De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

1510 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Avril. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Accès à 19 juin 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3wk6d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER 7. TOEGELATEN 1)0011 DE MILITAIRE 0VEHHEI1). APRIL 191S. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, Z. 87, B. L. Over Volksontwikkeling. Voor den langdurigen oorlog die ons alleu uit ons natuurlijk midden heeft gerukt, hebben er zeker velcn onzer lezers iets gehoord van ofgelezen over « Volksontwikkeling ». Het volk moet Ontwikkeld worden ; men moet zijne ga-ven naar geest en liçhaam meer doen uitkomen opdat ailes op eene verstandige wijze zou ge-daan worden waarvan anders slechts gewoonte de drijfveer was. Die ontwikkeling hadden de burgers zoowel als de landboijwers en werklieden broodnoodig. Om nu enkel een woordje te reppen over onze « spraak » mogen we zeggen dat ons volk eene beschaafde, eene verstandige spraak voert ? Ik zet me enkel op militair gebied : ik zie Jef en Sus, twee soldaten die elkander sinds ruimen tijd met meer gezien hebben en 't gaat er : Dag, Sus, Godver ! — Ah ! dag Jef non de D ! wat geluk van U te zien, Godver ! waar zit ge tegenwoordig, non de D ! — wel non de D ! niet ver van hier; daar op die pachtlioeve, Godver ! en de samenspraak gaat alzoo voort, terwijl de eene vloek den anderen opvolgt. Hoe dikwijls ben ik gepijnigd geweest bij zulke samenspraak: ik bemin mijn vlaamsche volk, en ik zou. er willen fier over zijn en nu.... moet ik er beschaamd over staan. Is een soldaat verheugd ofbedroefd, verrijkt of verarmd, verrast of teleurgesleld, zat of nuchter, bij kan zijne gevoelens geen lucht geven, zonder er de noodzakelijke'? vloeken te laten opvolgen. Zonder twijfel zijn er loffe lijke uitzonderingen, doch iedereen moet met mij bekennen dat er kolossaal veel gevloekt wordt onder de piotten. Vrienden, meer rechtstreeks gemengd met de soldaten dan ik, gevoelt ge misschien niet meer zoo zeer het leelijke der vloekgewoonte. Welnu ik vind het leelijk en gemeen, en veel moeite zou ik willen in 't werk stellen om die slechte gewoonte eenigszins te kunnen te keer te gaan. Beste jongens, eerbiedig toch 11 zelven. 't Is zoo droevig te hooren vertellen : als de kin-deren in Sainte-Adresse een Belgischen soldaat zien dan zeggen ze : voilà un Godver ! Reeds een tijdje geleden ging ik naast een makker bij dé aflossing der troepen. Niet ver van de loopgraven was ailes in 't duister gedompeld en we hoorden slechts de afgeloste soldaten trappelen en.... vloeken. « Hoor, zegde bij, ce sont des Flamands ». Hoe gaarne had ik hem in 't gezicht geslingerd : « Cie zijt mis ; dat is niet waar ». Helaas ! 't is al te waar. Vlaamsche soldaten vloeken veel meer dan de Waalsche. O, dierbare jongens, ge eisclil rechl voor uwe taal en gij hebt gelijk. Doch, lijk P. Calle-waert onlangs zegde tôt eenige soldaten: « Wat baat het dat onze taal haar voile recht krijgt, zoo gij, die onze taal spreekt, ze onteert en ontheiligt ». - Ja, waar is der Vaderen Fierheid nu gevaren ? Laat ons eens de handen uit de mouwen trekken en 00k mede werken om ons volk wat meer te ontwikkelen, wat beter te maken. Indien de 700 tôt 800 lezers van D.I). het goed besluit namen, zelf nooit geene vloekwoorden uit te spreken, we zouden reeds veel gewonnen hebben en moesten we dan 110g den eenen of anderen gezel kunnen overtuigen, dan waren we op goeden voet. Weg met de vloekwoorden ! Uit liefde voor ons Vlaamsche Volk ! Uit achting voor onze schoone Vlaamsche taal. Vlaamsche Keikop. Vervlogene dagen. Reeds sinds eenige dagen, zond men van Diest patroeljes uit om de vijandelijke stellin-gen te verkennen en het afsnijden onzer ver-keerwegen te bel°tten. Onze soldaten ^edroegén zich immer lield-haftig en vol geesf irift werden ze te Diest ont-haald als ze gevaagenen en krijgsbuit mee-brachten ; oud en jong was dan te been en luidruchtig klonke 1 de zegekreten. Op 18 Augustu: werden op aile wegen schildwachten geplaatst. Het was 1111 verboden zich buiten de stad te begeven : de vijand was in de nabijheid ; onze onde poorten werden gesloten en dicht gi-grendeld en de soldaten lagen in het hooge gras op de forten en wachten den aanval 1 Rond <S unr 's morgens begon het te knal-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes