelfeen geit, too bie beutfdie SRcgierung on bte SHeteinigten ©tonten mit {îricbenêborfdjliigen ternntrot, finb iïjrt U » S o o 1 c bamit bef(§aftigt, auf Sec ^affogieti^iffe ju betfenfer «nb nit^t tm S^t^fc, fonbera nne§ Soote, in benen iïjrc ^aifagtetc mtb 8?efrfcangeH uc-iudjen. fid) in ®tcî;cr?ie;i au feritîgen. ®i( beiuf^sj Sftiaecn ïdjlagcn bet iîjrem jc^îjictt crjtoangencn Sîiicf-juge auâ glanbctn unb granfreid) bîn ®eg ut u t to i II t g c i 3etfii5ruugen etn, ber itntner o'ê biteïie 33erlefeung ber SHe= Biln unb ©eèrSurfie bet jiuHifiertcn SîtiegSfii&rnng &etradjtet t»tsr= bon. Siiibie «nb ïiirfer, ioenn fie nidjt jerftbrt fitib, finb boa oKeut, teaë fie cnlîjaltcn, o{t fogat i§rer Ëinluoijner betauûi. Es lann n i dj i e r to o r t e t to c r b e n, bafj bie gegen 3)cntf^(anî afiojiicrten 91atloncn beat ® a f f e u [t i 11 ft a n b j u ft i m m e r toerben, folange bie unmenft^li^en $anMnngcn, ^iliinbctung unt Sertouftung, fott -efejjt toerben, auf bie fie mit Sledjt mit Sdjreiîw unb em)>ijrten Çcrjenê [jin&ïidcn. Câ if( cnd& nottocnbig, bamit îeine Sïïogtidjlfeit eineë Slifj uetftSnbniffea enifte^en fasrn, bafi bet ^îrâftbent mit gtofeem SRad; buttf (very soiemnly) bie Stufmerïîautfeit bet Sîegierung Seuiî'Jj-latibS ouf bie Saffung nnb bie Uare S&îidjt (to the languags and plain intent) einer ber 3riebenê.5ebi«gungcn lenli, toeïdje bit beut|d)e Sîegietung jejjt angenommen &at. ëie ifi entîialien it bet S a t f «è a f t beê $r3ftbcnten, bie et am 4. Suli 191f in SKount SGetnon gefjalten fjat. ©ie louiet toie folgt: ®ie Serni^tttng jebet to l U ! H t U d> e n SKad; 3bera(I, bie fflr fi& geïjeim unb n ad) eigenem ®cUe6«n bel grieben bet ®e(t ftoren fann obet toenn fie nidjt bernidjte toerben lann, i^re •'petabminberung ju <atfa^Ii#em Unber raSgen. 25 i c 2» c ^ t, toelt^e B i ë ^ e r bie beutf<§e Slatiot b e l) e r r f dj t î) a t (controlled) i fi bon ber SItt, toie fii ^ier befd&rieben toirb. 3)ie beutfdie SJation i>at bie $Ba^, bieâ jt iinbern, nnb bie e&en ertoa^nten SScrte beë ^rafibenteit biibcî naturlit^ eine a5ebir.gung, bie bor bent grieben erfiill toerben muf;, toenn bet grieben bitrd) bcê Sîorge^en (by th< action) beë betîifdi^n SSoîîeë feîbfi lomœen foH. Set ^rafiben ^ait M) f"' *' ^:h. ' '"fïiiren, bafe bie ganje Sur^fii&runj beë 5hiegtf i * •», < ..! bon ber 25cfiimmtf)eit nnb ben befriebigenben (iiiti.'.Itev ber Sjurgfdjaiten ab^angen toirb, toeldji in biefer grunblegenben grage gege&en toerben fiinnen. (25 if unumgangftcft, fcafj bie gegen*Seutf^lanb aîfojierten Sîegicrungc; «njtoeibeutig toiffen, mit toem fie ber^anbeln. 2itt $rSfib(nt toirb eine b e" f o n bc r e « n t to o ï t on bi Der deutsche ÀbendberiSht VvTTD. Berlin, 15. Okt., u'bou 1s. (Anitlich.) An der KainpJ-S'ront in F ! a n d e r n setale de;- Feind seine Angrifîe fort. Er konnte einige Gelandevorteiie in beschriinktem Umîange errin-gen. Westlich der Maas entschieilen sieh Teilkampfe zu anseren GtiU'Sten. ' i , tj Der Wiener amtliche Bericht. WTB. Wien, 15. Okf. Anitlich wird vsilautbsitî Italie-nischer Krie^sschauplatz: Die Geîechistatigkeit irai aiich gestern zienilicb rege. — Baîkan-Kriegsschau-p 1 a t z : Das von uns geriàumte D u r a £ z o wurde ven den îialienern besetzt. Die Bdw?gnngen in Albanien ttnd Serbie n gahen ohae neunens 'erte Qefec'disberuiuuug mit Jsm Gegrier ror &ich. Der Ciîef des Genoraista&es. Sîaifcrn^c unb Santgitdx 3i«3ierung bon O c ft £ r ï«i gam abfenbeu. ©m^fattgeu Sic, mtiu bie erneute SCïfi^crîjng meinet .Çodjfdjâtiung. Sîobert Scnfing. Die Waifenstiilttands-« Sichsrheiten ». WTB. 3îotter&am, 15. Dît. SJÎacû benc Slisutoe Siolfetbant' îcfje (ïuuc<,n't fdj.iei)6t ber îpark»meniîwrTC^orlâ>eni ber 3) a i I \ 32 e ro s : Hx crrcrl)rc ton ma^gebenbeï Sctte, ba^j îxo aHiierter Seigni'ticnjgcn fieg bet S&eantlooriung ber ïwrbcn ^ragen, o& câ ntofilidj fei, ben otut Q&cutfs^iaiii) oerlangteu sÇkffeni)itt]îanb §n oeiiiûljren umb îwtter weïdEjen Sebiiwungen et' gfroâirrt toecbtr barf, <m ben Rai bet nttlitSxif^en ® e f e ê I ê a ib e x iœ gefôî fyaltm irerben. Sa§ bie ©efctngunigçn fcetwfft, untei benen etn SBaîfenftittftonb pgeftanben toerten fwtne, fo fei ntan bci Slnfi^t, {te îu.ndtt)ft oie @i^«rtjeit ber afliktten 3irmeen uîîï iiîcer sufûttjàgen Srfowjt fftt ^en gaïl br- 9£i«ï>eiûufîKr^mc ûet jÇeinbfeivgîe'.tett oerlmugen ntP. Sw' SJ«btngtnt^en mù|ter ;o fein, ba^ bk cfliierten Smtip^n md^t In ®ef<tïii gera-ten loiiiten. $de grage, o& bie beutfc^en 2nupper airdi (si f a g = S o ttj t i n g e it rôutncn mu&ten, toexbe toie mon in ntinifteriellen ^rriijen aimtefjnte, 6 et bei SSaffenftittftflnbëîïi^e e&enfclte t>orge&rûd)t unb nai^ biefen ©e-fid)t§punften enti^ieben toerben. ®ie engîiî^e Sîegierung be-tradjte ben bcuf[_^en SBoïjdflag jur ©rrid>tung einer g e m r f dj t e n ftommtffion a!ê un'erîoiin d>t nttb unauSfit^riui ^njmtid&cn jogen bie 2lfKjerten ïosber bie beut]"^ Slnttoort at SBilfon, nodi bve urfprû,nglid)e beutfd>e 3îote an SBiîfon itt Gcrtoâ gurtiii. SJtad) ben ^nformiaiiiOTen beê spûirlaimeU'tëfjjnicif^nbentet ift bte Sage folgeuibe: grogen, bie mit bent SScffenftiïïftaitb juiam menïjângen, finb oon emanber getTenut uni) 3>lexut'ui-ungen, bi it&er bit ntut'ïnafjltd>en gorberungeit ber SIKiierten auf bc griebenéîonferens geâufeert tixrben, mûffen mit S8orfid>t M,wnbel roerben. ©oioieit nwn ie^en !ann, tooHen bàe alliierten 3iegierunijei in ËurolM babnrc&, baft fie fi^ bem $raiib«nten SSiifon ntdr mit etmer fonmellen ©rflaoung bktfier ii^rer Sriegëgiele aïti'ief^Iof. feu Iiiaibeit, ben ûaatf ber Ëreignifje a&!ocrten, w fie î|ne Ër ffâ-oung ja emer 3e" cÊsuige^en rofira^n, h» iîw ^rieig&ait& fic^ten giiniftiig toiiren. 2>te engiifdjie St'CgkrimiOi un® bas britifu^i :Tîei^ tuitrben ni^t jôgemu, we 311 ?u n f t bet beutjd^ei fi o I o n i « n jitm ©egeiïjtiaitib î*cr ©eratungett ber grie benêîoufexe«8 '$« m<w^>en. SSesugii^ foe» ©rttnôJcfeeS. te: © c 13& ft &e ft tm m un g uni) ber foeien ber Si>Ifer fxiltei lie un«rîd!utterli<!& cm iijnen SJarîjaffiiinigen jeft 3>J»|et&e fiilt foi' bit 23 i e b e t È < t ft e II. u n g fur bte ^erlufte ber b e [ ? f ( r t i e Jrard? ben imerjiîf^rii'Tt'ften U-SwiSîrteig, foiwi.e fû' 2 â) a b c n ê o e r g ii f u n g fût feie ù;t ©-djikte ber Striiicrtei angeri^tetem S^oiwitffcuinigerf. Die tiirkische Friedensnote. ci-i ©en?, 15. Oit. ôabaê melbet ben SKortîaut bci turïifc^en griefcenênote: $ie oênnamiiidie Stcgiierung enjuc^t bie 9fr£,ierung ber 3]er ehtfeen ©taoteit, bi« Slufgofee ber Êinikinuug »on gricbetUocr bfitbfuiiîgen ju iifeetmiciîjimen uttib bie frwgRi'&reiïbcn ©t'acitcn ooî &ie]«m S&twîtf) tu flennutniâ ju jetjen, mit ber fâtntafcat'ng, Seiwii niâ^tigte fiir bie Sîatfmiitnne twm griï'benâb«ri5'ainbilu'n«u jn bek : ;eren. S>ie tiirfifd>e fkgieruaig nintmrt cSS ©runotaige bkfe' ïkr^anblintigen ùato bout Sjîrafibenien bar ©cxeWgten ©toatei oom 8. Qoniwit 1918 in fei«er Solfic^aft an ben Ingres auf 1 gefteHïe yrogoaimm, fomk feine f^er B«|onbierë in feitter S^eb-> t>om 27. ©ebkmiÊex fomnulterten (Srîlamnigen am. 2>k o§ma ràfijie Diegkrung auçert ben 2&unific&, eê Jit&ge tint SBaffenfiifl fianb cbgèfdjlofien toenben, um bem ©ùitbemgiiie&en ei« fenbe s; ' nrat^etu i I. Was die franzôsische Presse alies verlangt. 8?crïht, 14. DU. ®k godheoim^ na.c^ 3tebreffaliet mntmt feit emex SSocfye fet ber jtanjofij^en Çrefje einen breitet 3laum eim; eê toirb S3ér®eltiung fur aUe ©tâbte, S»rfer unè fiiunft 1 bauten w-rfarngt, tedtf)ie bk Séwtif^en aarf i^wim Slutfjug jeriftôx : Î>a6en joHcn. $aë Comité nationale d'action pour la répa i ration intégrale des dommages causés par la guerre i^ot einet . Slufruf an bic Sfniirerkn uté» bie jmniôfifid^e SRegkoumg extaiïeu ! in bem li'C'tWbrucîKd) fid^arfe Sktwejjctffen geforbert toerben. ®oj ' Comité National forîicrt bk SHcgkxitng ouf, Me an bkfcnt meatei vrû'tjijug teilncifyïuen, feterl'kfyj't iï;ren Ënts^tuB kftjU'kfien, ba^ t Ck'feft ei'.ver SJcrsefcttTtg yt sertoirKic^en: „©talbt fiir ©wt, ®ot fiir $0rf, fltïtÇ# fux Stiv^ie, î'Ur ©î^Io^, Giigentum fui | Ëtgetrtum." Sondersi^ung des bayrischen Landtags. WTB. 3Riimfjcn, 15. Dît. $'er Ba^erifd^e Sanbtag toir! moœcn #u einer ©onberfi^ung jufammentrekn, in ttxl^er e ; n i itei^e oon »:^tigen ©efeÇentmurfen beraten ttxr i bett foI'L 3Jliniiftexpiâ)iS>ent b. S) a n 11 toirb m ber utorgiget ©ïoffnttngêfiktng bie ©teï'twngna^me ber Baberifi^en Sft egi e x tt n g jux gcgenlDartigen ^olitifdçcn Sage au&etnan&er k^eit. 2>ax\nt fdjE«|t ftdj bie ciïgenwine )>oHtitd^ StuS'prae^e. Eine glûcklich umschiffte Klippe. SSubc^ ben Ectonkit ©xief be§ sprtnjen 3Kaj oon 33 a b c m, ben er im StoraKur b. 011 fotnen Skttet, b&tt $rhv 3Cit Sllejanbex Çoïienîo^e, trac^ ber ©^(toeis f^rkb, nnb ber rc^t sur ^uo)xgairtfca giegen ben tteuen îxeuftfd^en 5ban^lcr mu Huêîanfce OexbffenttiAt toatxbe, toax eitte Hn®IaxI>eit it&er bk 2[.nf4mung îreë ^ton^ïéxi entiftonfeen, bk faft su ciner £tifi§ jn fiiïjreu fdjfcn. 5prst8 fDha$ 5®We M ^ Soriefe oegen bk içnt untenîtiOTbilàe ®utc Staiprai^me fetnet &e£aniruten SRcbc ï'dxfy bk HibeaiBe greffe auiâgcifprcx^en uni) 5dte fi^ au^ cicgen bic griebenêiofointicn be§ 3îei<ptogio§ gelocmbit, bk er ein f^euffr Ii<&e£ ,Kinb ber Stogft umb ber Sexlmex §urtb§toge nantie. SMejert ©txeito^el sxrrf bk ferâib<Kid}c greffe jto4)"ri^çn bk beutr fdjen Spartïien. (Sîti^tool)! ift e£ Spriîtâ 25toj gefunigen, bte graltkn&fûijrer in eiittex érflàrwng gu ulberjcugen, ba% fein ©tanb^unît, toie er ru feiner etfteu 9îeiK^ëita|ggrëbe juin -3&tisî>xaicC 11 fciumt, eine logtf^e ©KttoicUuJtfl feimer SKmtjld^aatungen fei, bte ûtKÔ bux^ datien oogcrlk^en ^nitotibrkf mdjit' boit <^a-raiîkxifitrit fefet fônnten. 2Bk toir ex^ffl^xen, ift bamtf^in îœe iîaniîixJïife febg»Ie>gt tootibeit urëb ïaattt }e|t cfê beifei'Hg't oot^ fshîn ioeriwH . . / Conrad Hausmann Staatssekretap ohne Portefeuille. ci3 ®crtin, 15. Oft. (5pri0.=Selegx.) S>er fortf<£|xitfcïid^c i Sîcitfcstoflêa^coïbncïe C o tt r a b Çauëntann ift, toie &të' : .Sijerii..'." a (tO'.tflau mitteili, nimttte^r jttm _ ©toottfeiïet&c olp.t ^onefeuittï exnannt toerben unb ift batnit ÏR i t g ï i e b bel fogettauttien engexen ^rtegëïabineîtS ; gêtoOT&en. Die Einberufung des Reichstages verschoben. "WTB. SBcrïiit, 15. Oït. 2ex Sgr&ftbent be8 Steic^Stageë i?a ■ bk auf ben 16. Ofto&er anberaumte ©i^ung aufg^e» b 5 b e n ntrb §at fi^ bk ©in&erufung enter tteuen ©ti^ung boroe» t ^alten. ^ 1 g. St'éïu, 15. Oît OPrto.^elegr.) S>k nationaniôe-rale graftion beë SlbgeoT'bneten^aatfeë trat, ber ' fîoinifcçén geiituinig su'jiolçe, ^eutc m SSertin juifwimmten, unit fifres f bie ^oliitif^e 2cge urab bte SBa^pIxec^fâfrage »u freraten. 2>ie ®e> 1 xatungen berkiufen untex <tII;oiemetncr ©infti m m t g" | t e i t ber ©teîluttgttia^me ju beat frrfattnkn fêom{)roTO'.i|&cf^Iufîer Staatssekretâr Erzberger liber die Torpcdicrung | der «Leinster». i g. Setîtn, 15. Oît. (iÇri'O.'Megr.) yba$ ber 3îorbbe.ut]i^en t Stiîgemeinen ^ciiung erffârte ber ©toatêfeïretdx ©ij&eTigex in einex Hittevrebnng mit (>ot(dnbifd;en ^iomxna'Iiften, ba| er bk $or;pôbv> ; ruitg ter Scittjkx «$s caçewtbcnfli^ &e»>aitexlidj behxrdjte. i babe bie §ano eineë ©erfrangniifjeê gwoaltet, fitr ba£ man nit^i ; Lait&ax gemadjt toer-ben fôro»tic. fei feijt bie ' Slnfigaoe allé. betettigten Stegierungien, biefen bex^angniëbollen 35ox» r fall nidjt ju einem $litb«TUïH fut bai ©elingeit i b e r gr i ebenëa f t i on toexben }« fafftn. ©eia^o er babe gcjeigt, toie rid)ttg ber Oeutf(^e '43 o x f c() I ag tuf ïl5f-i)fc& etneë fofortigen ©affenftittftûirbeë ge'toefen fei. Franîvreich bricht mit Finnland. Gîenf, 14. Oît. Sie 3lgcttce §abaS beroffentlidjt eine 3c o t c, tn bex auêgcfitljrt toirb, bafj grauîrcicf) infolge ber 1 ®xeigniffe in g-innîaub, befonbet» toegen ber 2SaI) ' beê $)5 r i n j e n bon § c f f e n j u nt St b n i g beS Saubc ' bie feiner geit auëgefprodjenc SCnexîennuitg ber Unabljditgig. | ïcit ^innlanbS juriïifjie^t «nb bie bi^Iotnatifc^en . SSejte^ungen mit iï;m abbte^e. ®te franjofif^e . ; Siegterung Iafet in ÇelfingforS nnr einen Hgeitten mit îonfu ■ Iarifdier ^oïlmac^t jur 2&a!^rung ber fxanàbfifcfjcn ^ntereffei ' unb junt Sdju^e ber fransofifdjen Scnbêleute. wr. .ÇeîfingforS, 15. Oît. ($f5xib.=2elegr.) 5>er ftnntft^ fflinifter Be» Steufeern, ©enator ©tenrot^, fanbie eut) t ïhtfûg ber îKelbung ber ettglifcfien SRegierung, ba; i bie Sf&atjl beê ^rinjen griebrid) bon §effen jum fiottig boj ' ; -ginnlanb bie Sfnerîennung bet Selbftdnbigfcit ginntonS-1 erfcf)toeren fonne, ttadjfle^citbcë Selegramm an ben finnifdje;, j. ©efanbten in Sonbon: , ®ie aSaK beë Sfkinjen grisbric^ iîarl bott §effen bebeufe nidjt, bag ginntanb feitte neutrûk Çailtunra cufgibt, bte e§ fri^^e. beoba^tet pat unb bie fiâ) mfy barin jcigte, oa§ me Sîegiexttnig eitn-gen ^twibert ilutextancn ber ©ntenklànba, bamnter ai«b bant asi«-riïatniftben umfo bem franjbftft&en ©ettexalîotïftil, teilë Untcc&mjt. teilë frek 2>uxdjftfff,xt getoùbxt b"?, b'-e fid) anbemfaïïê îoabxfc^rfmid uk^t bot bem Sur-or irt Stu&Iano p te n xctten fiwnen. gàmtlattbi Sïcgieruug ift ubcx^ugt, ba^ bt*r 5gfi;ing nicu^ feiner £bro,n&eftej' gung a t: S t dj) ï w fei i ^ g i n n ï a n b ê Q: n t e x e f f e it i.i Stuge baben toixb. 2>ie finitifççe Stgiexung bofft, bafe bie SSalji ) bes beutfdEicn iprinjett feim JfMnbexn£3 fui bk Slnerïenirunig bé'-, : ©eîbftânbigfeit ginnlartbë feikns Snglaitibë unb fiir ein Suftonibê'^ îommen gukr Segtebutigen gtoife^en ©nglanb uni» ginnïanb fStt t toirb. S)k Sîegierung betottt lian itbrigeu $jk 8tntjic^t, i*aê. & «

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brüssel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes