De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

2133 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Accès à 25 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9p2w37mb1v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MII.11AIKE OVERHEII). J7VNUARI 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wende m en zich tôt den Aalmoezenier C. Van Nerom, D. 264, B. L. Nen gelukkige » van KorneS en Bettie » Goede Vrienden, Terwijl ik, Kornel, met mijn vriend Bettie op ons gemak een praatje voerden komt er iemand bij ons binnen en zegt : « Kornel, onde jongen, weet ge dat ge een profeet zijt?» — « Hoe ? ik een profeet? -Ta zeker ! aan hoeveel jongens hebt ge niet gezeid als ge des tijds met de Vrijdagsehe gilde aan onze deu-rên kwaamt en uit kinderhandeii den penning ontvingt : Gij, ge zijt kapitein, gij korporaal ! gij sergeant enz. Welnu, vele (lier jongens staan nu aan den Yzer met den graad dien gij hun reeds vroeger gaaft. Nu zoudt ge die mannen van den Yzer eens uwe nieuwjaarwenschen moeten aanbieden « Bettie, willen \ve ?» — Ja, zei Bettie». Gauw dan naar Carris achter een schoon blad wit papier, een inktpot en eene nieuwe pen. Spoedig waren \ve met het noodige hier en nu zitlen We aan de schrijftafel. Eerst, goede jongens, op zijn Diestersch : « 'nen gelukkige, zulle ! » Dat liebt ge malkan-der hier zoo dikwijls toegewenscht en dat wenscht ge malkander zonder twijfel daar achter den roemrijken Yzer." in uwe 1 oo](grave n of in uwe kantonnementen achter 't front. Aîleenlijk vreezen we dat die wensch niet zal gepaard gaan met een stuk peperkoek en een tijn glaasje elixir of « duivel en hel ». Niettegenstaande dat, toch «'nen gelukkige», Ja, gelukkig nieuwjaar ! 't Is de eerste maal onder den oorlog dat wij u dit wenschen en hopen ook dat het de laatste maal zal zijn. We wenschen u goede gezondheid, taaien moed en veel geduld in de moeilijke en lastige taak die op uwe schouders we'egt. Verdedigt goed het Vaderland als echte zonen der stad Diest, want hier is men fier op u : elke familie die bij u vertegenwoprdigd is, steekt het hoofd fier in de lucht. Weest altijd deftig en braaf, goede vrienden. Soms wordt hier wel eens verteld dater vieze mannen tussclien de solda-ten loopen wier gedrag niet in ailes is goed te keuren. We zijn verzekerd dat die kerels biii-tengewoon zelden zijn tusschen de mannen van ons kanton. 't Zijn allen of ten minste 't zouden allen moeten zi jn : getrouwe echtge-nooten, kuische jongelingen, deftige mannen, die later het hoofd fier in de lucht zullen mo-gen steken als soldant en als man. We wenschen u dat dit nieuwe jaar u veel troost moge mèebrengen. Gaat, vooruit onder de leuze : « In Gods zegen is ailes gelegen » en zoo waarals wij Kornel en Bettie lieeten komt ge nog voor "t jaar zegevierend naar huis : Dan zal de beiaard spelen Oit aile torentransen Dan zal de grijsheid kwelen Dan zal de jonkheid dansen. Maar wij ook, met onze oude pikkels, we zullen nog 'nen flinken alleggen. Een der eers-ten willen we zijn aan de statie of langs den steenweg langs waar ge uwe zegevierende intrede in onze Demerstad zult doen. Ziet, goede jongens, de tranen komen reeds in onze oogen als we aan die gelukkige ureii denken. Wat zullen uwe moeders, uwe vrouwen, uwe kinderen tevreden zijn ! Vergeet ze toch niet, zorgt dat de vreugde volledig weze ! Tegen dat ge terug komt doen we door al de brouwers der stad een brouwsel gildebier ma-ken en « dan drinken wij tôt 't op is ». Bij den Kazak bestellen we duizenden gildekoeken, van de goêie : bij iederen beenhouwer eene overgroote porlie « Diestersche worstjes » ; In Sinte-Pieter eenige zakken versche mosselen : En indien Loke nog leefde zouden we eene commando doen bij Loke Kipkap » van dien aan den haak niet kan hangen. » Ceulemans zorgt voor de patèekens. Jongens, er gaat ge-smuld wordeu ! 's Àvonds groote ommegang van Kreupelen Duinen ; Vivat het Diestersch en het water van den Demer ! Ge kent het airken nog he ? Herhaalt het nu en dan maar eens om het niet te vergeten. Dan ook nog groot bal bij Nefken, in den Suikerpot en overal aan al de kanten en hoe-ken der straten « bal populair ». Terwijl ik u alzoo schrijf, is mijn boezem-vriend Bettie al opgestaan en floreert rond in mijne kamer met mijnen besten stoel : Hij ook doet eene repelitie ! Weet ge welk liedje we in eenen ouden snoekalmanak gevonden hebben en dat we

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes