De Belgische standaard

690712 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b853f4mx10/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4dP Jaa W a 35 .1106, Vrijdag^l en £atcrd&i f Njv^mber 1®18 f J ABOMNBMKMTM ** s r< * Veor Soldat»» z nund x,9S fr. " 9 maandea s,5o I m&aadca 3,7S V ; . p:U( iiiet Soldâtes ia 't l«i£td X m**ad fr. 1,75 !\ al'as&nadeft 3^0 3 maat>.des §,35 ] , mmQima Buîub 't laad X maand fr. 3,50 M maandta 5,00 DE BELGISCHE STAnDAARD ^^^trrocrht"""" & a à w t m %,»» ^ o § Opstii fi ' I Betieir Villa Ltt Charmcttc* Zeedijk ') I* _DB PANNE 1 j# Kleine aankon-jy^ digingaa: y So.as fr. d« regel ft RECLAMER | vtlgesiover-î teakomtt ¥/ 37 « T EPEWEEKERS : M. E. Belpaire, L. DuySsftrs, P. Bertrand Van der Schalden, Dr. Van de SWSCHTHR-BESTUURDHR " f J" ildefons peeter6 / •'• - ' Pérre* Dr. J. Van de Woestync, Juul FilR&efctj Dr De WoI£s 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans 5 TVr gelegcnh' ;d > îti AferheiHisrcn zijn r onz* î •, z•■' ftis bladduS; morgen ni;." -.crsèfa"'.; ' wmiÊmammtgm&t-*»\ Allerheiligen, Allerzielen. Hergdooipunt va m c';" p ■ écrhcili^eà is de houfc ;.. . . c .. vaa dcn hoogdag van Atlerheiligcn en van Allerzieîendag. De Heilige KcrK noodiîçt o^s uit om den îof te bezin-gen van de onteibare heiiigenschareB die zij gebaard heeft ten çeuwigén leven. Zij tubelt vas vreugde bîï het aarsschouwe t van die oatza yelijke m-nigte bare; * mdercn, die gehuld in blanfee kleedtj de zegepa'm in de haiïd, de hemelei doen weerdreunen va? feestgezaftge*&. Doch, haar moe-derliike liefde verg'eet de ziekjes niet, die ia de pijnen van het vagevuur de overgebîevene achuld betaien voor de reeds vergeveae zonden, en z% bidt door den mond vau al de 1 Kristenen, voor de kwijtscheidifig ' van huîsne pijnen Mi) dunKt Allei heiîigfen cr AUer-zieie» hebben een heel bijzondere be; teesenis op dit oogenblik d^t ozzc zegevierende légers de a langver-w-ychten triomf behaîen cil het vrij-gevochten land bi nenrukken. Velea onzer soldâtes hebbei hun blocd gegeven veor de yriimaking- van,h?.t vaderîatid. Zij zij gestorve», de ooge g richt naar het land waar hun oudc.rs, hun vrouw en kinderen hen afwachten ; doch de priester heeft ; en getroost m het sterveusuur, heeft zc orstslaa vau hunne zoaden, en gezalf' , met de H. Olie. Hur-stervensdi g -as hua Wederr e >oorte tôt h^t e«;u --■■■ ■ leven. Met de heiiige K rk e: ro ten wn ze op Alhrheili-gen tusschen de schare der riste-e rideers cie hun bloed gaven voor het heiiige recht. In het overwddigde land zi?n °=--.:len gestorven; er mijti doox - , f det, un leringcn, ziekten, Of oofe îiô door de barbaar-sche folteringefi van een ontaarden vijand. Z=î ook heb&en de ucmelK oon verworven, want in hen - ordt be-waarkeid het woord van t ien godde-lijken Zaligmaker : GclukÉig z»j die weenen, die ver-voîging lijden om de rechtv tardig-heid, die ho. ger hebben en dorst voor hei heiiige recht. Hun v rheer lijking zullen wij ook ui jubdenop den Jioogdag van Ailerh Uigen, Op Alierz« - -en zullen wij eén vuri,' g ebed si or ten voor onze uurbare g sn; uv i 'en. Zij waren aûs b eders daaî ? bin^t meerda ' r j araan onze zij de. gestreden, dezelfde geva ren ^eu otseerd, en brî/elfd;r liid n door s:v-n ; • n. p n ;j dcn z c t; n do< •idi.'.ap î i,cn adergrond die Lun bloed gedren t . onder deschaduw van het aime ruis - en teeken van hoop op t m • i hk na-maal. Zij zijn g vaU.n op : oo^en-blik dat in het Oosten de dageraad opgin.pf van de xege^on, v»»aa? aï over h-f gras zijn zii omf5iraald .gevveest d or het glanzende lie t van de i.î'i du .n e eeuwi /b id Zi.i zijn | yallmin de bitte van den s-trijd, ru G a i.iccft :i.un di zachte v«r-troosting vcorbeKid van de zoete geiuk^alivCveid ; zi si n gev.uï-; n op «i n -0:.t. >nd van den wvrcu^rede^ maar gij ru,!^n nu ia de armen van God, en rrenîeten d?n ^rooten vrede die loor nîe;s mc-'r San gesteord worden. . Biddcn wij opdat die geHefdé afge-storvenen, zoo ze no^f niet renoeg de schulden van hun vorig leven uitgeboet hadden, weldra uit de pui-nen van 't vagevuur mogen verlost worden, en het oord binnengaan van het altiiddurende licht en van den altijd durenden vrede. Aan de Belgische Vluchtelingen Da-r werd korteliogs Jaan onze landgenoten kennis gegeven van het ontwerp ; uitgaande vcuj iicl umuit.v-i uukpi^v.. ,<x -._i, ri, betoon van de Vlnchtelin^.en, een gedenkteôkeri op te richten van Belgie's dankbaarhaid aan de Franscbe natie. De înschrijving is geplaatst onder de Hooge Bescherming van Mevrouw de Heriogin van Vendôme, Prioses van Balgie. Het Eere Goœiteit bestaat uit de Belgische Miûisters. onder het vooezitterschap van het hoofd van het Kabinet, den H. Cooreman, Mi-hister van Econoniische zaken. Het inrichtingscomiteit zendt een dringenden oproep tôt aile Belgische Vluchtelingen om deel te nemen aan de inschtijvingeu Het gevoel vertolkend dat in aile harten lfgt, is het overtuigd dat zijn ioitiatief geestdriftis en eenparig zal goedgekcuid worden door aile Belges Zich herianerend dat zij, als broeders ont-haald aan de Fransc'ae ha rdsteden, sedert vier jaar op dezen gastvrijen g rond l«ven eo het on-derp zijn van de voortdurende bezorgdheid dezer ec'elmoedige natie, zullen zij haar esn pleclîtig bîijk hunner dankbaarheid willen geven. Het « Gedenkteekeni der Belgische dankbaarheid « zal er de duurzame en lastbare uitdruk-1 tdng van zijn. f Dat dus al onze landgenooten sameuwerken om aan F ink^jk > !u monument op te richten dat dit land. en hun eigen land waardig is. Daartoe zal i :der een kleine opoffering willen doen. De înschrijving is in ieders bereik. Inschrijvin£ébrieffjeS van de eenzelfde van een frank worden in omloop gebracht. Om deze te bekomen is het voldoende zich te wenden tôt een dar parsonen dis zich wel hebben wiilen belastan met het inzamelen dei ofiderschrijvingen.namelijk deHH.Consnls vac Belgie, ae Belgische Vluchtelingen» Comiteiter de correspondenten vari officiel Belgisch Co miteit en de H H Belgische Aalmoezfiniers Deze persoaen zijn in het. b ; il van stamboek jpg inhoudend bO briefj«s vau ééfl frank, D vluchtelingen kannen oor een of meei j briefjes insp-brijven naar hun beliefie. Een gui-\ deti boek met de namen van de inschrijvers za • overhandigd worden aan de Franscbe Rsgee ; ring op den dag der inhuldiging van het Monu ' nient, al d;;genen, die door hun toedoen oj bijzondere wijzi zullen bijgedragen hebben to d - upriétrting van dit Gedenkteeken zullen e; bijzonder in vermeld worden. Voor het Ofïicieel Belgisch Comiteit van Hulpbetooa aan de Vluchtelingen De Voorzitters Minister Helleputte, Minister Graaf Goblet d'Alviella f De Italianen over de Piave. Tusschen Guise en Rsthel nieuwe voaruitgang i ■- ' t ■ ' ■ITBOQOf,1!» I — Daitsche tegenwerking op het Amerikaansch iront. * Laatste Uur Heftige beschietiag- #p het Amerikaansch front, bijzonderlijk in het Beileubosch «n rond Ormont. FRANSCfei FRONT PARUS 31 Oct. 7 uur. — Onze troepen hebben de aanval begonnen tegen het vijandelijk middenfront tasschen Oise en Rethel. We kvva-men tôt tegen Chateau-Porcien. Tusschen Oise en Serre, hevigeartilleriestrij ' bijzonderlijk in de streek van Crécy. W. Gha- teau Porcien heeft het 5de leger opnicuw aan- gevallen op een front Tsn§12 kiloms. tusschen St-Quentin-Le Petit ct-""vj■ Niettcgenstaaud« riei krîioMiuiiui^ verweer va» ut?u v»— ten wij onze linie tôt aan ne hoogte '137. Op hc' middenfront wierpen wij de Duitschers over den weg Recouvrarice-St. Ferceux. 850 kr.jgs-gevangea blevea in oaie haaden. ITALIAANSCH ERONT Het offensief door ons tweede leger ingezet, werd met den besten uitslag bekroond. De sterke vijandelijke stellingen Rondacelle, Or-melle, Tempio, Borgo, Branche werden over-schreden en onze troepen, na eenen schrikke- Onze voorwaarden van den W apenstilstand. Daar is voor Duitschland maar een weg meer open, waardoor het nog eenigzins wat redden kan. De krijg heeft de beslissing niet kunnen geven en het Duitsche volk begeert nu enkel nog den vrede en dat zoo rap mogelijk om ailes te redden wat nog te redden valt. Natuurlijk zal dat niet gaan zonder erge nadeelen, maar daarnaar kan er niet worden omgezien. De pers zelt, die eerst het volk traciitte in doeken te winden met de zoogezegde voordeelen van een inkorting van Iront, ziet tbans maar al te wel in dat ze met vuur heeft gespeeld. Inkorting van front kan enkel nadeel opieTeren omdat eenerzijds de strijdlijn vastgelegd zou moeten worden in de schoonste streek van Duitschland en anderzijds de getolgen van eene achter-' uittrekking een groot verlies zou teweeg bren-gen in zake kanonaea en munitiestapels. De pers, het gevaar inziende van zijne beweringen, sloeg eenen anderen toon aan en vroeg onmid-dellijk de onderschrijving van de nota vaa Wilson. Wilson keude Duitschland en plaaiste het door zijne bekende notas zoodanig tegen • ; den muur dat.DuiUchland zelf maar een uilweg meer vond : onze vooi'waarden van den wapen-1 stilstand aan te vragen. En, welke zullen nn onze voorwaarden zijn 'i Eerst en vooral zaf Duitschland aile bezette ) I gebieden moeteu ontruimen : België, Fraakrijk. l Elzas-Lothariëa, Treate, Rusland, Polen en " de nieuwere staten die ontstaan in het kfizer-rijk Oo^tearijk-Hoagarije. Voor het Westea ea de Alpen zal het gemak-kelijker gaan. Duitschland deed in 1870 Toui eu Verdua oatzetten. Zoo zal Foch ook de oat-manteling eischen van MeU, Strasbourg,Trente en Triest. lijken weerstaad gebrokea te hebhea, zija de Piavo ovsrgcsteken. De achiervolging duart aan het Noordea ia. Duizeadea krijgsgevangeaea ea honderden kaaonnea blevea in onze hauden. Voigeas laatste berichten zou geheel het Italiaaasch leger over de Piave zija getrokkea. I3NGELSCH FRONT 3o Okt. 7 uur. Een handslag, N. 0. En-glefontainè, bracht ons 65 krijgsgevange-nen op. Een plaatselijke duitsche aanval N. Fa-mars werd afgeslagen met zware verlieze» voor den vijand. - j. i./tl.lî^viï ^î^nrrrn Mossoul ingenomen Door de gestadige drukking vaa oazfe legers zijn de Turken verplicht geweest in afocht te gaan op het geheele froat. Onze ruiterij, door eenen prachtigea slorm-loop heeft aile weerstaad gebrokea ea ruktea ^vooruit. Chorg ea Mossoul vielen in ons bezit. *De vijand werd naar Kirkouk opgejaagd, maar achtervolgd door onze gepaatserde autovyagens kon hij daar geene stelling nemen. Na Kirkouk bezet te hebben kwamea oaze troepea tôt op de hoogte vaa Zab. Maar dit zal aiet volstaaa. De Verboadenea zulleu moeten de verzekeriag hebben dat Duitschland, gedurende de onderhandelingen, geen nieuwe machten kan vormen. Daarom zullen aile wapeus moetèn afgeleverd worden en de vloot onder toezicht staan van Engeland. Stellingen zullen gemaa"kt op den Rhijn om des-noods Duitschland binnen te rukken en zoo oaze overmacht te behoudeo. Dit zija de voorwaarden voor het krijgsbs-lang. Voor de staatshuishoudkunde belaagen moet ook gezorgd. Vergoedingea voor de ver-woeste strekea, aijverbeden en eigendommen zullen wel de eerste vereischten zijn. Verders het behouden van de Duitsche krijgsgevangeaen om den neropbouw vaa onze strekea te helpen voltrekken, uitbetaling van aile oorlogskosten en het térugbrengen van aile gestolene werk' tuigen -en goederen. Indiea het Duitsche volk onze voorwaarder aaavaardt, zal het zich mogea verheugea ia d< dageraad vaa de blijde boodschap : de vrede diea het zôo noodig heeft. Spaarkas der Uitwijkeliogen 1BER.ICHT. — Van zoodea de stadGen vtij woedt en het mogelijk is et zicl heen te begeven, zal de « Spaatkas de 1 uitwijkelingen » haac buceel openen t' g Gent, 24, Weltvnckstcaat, alwaac onzi g leden hunne gestocte gelden kunnen te I eug benomen. Men mag ook op da I adees schcijven : «M. Seyssens, 24, Wel lincksttaat, Gent, » om pec post in Bel , gië zijn geld te huis te ontvangen. Vluchtelingen die zouden vreezen hu: geld bij den tetugkeec te vecliezen c gestolen te woeden, mogen het stocte: te Pacijs, 181, eue de Chatonne, me ! veczoek dat het geld hun in België t huis uitbetsald wotde. Onze Toekomst IUJWIIIIMpacrroçWB|—I - Handelspoiitiek n i Vôor een paar eeuwea aaazageade measetea het als erne onerr zich met hnndel hezig ta • tmuden. Dis opvatiing vvas cas overgeblevea \ uit '1 vï ogste oudheid wanneer de vrije bur-» pt in piiilosopliische beschouwingën en > 'A <:■' - rki ; met ij hun 1 m si. i«-î- ; uit den tijd 1 ; h Svftria om ia beieltri-, • J a l zijnè Dur|grs jgfld § zouden "ïerzamelen, haar raunt zoo groot t a zwaar iiet slaaa dat het slaveawerk was met enkele penningeo op zak te moetea loopen, dat Capua ea Carthago door hua overgroote rijk-dom hun verval aabij kwamea, dat deRomeiaea hua zonea aaar Atheae stuurdea om er zich te oefenen in de edele Kunst der welsprekendheid, dat eindelijk zoo te Rome als te Athene heel het dagelijksch gedoe verliep in spelen, voordrach-ten te aanhooren en over stommiteiten te debat-teeren op de openbare plaatsea. Eerst met de Middeleeuwea wordea dekoop-lui voorname lieden die ook hun zeg wilden medesprekea ia 't bestûur vaa 't land en van de steden. 't Heeit lang geduurd vooraleer de haridel bure*""""»1"4 — kiegen heeft order de amaten waarin de bur- l!"n -dfwm. aanzien met den edelstand. Nu zboveelfortuinea te aiei. gegàan zijn en vccl vi-np^ere rijken arm "geworden zijn koestert eenieder den zoeteu droom zich tôt handelsmaa op te werkea. Reeds kuanea wij in den handelsstand deheerschende klasse zien der toekomst, in dezelfde verhouding als de burgerstand, de zoogezegde derde klas der fransche omwenteiing als toonaangevend optrad in 't begin der 19e eeuw, en alsde v*f rk-lui of de tegeawoordige rierde staad ia de jarea 1900 weliswaar oarechtstreeksch maar toch effectief de regeerende klasse bij on» uitmaakte. En nu komt de vraag of wij terug tôt de oudheid moeten opklimmen ofwel onze jongens moetea aanmoedigen om door dea handel hua brood te verdienen ? la de économie luidt een hoofdregel ; dat de voortbrengst haar regelea moet naar de be-staaude behoeften. Wat baat het bijvoorbeeld millioenen schoenen te fabriceeren waaaeer al de meuschea voldoeade schoeaen bezittea tn er geen vraag naar is ! Ofwel zult gij ze moetea oader dea inkomprijs verkoopea om er vaa af te geraken ea waar blijft daa uw profijt, ofwe zult ge met uw stock blijven zitten en daa gaai ge failliet. Dit laatste om over le gaan tôt een conclusie die op 't eerste zicl.t wel wat vre^md klinkt, maar toch zeer juist is ni. : dat te vet j voorbrengen schadelijk is en tôt armoede leidt. De voortbrengst moet haar regelen naar de behoeften. Het is nu juist de taak van den haade-laar behoeftîa te scheppen en uit te bateu. De verkoop, de afzet is vaa overwegead belaag j voor de producten. Om die redea heb ik vorige , maal zoo fel gesteuad op de aoodzakelijkheid voor oas op dea vreemde eigea coasuls en haadelsvef'tegeawoardigers te hebbea die oas kuanen inlichten voor de aldaar bestaande behoeften.Even belangrijk is het voor een land devoort-breagst der natioaale produktea aan te moedi-t ■ gea, vaa eea groot gewicht is het voor diea t ! Staat de haadelstudieia 't verkoopswezea te be-11 vorderen. We kunaen niet te veel handelslui 2 j hebben, waat altijd zullea er armea ontbreken. 2 i Maar goede haadelaars moeten we hebbea, met . | eea breedea iakijk ia 't leven, met initiatief, 11 taaie werkkracht, volhoudingskracht, koelbloe-_ ? dige lui gewapend met eea vlugge arendsblik \ om dadelijk een toestaad te kuaaen definiceeren en oplossea. Het is immers niet voldoende er-getis een huis te huren, bovea dea icgaag een 2 reklaa^bord uit te haagea ea voor eeae spie-f gelruit wat koopwarea op te hoopen om als -1 j haadelaar aaageschrevea te staaa. Wat van t | noode is, is te kuanen kalantea op zoekea, hun 2 5 ia huis te lokken, te dwiagea bij u te komea koopen, huaae behoeften vatten en behoeften

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes