De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

539814 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 30 mai 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930sc4h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I H.LCLiT.'JCJI.JLH-llUl ' lir~r~ 'f8** ^a— i ■■i^n ■ —WfMi i i ■ i—>■ m.' n.ijgg^T r. ."ir- ir.ii > — i^i ■ i ■ ■■ "«*■ t.j-mi r—-wwb —w HT fiRNTENAAR ■ DE LANDWACHT DE KLEINE PATRIOT Kennisgeving. 1) Aïs hoogste prijzen zijn voor het Etap-pcn- en Operatiegebied vastgezet wordea . Voor runder. Ie kl. (lev. gew.) 1,08 M. 1,35 fr. * » 2e kl. » !»52f » » 3e kl. » 0,80 M. 1,00 fr. » zwijnen m. d. 100 kg. » 1,44 M. 1,80 fr. » » mind. d. 100 kg. » 1,-4 M. # kalveren » î'onfr' » hamelea I'oIm' ^80 fr' » boter 3,04 M* 3>80 îr' » aardappelen 4,80 5,20 M. 6.00 6,50 fr. de 100 kg. » eieren. . 0,08 M. — 0,10 fr. het stuk. De overtreding der hoogste prijzen wordt gestraft zooals reeds den 1, 4, 15 bekena gegeven is. (Et. T. B. 374/3). 2) De discipline der rijtuigen op straai vrordt, gedurende den laatsten tijd, erg onachtzaam. — De rijtuigen houden niet genoeg aan den rechte kant der straat en beletten het verkeer. Aile tegenhandelingen tegen genoemde discipline worden met eene boete welke mag gaan tôt 100 Mk. of m overeenstemming daarmede met gevangenis gestraft. (Et. T. B. 373/5). Gent, den 22 Juni 1915. De Etappenkommandant. ... m ^ 0 — * Waarschuwing. Men zal, zonder meerdere waarschuwing, Bchieten op elken persoon die, zonder begeleid te zijn door eenen soldaat, binnen de ombeining der haven van het luchtschip te Gontrode, zal aansreti offen worden. Gent, den 26 Juni 1915. De Etappen-Kommandant von WICK. fôe Kantien vas den soldaat of het ■ Pakjâ van den krijgsgevasgsna- < Heden hfbben wij eene nie'.we reeks , tan vijftig pakjes aangekoch\ ] Donden'ag geven wij de lijst der namen j tan de soldatea aan wie die 50 pakjes Verzonden zijn. ] Wij hebben dus reeds 100 pakjes ver- , tonden. < ■ ■ .■■■« ...... ■' m « a « n n - 1 ■ 1 ■— ■ 1 Over het benuttigen onzer fruîtopbrengst v_ • • Bcreiding van Fruïîsap (1). Men bereidt het fruitsap orn den aroom der vrucht ongeschonken te bewaren. Het is aan te prijzen daartoe alleen rijpe en gezonde vruchten aan te wenden. Men nut-tigt het zuiver ofwel uitgeleugd met bron-, put- of koolzuurhcudend water en zoo be-komt men voor zieken en vooral voor koorts-îijders een zeer goeden vefi i^schenden drank. Van fruitsap maakt mertgbok likeuren en Saucen. AardbessensaîJ. — Een kilogram rijpe desnoods gewasschen en gedrcogde vrucli-tcn worden met l/2ki!ogr. suiker vereenigd. Dit mengsel laatmen 4 dagen in den kelder Etaan waaina men het door een doek fii-tree; t en op flesschen bewaart. Men kan 00k nog 3 liters rijpe wel gèzui-verde vruchten in eenen aarden kom doen en daarop eene suikersiroop gieten vervaar-digd met 1 kgr. suiker in eenen halven liter water en dit mengsel, onder afschuimen, koken. Men dekt den kom en Iaat zoo dezes ichoud 24 uren rusten. Men perst zacht door eenen doek, vult het zoo bekomen vocht op flesschen die men gedurende tien minuten in een kokend waterbad laat. Fpam&ozensap. Het sap wcidt uit de schoonste en rijpste vruchten geperst en per kilo vruchten 7 tôt 800 gr. suiker gevoegd. Daarna kookt men bet 15 minuten, zorg dragende goed af te Echuimen. Vervolgens laat men afkoe'en, giet het in droge flesschen welke men wel sluit en in den kelder bewaart. Tfqs ©S kruisbessensap. Men pîukt de vruchten bij droog weder, perst ze uit, kookt onder gesiadig omroeren en afschuimen om daarna op flesschen te vullen die men goed verkoikt. Men kan 00k nog het uitgeperste sap op flesschen doen en in de zon te gisten stellen. Naarmate het schuim uitvloeit, vult men het sap aan. Het bovenste zuivere sap wordt op andere flesschen gegoten en het onderste eîgeschuimd. Een deide manier om bovengenosmd sap te bereidea bestaat in 1 1/2 h ter water met 2 iiters bessen goed te koken, uit te persen en door eenen doek te filtreeren. Bij 1 liter van dit gefiltreert vocht kookt men, onder afschuimen, 5 à 600 gr. suiker «in rlnornn rtn floccphpr» Noordkrieken en kersensap. In eenen besmolen of op gelijk welke andere wijze worden de bessen verdeeld en geperst. Bij 1 liter sap wordt 1 kg. suiker onder afschuimen gekookt, om daarna op flesschen te worden gevuld aie men goea sluit. Kwaepereasap. Men schilt de kweeperen en snijdt ze in stukken, welke men vergiet, in eenen pot met water ; mea laat ze week koken om daarna te fïitreeren. Bij elke kg. sap voegt men 1/4 kg. suiker, laat dit mengsel 15 minuten koken eu vult, na afkoeiing, op flesschen. Appel en persnsap. Men snijdt de vruchten in stukken, de wormstekige deelen verwijderende. Ze worden week gekookt en daarna uitgeperst. Het bekomen sap wordt langzaam gefiltreert. Onder toevoegen van 1/4 kilogr. suiker per kilogr sap, kookt en schuimt men af gedurende 15 minuten. Men vult op flesschen die men goed ver-kuikt. Het is geraadzaam bij het perensap 3 tôt 5 grammen citroenzuur per liter sap te vnpfffin Serelding van fruitboter. Fruitboter is een mengsel van fruitsap en vruchtenvleesch tôt botervastheid gekookt en, als boter, bij't broodeten verbruikt. In sommige streken van Engeland wordt dit algemeen, in vervangir.g van boter op 't brood veibruikt. Het kookvocht is sap van peren of zoefe appels — en in jaren van fruitgebruik somi beetensap. Het vruchtenvleesch mag dat van peren, appels, pruimen, marbeian^ abrikozen en perzikken wezen ; zelfs kua-nen eenige kweeperen met zeer veel voor-deel gebezigd worden. Om 't sap af te zonderen kookt men in eenen keiel de vruchten (kernvruchtsn) met 10 liters water per 100 kilos viuchten en perst ze daarna. Het keinfruit dat tôt vruchtenvleesch bestemd is,wordt van kernhuis, steel, wormstekige deelen en het steenfruit van stele-i en steenen gezuiverd. Men voegt dit vruchtenvleesch bij 't sap in verbouding van 1 deel vruchtenvleesc'i voor 3 deelen sap. Daarna wordt, onder omroeren, de mengeling tôt ge wenschte dikte gekookt. Eere bijvoeging van kaneel, muskaatnoot, citroenschillen of vlierbessensap is aan te bevelen. Het Fransch fabrikaat « Raisiné » wordt uit druivensap en appe'sneden bereid, \vol-gens hierboven aangeduide werkwijze. De fruitboter wordt in steenen tobbens bewaatd, die, met kokend water gereinigd waarnagedroogd zijn gevveest. Deze gevulde tcbbens stelt men in eenen bakoven nadat het brood er is uitgetiokken, waardoor hét bovenste deel verhardt. Hierop wordt een met alkool doorweelît papier (liefst per-kamentpapier) gelegd. Daarna sluit men hét bewaarvat dicht met een perkamentpapitr or eene uiaas voorop oevocauga. (i) Volgeni de gegev^ns van i^en beer BaVif-man, vocrdrac'aigever van den Staat te Herder-sem,(Wordt ooortgeset.) yvy urut vuurifçczici») ^ Geachîe Lezers î Vei'seeî onas 0 kpJJîissevangeïaen iiieî. z Morgen Woensdag versehljat a wees* eene IjJ'st des* gnîcn sedert I glsîersn. E aasîsrejB. înfichtmgen worden gevraagdoverde volgende soldatea: Maurice Verhe!st, Ie reg. art. Léon Vanden Berghe, derklas 14. Raymond Gyzelbrecht, chauSeur. Alfonr, De Cocker, 11e linie. Edmond Standaert, artilleur. Kamiel Vermeu'en, 4e linie. ïheofiel Van Eenooghe, lansier. Kamiel De Wispelaere, kanonnier. Edmond Van de Waile, 3e reg. grenadiers. Arthur Vermeire, Ie jagers te voet. Augustijn Van Puyvelde, 10« brigade. Cyriel Van Puyvelde, 11® linie. Kamiel Welvaert, l^divisie. Micliel Casaert, 2" legimer.t karabiniers. Ilèkior Cacae:t, 8° liflfe. François Van Ifoorde, 3« jagers te voet. Ka-el L'evens, 3; linie. E'oi Ver'eye, 3° batterie d'obussiers. Henri Verleye, Ie divisie. Karel Schansens, lansier. Emiel D'haenens, 51e kompagnie des travailleurs. Ivon De Decker, 21® linie. 1 Omet" Vandermeulen, 3e jagers te voet. j Jan Van Herreweghe, Ie jagers te voet. Leopo'd De Greef, 11e linie. : Benoit Van Imschqot, 1« Unie. Oskar Corselis, 5e linie. Pieter Fledts, 8e regiment artillerie. Jozef De Giaeve, Ielinie. _ : Maurice Baeyens, 2e regiment grenadiers. Edmond Maertens, 12e Hnie. Richard Declercq, kaQonnier. Ernest-Jozef Walgraeve, 2eregim. artiller. Maurice Dameyer, artilleur. Remi Jolie, 2e jagers te paard. Richard De C'ercq, Ie jagers te voet. August Van Hasebroeck, Ie jagers te voet. Emiel Apers, 5e iinie. Jules De Lannoy, 6« regiment artillerie. Maurice De Lannoy, 8« linie. Jules De Ruyck, 7e linie. Louis Van Acker, 24e Unie. Inlichtingen worden gevraagd over de volgende personen door hunne familie. Oktavie Deleu en familie, van Woumen. Weduwe Virginie De Poorter en Marie, van Bixschoote. De echtgenootea Jules D'hondt, laatst gewoond te Sobre-sur-Sambre(Henegouwen. Hortense Van Watermeulen, wonende in Frankijk. Adoif De Groote, Hospitaalstraat, Oostende. Wed. Louis Vergote-Vermeersch, Gits. Alfons Calewaeit en Remi Vanneste en vrouw, van Hooglede. Noë Verhelst, van Moen. De familie Heynion, van Moen. Alina Corvet, van Marchienne-au-Poat. Kamiel Bonté, gendarm te Mechelen. G. Cort, van Oostkamp. Arthur IToste, van Ledeberg. Gustaaf De Lepeleere van Petegem. Kam'el en Maurice Ryckaert,van Woumen Vrouw KonstantChristiaen,vanDiksmuide Vrouw Desideer Kockaert, van Keyem. — Te Knesselare verlangt men nieuws over het k'.ooster te Exaarde. — Er zijn inlichtingen te bekomen over Benoit Ribauville, 20® compagnie travailleurs, aan zijtie vrouw, aan"zijnen vriend Louis, aan Pauline, Pierre en kinderen ; bij Rachel De Swaef, onder wij zeres, Berlare, bij Dendsi monde, of te Heldergem, bij ds wed. Ds Swaef. sj weu. us o waei. —f n Sferfgevaïlen. Den 25 Juni, is, te Ledeberg, bediend van îe H H. Rechten onzer Moedsr de H, Kerk, iverleden in den ouderdom van 73 jaar, M. ridder de Gimond, gewezen prokureur-çeaeraal bij het Hot van Beroep te Gent. — Te Deauville (Frankrijk) is overleden n den ouderdom van 51 jaar, de heer Léon Rinskopf, bestuurder der muziekademie te Dosteride en bestuurder van het beroemd îikest van hef Kursaal dier stad. De heer Rinskofï die te Gent geboren ;verd was een talent/ol toonkunstenaar, die seer schoone en knappe werkentooadichtte. Hij muhtte uit als orkestbestuurder en aad dan 00k in die hoedanigheid beroemd-leid verworven. Wanneer het kunstleven te Oostende jnmogelijk gewordea was, vertrok hij naar Engelaad, waar hij zich te paade stelde roor de Belgische artisten die ia nood Ferkeerden. Kort geleden, deed hij eene verkoudheid jp, welke hem erg aandeed. Ziende dat djn ioestand niet verbeterde, vertrok hij laar Deauville ; 't is daar dat hij overleed in le armen van den Brusselschea schrijver Fic'nefet. Het af^estervea van Leoa Rinskopf is een jroot verlies *oor onze natioaaîe toonkunst. iVij bieden onze deelneming aan de familie ?an den geachten aflijvige. H t» r- « b a m -m r« T m an aea geacaten anijvige. <3> H Kerkelijk Nieuws B.-ïarîe (i>ron0en), — Solemneele 11UJ novene ter eeie van den II. Maurus abt, J plechtig gevierd in de parochiale kerk van e 0 Baa. :e (Drongen) op den eersten Zondag van Juli en de acht volgende dagen. Orde der goddelijke diensten : den l'en . 2« Zondag van Juli,'s morgends om 5 1/2, 7 en 8 1/2 ure, gelezene mis en om 10 ure soiemneele hoogmis ; 's namiddags om 3 1/2 ure vespers serir.oen en lof. ne.r Gedurende de novene in de week zal er m'( des morgends om 7 ea 8 1/2 ure Mis en des 4 " avond ; oin 7 ure lof zijn tôt geestelijk en . tijde'ijic wslzijn der ingeschrevenen in het Ju' broedersc tap van de.i H. Maurus (ailes nr ; Middea Eajopeesche t:jd). geb nr 10 neieivess n ■ QERECHTSZAKEN. Boetstraffhlijke rechtbank van Gent. Dieîstaïlen. — Hippoliet Van Triel,van Gent,aangehouden,voor diefstal met beklim-ming en bij middel van valsche sleutels, van kolea ten nadeele van dea Staat, krijgf 3 maanden. — Marcelin Wiels, van Ledeberg, voor bedrieglijke achterhouding van eene stoot» kar, ten nadeele van François Pieters, 2 maanden en 26 fr. Slagen en smaad aan de policie. Willem en Louis Beniest, beiden van Gent, voor smaad aan de policie, worden ver-wezen, de le tôt 15 dagen en 23 fr. en de S» tôt 1 maand en 26 fr. — Léonard Friant, van Gent, voor sîagea en opstand jegens de policie, 1 maand. Dieîsta!. — Jan De Looze en Oskar Verschueren, beiden van Gent,aangehouden voor nachtelijken diefstal bij middel vaa valsche sleutels, ten nadeele van den heer Heynssens worden verwezea ieder tôt 1 jaar gevang. g»1-» * "."ô1 Handelsrechtbanken De personea ia de hierondervermelde lijst voorkomende, gekozen gelijkvormig aan de reglementen in hoedanigheid van leden der handelsrechtbanken te Aalst, Gent, Sint-Nikolaas, zijn in hunne bediening aange-gesteld.Bij dehandelsrechtbankvanAalst. — MM. Leoa Camu, handelaar te Aalst ; Fritz De Wolf, handelaar te Aalst. Plaatsvervangend rechter : M. Arthur Deruck, handelaar te Aalst. Bij dehandelsrechtbank van Gent. —Onder* voorzitters: MM. Evarist De Kneef, handelaar te Gent ; Edmond Veesaert, handelaar te Gent. Rechters : MM. Alfred Claeys, stoker ta Gent; Eugeea Gabriels, nijveraar te Gent: ; Emiel Lebrua, schilder te Gent; Louis Masquelier, konstrukteur te Gent ; Jules Mechelynck, nijve;aar te Gent; Maurice Van der Heyden, handelaar te Geut ; Edm. Van Hcorebeke, nijveraar te Gent ; Maurice Saverys, b.ouwer te Ge.it. Plaatsvervangende rechters: MM. François De Bont, handelaar te Gent; Jules De Bont, handelaar te Gent ; Jules De Schrijver, hofbouwer te Gentbrugge ; Alfred Vander Straeten, bankier te Gent. Het mandaat van M. Saverys, rechter, vervalt dea 30 September 1915. Bij de handelsrechtbank van St-Niklaas : Rechters: MM. Henri Hendrickx, gewezen nijveraar te St-Niklaas ; Karel Standaert, fabrikant te St-Niklaas. Plaatsvervangend rechter : M. Armand Behaegeî, nijveraar te St-Niklaas. Tegea d8 mieren. Tegea d8 mieren. Er zijn plaatsen die door de nveren inge-romen zijn, menschen enplanten die erdoor gekweld worden. Ziehier kleine middeltjes om de mieren-plaag te doen verdwijnen. Doe in eene schaal of telloor 50 grammea meeisuikerbij welke men een weinig terpen-tijn voegt, zooda iig dat het mengsel een soort va a deeg uitmaakt. Men zet dan de schaaltjes of tellooren in de plaatsen die dooi de mieren ingenomea zijn, in de hoeken, laugs de plankieren ia de bloembedden of bij de aangetaste boomen. De mieren hebben eenen fijnen reuk ea zija groote liefhebbers vaa suiker ; aaa-stonds trekken ze ia geslotene gelederea raar de schaaltjes ; ze doea zich te goed aan het suiker maarslorpea te zeîfder tijd dea terpentijn op die voor hen een vergift is. Om de mierea van de fruitboomea to houden, welker vruchtea zij doorknagen, bestrijke men de stammea rondom met eene laag, 10 centimeters bseed, kempolie ver-mengd met bitter uit de schouw. Als mea houtzagelingea aan den voet der boomen strooit verwijderenzich de mieren. Men kan 00k de mieren verdrijven uit de huisplaatsen en andere waar ze nestelea met er koffiegruis te strooien. De mieren gaaa erop azen en sterven ervan. Stadsnlauws rv . ^ . . T 3 r« J. .. t i?ï 1/2, fmuwtuvw vy ure ■ om — Diefslt". ~ In den refter der Augustij-nenkaai heeft men bestatigd dat 's nachts bij l er middel van valsche sleutels 28 kilos rijst ea (je3 4 brooden werden gestolen. en — Sedert 15 dczsr is de woonst der het Juiïrouwen Roggen vaa de Laigemuat, lies nr 50, naar de Ra';oîstraat, nr 8, over-gebraoht. 3890 37e JAAR Diisîag S9 Juni Î91b Ht IRf

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection