De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1146 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 08 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 27 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vq2s46mm0x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 88* Saar. UitacverO.De Sraeve. tient, Ketelvest, fi©» A.'j:'£%lOrJ7 aonwj » «" raaaaaa» « wxwnsr sais. mujïï, -Ma»1 »■>» tMJ-SgFLk. .xl> — ■ Duitscha berïchteit %an (tel Grool Haoîdkwayfîc^ Westsip krilgstooneel. BERHJN, 6 Oktober. t*g ergroep van den Duitschen Kroonprina. Do hevige artillerieslag tusschen de Anltcr-fceen en de Somme duurt vooit. 's Morgends Blislukten drie Engelsche aanvallen vlak bo-costen den Anker ; in aansîuiting /®"raaa. ont-atonden levendige gevechten raet ha.awrauatea, êie tôt in den avond voortduurdeyi Tusschen Morval en Bouchavesnes gingea a aen loop van den namiddag sterke t''ransche «tfiijikrach-ien ten aanval over,dcch zij werden loor troepen van de generaals von Bohn en Gamier, tusschen Frégicourt en Bouchavesnes eerst na een ver-woeden strijd blaedig afgeslagen. De infan tria-regimenten r." 195 en 186 hebben zich daarbij bijzonder ouderscbeidrn. Ten Z. van de Anker-beek le', fde de vuurstntd af en toe merkelijk op. QosîeSijk krijgsiooaeel. BERL1JN, ôOstober. Le^er front oan den generaul-veldmaarschalk prins Leopuld dhti Beieren. @p het gevechtsfroDt ten W. van Loeck bîeef de mtgeputtî vijand gisteren rusfig.In de laatste dageri werden hier 6 Russische officieren en 622 minderen gevangea gen imen en 3 machien-geweren bujtgemaakt. Tusschen de spoorwegea ■van Brody en Zboiov naar Lemberg, leef ie de jevechtsbedrijvigheid weer op. Op het hevig geschutnuur vaa den vijand \olçden krachtiga aanvallen, die nabij Vysocke, Doebïe en Zarkov reetls in o.is vuur in elsaar zakten, nabij Batkov a/d Sereth daarentegen door een Uranigen tegen-aanval van Duitsche bar.ljons teruggeslagen werden. Wij namen hier 3 officieren en 120 minderen gevangen. Op het lege front van geueraal Ton Bothmer hebben de Russen,aan weerszijdea ■van de Zlota Lipa, den strijd weder opgeaomen. Duitsche, Oostenrrksch-Honsaarsche en Turk-s'che troepen hebben door hun tsaien tegensr nd den meermaals herhaa'-drn stormloop telkens gebroken ; op de enkele p'aatsen waar de vijand hun stelling kon b:nne:idringen, wierpen_ de veibondenen hem terstond met zware bloedige verl'ezen aan zijn zijde achieruit, waarbij zij hem 510 gevangenen en 8 machieage veren £>f-tjamen. Zij hebben hua stelling voiuomen bs-îjouden.ïlxt legerfront oan luitenant-oeldmaarsnhrilk aartshertog Karrl . I Een zwakke Russische onderneming in de #(r eek van Bohorodczany ad Biâirica Solo-Tinska liep op niais uit. In da Karpathen, niet Bieuws. Zs-B,3abtirs,3®h front: Verbonden ueepen onder het opperbevel vsn generaal von Falksnhayn hebbfn, na gesiaagrle gevechten nabij Rt-ps (Kochalom) en Krihal m {Kiraîy Halm-i),den vijand tôt over de Homorod an de Alt achteruitKeworpsn. De bardnekkig vwdedigde ste'ling in den SLnca-sektor is s'er-metiderlîand ingenomen. Verscheidene honder-den gevangen werden ingebracht. en 2 zware 28 veid- en 13 infanteriekancncen buiîgemaakt De vijand trelitdcor het Geisteiwald achteruit; àij wordt achtervolgd. Balkansch ssplogstoonesl. Legurfront oan veldmuarschalk oon Mockcnsen : ■ Uit later ingekomen berich'ea blijkt, dat Slechts een gedeel e der bij Rahovo over den Bonau gekorRen Roemeensche troepen, zich op den Koordelijken oever hceft kunnea in veili'g-heid brenyen, terwijl de overigen, in Oostelijke rich ing v uebtend, op ds van Toetrakin aan-rukkende troepen der Verbondf-nen botsten en een verpl tlerende neerlaag opliepen. Tea Oos-ten vsn den spcotweg van Kara Orman naar Kobadinoe herhaalde de vijand ook gisteren aijne v. rgecfïche aauvallen. Luchtschepen en Tlie^eniers wierD'Sa bommea on gsaorwee- ihtTcljiiRgea en ffoepSûteiiîpen tïtr NoSrdea van den Don au. M&oedonisch froat : Op den BSilkeroavex vaa dea stroom ontnsim-dea de Bult'aarscha troepea in deo nacht v6ér 5 Oktober eeaige der verst vooruitgeïâgen dor- pen. De vijand heeft die bewegiDg nîet gestoord. * BERLIJN, 6 Oktober? — Officieel. — Zijn« Majetteit de keizer heeft aan het Oostelijk front gister te Kowel het verslag aanhoord van dea opperbevelhebber Ost, evenaîs van den aan-voerder der leger^roep Linsingen, over den toestand en de jongste gevechten, alsook afvaar-di^ingendergeze^detroepenafdealingen begroet. Meden bevindt zich Zijne Majesteit tet het in oeiÊjet)Bchouw nemen van troepen in destreek van Wlladimir Wolynsk, om a daar ook troepen die aan de zegprijke gevechten van den laatsten tijd tfcgen de Russische aanvallen ziinen persoon-lijken en den dank van het vaderfand betuigen. Gfficisele Oasîsnrij&sshs bsrichîôo Oostellfk ki»II§sî9oaesî. tagjSji ïlmnsaiâ. WEâlNfccà<l, 6 tJ^tsber. — In d« versterkta stelling aan den Westrand van het Geistprwald, werd de vijand door deOostenrijksc'n-Honi;aa.r-sche troepen van generaal von Falkenheirn aangevallen en volliomen verslagen. Als buit bleven 26 veldkanonuen, 2 kanonnen en 13 voetvolk-kanonnen ia de handen der aaa-yallers,Ook verder ten Zuiden ia de ruimte Homorad en ten Oosten Magyaros is onze aan val in Kerin-gen vooruitgang, in welks verlocp 2 oflicieren en 202 mannen gevangsn genomen werden. Letferfront uan generaal der kaoulleria Aarlshsrtosf Karl. Eene poging tôt aanval der Russea Bohârdczany werd afgewezen. Verder geene gebeurtenissen. Lesfers oan gcneraal-oeldmaarschalk prias Leopold oan Beieren : De vijand poogda gister nogmaals, ons froat tusschen Nojarowka en Zlota Lipa te door-breken.Trgen vier massa-stormloopen.doer vi<»rsterka Russische krachten verricht, behielde î da dappere tro pen zonder eenig verlie3 hunue Stcdlingen en namen 510 gevangenen. Ook biï het le^er vaa den Generaalovervte v. Bôhm-Ermolli stieten vele vijandelijke aanvallen tegea onze steîlingen ten Zuid-Oos;ea van Jasionow af op de stacdvastigheid der ver-dediiitrs.Eene gelukte ondemamîng ten Z. vas Mana-jow voerie tôt veroveriaj dar Russische vo^r-stelling.In Voîhynië, waar in hst algrerneen na het heftig strijdea van 2 en 4 O'itober rust inge-treden is. werd een afzond?rlijke aanval ia déa omtrcc van Kisielœn ylad afgewezen. De g-zamet;lijke buit uit deze gevechten steeg tôt zes officieren, 622 man en 8 mitrarjeuz;n. Italiianseh kpîfgsiaanaaï» Op de Kirst hoogvlakte hield het sterke Italiaanscne i-anonnen- en mijnwerpersvuur te^ea onze sîeliing n en de achterv/ajrtiche ruimte au reeds den v jfden dag oaondsi broken aan. In den namiddag beprosfde de vijand ver-FCheidene voetvol'k-aanvallen.die echter do or ocs koncentreerend kanonnenvuur overal volledig mislukten. Op het Fleimsdalfroat sta~in enkele onzer sektors onder levendig kanonnen- en mijnwerpersvuur.Een vijandelijke aanval aangezet in het gebied van den bergpis Br;cou kwaaa in ons vuur niet tôt ontwikke ing. Op de hoogten ten Noorden van het Pellig-vir.e dal werden verscheidene aanvallen van een Alpini-bataljon afgewezen. Zuii-O^stsIIJU kpilgstosneeî- Oo de "v'oliusa eeene eevechtsbedrijvigheid. m oorloj m m Oasm Tartoh berloht. KunJtaNTINOPEL, 6 Oktober. - Ambte-lijk bericht vaa 4 Oktober. In Perzië zijn de Bachtiaren in opstand geka-men, zich da vrb j steunend op deo zegerijken bevrijdiagsstrijd van het Osmanisch leger in den Heihgen Oorlog tegen Rusland. . ij hebban de stad Ispahan van de.i vijand bevrijd.Scdert eene week dedea de Russen talrijke stormaanvalien op de plaats Bidschar. 110 kilometer tea N.-VV. van Hamadan ; zij we: den vol'iomen terugge-slagen. De vijand laed een zware nederlaag ea sloeg op de viucht. Bchalve talrijke doodea en gekwetsten, liât de vijand een aantal kisten schietvcorraad, een groo'e hoeveelheid wapens en knjgsmateriaal op het slagveld achter. De Russen liepen bij eeaen aanval op Kinniiech (30 kilome.er ten N. van Revadoez) eea vo'slagen mislukking op ; zij werden verjaa?d. Op het Kaukasusfront hadden doorgaans slechts schermutselingen plaats ; wij maakten enkeie gevangenen. Op den îinkervleugel sloei,en wij een Russischen aanval at. Egyptisch front : Drie vijanielijke vl'.eg-tuigea kruisten den 2 Oktober boven El Arisch en poogden er fcommen te werpen, doch zij werden door ons afweervuur verdreven ; een der toestellen werd b«schadigd.Overigens geene gebeurtenissen van belan^. Ealg'aarsûli bsrloat. SUFIA, 6 Oktober. — Beiicht van 5 Oktober van den Generalen Staf. ïSaosâonisoà frout. Tusschen het Prespa-meer en de Wardar is de toestand onveranderd ; op eakele plaatsen was het ggschut zeer bedrijvig. Ten O. van de Waxdar he^rscht ka'mte. Aan den voet der Befasjtza Planiaa is geene wijziging ingetreden; het vîjaudelijk geschut beschoot zonder gevolg de stitie Pbroj, doch werd door on3 vuur spoedïg tôt zwijgen gebracht. Op het Stroema-front, geschut-, geweer- en machiengeweervuur. Een vijandtlijk bataljon poogde van het bruggen-hoofd Or^jak uit, naar de plaats Nevo!en op te rukken ; het moest echter door ons geschutvuur wijken. Aan de kust der Egeesche Zee heerscat kalmte. Baaieansoh froa4, Eings dea Dorsauw is hét rustig. Da oader-neming van dea vijand nabij het dorp Rahovo is volîcomea teruggeslagen : op oazen oever bevindt zich geen enkel Rumeensch soldiat meer. In meest al de dorp^n waar de Ru-meensche tro-pea binBengedrotjgen waren, hebben zij zich pHchtig gemaakt aan moord, verkrachting, brandstichting en andere wandaden onwaardig van een volk dat voor beschaafd wil doorgaan. In de Dobroedsj poogde de vijaad op do lioia Karabaiza-Sofcelar-Amzaîsj i-Perveil op terukkea ; doch hij werd telkeus door ons vuur en onze tegeaaaavallen teruggeslagen. Op de o\ erige frontdealen levendige gesc'nutbedrij-vigheid. Aan de kust derZwarte Zeevielen onze watervliegtui^en ter hoogte van Manga'.ia een vijandeli)k oorlogschip met bommea aan ea dw.mgen het ijlings ierug te trekken. Oorlog ia BSLÎÏE ea FEAIKEIJH FransoUfl barlohtaa. PAKIJti, 5 Oktober. — Kalme nacht op heel het front. In den loop ran den nacht Fransçha vorderingen ten O. van Morval. Gisteren vec-meesterdea de Franschea 9 Duitsche kaaonaea van 83 m/m. PARIJS, 3 Oktober. — Ten Noorden vaa de Somme hebban vrij onzen vooruitgang tea Oo ten van Msrral vooitxezat. Wij hebben eea k'rachtigea te^naanval op onzen nieuwen loopgracht tea Noorden vaa Frégicourt afge^lagen. De vijandelijke artillerla he.eft jjroote bedrij-vigheid aaa dea dag geltgd tea Zuidea vaa da S ïame. la Woevre heift ons zware ceschut ha! militaire s'atioa bt-tisnoit tygscTOTBn. Mïjnmeldl dat daar veel beweging wordt waargoaonaeJ^ teagerolge van een zwarea BTând. Engslsolia beriohton. LONDEN, 5 Oktober. — Ten Noon'ea va* de Schwaben-schans heeft aaz& artillèrife aarç oprukkende vijandelijke infanterie vèrliezeîi toegebracht. Wij hebben met Koed ge-volg eea overvsl i* de s reek vaa Vimy uitgevo^ru. De vijaad h'-eft vergaefs ge'racht de lc-op*? grachtsa tea Oosten van Sameloi binnea te driaçen. EïïSSISCl-iïïirSSIE Q0UL3S Hîjgsisoh bsrloht. ST-PETERS8URG, 5 Oktober. - Ain het front van Wladimir Wolhynsky en Bolisjak lot aan de Dnjtsir wordea (Ib onstuimige g^vechtett voorUezat. Op tal van plaitsea Uebben onz» troepea scuklea van vijandelijke stelungen bac m.ichligd. Aan da Bystrzyca hsbben wij in da streek va» Boi'.orodsjany eenige vooraangelegen vijands» lijke postea overrompeld en gevangeaea maak'. Oostenrijksch-Staiiaafischa osrlaj Italiaanâoàe berloiitan. ROME, 5 Oktober. — la het Travignolo-daf: heeft de vijand in den nacht vaa 3 op 4 dezer, n< verwoede afleideade aanvallen op onze Unies o$ de hoogtenten noorden van de rivier, nieu va aanvallen gedfiaa in het gebied vaa den Cof Bricoa op do zuiâelijke belliag, doch hij is overaà af/es'agen. Gisteren heeft da vijand na een hevig voor» btreldend artillerievuur met versche troepe® zijn aanval hervat en is er in geslaagd d-j voot'uit® gesc'naven stelling bij den Kleiasn Col Bricoa^ di^ déa ochtend tevorea door ons veroverd vras* te hsrnamen. Aan h3t overige front werd de vijand met zeeï zware vcrli^zen teruggeworpen. Aan da Boven-Cordovole hebben wij oen® ov rrompelingspogiag op de heiliugen van dea Monte Sief verijdeld. Van verschei leno deelenVan het front komea berichten over een gsweldige krachtsontwikKe» lini van de vijandelijke ariiileiie, tericht te^en bewoon ie plaafsen tengevolge waatvan ee î;gs schaJ . is aaagericht te Sano (Etsca-dal, P'orni Avoltri (Boven-Dogano) Timau ea Paulara (But-bekken) ea Gôrz. Onze artillerie hetft kinc'ntdadig vaa ant'.voord gediend, de vijandelijke kampomenten te Birnbaus (Gaitda!) vert ciieid ea vijandelijk linies op den Karstverd Igdc Gji Zee. LONDEN, 6 Okt iber. — Naar luid van eeœ ambtelij ;e msdeleeling is d ior de reg'eria»-aantjewon'sn Cunard-sfoomschio « Francon a * (18.150 ton) gisteren in de .Widdellandsche Zet door >. en vijandelij ;e duiboot in den grond ge» boord. Er waren op dat oogenb ile geen troip a aaa bo r i. Vau de bemann ng worJen 12 ledetp vennist ; 302 zija ge^ed. LARVIK, 6 OStober. — Het strtOfns-~hiS' « Nesjor » werd, waarschijnlijk den 1 Okto jort op de r is van Skion naar Arkan , jl door ee* Duitsche duikboot aan de MunftankiISt iot z'n ea gebracht. Het schip was voor l.SOO.Ojé kron n ver;*<jkerd. DRONTHEIM, 6 Oktober. — H> t stoom-. schip « Knud Jarl » (1.070 ton) werd ver'eie® Vrijdag aan de Miirmankust totzin engeb:ac'.iu E;n expediiie venrekt ora de bemanning af te hali-n. VARDOE, 6 Oktober, — Een Duitsche du'k>» boot liep hier gistersaochtend bîanen meï 20 leden der bemapniag van het stoomsc'iips « Bring », uit Tônsberg, dat eergiïterav >nd| 50 zeemijlen van Vardo ia de Ijszee tôt sinkea werd gebracht. Het stooraschip w s met een« lading haut op w; g vaa One«a naar Hull. D» dui'.Soot bleef eea uur in de ànven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes