De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

743 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Decembre. De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 25 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pc2t43jz0v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Tweede Jaargang, nr 49. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 9 Deserafeer 1917. t Abonnementsprljs : Per jaar . . . 2,50 fr. Voor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0,65 fr. ♦ ♦ ♦ Aile briefwisseling te zenden : 148, Naamsche Yest, 148, Leuven Postcheckrekening nr 242 De Gazet van Leuven ïlke med»w«rker blijft v»rant-woordsijjk voor opsteL Ong«te»k*nd« britven of b|dra-rch vorden niit in aanmerking gs-nomen. — Handscbriften werden niet terugge geven. ♦ ♦ ♦ Boekbespreklng : Het inzenden van één exemplaar geeft recht op ver-melding ; 2 exempl. op bespreking. Dooflpoae Gevoloen. (vervolq en slot) Het Arcanum. Ontfransching, vervlaamsching is't re4mkldel Maar d Vlaming voelt zijn eigen verdrukking niet meer, zijn eigen ver val. Hij weet slechts dat hij buiten het Fransch niet kan, en roept om eitien verfransching. Voorzeker, de ontwikkelden môeten hem voorlichten. Maar zoo tallooze ontwikkelden zijn tôt in de ziel verfranscht. Doller zijn ze verblind dan de lagere standen en verbraken aile voeling met hen. Toe-nadering, vervlaamsching van de ontwikkelden ! Daarom moest de Hooge-school vervlaamscht worden. Onze vervlaamschte Hoogeschool geeft ons dra de voorlichters, de klaarziende leiders van Vlaanderen. Weldra hui-vert het Vlaamsche volk in 't bewust-zijn van zijn diep verval. Weldra dwingt het van zijn vertegenwoordigers af de volledige wetgeving tôt hervorming en herboring van Vlaanderen. Maar letters van wetten kunnen Vlaanderen niet hervormen De door-drijvende uitvoering van die wetten kon het alleen. Want Vlaanderen be-machtigde reeds tallooze vervlaam-schings wetten en werd aldoor dieper verfranscht Want de hoogere bestu-ren in België's uitvoerende macht staan onder den almachtigen druk van Wa-len. Daarom moest de Vlaming mees-ter worden in eigen huis, daarom moet de uitvoerende macht in Vlaanderen de taak worden van Vlamingen. Daarom moesten Vlaanderen en Wallonië bestuurlijk gescheiden. Dan doet Vlaming, dan doet Waal wat hij wil in eigen huis. Dan heeft ieder wat hem behagen kan. Dan zwijgt de ontevre-denheid, sterft de wrevel Dan worden ze als het drietalig Zwitserland, niet ééh maar sterk eendrachtig. Dan gaat een heerlijke verwezenlijking te ge-moet O. Gilbert's heerlijke voorspel-ling : « Que les Flamands s'unissent à nous pour réclamer une séparation administrative et une organisation fédérale basée sur le modèle que nous offre la confédération helvétique, et nous pourrons vivre en meilleur accord que jamais; Lion flamand et Coq Wallon, nous pourrons poursuivre de glorieuses destinées, sans heurt, sans froissement, dans une émulation exempte de toute rancune, de toute suspicion, en n'oubliant jamais notre belle devise fédérale : L'union fait la force. » (1) Oeen doodende verfransching, maar deze levende eendracht, door eigen recht op eigen ontwikkeling en eigen meesterschap, weze van onze breed verschillende geaardheid, maar tevens van ons wederzijdsch vertrouwen, het doodgewone gevolg. ♦ * * 'k Mag besluiten met eene kleine be-merking.Tegen Vlaanderens verdrukking had iK kunnen toornen, had ik kunnen woeden, razen. Van Vlaanderens diep verval had ik kunnen ophangen zwarte tafereelen, had ik kunnen snikken en weenen. Den verfranscher had ik kunnen aan den schandpaal spijkeren, niet enkel als den hoofdschuldige, maar als den éénen en alverdervenden vijand. De vervlaamsching had ik kunnen bezingen, omjuichen en omjubbelen in dolle begeestering en in smachtende rondingen van frazen. Maar ik haatte de ophitserij. Maar ik versmaadde de zwartkijkerij. Maar ik mistrouwde de overdrijving. Maar ik spotte om onnoozelheden. Want 't was aldoor mijn bekommernis om duidelijk te zijn. En enkel dàt. Léo Van Heilsdao. (Uit : De Katholieke Vlaamsche Student). (1) O. Gilbert, lid der Assemblée Walonne, voorzitter der Ligue Walonne van het arrondissement Charleroi, sohreef deze heerlijke gedachte in Le Soir, dagblad verschijnend t# Parijs. DE OORLOG De Toestand. De Duitschers hebben een stoot gericht tegen het front dat van Crève-Cœur loopt in de richting' van Vendhuile. Op het hoofdaanvalsfront namen de Duitschers La Vacquerie, vôôr enkele dagen door de Engelschen bezet, en Gon-nelieu, Villers-Guislain en Gouzeaucourt, die reeds in de Engelsche linie lagen, vôôr de laatste gevechten bij Kamerijk. La ▼atcquerie en Gouzeaucourt gingen, vol- i gens Engelsche bron, terug voor den aan-valler verloren. In het Wolff-bericht wordt deze plaats niet vermeld : een stilzwijgende bevestiging dus. Eveneens schijnt Londen het verlies van Gon-nelieu en Villers-Guislain toe te geven : immers het heet dat op dat gedeelte van het front de vijand hun stellingen binnen-..drpng. datpp zejkere,punten zijn vo.oruit-gang werd gestuit, — meer echter niet. Tegen het front dat de Duitschers tus-schen Villers-Guislain en Vendhuile hebben ingenomen, en dat zoowat met hun vorige linie gelijk loopt, is eveneens een werking aan gang. Ruim 6ooo krijgsgevangenen en meer dan ioo kanonnen bleven in de handen van den aanvaller, wat de Duitsche poging tôt een mooi taktisch sukses brengt. O.i. komt het bewesten Kamerijk niet weer tôt rust, — wat men tenminste rust belieft te noemen, — zoolang de huidige stand van beide legers,waarvan de verschillende afdeelingen mekaar in de flank zitten, blijft. Zonder dat uit de te ver-wachten heen- en weer golvingen, — het geval verrassing of inzet van massale strijdkrachten, wat voorloopig nog niet zoo gauw te verwachten valt, natuurlijk uitgezonderd — van meer dan plaatselijk belang zouden kunnen zijn. Italie. — Aan de boven-Piave en in het Lagunen-gebied woedt er een geschut-strijd van tot-nog-toe ongekende hevig-heid. De strijd om het bezit van Venetië is volop bezig. De brief van Lansdowne, dien we pu-bliceeren, heeft, zoo buiten Engeland als binnen de grenzen van dat rijk, heel wat beroering verwekt. Die vredesstem, al moet men dien naam hier nog met voorbehoud gebruiken, want Lansdowne is heelemaal geen eigenlijk pacifist, veeleer een reaal-politikus, is in ieder geval niet ontvangen lijk men het had mogen verwachten : de konservatieven verloochenen ze, de regeering zet er een keel tegen op lijk men er daar zelfs alleen bij uitzonderlijke gevallen hoort, en de centralen slaan een min of meer scep-tischen, in ieder geval zeer korten en aile voorbehoud in acht nemenden toon aan. Men lette op de woorden uit de rede die Bonar Law over deze kwestie in het parlement hield. Ze zijn werkelijk zwaar van diplomatisch-verdoken beteekenis die er echter niet moeilijk uit te halen is. « Ik voorzie wellicht gevaren, die zich niet zullen voordoen, doch indien de pacifistische beweging door Lansdowne's brief zou worden versterkt en een omvang zou aannemen, die het de regeering on-mogelijk zou maken om zich op het Lagerhuis te verlaten, bij een stemming voor de noodige oorlogsmaatregelen, dan zou de regeering slechts één altematief open staan. Om dezen oorlog te winnen moet de regeering de zekerheid hebben, dat zij de natie achter zich heeft. Indien wij dit niet hebben, kunnen wij het niet en zullen wij het ook niet probeeren. ». De publicatie der geheime overeenkom-sten, door de Russische regeering, moet wel een zeer merkwaardigen indruk maken in Europa. Van recht en vrijheid en de bescher-ming der kleine staten is in die stukken weinig sprake ; wel van allerlei imperia-listische en annexionistische oorlogsbe-doelingen. In hun geheime beraadslagin-gen verdeelden de diplomaten der con-tracteerende mogendheden Duitschland en Oostenrijk vast onder elkaar, en werden verschillende besluiten geno*ien, die een zonderlingen kijk geven op de onbaat-zuchtigheid, waarmede zij ten strijde zeiden te trekken. Maar erger wordt de quaestie nog, wan-neer men daarin ziet, hoe er geknoeid en gemodderd werd, om zich medestanders te verzekeren. Daar is 't allen eigenbaat die de maat slaat. 'n Vuil goedje dat zoo maar op 't straat uitgewassen wordt ! Een groote les voor ons, Vlamingen, is er bij te leeren : — Help u zelf zoo helpe u God ! BINNENLAND. Braband. Brussel. — Akellge vondst. — Woens-dagmorgen deed het gerucht de ronde dat een in stukken gesneden vrouwenlijk, in een zak geborgen, was gevonden. De poli-tie stelde onmiddellijk een onderzoek in en stelde spoedig vast dat er geen moord bedreven werd. Het lijk was dat eener 26 jarige vrouw in zwangeren toestand en droeg geen sporen van geweld. Het werd gevonden op het gaanpad voor het huis n. 9 der S»heepstimmerwerfkaai. Molenbeek. — Gehelmzinnig mlsdrljf. — Vrijdagmorgen vrierp een persoon in de vroegte, nabij het " Klein Kasteel „ een groot pak in de vaart. Een schipper haalde het uit het water. Men opende het en vond er een nog levend kind van ongeveer 2 maand in. Op de borst van het kind was een zware hamer geplaatst om het lichaam te doen zinken. De schipper kan niet zeg-gen of het pak doer een vrouw of een man in 't water werd geworpen. Er werd noch-tans vastgesteld dat eei in het zwart ge-kleede vrouw met een sj.wal over het hoofd aan de leuning tege> jver de Toekomst-straat stond toen het li]^»i -*erd opgehaald, en aanstonds wegliep toen het bovenge-haald werd. Het kind is in zeer goeden toestand. Hopen we dat de ontaarde moeder spoedig aangehouden worde. Limburg. Zonhoven. — Ontpldffing. — De jonge-ling Thielens, 24 jaar oud, wonende in de Genkerheide onder Zonhoven, vond in het veld eene bom of handgranaat, raapte ze op en wilde de springbus er uit losmaken. Eene ontploffing volgde die hem het boven-lijf wezenlijk met sch^rven ijzer door-ploegde. De dood was onmiddellijk. Hij is onder algemeene deelneming în den rouw der brave ouders — eerivoudige boeren — ter aarde gedragen. Henegcuw. Haine-Saint-Paul. — Eene vrouw door hamersiagen gedood. — E>n vrouw van het volk, die een som gelds moest ontvangen van haar man, die in Duitschland werkt, werd door hamersiagen gedood. Een bende jongelingen, van welstellende families van het Centrum, verdacht van medeplichtig-heid aan dezen moordaanslag, werd op bevel van het parket van Bergen aangehouden. Deze joi ge baidieten zouden zelf slachtoffers zijn van de bioskopen. Name;i. Andenne. — Drlevoudige moord. Een man schiet zijn vrouw en zijn twee dochters neer. — Een gruwelijk irama gebeurde op het gehucht Boussales.te Coutine-Andenne Daar woonde het gezin Hoyoux, samenge-steld uit den vader, de moeder en negen kinderen, vijf jongens en vier meisjes. Vader Hoyoux, 52 jaar >ud, was een braaf en oppassend werkmsr^ en het was door zijn noesten vlijt dat hij er in gelukte zijn talrijk gezin het noodige te verschaffen. Zoo had hij zelfs het weten te overleggen, dat hij het huisje had gekocht waar hij woont. Maar nu hadden de dochters de onge-lukkige gedachte herberg te houden : en , korten tijd daarna kwamen vader Hoyoux zonderlinge geruchten ter oore aangaande het gedrag van zijn vrouw en zijn dochters. Hoyoux had er in 't eerst al eens ver-wijtingen over uitgebracht, maar, aange zien het niet beterde, was de man somber en afgetrokken geworden. Tevergeefs had hij troost en opbeuring g-ezocht bij eenige vrienden : hij was al tijd even treurig. Verleden week kwam hij thuis en vond de woning ledig. Uit genomen inlichtingen bleek dat zijn vrouw en zijn dochters naar een naburig huis waren gegaan. Hij nam zijn jachtgeweer, vond de vrouwen en schoot zijn geweer in hunne richting af. De andere personen waren gevlucht, maar de drie vrouwen, op wie gemikt was, waren getroffen en vielen ten gronde. Zoodra Hoyoux zich rekenschap had ge-geven van wat hij gedaan had, ging hij bo-daard naar huis. Midderwijl liepen de geburen om de slachtoffers te helpen. De vrouw, geboren Maria Paye, 54 jaar, werd op den slàg gedood, evenals een der dochters, Flora, 31 jaar oud. De andere dochter is zwaar gekwetst, maar men hoopt haar te redden. Het parket van Namen is ter plaatse, en de moordenaar is opgesloten. Nog eens de vredesaktie. Een onzijdlge stem over het publloeeren der geheime verdragea. Stockholm. — "Sydsvenska Dagbladet» schrijft over de bekendmaking der geheime verdragen : Uit dat wat reeds verschenen is, kan men afleiden dat de leiders der Pransche en Engelsche ministeries van buitenlandsche zaken gegronde redens hadden om de publikatie te vreezen. Men kan zich uit deze verdragen een oordeel vellen waarom de Entente oorlog voert, niet voor de vrijheid en het recht, noch voor de vrijheid der kleine naties, maar voor groote veroveringen in Europa en Azië. Een merkwaardlge verklaring van Lenln. Londen. — Lenin heeft, volgens een telegram aan de " Daily Chronicle „ uit St-Petersburg, verklaard : Als het proleta-riaat in de andere landen ons niet steunt, zal onze révolutie tôt niets leiden. Als de geallieerden onze verlangens niet inwil-ligen, hebben wij machtige middelen, om hen tôt gehoorzaamheid te dwingen. Wij kunnen den staat bankroet verklaren en daarna zullen aile leeningen en andere verplichtingen tegenover de geallieerden ' ongeldig zijn. De raad van kommissarissen des volks heeft maatregelen genomen, om de demokratie van andere landen in te lichten. Voor het oogenblik kunnen wij slechts van banque spelen, in de hoop, dat uit dit ailes iets voort zal komen. moest er vrede komen... * Keulen. — Volgens de " Koln. Volks-zeitung „ schrijft de M Gazetta Ticinese ,„ die over de verhoudingen en de Entente steeds goed is ingelicht : De Entente hangt het direkte gevaar boven het hoofd, dat de centrale mogendheden met Rusland gevan-genen gaan uitwisselen, waardoor een reserve-leger in het leven geroepen wordt, dat de Pranschen, Italianen en Engelschen de baas wordt. Van haar kant heeft de Entente reeds voorzorgsmaatregelen getroffen om de Rus-sen uit de andere fronten uit te schakelen. Op de hulp van Amerika kan men zich niet verlaten ; Japan wil geen troepen nfferen. Daarom zou het 't beste zijn vrede te sluiten op kosten van Rusland, wat de Entente vôôr eenige weken belachelijk toescheen, thans echter noodzakelijk wordt. Het Russisch-Roemeensoh verdrag opgezegd. De " Daily Mail „ meldt, dat de voor-loopige regeering den 28 November ook het militaire verdrag der vroegere Russische regeering van Rusland met Roe-menië in officieelen vorm met onmiddellijke werking heeft opgezegd. De " Morning Post „ meldt uit Parijs : De Verbondenen bieden de Roemeensche regeering, het asielrecht in de verbonden landen aan, voor het geval, dat zij Rusland wenscht te verlaten. Het telegramverkeer tusschen Jassy en Kisjenew, den zetel der Roemeensche regeeringsoverheid, is sedert Woensdag onderbroken ; men denkt door de bewindhebbers van Sint-Petersburg ver-nield. De " Journal des Débats „ schrijft (gecensureerd) dat een nieuw onderwerp voor beraadslaging op de dagorde staat van de Ententekonferentie te Parijs : De Roemeensche kwestie. Er ligt een gefor-muleerd verzoek der regeering van Roe-menië voor de hand, dat van zeer groote beteekenis voor de Entente is en onmiddellijke besluiten en maatregelen van aile verbondenen eischt. De onderhandellngen over een wapenstilstand begonnen. Sint-Petersburg, (Reuter). — Krilenko deelt in een dagorder aan leger en vloot mede, dat de door hem aangewezen afge-zanten, t. w. een huzarenluitenant, een officier van gezondheid en een vrijwilliger, zijn teruggekeerd met een officieel antwoord van den Duitschen opperbevelhebber, waarin deze zich bereid verklaart in onder-handelingen over een wapenstilstand op aile fronten te treden. Krilenko beveelt onmiddellijk op het ge-heele Russisch front het schieten te staken. De gevolmachtigden van beide zij den zijn Zondag bijeengekomen. De bolsjewiki demoblllseeren 600,000 man. Den Haag — De " Daily Mail „ meldt uit Sint Petersburg: Het demobilisatiebevel der maximalistische regeering voor de 40-tot 43-jarigen ontheft meer dan 600,000 man van den dienstplicht. De maxima-listen zijn besloten nog andere jaargangen naar huis te zenden en hierdoor de kwestie der ophelderingen met de Entente op de radikaalste wijze op te lossen. Demobilisatle. Londen. — " Daily Mail „ meldt uit St-Petersburg : De regeering heeft de demo-bilisatie van twee andere jaargangen be-volen. Nadat eerst de 40- tôt 42-jarigen ontslaan werden is nu ook de demobilisatie der 38- en 39-jarigen bevolen. Een protest der verbondenen. Berlijn. — Volgens een melding van de " Deutsche Tageszeitung „ heet het in de K Times „ over een protest der Entente in Sint-Petersburg. De militaire vertegenwoordigers van Prankrijk, Engeland, Italië, Japan en Roemenië hebben het Russisch hoofdkwartier een protest overhandigd van hun land wegens schending van het verdrag van Londen. Dit protest wordt in de pers van Moskou bekend gemaakt. Wapenstilstand. Op 1 December 1917 is met het Russische leger een wapenstilstand voor het front van den Zuidelijken Pripetoever naar het Zuiden tôt bezuiden de Lipa overeen-gekomen geworden. Den 2n December 1917 om 10 uur 's avonds werden in dezen sektor aile vijandelijkheden gestaakt. Er zijn schikkingen getroffen geworden be-trekkelijk het verkeer in de beiderzijdsche linies, troepenverplaatsingen, stellings-werken en vliegerbedrijvigheid. Voor de afkondiging der wapenrust is een tijds-ruimte van 48 uren vastgesteld voor den afloop van dewelke de vijandelijkheden niet meer mochten herbegonnen worden. ■ t Leest en verspreidt De Gazet van Leuven. IETS VOOR IE0ERE WEEK ——BO Einde nabij. Zou de oorlog nog lang duren ? Zie. lezer, daar weet Ibo nu heelemaal niets over. Waarom wil hij er dan over schrij-ven? Omdat hij elken wensch wil voorkomen en omdat hij weet dat, moesten sommige lezers hem kennen, ze hem reeds lang eens zouden ge-vraagd hebben : « Maar Ibo, zou de oorlog nog lang duren meent ge ? En wat zou Ibo geantwoord hebben ? Ja, lijk iedereen die geen wijsneus is : « Mensch ! wat weet ik er af ? Vraag het liever eens aan Portebeau ? Waarom zoo iets vragen aan den armen Ibo, als er zooveel ware strategen rondloopen die niet beter vragen dan aile mogelijke inlichtingen daarom-trent te verschaffen ? Gelooft ge niet wat ze zeggen ? Ongelijk ! ze staan bijna allemaal in geheime verstand-houding met de Haversche regeering. Wie het niet gelooft is geen goed vaderlander !» Dat zou ik allemaal zeggen, maar niet schrijven ? Ik wou ook wel iets lijk een antwoord op de vraag yinden en mijn lezers, als het mogelijk is, met een kluitje in het riet sturen. Wel, me dunkt dat in België iedereen naar vrede verlangt, zelfs de patriot-tards zuchten in een oogenblik van verstrooidheid : God kwam er toch maar eens een einde aan ! Wat onze regeering betreft, ze is ingescheept en ze moet varen ! maar God weet _wat de verstandige men-schen (er zijn er heel zeker !) er ginder over denken. Rusland nu, wie lacht er niet als er van Rusland gesproken wordt! Ze vroegen wapenstilstand, maar wapenstilstand tôt het einde van den oorlog ; geen vrede ! Die Russen toch, ze hebben ook geen werk genoeg met den buitenvijand, als tijdverdrijf doen ze nog wat haartjepluk onder malkaar ! Misschien zoeken ze den vijand? Brave Russen, spijtig maar dat iedereen het niet even goed meent met hen — Vrede den menschen van goeden wil ! Duitschland? Of ze het ding daar ook moe zijn ! De Duitsche regeering moet het onder geen stoelen of ban' . ken steken : het volk heeft er genoeg van:.Vrede ! maar... van het landeken afblijyen, dat begrijpen zelfs de minst-ontwikkelde pinhelmen. De Duitschers gaan over het algemeen langer op school dan de Russen en ze begrijpen bijgeyolg ook beter hoe dom het is in zijn eigen land den vijand concurrentie aan te doen. In Frankrijk zit de vork ook niet al te recht aan den steel, daar worden de leiders van gisteren van-daag van hoogverraad beschuldigd. Ministers roepen elkaar ter verant-woording. Laten ze zich maar wit krij-gen, moet het Fransche volk ooit eens nadenken — de schuldigen mogen ge-rust zijn, dat gebeurt vandaag of mor-gen niet ! — dan zal de vrucht zijner overweging geen blijde overtuiging zijn. Waarom ook moeten teringlijders in den worstelkring treden ? Wie wil dan den oorlog nog ? Ja, vraag me liever wie er nog voordeel bij heeft ? Wie heeft bij de verbondenen de kosten gedekt ? Wie heeft minst van al zijn doel bereikt? Engeland mijn brave lezer ! Wilt ge oorlogsmisterien begrijpen, zoek maar in Engeland! Daar kan men u ook zeggen waarom de Vereenigde Staten meedoen. Arme Amerikanen die nu moeten vechten om hun eigen centjes terug te zien ! Ibo. Plaatselijk Nieuws. Leuven. Traglsoh overlJjden. — Uonderdag mor-gend, 29 November, was de Tienschestraat het tooneel van een tragische gebeurtenis. Eene huisvrouw der Brabançonnestraat, in de wan-deiing «dikke Jeannette» geheeten, was op den terugweg van het stedelijk bloemmagazijn, al waar zn haar wekeliiksch rantsoen meél was gaan afhalen, en haa zich op de Tienschestraat recht over de woning van professor Schockaert, in een groentenwmkel begeven. Nadat zij zich in den winkel van hare vracht bloem had ontdaan zag de winkelierster haar als meteens paarsch en blamv worden en wan-kelen. Zij wilde bijspringen om haar te onder-steunen doch, eer de vrouw des huizes van achter haren toog was toegesneid, was « dikke Jeannette , op den grond neergezakt. Daar alla leven in de ongelukkige had opgehouden was aile hulp overbodig. Het slachtotfer was door hare buren algemeen geëerd en haar droevig overlijd;n baarde in de Brabançonnestraat de grootste neerslachtigheid. Nog een smartelijk overlijden. — Verleden Maandag morgen, overleed schielijk, te rnidden der (iroote Markt, eene vrouw van rond de dertig, welke zich hoogst waarschijn-lijk ter markt begaf. Eenige voorbijgangers die de ongelukkige hadden zien nederstorten sprongen aanstonds bij, om haar terug op < e be#n te helpen. Maar een gensesheer, steld#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Leuven du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes